Views
8 months ago

KitchenAid S 12 A1 D/I - S 12 A1 D/I AR (F093708) Health and safety

KitchenAid S 12 A1 D/I - S 12 A1 D/I AR (F093708) Health and safety

Nedėkite nesuvynioto

Nedėkite nesuvynioto maisto tiesiai ant vidinių šaldytuvo ar šaldymo kameros paviršių. Prietaisuose gali būti specialių skyrių (šviežio maisto skyrių, nulio laipsnių dėžę ir pan.). Jei kitaip nenurodyta specialiame prietaiso lankstinuke, juos galima išimti ir tai neturės įtakos veikimui. C pentanas naudojamas kaip porodaris izoliacinėse putose; tai yra degios dujos. ĮRENGIMAS Prietaisą perkelti ir įrengti turi du ar daugiau žmonių. Priešingu atveju galite susižeisti. Mūvėkite apsaugines pirštines, kai išpakuojate ir montuojate prietaisą. Priešingu atveju galite įsipjauti. Įrengimą, taip pat prijungimo prie vandentiekio bei elektros tinklo darbus bei remontą turi atlikti kvalifikuotas technikas. Prietaisą remontuoti ar jo dalis keisti galima tik tuo atveju, jei tai nurodyta naudotojo vadove. Pasirūpinkite, kad montavimo vietoje nebūtų vaikų. Išpakavę prietaisą, patikrinkite, ar jis nebuvo pažeistas transportuojant. Jei kyla problemų, kreipkitės į prekybos atstovą arba artimiausią techninės priežiūros po pardavimo tarnybą. Įrengus prietaisą, pakuotės medžiagas (plastiką, polistireno dalis ir pan.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad nekiltų uždusimo pavojus. Prieš vykdant bet kokius įrengimo darbus, prietaisą būtina išjungti iš elektros tinklo, kad nekiltų elektros smūgio pavojus. Pasirūpinkite, kad montuojant, prietaisas nepažeistų maitinimo laido. Priešingu atveju gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus. Prietaisą įjungti galima tik baigus įrengimo darbus. Perkeldami prietaisą būkite atsargūs, kad nepažeistumėte grindų (pvz., parketo). Įrengtas prietaisas turi stovėti lygiai ant grindų, kurios turi būti pakankamai tvirtos, kad išlaikytų prietaiso svorį. Įrengimo vieta turi būti pakankamai erdvi ir tikti prietaiso paskirčiai. Nestatykite prietaiso arti šilumos šaltinių, o keturios jo kojelės turi tvirtai remtis į grindis. Naudodami gulsčiuką sureguliuokite kojeles, kad prietaisas stovėtų lygiai. Prieš įjungdami prietaisą, palaukite dvi valandas – taip užtikrinsite, kad šaltnešio grandinė bus optimalios būklės. ĮSPĖJIMAS: kad išvengtumėte pavojaus dėl nestabilumo, pastatyti ar įtvirtinti prietaisą turėtumėte vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis. Negalima statyti šaldytuvo taip, kad dujinės viryklės metalinė žarnelė, vandens arba dujų vamzdyno metalinės žarnelės, ar elektros laidai liestų galinę šaldytuvo sienelę (kondensatoriaus spiralę). Visi matmenys ir atstumai, kurių reikia laikytis įrengiant prietaisą, nurodomi įrengimo instrukcijų lankstinuke. ĮSPĖJIMAI DĖL ELEKTROS Prietaisą reikia sumontuoti taip, kad jį būtų galima išjungti iš elektros tinklo ištraukus maitinimo laido kištuką arba iki elektros lizdo pagal sujungimų taisykles sumontuotu daugiapoliu jungikliu ir prietaisas turi būti įžemintas pagal nacionalinius elektros saugos standartus. Nenaudokite ilginamųjų laidų, tinklo lizdo skirstytuvų ir adapterių. Prietaisą įrengus, jo elektros komponentai turi būti nepasiekiami naudotojui. Prietaiso nenaudokite, jei jūsų kūnas yra drėgnas arba esate basi. Šio prietaiso nenaudokite, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas, jei prietaisas veikia netinkamai arba jei jis yra pažeistas ar buvo numestas. