Views
9 months ago

KitchenAid 90079329 MWO 110 W - 90079329 MWO 110 W PL (858720015290) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 90079329 MWO 110 W - 90079329 MWO 110 W PL (858720015290) Istruzioni per l'Uso

PRZED PODŁĄCZENIEM

PRZED PODŁĄCZENIEM Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z tym, jakie jest w Państwa mieszkaniu. Kuchenkę należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni wystarczająco wytrzymałej do utrzymania kuchenki wraz z włożonymi do niej naczyniami. Należy ostrożnie obchodzić się z urządzeniem. Kuchenkę należy umieścić w pewnej odległości od innych źródeł ciepła. Temperatura powietrza chłodzącego, które wpada do kuchenki nie powinna przekraczać 35°C. Aby zapewnić dostateczną wentylację, należy pozostawić nad kuchenką przynajmniej 20 cm wolnej przestrzeni. Sprawdzić, czy pod, nad i wokół kuchenki jest wystarczająca ilość wolnego miejsca dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Kuchenka może pracować w temperaturach otoczenia, mieszczących się pomiędzy +5°C a +35°C. Sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Należy również sprawdzić, czy drzwiczki zamykają się dokładnie oraz czy nie jest uszkodzona ich uszczelka. Wyjąć akcesoria z kuchenki i umyć jej wnętrze przy pomocy miękkiej, wilgotnej szmatki. INSTALACJA Nie należy uruchamiać urządzenia jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa ono prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone bądź spadło. Nie należy zanurzać kabla zasilającego lub wtyczki w wodzie. Przewód zasilający powinien leżeć z dala od gorących powierzchni. Wysoka temperatura może spowodować porażenie prądem, pożar lub inne wypadki. PO PODŁĄCZENIU Konieczne jest zapewnienie łatwego dostępu do wtyczki po zainstalowaniu kuchenki. Kuchenka działa tylko przy prawidłowo zamkniętych drzwiczkach. Jeśli kuchenka jest zainstalowania w pobliżu odbiornika radiowego, telewizyjnego lub anten, to może spowodować zakłócenia w ich odbiorze. Zgodnie z przepisami uziemienie urządzenia jest obowiązkowe. W przypadku uszkodzenia przedmiotów lub zranienia osób lub zwierząt wynikłych wskutek nieprzestrzegania powyższych wymagań, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PROSIMY O ICH UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ Nie należy podgrzewać ani stosować zapalnych materiałów wewnątrz lub w pobliżu kuchenki. Opary mogą spowodować zagrożenie pożarem lub wybuchem. Nie należy stosować środków chemicznych lub oparów powodujących korozję. Kuchenka tego typu została zaprojektowana do podgrzewania i gotowania żywności. Nie należy jej używać do celów przemysłowych lub laboratoryjnych. Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do suszenia tkanin, papieru, przypraw, ziół, drewna, kwiatów lub innych materiałów palnych. Może to spowodować pożar. Jeśli materiał znajdujący się wewnątrz lub na zewnątrz kuchenki zapali się, należy trzymać drzwiczki zamknięte i wyłączyć kuchenkę. Wyjąć wtyczkę z gniazdka lub odłączyć zasilanie na głównej tablicy bezpiecznikowej lub wyłącznikowej. Nie należy gotować żywności zbyt długo. Mogłaby się zapalić. Nie należy zostawiać kuchenki bez nadzoru, zwłaszcza wtedy gdy używa się do gotowania pojemników papierowych lub z innych łatwopalnych materiałów. Papier może się zwęglić lub zapalić, zaś niektóre rodzaje plastiku mogą się topić podczas podgrzewania żywności. UWAGA! Nie należy używać kuchenki do podgrzewania potraw w szczelnych pojemnikach. Wzrost ciśnienia mógłby uszkodzić pojemnik lub nawet spowodować jego wybuch. 15 2

INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK Jeśli kuchenka nie działa to zanim zwrócicie się Państwo do Serwisu, należy sprawdzić co następuje: * Czy podstawka pod talerz obrotowy oraz talerz obrotowy są włożone na swoje miejsce. * Czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka prądu. * Czy drzwiczki są dobrze zamknięte. * Sprawdzić bezpieczniki oraz czy nie nastąpiła przerwa w dopływie prądu. * Sprawdzić, czy zapewniono swobodny przepływ powietrza wokół kuchenki. * Należy odczekać 10 minut i ponownie włączyć kuchenkę. * Przed ponowną próbą należy otworzyć i zamknąć drzwiczki. Powyższe czynności mają na celu zapobieganie niepotrzebnym wezwaniom serwisu i ponoszeniu związanych z tym kosztów. Wzywając Serwis należy zawsze podać numer seryjny i model kuchenki (patrz tabliczka serwisowa). Dalsze informacje podano w książce gwarancyjnej. Ważne: Jeżeli kabel zasilania wymaga wymiany, należy go wymienić na nowy - oryginalny, dostępny w naszych punktach serwisowych. Wymiana kabla zasilającego musi być wykonana przez wykwalifikowanego technika serwisu. UWAGA! Naprawy serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez technika przeszkolonego u producenta. Wykonywanie jakichkolwiek napraw, bądź czynności serwisowych przez osobę nie przeszkoloną, które wiążą się ze zdejmowaniem wszelkich osłon zabezpieczających przed działaniem mikrofal, jest niebezpieczne. Nie należy zdejmować żadnych osłon. OCHRONA ŚRODOWISKA Opakowanie Pudełko opakowania nadaje się w pełni na surowce wtórne i jest oznaczone odpowiednim symbolem. Utylizację produktu należy przeprowadzać zgodnie z lokalnymi przepisami. Materiały opakowaniowe, które stanowią potencjalne zagrożenie (worki plastikowe, polistyren, itp.), powinny być trzymane w miejscach niedostępnych dla dzieci. Urządzenie Kuchenka została wyprodukowana z materiałów nadających się na surowce wtórne. Jeśli zajdzie potrzeba, urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami w zakresie uzdatniania odpadów. Przed złomowaniem należy odciąć kabel zasilający, aby uniemożliwić ponowne podłączenie urządzenia. 14 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA UWAGA! Dzieci mogą obsługiwać kuchenkę bez nadzoru osób dorosłych jedynie wówczas, gdy zostały odpowiednio poinstruowane, jak należy bezpiecznie obchodzić się z urządzeniem i jakie zagrożenia wynikają z niewłaściwego użycia kuchenki. Dzieci oraz osoby niepełnosprawne nie powinny obsługiwać urządzenia bez nadzoru. Należy uważać, aby kuchenka nie była przedmiotem zabaw dzieci. Jeśli kuchenka posiada kombinowany tryb pracy, dzieci mogą obsługiwać kuchenkę jedynie pod nadzorem osób dorosłych - co spowodowane jest powstającymi w tym trybie wysokimi temperaturami. JAJKA Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do gotowania lub podgrzewania całych jaj w skorupce lub bez, gdyż mogą eksplodować nawet po zakończeniu gotowania. UWAGA! Należy okresowo sprawdzać, czy nie są uszkodzone uszczelki drzwiczek oraz miejsca w ich pobliżu. Jeśli stwierdzimy uszkodzenia, nie należy uruchamiać kuchenki, dopóki nie zostaną one naprawione przez wykwalifikowanego technika. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UWAGI OGÓLNE Kuchenka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego! Nie można załączać kuchenki bez żywności wewnątrz, przy wybranej funkcji mikrofale. Taka eksploatacja kuchenki może spowodować jej uszkodzenie. Otwory wentylacyjne w kuchence nie mogą być przykryte. Zatkanie otworów dopływu powietrza lub otworów wylotowych może spowodować uszkodzenie kuchenki i złe rezultaty gotowania. Podczas wykonywania prób pracy należy włożyć do środka szklankę z wodą. Woda pochłania energię mikrofal i kuchenka nie ulegnie uszkodzeniu. Urządzenia nie należy pozostawiać ani używać na zewnątrz. Nie używać kuchenki w pobliżu zlewu, na mokrej powierzchni lub w pobliżu basenu, itp. Nie należy używać wnęki kuchenki jako szafki. Nie wolno wyjmować wewnętrznych płytek ochronnych kuchenki znajdujących się z boku ścianki komory. Zapobiegają one dostawaniu się tłuszczu i cząstek żywności do kanałów wlotowych kuchenki. Należy usunąć wiązania torebek papierowych lub plastykowych, zanim zostaną włożone do kuchenki. SMAŻENIE NA OLEJU Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do smażenia na oleju, ponieważ nie jest możliwe kontrolowanie jego temperatury. Należy używać rękawic lub ochraniaczy, aby zapobiec poparzeniom podczas dotykania pojemników, części kuchenki i naczyń. Nie należy się opierać o drzwiczki gdy są otwarte. Może to spowodować zranienie się. 3