Views
6 months ago

KitchenAid 901 506 22 - 901 506 22 SK (857921516020) Installazione

KitchenAid 901 506 22 - 901 506 22 SK (857921516020) Installazione

KitchenAid 901 506 22 - 901 506 22 SK (857921516020)

10200311SK.fm Page 29 Thursday, May 22, 2008 12:11 PM INŠTALÁCIA VSTAVANEJ RÚRY POD PRACOVNOU PLOCHOU Odporúčania Dôležité upozornenie: akýkoľvek úkon pri inštalácii alebo údržbe vykonávajte iba ak je rúra odpojená od elektrickej siete. • Inštaláciu musí vykonat' zaškolený technik, v súlade s pokynmi výrobcu a v súlade s platnými normami STN. • Po vybalení rúry skontrolujte, či sa spotrebič pri preprave nepoškodil a či sa dvierka správne zatvárajú. Ak máte pochybnosti, zavolajte predajcu, alebo najbližšiu prevádzku servisu. • Po vybalení rúry ju nechajte položenú na polystyrénovej základni, aby bola chránená pred poškodením. • Pri inštalácii rúry Vám odporúčame navliect' si ochranné rukavice. • Nepokúšajte sa rúru nadvihnút' uchopením za rukovät' dvierok, uchopte ju v mieste príslušných otvorov na bokoch. Príprava skrinky, kde má byt' rúra vstavaná Vstavaná rúra pod pracovnou plochou • Skrinka kuchynskej linky, ktorá bude v priamom kontakte s rúrou, musí odolávat' teplu (min. 80 °C). • Všetky výrezy na skrinke a na pracovnej ploche vykonajte pred vložením spotrebičov. Pozorne odstráňte všetky kúsky dreva a piliny, pretože môžu prekážat' správnej činnosti spotrebičov. • Rozmery rúry a kuchynskej jednotky sú uvedené na obrázkoch 1-2-3. • Aby bolo zaručené správne vetranie, odporúčame Vám nechat' otvor na zadnej stene kuchynskej jednotky, pričom dodržiavajte rozmery uvedené na obr. 3. • Je potrebné nechat' voľný priestor aspoň 5 mm medzi horným okrajom rúry a spodným okrajom pracovnej plochy. (obr. 2). Túto medzeru nikdy nezakrývajte. • Pri inštalácii dávajte pozor, aby steny rúry neboli v priamom kontakte so susedným nábytkom. • Ak skrinka nie je upevnená k stene, použite na upevnenie špeciálne upevňovacie konzoly (G), pozri obr. 3. Varná plocha Upozornenie: pri inštalácii varnej plochy na povrch, ktorý je z iného materiálu ako drevo (mramor, plast, keramika, prírodný kameň a pod.) pamätajte, že musíte vyžiadat' upevňovacie konzoly (Obr. 6-8) v prevádzke servisu. • Varnú dosku môžete upevnit' na pracovnú plochu s hrúbkou min. 20 až max. 50 mm. • Medzi varnú dosku a rúru neumiestňujte žiadne prvky (napr. priečky, izolanty a pod.). • Ak bude varná doska nainštalovaná vedľa stĺpcovej kuchynskej jednotky, nechajte medzi jednotkou a okrajom varnej dosky voľný priestor aspoň 100 mm (obr. 4). • V pracovnej ploche vyrežte otvor s rozmermi uvedenými v Schéme výrobku, dodávanej spolu s varnou doskou. • Odporúčame Vám utesnit' vnútorný okraj pracovnej plochy tmelom na drevo alebo silikónom. • Upevnite na varnú dosku dodávané tesnenie (ak ešte nie je namontované) po pozornom očistení styčných plôch. Tradičná elektrická varná doska Dôležité upozornenie: pred inštaláciou varnej dosky odstráňte ochrannú fóliu. • Ak je pracovná plocha drevená, použite pri inštalácii príslušné dodávané svorky a skrutky. 1. Zasuňte 4 svorky (B) (obr. 5) do príslušných drážok na spodnej strane varnej dosky. 2. Pripevnite varnú dosku k pracovnej ploche. • Ak je pracovná plocha z mramoru alebo iného materiálu (plast, keramika, prírodný kameň a pod.), musíte na upevnenie použit' špeciálne konzoly (C) (obr. 6), s kódom 4819 310 18528, (dostanete ako súpravu v prevádzke servisu). 1. Upevnite konzoly v príslušných otvoroch pomocou dodávaných skrutiek. 2. Pripevnite varnú dosku k pracovnej ploche. Sklokeramická varná doska Dôležité upozornenie: pred inštaláciou varnej dosky odstráňte ochrannú fóliu. Presvedčte sa, či bol otvor v pracovnej ploche vyrezaný podľa rozmerov uvedených na obrázku v Schéme výrobku varnej dosky, dodržiavajte tolerancie. Pri inštalácii varnej dosky ju nevtláčajte silou do otvoru v pracovnej ploche. Sklokeramická varná doska by mohla namáhaním prasknút' (aj o nejaký čas)! 29