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį tokiu pačiu turi pakeisti gamintojas, jo įgaliotas techninės priežiūros darbuotojas ar kitas kvalifikuotas asmuo – taip išvengsite elektros smūgio pavojaus. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA ĮSPĖJIMAS: prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus, prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo elektros tinklo, kad nekiltų elektros smūgio pavojus; jokiu būdu nenaudokite valymo garais įrenginių – kyla elektros smūgio pavojus. Plastikinių dalių, vidinių ir durelių tarpiklių valymui nenaudokite abrazyvių ar grubių valymo priemonių, pvz., langų valiklių, šveičiamųjų valymo priemonių, degių skysčių, valymo vaško, koncentruotų valiklių, baliklių ir valiklių, kurių sudėtyje yra naftos. Nenaudokite popierinių rankšluosčių, šveistukų ar kitų šiurkščių valymo priemonių. PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IŠMETIMAS Pakavimo medžiagos yra 100 % perdirbamos ir pažymėtos perdirbimo simboliu. Todėl įvairias pakuotės medžiagas reikia išmesti labai atsakingai ir griežtai laikantis vietos institucijų taisyklių, reglamentuojančių atliekų tvarkymą. BUITINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS Šis prietaisas pagamintas naudojant perdirbamas arba pakartotinai naudojamas medžiagas. Prietaisą išmeskite paisydami vietos atliekų išmetimo reglamentų. Dėl išsamesnės informacijos apie buitinių elektrinių prietaisų apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą kreipkitės į įgaliotą vietos instituciją, buitinių atliekų surinkimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote prietaisą. Šis prietaisas paženklintas pagal Europos direktyvos 2012/19/EB dėl elektros ir elektronikos įrangos atliekų (EEĮA) reikalavimus. Tinkamai utilizuodami šį gaminį apsaugosite aplinką ir sveikatą nuo galimo neigiamo poveikio. Ant prietaiso arba pridedamų dokumentų esantis simbolis nurodo, kad su šiuo prietaisu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia atiduoti į atitinkamą surinkimo skyrių, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta. ENERGIJOS TAUPYMO PATARIMAI Kad būtų garantuota pakankama ventiliacija, vadovaukitės įrengimo instrukcijomis. Nepakankama ventiliacija prietaiso galinėje dalyje padidina energijos sąnaudas ir sumažina šaldymo efektyvumą. Dažnas durelių darinėjimas gali padidinti energijos sąnaudas. Vidinė prietaiso temperatūra ir energijos sąnaudos priklauso nuo aplinkos temperatūros ir paties prietaiso vietos. Nustatinėdami temperatūrą turėtumėte atsižvelgti į šiuos faktorius. Kuo rečiau atidarinėkite dureles. Atitirpindami šaldytą maistą, laikykite jį šaldytuve. Žema šaldytų produktų temperatūra atšaldo šaldytuve esantį maistą. Prieš dėdami į šaldytuvą šiltus gėrimus ar maistą, leiskite jiems atvėsti. Šaldytuvo lentynėlių išdėstymas neturi jokios įtakos efektyviam energijos suvartojimui. Maistas ant lentynėlių turėtų būti dedamas taip, kad būtų užtikrinta tinkama oro cirkuliacija (maistas neturėtų liestis, tarp maisto produktų ir galinės sienos turi būti išlaikytas atstumas). Daugiau vietos šaldytiems produktams galite padaryti išimdami stalčius ir „Stop Frost“ lentyną (jei yra). Nesijaudinkite dėl iš kompresoriaus sklindančių garsų, kurie šiame trumpajame vadove aprašomi kaip įprasti.

