Views
8 months ago

KitchenAid 904.2.12 - 904.2.12 EL (850365516000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 904.2.12 - 904.2.12 EL (850365516000) Istruzioni per l'Uso

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή με το ηλεκτρικό δίκτυο. Οι θερμοκρασίες για την ιδανική συντήρηση των τροφίμων είναι ήδη προκαθορισμένες από τον κατασκευαστή (3-5/MED). Σημείωση: Μετά τη θέση σε λειτουργία είναι αναγκαίο να περιμένετε 2/3 ώρες πριν την επίτευξη της θερμοκρασίας συντήρησης που ενδείκνυται για ένα κανονικό φορτίο του προϊόντος. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Σε τακτά χρονικά διαστήματα καθαρίζετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα πανί με ένα διάλυμα χλιαρού νερού και ουδέτερων απορρυπαντικών ειδικών για την καθαριότητα του ψυγείου. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ κοινά απορρυπαντικά και λειαντικά. Για τη διασφάλιση της σταθερής και σωστής εκροής του νερού απόψυξης, καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό της οπής εκροής που βρίσκεται στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου κοντά στο συρτάρι φρούτων και λαχανικών, χρησιμοποιώντας το όργανο που παρέχεται με τον εξοπλισμό (βλ. εικόνα). Πριν να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ενέργεια συντήρησης ή καθαριότητας, αποσυνδέστε το βύσμα επαφής από την ηλεκτρική πρίζα ή αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδότηση, αδειάστε τη συσκευή, κάντε απόψυξη και καθαρίστε το. Διατηρείτε ελαφρώς μισάνοιχτες τις πόρτες της συσκευής, όσο χρειάζεται για να κυκλοφορεί ο αέρας στο εσωτερικό των διαμερισμάτων. Κατ' αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται ο σχηματισμός μούχλας και δυσοσμίας. ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Διατηρείτε κλειστές τις πόρτες της συσκευής. Κατ' αυτόν τον τρόπο τα τρόφιμα θα παραμείνουν παγωμένα όσο το δυνατό περισσότερο. Μην καταψύχετε εκ νέου τα μερικώς αποψυγμένα τρόφιμα, καλύτερα να καταναλώνονται εντός 24 ωρών. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ • Εάν το προϊόν σας στο εσωτερικό του διαμερίσματος ψυγείου διαθέτει ένα κουτί θερμοστάτη και ένα ενδεχόμενο εξωτερικό πίνακα, η ρύθμιση της θερμοκρασίας και των δύο τμημάτων πραγματοποιείται περιστρέφοντας το διακόπτη προς τα πάνω στο •σβήνει όλη η συσκευή. • Εάν το προϊόν σας εκτός από το εσωτερικό κουτί θερμοστάτη έχει έναν εξωτερικό πίνακα ελέγχου που διαθέτει ένα διακόπτη, η ρύθμιση των θερμοκρασιών των διαμερισμάτων του ψυγείου και του καταψύκτη είναι ανεξάρτητη. Περιστρέφοντας το διακόπτη του εσωτερικού κουτιού θερμοστάτη επεμβαίνουμε στο διαμέρισμα ψυγείου (βλέπε εικόνα 1) και διά μέσου του εξωτερικού πίνακα ελέγχου επεμβαίνουμε στο διαμέρισμα καταψύκτη (βλέπε οδηγό ταχείας ενημέρωσης). Είναι δυνατόν να σβήσουμε ανεξάρτητα το διαμέρισμα ψυγείο και το διαμέρισμα καταψύκτη, τοποθετώντας τους αντίστοιχους διακόπτες στο •. Σημείωση: Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η συχνότητα ανοίγματος των πόρτων κι η θέση της συσκευής μπορούν να επηρεάσουν τις εσωτερικές θερμοκρασίες των δύο διαμερισμάτων. Οι θέσεις του θερμοστάτη πρέπει να μεταβάλλονται σε συνάρτηση με αυτούς τους παράγοντες. A. Διακόπτης θερμοστάτη B. Πλήκτρο ενδεικτικής λυχνίας C. Οδηγός αναφοράς θέσης θερμοστάτη D. Λάμπα (βλέπε ενδείξεις κοντά στη λάμπα) Θερμοστάτης στο 1/MIN : μικρής έντασης ψύξη Θερμοστάτης στο 3-5/MED : μέτρια ψύξη Θερμοστάτης στο 7/MAX : μεγάλης έντασης ψύξη Θερμοστάτης στο •: ψύξη και φωτισμός είναι σβησμένοι Για να βγάλετε τη λάμπα ξεβιδώστε σε φορά αντίθετη των δεικτών του ρολογιού όπως υποδεικνύεται στην εικόνα 1. Εικ. 1 49

