Views
7 months ago

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 DA (857922101000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 DA (857922101000) Istruzioni per l'Uso

61056197.book Page 95

61056197.book Page 95 Friday, May 11, 2007 2:43 PM INSTALLATIONSVEJLEDNING Generelle råd BEMÆRK: Afbryd strømmen til ovnen før et hvilket som helst vedligeholdelsesindgreb. • Installationen skal udføres af en autoriseret servicetekniker i henhold til producentens anvisninger samt gældende lokal lovgivning • Kontrollér, at ovnen ikke er blevet beskadiget under transporten, og at ovndøren lukker korrekt. Kontakt forhandleren eller Service i tilfælde af tvivl. Forberedelse af indbygningselementet • Alle tilstødende køkkenelementer skal være varmebestandige (90 °C min.). • Før ovnen installeres, skal køkkenelementet skæres til, så det passer. Fjern omhyggeligt eventuel savsmuld eller træspåner, da de kan hindre korrekt funktion af ovnen. • Efter endt installation må der ikke være adgang til ovnens bund. • Under installationen skal man sørge for, at ovnvæggene ikke kommer i direkte kontakt med de tilstødende køkkenelementer. • For at sikre, at ovnen fungerer korrekt, må den krævede minimumsåbning mellem bordplade og ovnens overside ikke være spærret. Eltilslutning Det er lovpligtigt at jordforbinde apparatet. • Eltilslutning skal foretages af en autoriseret servicetekniker i henhold til producentens anvisninger samt gældende lokal lovgivning. • Installatøren er ansvarlig for en korrekt installation og overholdelse af de gældende sikkerhedskrav. • Ovnens elkabel skal være tilstrækkelig langt til, at det er muligt at slutte det indbyggede apparat til strømforsyningen. • For at opfylde sikkerhedsdirektiverne skal der anvendes en afbryderkontakt med en kontaktafstand på mindst 3 mm til installationen. • Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele. Tilslutning af ovnen • Kontrollér, at spændingen anført på typepladen er i overensstemmelse med netspændingen i hjemmet. Typepladen er anbragt på forkanten af ovnen (synlig, når døren er åben). • Gå frem på følgende måde, hvis ovnen ikke er udstyret med forsyningskabel: 1. Løsn de to fastgørelsesskruer på klemkassens låg, der sidder nederst på ovnens bagside. 2. Fjern låget, så der bliver adgang til klemkassen, og før forsyningskablet (se tabel) gennem åbningen i bunden af ovnen. Tabel over forsyningskabel Antal ledere Kabeltype 1N+ ~ H05 RR-F 3 X 1,5 mm² 3. Slut kablet til klemkassen ved at skrue skruerne godt fast. Sæt kablet fast i kabelholderen. 4. Sæt låget på plads ved at føre de to vinger ind i deres sæde, og fastgør det med de to skruer. 95

61056197.book Page 96 Friday, May 11, 2007 2:43 PM OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN Bortskaffelse af emballagen • Emballagen kan genbruges 100% og er mærket med genbrugssymbolet . • Emballagen bør derfor ikke efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. Skrotning af gamle elektriske husholdningsapparater • Apparaterne er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale regler for bortskaffelse af affald. Inden ovnen kasseres, skal elkablet skæres af, så ovnen gøres ubrugelig VIGTIGE RÅD • Denne ovn er udelukkende beregnet til husholdningsbrug til tilberedning af madvarer. Enhver anden anvendelse frarådes. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader forårsaget af fejlagtig brug eller ukorrekt indstilling af betjeningsknapperne. • Eventuelle reparationer eller indgreb må udelukkende udføres af en servicetekniker. • Ovnen må ikke udsættes for opløsningsmidler. • Anbring ikke tunge genstande på døren, da de kan beskadige ovnrummet og hængslerne. • Hold ikke fast i døren. • Hæng aldrig noget tungt på ovnhåndtaget. • Beklæd ikke bunden af ovnen med alufolie eller andre genstande. • Ovndøren skal lukke korrekt. Dørtætningen skal holdes ren. • Hæld aldrig vand direkte ind i en varm ovn. Emaljebelægningen kan blive beskadiget. • Frugtsaft, der drypper ned fra bagepladen, kan efterlade pletter, der ikke kan fjernes. Det anbefales at rengøre ovnen, inden den bruges igen. 96 Ovnen Dette mærke er mærket i overnesstemmelse med det europæiske direktiv 2002/96/EØF, Affald af Elektrisk og Elektronisk Udstyr (WEEE). Ved at sikre sig, at dette produkt bortskaffes korrekt, bidrager brugeren til at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljø og helbred. Symbolet på produktet og den medfølgende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald, men skal afleveres på et egnet opsamlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske apparater. Skrotningen skal udføres i henhold til de lokale regler for bortskaffelse af affald. Yderligere oplysninger om behandlingen, genvinding og genbrug af dette produkt fås ved at kontakte et kompetent lokalt kontor, opsamlingsstedet for husholdningsaffald eller forretningen, hvor produktet er købt. Energispareråd • Ovnen bør kun forvarmes, hvis det angives i produktkortets tabel for tilberedning eller i opskriften. • Anvend mørke forme med sort emalje, da de absorberer varmen bedst. • Træk ikke gryder og pander hen over bunden af ovnen, da de kan lave ridser. • Den resterende kondens efter endt tilberedning kan med tiden beskadige ovnen og de tilstødende møbler. Det tilrådes derfor: - at indstille temperaturerne anbefalet i tilberedningstabellerne; - at tørre de fugtige dele, når ovnen er kold. • Overophedede fedtstoffer og olie antændes let. Det er farligt at opvarme olie og fedtstoffer i ovnen. • Undgå at røre ved ovnen med våde kropsdele og at bruge ovnen, når De er barfodet. • Ryk ikke i apparatet eller elledningen for at afbryde strømforsyningen.