Views
3 months ago

KitchenAid 900 244 50 - 900 244 50 EL (853970201030) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 244 50 - 900 244 50 EL (853970201030) Istruzioni per l'Uso

PRIN XRHSIMOPOIHSETE TO

PRIN XRHSIMOPOIHSETE TO CZGEIO x H szskezhö poz agoraösate eiönai eönaw szndzasmoöw czgeiöoz kai kataczökth kai prooriöyetai apokleistikaö gia oikiakhö xrhösh: O kataczökthw < epitreöpei thn teöleia kataöczjh freöskvn kai mageiremeönvn faghtvönß thn paragvghö paögoz kai th diathörhsh kateczgmeönvn trofiömvn: H apoöczjh eiönai xeirokiönhth: To czgeiöoß meaztoömath apoöczjhß epitreöpei th diathörhsh freöskvn trofiömvn kai potvön: Gianaxrhsimopoihösete kalzöteratoczgeiöosawß preöpei na dia„aösete me prosoxhö tiw odhgiöew xrhöshw oöpoz ua „reiöte thn perigrafhö thw szskezhöw saw kai xrhösimew szm„ozleöw gia th diathörhsh tvn faghtvön: Fzlaöjte to paroön egxeiriödio gia kaöue mellontikhö xrhösh: 1: Afozö aposzskezaösete to czgeiöo „e„aivueiöte oöti den eöxei zposteiö yhmiaö kaioötioipoörtew kleiönozn teöleia: Tzxoön yhmieöw preöpei na anafeörontai sto kataösthma pvölhshw entoöw 24 vrvön: 2: Sznistaötai na perimeönete tozlaöxiston dzöo vörewß prin anaöcete th szskezhößgianaepitreöcete thn plhörh apoödosh toz czktikozö kzklvömatow: 3: Be„aivueiöte oöti h egkataöstash kai h hlektrikhö szöndesh eöxozn giönei apoö eönan eömpeiro texnikoö szömfvna me tiw odhgiöew toz kataskezasthö kaitozw isxzöontew topikozöw kanonismozöw: SZMBOZLES GIA THN PROSTASIA TOZ PERIBALLONTOS 1: Szskezasiöa d Plproforiöa Ta zlikaö szskezasiöaw eiönai anakzklvösima 100% kai Aztp p szskezhö denperieöxei CFC &to czktikoö feörozn to szöm„olo thw anakzöklvshw: Gia th kzöklvma perieöxei R134a( hödenperieöxei HFC &to diaöueshö tozw threiöte tozw topikozöw kanonismozöw: czktikoö kzklvma R600a - iso„oztaönio(: Gia Ta zlikaö szskezasiöaw &plastikeöw sakozölewß tmhömata perissoöterew leptomeöreiewß koitajte othn pinakiöda polzstiroölhwß klp:( preöpei na fzlaössontai makriaö eggrafhw thw szskezlhöw: apoö paidiaöepeidhöapotelozön piuanhö estiöa kindzönoz: 2: Prou˜oön To czgeiöo eöxei kataskezasteiö apoö anakzklvösima zlikaö: Dialzöste to thrvöntaw thn topikhö nomouesiöa giathdiaöuesh tvn aporrimmaötvn: Axrhstezöste to koö„ontaw to hlektrikoö kalvödio trofodosiöaw: Mhn to petaöte sto peri„aöllonß allaö paradvöste to sta eidikaö keöntra gia thn periszlloghö tvn czktikvön aeriövn: METRA PROFZLAJHS KAI GENIKES ODHGIES x x x x x x x Xrhsimopoieiöte to czgeiöo moöno gia th diathörhsh tvn freöskvn trofvön kai ton kataczökth moöno gia th diathörhsh tvn kateczgmeönvn trofiömvnß thn kataöczjh freöskvn trofiömvn kai thn paragvghö paögoz: Mh skepaöyete hö empodiöyete ta anoiögmata aerismozö toz czgeiöoz: Mh „aöyete ston kataczökth gzaölina doxeiöa me zgraö giatiö mporeiö na skaösozn: Mhn trvöte pagaökia hö graniötewameösvw moöliw ta „gaölete apoö tonkataczökth giatiö zpaörxei kiöndznow egkazmaötvn apoö tokrzöo: Gianaapofzögete ton kiöndzno asfzjiöaw kai egklv„ismozöß mhn epitreöpete sta paidiaö na paiöyozn hö nakrzö„ontai meösa sto czgeiöo: Prin apoö opoiadhöpote eneörgeia sznthörhshw hö kauarismozöß aposzndeöste to rezmatolhöpth apoö thn priöya toz rezömatow hö diakoöcte to rezöma: To hlektrikoö kalvödio mporeiö na antikatastaueiö moöno apoö ejonsiodothmeöno aötomo: 58 Dhölvsh szmmoörfvshw x H parozösa szskezhö prooriöyetai gia na eörxetai se epafhö me prou˜oönta diatrofhöw kai enarmoniyetai sto Ezrvpau˜khö Odhgiöa 89+109+EOK: Gia szskezew me iso„oztaönio &R600a( To iso„oztaönio eiönai fzsikoö aeörio xvriöw epiptvöseiw sto peri„aöllonß allaö ezöflekto: Eiönai loipoön aparaiöthto na eiöste sigozroi oöti oi svlhönew toz czktikozö kzklvömatow den eöxozn zposteiö yhmiaö:

