Views
9 months ago

KitchenAid 900 192 98 - 900 192 98 HU (857990410000) Scheda programmi

KitchenAid 900 192 98 - 900 192 98 HU (857990410000) Scheda programmi

75171.fm5 Page 2 Friday,

75171.fm5 Page 2 Friday, May 12, 2000 12:05 PM AKR 904 IX-1 RUS BG RO GB ÑÕÅÌÀ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ Ìèíèìàëüíîå ðàññòîÿíèå äî êîíôîðîê: 65 ñì (ýëåêòðè÷åñêèå êîíôîðêè), 75 ñì (êîíôîðêè ãàçîâûå, êåðîñèíîâûå èëè óãîëüíûå). Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé ïðè ìîíòàæå äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü íóìåðàöèè (1Ö2Ö3Ö.....). Âûïóñêíàÿ òðóáà (16) íå âõîäèò â êîìïëåêò ïîñòàâêè è ïðèîáðåòàåòñÿ îòäåëüíî. Íå ïîäêëþ÷àéòå ïðèáîð ê ñåòè äî òåõ ïîð, ïîêà åãî óñòàíîâêà íå áóäåò ïîëíîñòüþ çàêîí÷åíà. Âèëêà âûòÿæíîãî êîëïàêà äîëæíà âêëþ÷àòüñÿ â ðîçåòêó, ñîîòâåòñòâóþùóþ äåéñòâóþùèì íîðìàì è óñòàíîâëåííóþ â äîñòóïíîì ìåñòå. Åñëè â âûòÿæêå âèëêà íå ïðåäóñìîòðåíà (íåïîñðåäñòâåííîå ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðîñåòè), ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ñîîòâåòñòâóþùèé íîðìàì äâóõïîëÿðíûé ïåðåêëþ÷àòåëü ñ ðàññòîÿíèåì ìåæäó ðàçìûêàþùèìè êîíòàêòàìè íå ìåíåå 3 ìì (ñ ðàñïîëîæåíèåì â ëåãêîäîñòóïíîì ìåñòå). ÊÀÐÒÀ ÇÀ ÈÍÑÒÀËÈÐÀÍÅ Ìèíèìàëíî ðàçñòîÿíèå îò ïå÷êè: 65 ñì (åëåêòðè÷åñêè ïå÷êè), 75 ñì (ïå÷êè ñ ãàç, íàôòà èëè âúãëèùà). Çà ìîíòàæ ñëåäâàéòå íîìåðàöèÿòà (1Ö2Ö3Ö.....). Òðúáàòà çà îòâåæäàíå (16) íå å ïðåäîñòàâåíà è òðÿáâà äà ñå çàêóïè. Íå âêëþ÷âàéòå çàõðàíâàíåòî íà óðåäà, äîêàòî èíñòàëèðàíåòî íå å çàâúðøåíî äîêðàé. Ùåïñåëúò íà åëåêòðîçàõðàíâàíåòî íà àñïèðàòîðà òðÿáâà äà ñå âêëþ÷è â êîíòàêò, ñúîòâåòñòâàù íà äåéñòâàùèòå íîðìè, ðàçïîëîæåí íà äîñòúïíî ìÿñòî. Àêî àñïèðàòîðúò íå å ñíàáäåí ñ ùåïñåë (ñâúðçàí å äèðåêòíî â ìðåæàòà), ìîæå äà ïîñòàâèòå ñòàíäàðòåí äâóïîëþñåí ïðåêúñâà÷ ñ ðàçñòîÿíèå ìåæäó êîíòàêòèòå, íå ïî-ìàëêî îò 3 ìì (äîñòúïåí). FIªA PENTRU INSTALARE Distanþa minimã de la arzãtoare: 65 cm (arzãtoare electrice), 75 cm (arzãtoare pe bazã de gaze, motorinã sau cãrbune). Pentru montaj urmaþi numerotarea (1Ö2Ö3Ö.....). Tubul de evacuare (16) nu este în dotaþie ºi trebuie sã fie cumpãrat.non è fornito e va acquistato. Nu racordaþi aparatul la curent pânã când instalaþia nu a fost completatã în întregime. ªtecherul hotei trebuie sã fie racordat cu o prizã omologatã montatã într-un loc accesibil. Dacã hota nu este prevãzutã de ºtecher (conexiune directã la reþeaua electricã) montaþi un întrerupãtor bipolar omologat cu distanþa deschiderii între contacte de cel puþin 3 mm (accesibil). INSTALLATION SHEET Minimum height above cooker: 65 cm (electric cookers), 75 cm (gas, gas oil or coal cookers). To install follow points (1Ö2Ö3Ö.....). The exhaust pipe (16) is not supplied, and should be bought separately. Do not connect the appliance to the electrical power supply until installation is completed. The power plug of the hood must be connected to a socket that complies with current regulations, located in an easily accessible point. If the hood is not fitted with a plug (direct connection to the power supply), fit a two-pole switch in compliance with regulations, with minimum break distance between contacts of 3 mm (easily accessible). 5019 100 75171

75171.fm5 Page 3 Friday, May 12, 2000 12:05 PM AKR 904 IX-1 P³ytkê kierunkow¹ instaluje siê tylko w wersji filtruj¹cej Clona se instaluje pouze pøi použití modelu s filtrem. Deflektor namontujte iba v prípade verzie s filtrovaním vzduchu Csak a szûrõ változatnál felszerelendõ terelõlemez Îòðàæàòåëü äëÿ óñòàíîâêè òîëüêî â ôèëüòðóþùåì èñïîëíåíèè Îòðàæàòåë, êîéòî äà ñå èíñòàëèðà ñàìî ïðè èçïîëçâàíå âúâ Âàðèàíò ñ ôèëòðèðàíå Deflector de instalat doar pentru folosire în Versiune filtrantã. Deflector for filter version only 5019 100 75171