Views
8 months ago

KitchenAid JC 216 BL - JC 216 BL LI (858721699490) Scheda programmi

KitchenAid JC 216 BL - JC 216 BL LI (858721699490) Scheda programmi

KitchenAid JC 216 BL - JC 216 BL LI (858721699490) Scheda

LT TRUMPAS VADOVAS JC216 VALDYMO SKYDELIS CLOCK (LAIKRODIS) VIRIMO FUNKCIJOS MYGTUKAS Naudojamas virimo funkcijai ir maisto kategorijai pasirinkti. SKAITMENINIS EKRANAS Ekrane rodomas 24 val. formato laikrodis ir kontroliniai simboliai. KEPIMO/PAŠILDYMO FUNKCIJOS MYGTUKAS Naudojamas norimam mikrobangų galios lygiui nustatyti. GRILIO FUNKCIJOS MYGTUKAS Naudojamas grilio funkcijai pasirinkti. SKRUDINIMO FUNKCIJOS MYGTUKAS Naudojamas skrudinimo funkcijai pasirinkti. SUKAMOJO PAGRINDO SUSTABYMO MYGTUKAS Naudojamas sukamajam pagrindui sustabdyti, kad nesisuktų. Šią funkciją galima naudoti tik gaminimui naudojant vien mikrobangų funkcijas. Su kitomis funkcijomis šis mygtukas neveiks. IŠJUNGIMO MYGTUKAS Naudojamas laikrodžio nuostatai pakeisti, paspaudus ir palaikius jį nuspaudus 3 sek.; nutraukia kepimo procesą ir išjungia mikrobangų krosnelę arba atitaiso bet kurias krosnelės funkcijas. GARŲ FUNKCIJOS MYGTUKAS Naudojamas garų funkcijai ir maisto kategorijai pasirinkti. GREITOJO SKRUDINIMO MENIU FUNKCIJOSMYGTUKAS Naudojamas greitojo skrudinimo meniu funkcijai pasirinkti ir maisto kategorijai nustatyti. REGULIAVIMO RANKENĖLĖ Naudojama ekrane rodomiems parametrams nustatyti. GREITOJO ATŠILDYMO FUNKCIJOS MYGTUKAS Naudojamas greitojo atšildymo funkcijai pasirinkti ir maisto, kurį norima atšildyti, rūšiai pasirinkti. DUONOS ATŠILDYMO FUNKCIJOS MYGTUKAS Naudojamas duonos atšildymo funkcijai pasirinkti. GREITOJO PALEIDIMO MYGTUKAS Naudojamas kepimo procesui pradėti arba greitojo paleidimo funkcijai suaktyvinti. 1/4 PIRMĄ KARTĄ PRIJUNGUS PRIETAISĄ PRIE ELEKTROS TINKLO arba nutrūkus elektros tiekimui, bus automatiškai įjungtas laikrodžio nustatymo režimas. LAIKRODĮ BET KADA GALIMA perstatyti, prietaisui veikiant parengties režimu 3 sekundes palaikius nuspaudus išjungimo mygtuką. SUKITE REGULIAVIMO RANKENĖLĘ , kad nustatytumėte valandas. PASPAUSKITE GREITOJO PALEIDIMO FUNKCIJOS MYGTUKĄ. (Žybčios du dešinėje pusėje esantys skaitmenys (minutės).) SUKITE REGULIAVIMO RANKENĖLĘ , kad nustatytumėte minutes. VĖL PASPAUSKITE GREITOJO PALEIDIMO FUNKCIJOS MYGTUKĄ. LAIKRODIS YRA NUSTATYTAS ir veikia. PASTABA: Nustatant laikrodį paspaudus išjungimo mygtuką, laikrodžio nustatymo režimas bus išjungtas ir prietaisas ims veikti parengties režimu. Be to, jeigu laikrodžio nustatymas nebus baigtas veikiant laikrodžio nustatymo režimui (per 1 minutę), prietaisas ims veikti parengties režimu. CHILD LOCK (UŽRAKTAS NUO VAIKŲ) ŠIAME PRIETAISE YRA APSAUGINĖ FUNKCIJA, NELEI- DŽIANTI VAIKAMS ĮJUNGTI MIKROBANGŲ KROSNE- LĖS. Ši funkcija užrakina valdymo skydelį; norint ją išjungti, tereikia atidaryti ir vėl uždaryti dureles. DURELES PRIVALOMA ATIDARYTI IR VĖL UŽDARYTI, pvz., įdedant į krosnelę maistą, ir tik tada užrakto nuo vaikų funkcija bus išjungta. Antraip ekrane bus rodoma „DOOR“ (durelės). JET START(JET START) ŠI FUNKCIJA NAUDOJAMA maistui, kuriame yra didelis kiekis vandens, pavyzdžiui, sriuboms, kavai ar arbatai, greitai pašildyti. PASPAUSKITE JET START MYGTUKĄ. ŠI FUNKCIJA AUTOMATIŠKAI įjungia aukščiausią mikrobangų galingumo lygį ir gaminimo laiką nustato 30 sekundžių. Šį mygtuką paspaudus dar kartą, laikas pratęsiamas 30 sekundžių. Laiką taip pat galite keisti sukdami reguliavimo rankenėlę, norėdami pailginti ar sutrumpinti gaminimo laiką funkcijai įsijungus. PAUSE OR STOP COOKING (MAISTO GAMINIMO PRISTABDY- MAS ARBA SUSTABDYMAS) MAISTO GAMINIMO PROCESO PRISTABDYMAS: MAISTO GAMINIMO PROCESĄ GALIMA PRISTABDYTI , norint atidaryti dureles ir patikrinti, apversti arba pamaišyti patiekalą. Nuostata išliks nepakitusi 10 minučių. MAISTO GAMINIMO PROCESĄ TĘSIMAS: UŽDARYKITE DURELES ir VIENĄ KARTĄ paspauskite greitojo paleidimo funkcijos mygtuką. Maisto gaminimo procesas bus tęsiamas nuo to momento, kai jis buvo pristabdytas. JEIGU MAISTO GAMINIMO PROCESO TĘSTI NENORITE: IŠIMKITE PATIEKALĄ, uždarykite dureles ir paspauskite išjungimo mygtuką STOP. PASTABA: Maisto gaminimo procesui pasibaigus, prieš paspaudžiant išjungimo mygtuką STOP, ventiliatorius, sukamasis pagrindas ir krosnelės vidaus apšvietimo lemputė tebeveikia. MAISTO GAMINIMO PROCESUI PASIBAIGUS, 10 MINUČIŲ VIENĄ KARTĄ PER MINUTĘ SKAMBĖS ĮSPĖJIMO SIGNALAS . Norėdami išjungti garso signalą, paspauskite mygtuką STOP arba atidarykite dureles.