Views
9 months ago

KitchenAid 900 162 33 - 900 162 33 DA (853942301010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 162 33 - 900 162 33 DA (853942301010) Istruzioni per l'Uso

5da33000.fm5 Page 97 Tuesday, January 29, 2002 9:23 AM FØR KØLESKABET TAGES I BRUG Dette produkt er en kombination af køleskab og fryser og udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Fryseren med gør det muligt at foretage en perfekt indfrysning af friske og tilberedte madvarer, fremstilling af isterninger samt opbevaring af frostvarer. Afrimningen foretages manuelt. Køleskabet, der er forsynet med automatisk afrimning, er velegnet til opbevaring af friske madvarer og drikke. For at få det bedste udbytte af køleskabet anbefales det at læse brugervejledningen nøje, da den indeholder en beskrivelse af apparatet samt nyttige råd om opbevaring af madvarer. Gem denne vejledning til senere brug. 1.Efter at emballagen er fjernet, skal man sikre sig, at apparatet er ubeskadiget, og at dørene lukker helt tæt. Eventuelle skader skal anmeldes til forhandleren inden for 24 timer fra leveringen. 2.Det anbefales at vente mindst 2 timer med at starte apparatet, således at kølesystemet fungerer perfekt. 3.Opstilling og eltilslutning skal foretages i henhold til producentens anvisninger samt gældende lokal lovgivning. OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN 1. Emballage Emballagen kan genbruges 100% og er mærket med genbrugssymbolet. Bortskaffelse skal ske i henhold til gældende lokale regler. Emballagen (plastposer, polystyrenstykker osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde, da den udgør en potentiel fare. 2. Produkt Køle/fryseskabet er fremstillet af genbrugsmaterialer. Det skal skrottes i henhold til gældende lokale regler for bortskaffelse af affald. Gør skabet ubrugeligt ved at klippe elkablet over. Skabet må ikke efterlades i miljøet, men skal sendes til specielle affaldsstationer til opsamling af kølevæske. Oplysninger: Dette køleskab indeholder ikke CFC (kølesystemet indeholder R134a) eller HFC (kølesystemet indeholder R600a - isobutan). For yderligere oplysninger henvises til typepladen, der er anbragt på køleskabet. 97

5da33000.fm5 Page 98 Tuesday, January 29, 2002 9:23 AM ADVARSLER OG GENERELLE RÅD • Brug kun køleskabet til opbevaring af friske madvarer og fryseren kun til opbevaring af frostvarer, til indfrysning af friske varer samt til fremstilling af isterninger. • Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke blokeres eller tildækkes. • Glasflasker med væsker må ikke anbringes i fryseren, da de kan springe. • Isterninger og sodavandsis må ikke indtages umiddelbart efter, at de er taget ud af fryseren, da de kan give frostskader. • For at undgå risikoen for at blive lukket inde og/ eller kvalt er det forbudt børn at lege ved eller gemme sig inden i køleskabet. • Den ugiftige væske i fryseelementerne må ikke indtages (hvis de medfølger). BRUG AF KØLESKABET • Før enhver form for vedligeholdelse eller rengøring skal stikket tages ud af stikkontakten, eller strømmen afbrydes på hovedafbryderen. • Elkablet må kun udskiftes af en autoriseret tekniker. • Efter opstillingen kontrolleres det, at køleskabet ikke står på elkablet. Overensstemmelseserklæring Dette produkt er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer og er i overensstemmelse med lovdekret nr. 108 af 25.01.1992 (EF-direktiv 9/109/EØF). Oplysninger Apparater, der indeholder isobutan (R600a) Isobutan er en naturlig gasart, der ikke påvirker miljøet, men den er brændbar. Det er således nødvendigt at sikre sig, at køleribberne ikke er defekte. Afrimningen af køleskabet er fuldautomatisk. Køleskabet fungerer ved rumtemperaturer fra +10° C til +38° C. Skabet fungerer optimalt ved temperaturer mellem +16° C og +32° C. Igangsætning af apparatet • Anbring knappen (1) i positionen angivet på produktkortet (anbefalet af producenten). • Den grønne kontrollampe (3) tænder for at angive, at køleskabet er i drift. For modeller med kun én kompressor: for at igangsætte apparatet skal man også dreje knappen (4). • Drej knappen (1) til position Off for at slukke for køleskabet. SUPERCOOL/TURBOCOOL-FUNKTIONEN • Ønskes der en hurtig nedkøling af varer, skal der trykkes på knappen (2). Den grønne kontrollampe (3) bliver gul, og den forbliver gul, til funktionen ophører. Funktionen kan deaktiveres ved atter at trykke på knappen. Bemærk: Efter igangsætningen går der ca. 30 minutter, før der nås en passende opbevaringstemperatur for et normalt fyldt køleskab. 98