PVS NA XRHSIMOPOIHSETE TO CZGEIO H parozösa szskezhö eiönaieöna czgeiöo me kataczökth < asteörvn: Hapoöczjh toz czgeiöoz eiönai entelvöw aztoömath: To czgeiöo mporeiö na leitozrghösei se uermokrasiöa peri„aöllontow apoö ;10 o C eövw ;38 o C:Haöristh apoödosh epitzgxaönetai me uermokrasiöew poz kzmaiönontai metajzö ;16 o C kai ;32 o C: Ueösh se leitozrgiöa toz czgeiöoz Baölte to rezmatolhöpth sthn priöya toz rezömatow: O uermostaöthw epitreöpei th rzöumish thw uermokrasiöaw tvn dzöo diamerismaötvnø czgeiöoz kai kataczökth: Pvw na rzumiösete th uermokrasiöa tvn diamerismaötvnø 1: Giathsvsthö leitozrgiöa kai thn kalzöterh diathörhsh tvn faghtvön kai sta dzöo diameriösmata: Sznistozöme na rzumiösete to uermostaöth akolozuvöntaw tiw odhgiöew poz anagraöfontai sthn karteöla toz episznaöptetai: 2: Se periöptvsh poz ueölete na allaöjete th uermokrasiöa tvn diamerismaötvnß gzriöste to diakoöpth rzöumishw toz uermostaöthø x stozw mikroöterozw ariumozöw 1Ü2 an ueölete sto esvterikoö tvn diamerismaötvn na zpaörxei LIGOTERH CZJH: x stozw megalzöterozw ariumozöw 5Ü7 an ueölete na zpaörxei PERISSOTERH CZJH: Uermostaöthw sth ueösh x øoileitozrgiöewthw szskezhöw kai o fvtismoöw diakoöptontai: Shmeiövshø H uermokrasiöa peri„aöllontowß h szxnoöthta me thn opoiöa anoiögete tiw poörtew kai h ueösh thw szskezhöw mporeiö na ephreaösozn tiw esvterikeöw uermokrasiöew tvn dzöo diamerismaötvn: H ueösh toz uermostaöth preöpei na allaöjei anaöloga me tozw parapaönv paraögontew: Pvw na diathrhösete ta troöfima sto czgeiöo 1: Topouethöste ta troöfima oöpvw deiöxnei h eikoöna sto plaöi A: Brasmeöna troöfima B: Caöriß kreöaw C: Frozöta kai laxanikaö D: Fiaölew E: Azgaö F: Bozötzroß gaölaß tzriaö Shmeiövshø x Hapoöstash anaömesa sta raöfia kai to piösv toiöxvma sto esvterikoö toz czgeiöozß ejasfaliöyei thn elezöuerh kzkloforiöa toz aeöra: x Ta troöfima den preöpei na eörxontai me apezueiöaw epafhö me to piösv toiöxvma toz czgeiöoz: x Mh „aöyete yesteöw trofeöw sta diameriösmata: x Fzlaössete ta zgraö se kleistaö doxeiöa: x Hdiathörhsh tvn laxanikvön me zchlhö periektikoöthta se neroö mporeiö na prokaleösei to sxhmatismoö zgrasiöaw sto kaötv szrtaöriø aztoö den ephreaöyei th svsthö leitozrgiöa thw szskezhöw: 59