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΨΥΓΕΙΟΥ Η απόψυξη του διαμερίσματος ψυγείου είναι εντελώς αυτόματη. Η περιοδική παρουσία σταγονιδίων νερού πάνω στο εσωτερικό τοίχωμα πίσω από τα συρτάρια, επισημαίνει τη φάση αυτόματης απόψυξης. Το νερό απόψυξης οδηγείται αυτομάτως σε μία οπή εκροής, στη συνέχεια συλλέγεται σε ένα δοχείο όπου εξατμίζεται. Ανεμιστήρας (αν είναι διαθέσιμος) Η ενεργοποίηση του ανεμιστήρα είναι αυτόματη. Ο ανεμιστήρας επιτρέπει ένα ομοιόμορφο επιμερισμό των θερμοκρασιών στο εσωτερικό του διαμερίσματος ψυγείου με συνέπεια την καλύτερη συντήρηση των τροφών και τη μείωση της υγρασίας πέρα του ορίου. Μην εμποδίζετε την περιοχή της εισαγωγής αέρα. Ο ανεμιστήρας είναι ενεργός μόνο κατά τη φάση της λειτουργίας του κινητήρα. Προσοχή: τα αξεσουάρ του ψυγείου δεν πλένονται σε πλυντήριο πιάτων. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ Αυτή η συσκευή είναι ένα ψυγείο με διαμέρισμα καταψύκτη με αστέρια. Μπορούν να συντηρηθούν τα κατεψυγμένα τρόφιμα για το διάστημα που υποδεικνύεται στη συσκευασία καθώς και να καταψυχθούν φρέσκα τρόφιμα προσέχοντας να μην έρθουν σε επαφή με ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα. Η ποσότητα των φρέσκων τροφίμων που είναι δυνατό να καταψυχθεί σε 24 ώρες αναφέρεται στην πινακίδα μητρώου. Συμβουλεύεται να μην ξαναπαγώνετε τρόφιμα που έχει αποψυχθεί μερικώς, αλλά να τα καταναλώσετε εντός 24 ωρών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ψύξη των φρέσκων τροφίμων συμβουλευτείτε τον οδηγό ταχείας ενημέρωσης Αφαίρεση των συρταριών (ανάλογα με το μοντέλο) Τραβάτε τα συρτάρια προς τα έξω έως το τέλος διαδρομής, τα ανασηκώνετε ελαφρώς και τα βγάζετε. Σημείωση: Το διαμέρισμα καταψύκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς τα πάνω συρτάρια, εάν θέλουμε να επιτύχουμε μεγαλύτερη διαθεσιμότητα όγκου. Για τη σωστή λειτουργία του διαμερίσματος κατάψυξης είναι υποχρεωτικό να αφήσετε στη θέση του το κάτω συρτάρι. Εξακριβώστε ότι μετά την τοποθέτηση των τροφίμων στις σχάρες, η πόρτα του διαμερίσματος κατάψυξης κλείνει κανονικά. Παραγωγή παγοκύβων (αν είναι διαθέσιμος) Ξαναγεμίστε με νερό για 2/3 το ειδικό δοχείο και ξανατοποθετήστε το στο διαμέρισμα ψύξης. Σε καμιά περίπτωση μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή κοφτερά αντικείμενα για να βγάλετε το συρτάρι. ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΠΑΓΩΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ Συμβουλεύουμε να ξεπαγώνετε τον καταψύκτη 1 ή 2 φορές το χρόνο ή όταν βλέπε ότι υπάρχει σχηματισμός πάγου πέρα του κανονικού (3 mm πάχος). Ο σχηματισμός πάγου είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο. Η ποσότητα και η ταχύτητα επισώρευσης ποικίλλει κάθε φορά σύμφωνα με τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες και τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας. Για να ξεπαγώσετε σβήστε, σύμφωνα με το μοντέλο, το διαμέρισμα του καταψύκτη ή το όλο τη συσκευή και αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα. Αφήστε ανοιχτή την πόρτα για να επιτρέψετε το λιώσιμο του πάγου. Μόνο για τα προϊόντα όπως στην εικ. 2 βγάλτε το κανάλι εκροής για το νερό απόψυξης και τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από την εκροή. Ξανατοποθετήστε το κανάλι εκροής όταν ολοκληρώσετε την ενέργεια. Καθαρίστε το εσωτερικό του καταψύχτη. Ξεβγάλτε και στεγνώστε με προσοχή. Θέσετε πάλι σε λειτουργία το διαμέρισμα του καταψύκτη ή όλη τη συσκευή και ξανατοποθετήστε τα τρόφιμα στο εσωτερικό Εικ. 2 50