Views
9 months ago

KitchenAid XAL85 T1I G WTD - XAL85 T1I G WTD SK (F102772) Setup and user guide

KitchenAid XAL85 T1I G WTD - XAL85 T1I G WTD SK (F102772) Setup and user guide

7 5 6 8

7 5 6 8 SK 2 2 1 4 3 4 1 6 5 Kontrolka TEPLOTY*: na identifikovanie najchladnejšej časti v chladničke. 1. Skontrolujte, či je na kontrolke indikátora jasne vidieť OK (pozrite obrázok). Aby bolo očistenie dôkladné, odporúča sa odskrutkovať ventil z nádržky (pozri obrázok) a umyť ho pod tečúcou vodou. ! Dajte pozor, aby ste nevytiahli priesvitnú pohyblivú časť ventilu. 2. Ak sa nezobrazí slovo „OK“, znamená to, že teplota je príliš vysoká: nastavte TEPLOTU CHLADNIČKY na nižšiu hodnotu a potom počkajte 10 hodín, kým sa teplota stabilizuje. 3. Znovu skontrolujte kontrolku indikátora: v prípade potreby znovu nastavte podľa úvodného postupu. Ak bolo do chladničky pridané veľké množstvo jedla alebo sa dvere chladničky často otvárali, je normálne, že sa na indikátore nezobrazuje OK. Kým nastavíte teplotu CHLADNIČKY na nižšiu hodnotu, počkajte aspoň 10 hodín. Prevádzka a údržba výdajníka vody Pri prvom použití, alebo ak nebol používaný dlhší čas, vymyte nádržku vodou. Výdajník vody dodáva studenú vodu bez toho, aby sa museli otvárať dvere chladničky. To umožňuje znižovať spotrebu energie tohto spotrebiča. Ak chcete 6 naplniť nádrž, zdvihnite uzáver alebo snímte kryt (pozri obrázok), nalejte 7 vodu pomocou fľaše alebo inej vhodnej nádoby. Nedolievajte nádrž po 5 okraj. Po ukončení čistiacich úkonov naskrutkujte ventil späť a zároveň skontrolujte, či vnútorné tesnenie prilieha 1 na koncovú časť objímky 4 nádržky; potom vložte zostavu ventilu a nádržky späť do valcovitého krytu na dverách a zároveň 2skontrolujte, či je horný háčik na zadnej stene nádržky správne vložený do príslušného priestoru na vnútornej stene dverí. Namontujte späť odmontované lišty 9 a veko nádržky. ! Skontrolujte, či ste nádrž správne vložili do dverí (pozri obrázok). 8 9 7 5 6 3 2 1 7 4 5 6 3 4 8 2 Používajte iba pitnú prírodnú minerálnu vodu: akákoľvek iná tekutina môže sťažiť správne fungovanie zariadenia. Ak si chcete naliať vodu pri zatvorených dverách chladničky, stlačte ovládač výdajníka vhodnou nádobou (pohárom, fľašou atď.). Ovládač uvoľnite po získaní požadovaného množstva vody. Nádržku s vodou je potrebné pravidelne umývať pod tečúcou vodou; nepoužívajte čistiace prostriedky. Ak chcete vyčistiť nádržku, snímte veko nádržky a horné lišty; potom vyberte nádržku tak, že ju potiahnete smerom von a súčasne stlačte príslušné tlačidlo (pozri obrázok). Aby ste predišli nadmernému ohriatiu chladničky, založte nádržku späť čo najskôr. 1 4 3 4 6 ! Výskyt kvapiek vody na stenách nádržky počas manipulácie je bežný jav. ! Osušte kvapky na vonkajších 5 stenách tohto výrobku. ! Ak chcete nádržku na vodu úplne vyprázdniť, prosíme, aby ste demontáž vykonali podľa obrázka. Vylejte nej vodu, očistite ju pomocou mäkkej tkaniny a znova ju namontujte. ! Ak po použití zostanú na vonkajšom povrchu dverí kvapky vody, utrite ich mäkkou tkaninou určenou na čistenie. 6 Využívanie celého potenciálu mrazničky 5 • Nezamrazujte znova potraviny, ktoré sa rozmrazujú alebo sa už rozmrazili. Tieto potraviny musíte uvariť a zjesť (do 24 hodín). • Čerstvé potraviny, ktoré sa majú zmraziť, by nemali prísť do kontaktu s tými, ktoré už sú zmrazené; mali by ste ich umiestniť do spodného MRAZIACEHO a ÚLOŽNÉHO priestoru, kde sa najrýchlejšie zmrazia. • Aby sa potraviny zamrazili najlepším a najbezpečnejším spôsobom, 24 hodín pred zložením potravín do mrazničky aktivujte funkciu SUPER. Po vložení potravín funkciu SUPER znova aktivujte; vypne sa automaticky po 24 hodinách; 6

