Views
8 months ago

KitchenAid S 12 A1 D/I - S 12 A1 D/I PT (F093708) Health and safety

KitchenAid S 12 A1 D/I - S 12 A1 D/I PT (F093708) Health and safety

орналастырғаннан кейін, бөлімдердің есігі, әсірсе мұздату бөлімінің есігі дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз. Зақымдалған аралық тығыздағыш мүмкіндігінше дереу ауыстырылуы керек. Тоңазытқыш бөлімін тек жаңа піскен тағамды сақтау, ал мұздату бөлімін тек тоңазытылған тағамды сақтау, жаңа піскен тағамды тоңазыту және мұз текшелерін жасау үшін пайдаланыңыз. Қапталмаған тағамды тоңазытқыш не мұздату бөлімдерінің ішкі беттеріне тікелей тигізіп сақтамаңыз. Құрылғылардың арнайы бөлімдері болуы мүмкін (Жаңа Піскен Тағам Бөлімі, Нөл Градустық Жәшік,т.б.). Өнімнің арнайы буклетінде басқаша көрсетілмеген болса, сәйкес өнімділіктерді сақтай отырып, оларды алып тастауға болады. C-пентан оқшаулағыш көбікте көбіктендіретін агент ретінде пайдаланылады және жанғыш газ болып табылады. ОРНАТУ Құрылғыны екі не одан көп адам тасуы және орнатуы керек - жарақат алу қатері. Қорабынан шығарып, орнату үшін қолғап киіңіз - қолыңызды кесіп алу қатері. Орнасымдарын жалғауды білікті техник маман жүзеге асыруы туды, соның ішінде сумен жабдықтауды (егер болса) және электр керек. Пайдаланушы нұсқаулығында ерекше белгіленген болмаса, құрылғының ешбір бөлшегін жөндемеңіз не ауыстырмаңыз. Құрылғы орнатылатын жерге балаларды жақындатпаңыз. Құрылғыны орамынан шығарған соң, оны тасымалдау барысында оның зақымданбағанын тексеріңіз. Проблемалар туындаған жағдайда сатушымен немесе ең жақын Сатылымнан кейінгі қызмет орталығымен хабарласыңыз. Орнатылғаннан кейін орауыштың қалдықтарын (пластик, көбікті полистирол т.с.с.) балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек - тұншығып қалу қатері. Кез келген орнату жұмысының алдында құрылғыны қуат көзінен ажырату қажет - электр тоғы соғу қатері. Орнату барысында құрылғының қуат сымына нұқсан келтірмейтіндігіне көз жеткізіңіз - өрт шығуы немесе электр тоғы соғу қатері. Құрылғыны тек орнату аяқталған соң іске қосыңыз. Құрылғыны жылжытқан кезде, есіктерін (мысалы, паркет) зақымдап алудан сақ болыңыз. Құрылғыны салмағын ұстау үшін еденге немесе жеткілікті қолдау көрсететін орынға және өлшемі мен қолданысы үшін жарамды жерге орнатыңыз және деңгейлетіңіз. Құрылғы жылу көзінің жанына орнатылмаған және орнату барысында төрт аяғының мықты және еденге тиіп тұрғанына көз жеткізіңіз, қажет болса оларды реттеп, деңгейді өлшеу құралымен құрылғының түзу тұрғанына көз жеткізіңіз. Хладагент тізбегі толығымен жұмыс істеуге қабілетті екендігіне көз жеткізу үшін құрылғыны қоспас бұрын кемінде екі сағат күтіңіз. ЕСКЕРТУ: Өнімнің тұрақсыздығынан орын алатын қауіпті болдырмау үшін, құрылғыны орналастыру не бекіту жұмыстары өндіруші нұсқауларына сәйкес орындалуы керек. Тоңазытқышты газ жанарғысының металл шлангі, газ немесе су металл құбыр желісі, электр сымдар жүйесі тоңазытқыштың артқы жағымен (жылан түтікпен) қақтығысып қалатың жолымен орнатуға тыйым салынады. Құрлығыны орнату үшін керек мөлшерің және қажет қашықтығын орнату нұсқама кітапшасында табасыз . ЭЛЕКТРГЕ ҚАТЫСТЫ ЕСКЕРТУЛЕР Құрылғының ашасына қол жеткізу мүмкін болған жағдайда, розеткадан суыру арқылы немесе электр сымдар жүйесі ережесімен бойынша ол розеткадан жоғары орнатылған көп полюсті қосқыштың