Views
7 months ago

KitchenAid 900 162 33 - 900 162 33 SV (853942301010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 162 33 - 900 162 33 SV (853942301010) Istruzioni per l'Uso

5sv33000.fm5 Page 79 Tuesday, January 29, 2002 9:21 AM INNAN KYLSKÅPET ANVÄNDS Den produkt som du har förvärvat är en kombination av kyl och frys och är uteslutande avsedd att användas för hushållsbruk. Frysdelen är avsedd för infrysning av färska och tillagade livsmedel, tillverkning av iskuber och förvaring av frysta livsmedel; Avfrostningen sker manuellt. Kyldelen, som har automatisk avfrostning, är avsedd för förvaring av färska livsmedel och drycker. För att du ska få ut mesta möjliga av ditt kombinerade kylskåp rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen noggrant. Här finner du en beskrivning av ditt kylskåp och goda råd om livsmedelsförvaring. MILJÖRÅD 1. Emballage Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av återvinningssymbolen. Följ gällande föreskrifter när emballaget ska kasseras. Emballagematerialet (plastpåsar, delar i styrenplast o.s.v.) ska förvaras utom räckhåll för barn eftersom det kan utgöra fara. 2. Produkt Detta kylskåp är tillverkat av återvinningsbart material. Följ gällande föreskrifter för sophantering vid skrotning av frysen. Gör kylskåpet obrukbart genom att klippa av elsladden. Lämna inte kylskåpet i naturen, utan lämna in det till en anläggning som samlar upp och återanvänder kylgas. Spar detta häfte för framtida bruk. 1.Ta av emballaget och försäkra dig om att kylskåpet inte har skadats under transport och att dörrarna stänger ordentligt. Återförsäljaren ska upplysas om eventuella skador inom 24 timmar efter leverans. 2.Vi rekommenderar att du låter kylskåpet stå och vila i minst två timmar innan du tar den i drift. Detta för att kylkretsen ska fungera på bästa sätt. 3.Försäkra dig om att installation och elektrisk anslutning av kylskåpet utförs av behörig fackman, enligt tillverkarens anvisningar och i enlighet med gällande föreskrifter. Information: Detta kylskåps kylkrets innehåller R134a eller isobutan R600a. Se typskylten som finns i kylskåpet för ytterligare information. 79

5sv33000.fm5 Page 80 Tuesday, January 29, 2002 9:21 AM FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG • Använd kyldelen uteslutande för förvaring av färska livsmedel och frysdelen uteslutande för förvaring av frysta livsmedel, infrysning av färska livsmedel och tillverkning av iskuber. • Var noga med att inte täcka över eller på annat sätt blockera kylskåpets ventilationsöppningar. • Ställ inte in glasbehållare som innehåller vätskor i frysen, eftersom de kan explodera. • Förtär inte iskuber eller isglassar direkt efter att de tagits ut ur frysfacket. Den låga temperaturen kan förorsaka köldskador. • Låt inte barn leka med skåpet eller gömma sig inuti det. Detta för att förhindra att barn utsätts för kvävningsrisk och att de blir instängda i kylskåpet. • Förtär inte den vätska (ej giftig) som finns i frysackumulatorerna (om sådana medföljer). • Dra alltid ur stickproppen eller skilj kylskåpet från elnätet på annat sätt innan någon typ av rengöring och underhåll utförs. • Elsladden får endast bytas av auktoriserad serviceman. • När kylskåpet har ställts på plats ska du försäkra dig om att det inte står på elsladden. Förklaring om överensstämmelse Denna enhet är avsedd att komma i kontakt med livsmedel och överensstämmer med det italienska lagdekretet 108 av den 25.01.1992 (Europadirektiv 89/109/EEC). Information Frysskåp med isobutan (R600a) Kylmedlet isobutan är en mycket miljövänlig naturgas. Den är däremot mycket lättantändlig. Det är därför av största vikt att se till att kylsystemets ledningar inte skadas. ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET OCH DESS FUNKTIONER Avfrostningen av kyldelen sker helt automatiskt. Kylskåpet fungerar i rumstemperaturer från +10 °C till +38 ° C. Bästa prestationer erhålls vid temperaturer mellan +16 ° C och +32 ° C. Att ta kylskåpet i drift • Vrid ratten (1) till läget beskrivet i produktbladet (rekommenderat av tillverkaren). • Den gröna kontrollampan (3) tänds och visar att frysdelen är i funktion. På varianterna försedda med bara en kompressor, för att ta dessa i drift, måste även ratt (4) vridas. • För att slå av kyldelen vrid ratt (1) till Off. SUPERKYLNINGS/TURBOKYLNINGSFUNKTION • Om du har livsmedel som ska kylas av snabbt tryck på tryckknappen (2), den gröna kontrollampan (3) blir gul och förblir så tills slutförd funktion. Funktionen är frånkopplingsbar genom att trycka på knappen på nytt. Observera: Efter att kylskåpet tagits i drift tar det cirka 30 minuter innan lämplig förvaringstemperatur uppnås i kylskåpet - detta gäller för förvaring av en normal mängd livsmedel. 80