• Neukladajte do mrazničky sklené fľaše, v ktorých je tekutina a ktoré sú zazátkované alebo hermeticky uzavreté, lebo by mohli prasknúť. • Maximálne množstvo potravín, ktoré možno denne zmraziť, je uvedené na štítku s technickými vlastnosťami na spodnej ľavej strane priestoru chladničky (napríklad: 2 kg/24 h ). ! Neblokujte cirkuláciu vzduchu vnútri mraziaceho priestoru, odporúča sa nezakrývať vetracie otvory potravinami alebo nádobami. ! Počas mrazenia neotvárajte dvere. ! V prípade prerušenia dodávky elektriny alebo pri poruche neotvárajte dvere mrazničky. Pomôže to udržať teplotu vnútri mrazničky a zabezpečuje konzervovanie potravín najmenej na 12 – 18 hodín. ! Aby ste získali v mrazničke viac priestoru, môžete vybrať ktorékoľvek zásuvky (prípadne záklopky) z drážok a vložiť jedlo priamo na police. Údržba a starostlivosť Vypínanie spotrebiča Počas čistenia a údržby je potrebné odpojiť spotrebič od prívodu elektriny: 1. Stlačením tlačidla ZAP./VYP. spotrebič vypnete 2. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky Čistenie spotrebiča • Vonkajšie aj vnútorné časti, ako aj gumové tesnenia, môžete vyčistiť špongiou namočenou do vlažnej vody so sódou bikarbónou alebo neutrálnym mydlom. Nepoužívajte rozpúšťadlá, abrazívne produkty, bielidlá alebo čpavok. • Vyberateľné príslušenstvo možno namočiť do teplej vody s mydlom alebo prostriedkom na umývanie riadu. Opláchnite ich a dôkladne osušte. • Na zadnej stene spotrebiča sa môže usádzať prach, ktorý sa dá opatrne odstrániť hadicou vysávača nastaveného na stredný výkon. Pred čistením je potrebné spotrebič vypnúť a zástrčku vytiahnuť z elektrickej zásuvky. Ako sa vyhnúť plesni a nepríjemným pachom • Spotrebič sa vyrába z hygienických materiálov, ktoré sú bez pachu. Aby ste udržali chladničku bez zápachu a zabránili tvorbe škvŕn, potraviny musia byť vždy prikryté alebo hermeticky uzatvorené. • Ak chcete spotrebič na dlhšiu dobu vypnúť, vnútro vyčistite a nechajte na ňom otvorené dvere. Výmena LED* žiarovky LED osvetlenie vďaka silnému rozptýlenému svetlu umožňuje dobre vidieť všetky potraviny. Ak potrebujete vymeniť LED žiarovku, obráťte sa na technický servis. Preventívne opatrenia a tipy ! Spotrebič bol skonštruovaný a vyrobený v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými normami. Nasledujúce upozornenia uvádzame z bezpečnostných dôvodov a je potrebné pozorne si ich prečítať. Spotrebič spĺňa požiadavky nasledujúcich smerníc Európskeho spoločenstva: – 73/23/EHS z 19.02.1973 (nízke napätie) v aktuálnom znení; – 89/336/EHS z 03.05.89 (elektromagnetická kompatibilita) v aktuálnom znení; – 2002/96/ES. Všeobecná bezpečnosť • Spotrebič bol určený na používanie v domácnosti a nie je určený na komerčné ani priemyselné používanie. • Spotrebič musia na skladovanie a mrazenie potravín používať iba dospelé osoby a podľa pokynov v tomto návode . • Spotrebič nesmie byť nainštalovaný vonku, ani na krytých miestach. Je mimoriadne nebezpečné nechať spotrebič vystavený dažďu a búrke. • Nedotýkajte sa spotrebiča, keď ste naboso, ani keď máte mokré alebo vlhké ruky a nohy. • Nedotýkajte sa vnútorných chladiacich prvkov: mohlo by to spôsobiť odratie pokožky alebo popálenie mrazom. • Keď vyťahujete zástrčku spotrebiča zo zásuvky, nikdy neťahajte za kábel. • Pred čistením a údržbou spotrebič vždy vypnite a odpojte od elektriny. - Aby sa odstránilo riziko elektrického kontaktu, nestačí spotrebič vypnúť (tlačidlom ZAP./VYP.). • V prípade poruchy sa za žiadnych okolností nepokúšajte opraviť spotrebič sami. Ak opravy vykonávajú neskúsené osoby, môže dôjsť k zraneniu alebo ďalšej poruche spotrebiča. • V priehradkách na skladovanie mrazených potravín nepoužívajte nijaké ostré ani špicaté náradie alebo elektrické zariadenia okrem tých, ktoré odporúča výrobca. • Nedávajte si do úst kocky ľadu vybraté priamo z mrazničky. • Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami ani osobami s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, ak nie je zabezpečený dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali. • Obalový materiál udržiavajte mimo dosahu detí! Hrozí nebezpečenstvo zadusenia. 3 SK Výmena žiarovky* Ak chcete vymeniť žiarovku v chladiacom priestore, vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov. K žiarovke sa dostanete po odložení krytu, ako je znázornené na obrázku. Nahraďte ju podobnou žiarovkou s výkonom uvedeným na kryte. * Líšia sa počtom a/alebo polohou, dostupné iba pri niektorých modeloch. 7