көмегімен қуат көзінен ажыратыла алатын болуы керек және ұлттық электр қауіпсіздігі стандарттарына сәйкес құрылғыны жерге тұйықтау қажет. Ұзартқыштарды, бірнеше розетканы немесе адаптерлерді пайдаланбаңыз. Электр құрамдастары орнатудан кейін пайдаланушы қатынаса алатындай болуы қажет. Аяғыңыз су болса немесе жалаң аяқ болсаңыз, құрылғыны пайдалануға болмайды. Құрылғының қуат сымы немесе ашасы бүлінген болса, дұрыс жұмыс істемесе немесе бұзылған немесе құлаған болса, оны пайдаланбаңыз. Егер ұзартқыштар зақымдалса, қатерді болдырмау мақсатында, өндіруші, оның қызмет көрсетуші персоналы немесе сондай білікті маманы соған ұқсас ұзартқышпен алмастыруы тиіс – электр тоғымен зақымдану қаупі бар. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЕСКЕРТУ : Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізерден бұрын құрылғының өшіріліп, қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз; бумен тазалау жабдығын ешқашан пайдаланбаңыз - электр тоғымен зақымдану қаупі бар. Терезе спрейлері, тазалағыш құрамдар,

жанатын сұйықтықтар, тазалағыш балауыздар, қойылтылған тазалағыштар, шайғыштар немесе мұнай өнімдері бар тазалағыштар секілді қырғыш не қатты тазалағыштарды пластикалық бөліктері, ішкі бөліктері мен есіктің сыртқы бөліктері немесе тығыздағыштары үшін қолданбаңыз. Қағаз сүлгілерді, тазалағыш губкаларды немесе басқа қырғыш тазалау құралдарын қолданбаңыз. ОРАМ МАТЕРИАЛДАРЫН ТАСТАУ Орам материалы 100% қайта өңделеді және ол қайта өңдеу таңбасымен белгіленген . Орамның әр түрлі бөліктері қоқысты тастауға рұқсат беретін жергілікті орган ережелеріне толығымен сәйкес және жауапкершілікпен өткізілуі қажет. ПАЙДАЛАНЫЛЫП БОЛҒАН ТҰРМЫСТЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ҚОҚЫСҚА ТАСТАУ Бұл құрылғы қайта өңделмелі немесе қайта қолданбалы материалдармен жасалған. Оны жергілікті қалдықты тастау ережелеріне сәйкес тастаңыз. Тұрмыстық электр құрылғыларын қолдану, қалпына келтіру және қайта пайдалануға тапсыру бойынша қосымша ақпарат алу үшін құзыретті жергілікті билік органына, тұрмыстық қалдықтарды жинау қызметіне немесе құрылғы сатып алынған дүкенге хабарласыңыз. Бұл құрылғы электрлік және электрондық жабдықты қоқысқа тастау (WEEE) бойынша 2012/19/EC Еуропалық директивасына сай белгіленген. Бұл өнімнен дұрыс арылу арқылы қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына теріс әсердің салдарының DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šos drošības norādījumus. Saglabājiet šos norādījumus turpmākām uzziņām. Šī rokasgrāmata un pati ierīce sniedz svarīgus drošības brīdinājumus, kas ir jāizlasa un vienmēr jāievēro. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepiemērotas lietošanas vai nepareizu vadības elementu iestatīšanas dēļ. Ļoti maziem bērniem (0-3 gadi) jāatrodas drošā attālumā no ierīces. Maziem bērniem (3-8 gadi) jāatrodas drošā attālumā no ierīces, ja vien tie netiek nepārtraukti uzraudzīti. Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, jušanas vai garīgiem traucējumiem vai bez pieredzes un zināšanām var lietot šo ierīci, ja tās tiek uzraudzītas vai instruētas par ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības. ATĻAUTĀ LIETOŠANA UZMANĪBU! Ierīci nav paredzēts darbināt ar ārēju slēdža ierīci, kā taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu. Šo ierīci ir paredzēts izmantot sadzīvē un tamlīdzīgi, piemēram: personāla virtuves zonā veikalos, birojos un citās darba vidēs; zemnieku saimniecībās; klientu istabās viesnīcās, moteļos un citās līdzīga tipa apmešanās vietās. Šī ierīce nav paredzēta profesionāliem nolūkiem. Neizmantojiet ierīci ārpus telpām. Ierīcē uzstādītā spuldzīte ir speciāli paredzēta sadzīves tehnikai un nav piemērota izmantošanai kā алдын алуға көмектесесіз. Құрылғыдағы немесе онымен бірге берілген құжаттамадағы белгісі бұл құрылғы тұрмыстық қоқыс болып есептелмеуі керек және электрлік және электрондық жабдықты қайта өңдеуге арналған арнайы жинау орталығына өткізілуі тиіс екендігін көрсетеді. ҚУАТ ҮНЕМДЕУ ТУРАЛЫ КЕҢЕСТЕР Жеткілікті желдетуді қамтамасыз ету үшін, орнату нұсқауларын орындаңыз. Өнімнің артындағы жеткіліксіз желдету қуат тұтынылуын арттырады және салқындату тиімділігін азайтады. Есіктің жиі ашылуы Қуат Тұтыну көлемінің артуына себеп болуы мүмкін. Құрылғының ішкі температураларына және Қуат Тұтыну көлеміне қоршаған орта температурасы, құрылғының орналасқан жері әсер етуі мүмкін. Температураны орнату кезінде осы факторларды ескеру қажет. Есік ашылуын азайту. Еріп жатқан мұздатылған тағамды тоңазытқыш ішіне салыңыз. Мұздатылған өнімдердің төмен температурасы тоңазытқыш ішіндегі тағамды салқындатады. Жылы тағам мен сусындарды құрылғы ішіне салмас бұрын, оларға салқындауға мүмкіндік беріңіз. Тоңазытқыштағы сөрелердің орналасуы қуаттың тиімді қолданылуына әсер етпейді. Тағам тиісті ауа айналымын қамтамасыз ету үшін сөрелерге қойылуы керек (тағамдар бір біріне тимеуі керек және тағам мен артқы қабырға арасындағы қашықтық сақталуы керек). Мұздатқан тамақтын сақтау аумағын арттыру үшін себетің және, егер бар болса, Stop Frost (Аяз Тоқтату) сөресің суырып алып тастаңыз. Компрессордаң шу шығатың болса алаңдамаңыз, өйткені бұл өнімнің қысқа нұсқаулықта шу тұралы ақпарат бұл қалыпты жағдай сипатталады. LV NOTEIKTI JĀIZLASA UN JĀIEVĒRO gaismeklis telpu izgaismošanai (EK Regula 244/2009). Ierīce ir piemērota izmantošanai vietās, kur istabas temperatūra ir turpmāk norādītajā amplitūdā atbilstoši klimata klasei, kas norādīta uz datu plāksnītes. Ierīce var darboties nepareizi, ja tā ir ilgstoši atstāta vidē, kuras temperatūra ir ārpus norādītās amplitūdas. Klimata klases vides temp. (°C) SN: No 10 līdz 32 °C; N: No 16 līdz 32 °C ST: No 16 līdz 38 °C; T: No 16 līdz 43 °C Šī ierīce nesatur CFC. Dzesētāja kontūrā ir R600a (ogļūdeņradis). Ierīces ar izobutānu (R600a): izobutāns ir dabīga gāze, kas neietekmē apkārtējo vidi, bet ir uzliesmojoša. Tāpēc pārliecinieties, vai dzesētāja kontūra caurules nav bojātas, it īpaši pirms dzesētāja kontūra iztukšošanas. BRĪDINĀJUMS! Nesabojājiet ierīces dzesēšanas kontūra caurules. BRĪDINĀJUMS! Pārliecinieties, lai ventilācijas lūkas ierīces korpusā vai iebūvētajā struktūrā nebūtu nosprostotas. BRĪDINĀJUMS! Lai paātrinātu atkausēšanu, neizmantojiet mehāniskus, elektriskus vai ķīmiskus līdzekļus, izņemot ražotāja ieteiktos. BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet un nenovietojiet elektroierīces šīs ierīces nodalījumos, ja tās nav tieši atļāvis ražotājs. BRĪDINĀJUMS! Ledus gatavotāji un/vai ūdens dozatori, kas nav tieši savienoti ar ūdensapgādi, ir jāuzpilda tikai ar dzeramo ūdeni. BRĪDINĀJUMS! Automātiskajiem ledus gatavotājiem