Views
8 months ago

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 SK (857922101000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 SK (857922101000) Istruzioni per l'Uso

61002009SK.fm Page 137 Tuesday, September 16, 2008 5:24 PM • Spotrebič nesmú používat’ osoby (vrátane detí) s fyzickými, zmyslovými, ani psychickými obmedzeniami, ani osoby, ktoré nemajú skúsenosti s obsluhou rúry, ak neboli poučené o jej používaní osobou zodpovednou za ich bezpečnost’. • Prístupné časti rúry sa počas používania môžu zohriat’. Deti by nemali mat’ k rúre prístup. • Počas používania bude spotrebič veľmi horúci. Dávajte pozor a nedotýkajte sa ohrievacích článkov vnútri rúry. • Nedovoľte det’om, aby sa dotýkali: - ovládacích prvkov a rúry všeobecne, hlavne počas prevádzky a ihneď po vypnutí rúry, aby ste predišli popáleninám; - obalov (vrecká, polystyrén, kovové časti atď.); - spotrebiča, ktorý sa má likvidovat’. • Presvedčite sa, či elektrické káble alebo iné elektrické spotrebiče v blízkosti rúry nemôžu príst’ do styku s horúcimi čast’ami alebo či sa nemôžu zachytit’ do dvierok rúry. • Rúra je vybavená chladiacim vzduchovým systémom, aby sa predišlo tomu, že jej predná čast’ a vnútro kuchynskej linky dosiahnu veľmi vysoké teploty. • Do rúry, ani do jej blízkosti neklaďte horľavé materiály: v prípade náhodného zapnutia rúry hrozí nebezpečenstvo požiaru. • Pri vyberaní nádob a príslušenstva z horúcej rúry používajte ochranné rukavice. • Ak pri pečení mäsa alebo zákuskov pridáte alkoholické nápoje (napr. rum, koňak, víno a pod.), nezabudnite, že alkohol sa pri vysokých teplotách vyparuje. Alkoholické výpary sa môžu pri kontakte s elektrickým ohrievacím telesom zapálit’. • Nezohrievajte ani nevarte v rúre uzavreté nádoby ani poháre. Tlak, ktorý vznikne vnútri obalu, môže spôsobit’ výbuch a poškodenie rúry. • Pri príprave jedál nepoužívajte plastové nádoby (okrem nádob, ktoré sú osobitne skonštruované na tento účel; pozrite informácie výrobcu), pri vysokých teplotách by sa mohli roztavit’. • Naložené police nikdy úplne nevysúvajte. Buďte veľmi opatrní. • Nevkladajte do rúry horúce jedlá, ak ste ju nepredhriali. Upozornenie: para a dym sa odvádza otvorom medzi ovládacím panelom a dvierkami rúry. Vetrací otvor preto nezakrývajte. PRED POUŽITÍM RÚRY • Z rúry vyberte príslušenstvo a zohrejte ju na 200°C, nechajte ju tak približne jednu hodinu, aby sa odstránil pach, dym z izolačného materiálu a konzervačného tuku. Pritom nechávajte otvorené okno. • Pred použitím odstráňte: - nálepky z predného panelu a z dvierok rúry, okrem typového štítku; - ochranné kartónové časti a ochrannú fóliu z ovládacieho panela a z iných častí rúry; - prípadné nálepky z príslušenstva (napr. zo spodnej strany nádoby na tuk). 137

61002009SK.fm Page 138 Tuesday, September 16, 2008 5:24 PM PRÍSLUŠENSTVO RÚRY Príslušenstvo sa dodáva v závislosti od modelu. Zoznam dodávaných častí príslušenstva je uvedený v osobitne dodávanom Popise výrobku (v bode Príslušenstvo). Nádoba na odkvapkávanie (1) Používa sa na zachytávanie odkvapkávajúceho tuku alebo častíc jedla, podkladá sa pod rošt alebo sa používa ako plech, napr. pri pečení mäsa, hydiny, rýb, so zeleninou alebo bez zeleniny. Aby ste predišli vystrekovaniu tuku a zadymeniu, nalejte do nádoby malé množstvo vody. Plech na pečenie zákuskov (2) Používa sa na pečenie sušienok, torty alebo pizze. Rošt (3) Používa sa na grilovanie jedál alebo ako držiak na plech na pečenie, formy na koláče alebo akejkoľvek nádoby používanej na pečenie v rúre. Môžete ho umiestnit’ do ktorejkoľvek polohy v rúre. Rošt môžete vložit’ zahnutou stranou smerom nahor alebo smerom nadol. 2 3 1 Otočný ražeň (4) Používa sa podľa návodu v príslušnej kapitole samostatného Popisu výrobku. Súprava grilovacích panvíc (5) Súprava obsahuje rošt (5a), smaltovanú nádobu (5b) a jedno alebo dve držadlá (5c). Súprava sa ukladá na rošt (3) a používa sa pri funkcii Gril. Držiak nádoby na odkvapkávanie (6) Držiak používajte priamo na servírovanie jedla pripraveného v nádobe na odkvapkávanie alebo na plechu na pečenie. Nádobu na odkvapkávanie alebo plech na pečenie s jedlom umiestnite do príslušných západok, ako je znázornené na fotografii 2. 5c 4 5a 5b 5 6 Senzor prípravy jedla (7) Teplomer, ktorý umožňuje merat’ teplotu vnútri jedla počas rôznych fáz prípravy. 7 138