SIKKERHETSREGLER Les disse sikkerhetsinstruksene før du tar i bruk apparatet. Oppbevar de i nærheten for fremtidig referanse. Disse instruksene og selve husholdningsapparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet, som alltid må respekteres. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar ved manglende overholdelse av disse sikkerhetsinstruksjonene, for uriktig bruk av apparatet eller feil innstilling av kommandoer. Svært små barn (0-3 år) må holdes på sikker avstand fra apparatet. Små barn (3-8 år) må holdes på sikker avstand fra apparatet med mindre de holdes under kontinuerlig oppsyn. Barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller manglende erfaring og kunnskap kan kun bruke dette apparatet under tilsyn eller hvis de har fått opplæring i trygg bruk av apparatet og forstår farene det innebærer. Barn må ikke leke med apparatet. Barn må ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsoppgaver uten å være under tilsyn. TILLATT BRUK FORSIKTIG: Dette apparatet er ikke beregnet på å bli styrt ved en ekstern bryter, som f.eks. en timer, eller et adskilt system for fjernkontroll. Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og på lignende steder som for eksempel: selvbetjente kjøkken for butikkansatte, på kontorer eller på andre arbeidsplasser; gårder; av gjester på hotell, motell, bed & breakfast og andre overnattingssteder. Dette apparatet er ikke beregnet for profesjonell bruk. Apparatet må ikke benyttes utendørs. ”Pæren som er brukt i apparatet er spesielt fremstilt for bruk i husholdningsapparater, og skal ikke brukes til vanlig innendørs belysning (Kommisjonens forordning (EF) nr. 244/2009). Apparatet er beregnet på bruk på plasser hvor omgivelsestemperaturen befinner seg innenfor følgende intervall, i henhold til klimaklassen som er oppgitt på typeskiltet. Det kan hende apparatet ikke fungerer korrekt dersom omgivelsestemperaturen over lengre tid er lavere eller høyere enn de temperaturer apparatet er beregnet for. Klimaklasse Omg.T. (°C) SN: Fra 10 til 32 °C; N: Fra 16 til 32 °C ST: Fra 16 til 38 °C; T: Fra 16 til 43 °C Dette apparatet inneholder ikke CFS. Kjølekretsen inneholder R600a (HC). For apparater med Isobutan (R600 a): Isobutan er en naturlig gass uten innvirkning på miljøet. Gassen er imidlertid brannfarlig. Det er derfor viktig å forsikre seg om at rørene i kjølekretsen ikke er skadet - spesielt når du tømmer kjølekretsen. ADVARSEL: Pass på at det ikke oppstår skader på rørene i kjølekretsen på apparatet. ADVARSEL: Hold alle ventilasjonsåpninger i apparatinnhegningen eller i innbyggingsstrukturen fri NO VIKTIG MÅ LESES OG RESPEKTERES for hindre. ADVARSEL: Bruk ikke andre mekaniske, elektriske eller kjemiske hjelpemidler for å fremskynde avrimingen enn de som eventuelt anbefales av produsenten. ADVARSEL: Du må hverken bruke eller oppbevare elektrisk utstyr inne i seksjonene til apparatet, med mindre disse er godkjent av produsenten. ADVARSEL: Dispenser for isbiter og eller vann som ikke er koblet direkte til vannforsyningen, må kun fylles med drikkevann. ADVARSEL: Automatisk is-maskin og/eller vanndispensere må kobles til en vannforsyning som kun tilfører drikkevann, hvor trykket i ledningen befinner seg mellom 0,17 og 0,81 MPa (1,7 og 8,1 bar). Du må ikke oppbevare eksplosive stoffer som for eksempel spraybokser og du må aldri plassere eller bruke bensin eller lett antennelig material i nærheten av apparatet. Svelg ikke innholdet (ikke giftig) i kjøleelementene (leveres kun sammen med noen modeller). Ikke spis ispinner eller isbiter umiddelbart etter at de er tatt ut av fryseren, ettersom dette kan forårsake kuldesår. Når det gjelder produkter som bruker et luftfilter inni en tilgjengelig viftedeksel, må filteret alltid være på plass når kjøleskapet er i bruk. Sett aldri glassbeholdere med væsker inn i fryseseksjonen, da de kan knuses. Ikke blokker viften (hvis den er inkludert) med matvarer. Kontroller at døren til seksjonene kan lukkes ordentlig når matvarene er satt inn. Dette gjelder særlig døren til fryseren. Skadde pakninger må skiftes så raskt som mulig. Bruk kjøleseksjonen kun til oppbevaring av ferske matvarer og fryseseksjonen kun til oppbevaring av frysevarer, samt til innfrysing av ferske matvarer og produksjon av isbiter. Unngå å oppbevare uinnpakket mat i direkte kontakt med de innvendige overflatene i kjøleskapet eller fryseren. Apparatet kan ha spesialbokser (boks for ferske matvarer, kjøleboks (Zero Degree Box), osv.). Disse kan fjernes, med mindre annet er angitt i produktets brukerveiledning, mens ytelsene vil være de samme. C-pentan brukes som blåsemiddel i isolasjonsskum og er en brennbar gass. MONTERING Flytting og montering av produktet må utføres av to eller flere personer - fare for skade. Bruk beskyttende hansker for å pakke ut og installere - fare for kutt. Installasjon, inkludert tilkopling til vannledning (hvis den finnes) og elektriske tilkoplinger, og reparasjoner må utføres av kvalifiserte teknikere. Du må ikke reparere eller skifte ut noen som helst del av apparatet dersom dette ikke er uttrykkelig angitt i bruksanvisningen.