Views
4 months ago

KitchenAid 901 506 22 - 901 506 22 DA (857921516020) Installazione

KitchenAid 901 506 22 - 901 506 22 DA (857921516020) Installazione

KitchenAid 901 506 22 - 901 506 22 DA (857921516020)

10200311DK.fm Page 21 Thursday, May 22, 2008 12:11 PM INSTALLATION AF UNDERBYGNINGSOVNE Generelle råd Vigtigt: Tag stikket ud af stikkontakten før enhver form for installation eller vedligeholdelse. • Installationen skal udføres af en autoriseret servicetekniker i henhold til producentens anvisninger samt gældende lokal lovgivning. • Kontrollér, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten, og at ovndøren lukker korrekt. Kontakt forhandleren eller Service i tilfælde af tvivl. • Når ovnen er taget ud af emballagen, skal den anbringes på polystyrenskumunderlaget for at undgå eventuelle beskadigelser. • Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker, når ovnen installeres. • Ovnen må ikke løftes i dørhåndtaget. Løft den i siderne ved at holde i de dertil beregnede særlige åbninger. Forberedelse til indbygning Underbygningsovne • Alle tilstødende køkkenelementer skal være varmebestandige (80°C min.). • Før apparaterne installeres, skal køkkenelementet og bordpladen skæres til, så de passer. Fjern omhyggeligt eventuel savsmuld eller træspåner, da de kan hindre korrekt funktion af apparaterne. • Ovnens og køkkenelementets mål vises på figurerne 1-2-3. • For at opnå korrekt ventilation skal der være en ventilationsåbning på møblets bund. Se målene i fig. 3. • Der skal være en åbning på mindst 5 mm mellem ovnens øverste kant og bordpladens nederste kant (fig. 2). Denne åbning må aldrig lukkes. • Under installationen skal man sørge for, at ovnvæggene ikke kommer i direkte kontakt med de tilstødende køkkenelementer. • Hvis ovnen ikke er sikkert fastgjort til væggen, skal den fastgøres yderligere med beslag (G), se fig. 3. Kogesektion Bemærk: Hvis kogesektionen skal installeres i en overflade,der ikke er af træ (f.eks. marmor, plast, keramik, sten) skal De huske at anmode Service om de særlige fastgørelsesbeslag (fig. 6-8). • Kogesektionen skal indbygges i en bordplade, der er mellem 20 og 50 mm tyk. • Der må ikke anbringes nogen form for materialer mellem kogesektionen og ovnen (f.eks. tværbjælker, isoleringsmateriale osv.). • Et tilstødende højt køkkenelement skal befinde sig mindst 100 mm fra kogesektionens kant (fig. 4). • Skær en åbning i bordpladen med de mål, der er angivet på det medfølgende produktkort. • Det anbefales at forsegle bordpladens indvendige hjørner med trælim eller silikone. • Anbring den medfølgende tætning på kogesektionen (hvis den ikke allerede er anbragt) efter omhyggeligt at have rengjort kontaktfladen. Almindelig elkogesektion Vigtigt: Fjern eventuel beskyttelsesfilm, før kogesektionen installeres. • Hvis bordpladen er af træ, skal de medfølgende klemmer og skruer anvendes. 1. Sæt de 4 klemmer (B) (fig. 5) fast i deres pladser på kogesektionens underside. 2. Installer kogesektionen i køkkenbordet. • Hvis bordpladen er lavet af marmor eller andre materialer (f.eks. plast, keramik, marmor, sten e.l.), skal kogesektionen fastgøres med særlige beslag (C) (fig. 6), der kan fås som et sæt ved henvendelse til Service. Beslagene har bestillingsnummer 4819 310 18528. 1. Fastgør beslagene i hullerne med de tilhørende skruer. 2. Installer kogesektionen i køkkenbordet. Glaskeramisk kogesektion Vigtigt: Fjern eventuel beskyttelsesfilm, før kogesektionen installeres. Kontrollér, at åbningen i bordpladen er i overensstemmelse med de mål og tolerancer, der angives på produktkortet. Kogesektionen må ikke presses ind i bordpladen, da dette kan medføre spændingsbrud i den glaskeramiske overflade (dette kan også ske efter nogen tid)! 21