Views
9 months ago

KitchenAid 900 162 33 - 900 162 33 SV (853942301010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 162 33 - 900 162 33 SV (853942301010) Istruzioni per l'Uso

5sv33000.fm5 Page 81 Tuesday, January 29, 2002 9:21 AM ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET OCH DESS FUNKTIONER Följ anvisningarna i det medföljande produktbladet för att reglera den invändiga temperaturen. Gör så här för att avbryta kyldelens funktion: • Ställ ratten (1) på Off. Placering av livsmedel i kyldelen Placera livsmedlen som på bilden. A Tillagade livsmedel B Fisk, kött C Frukt och grönsaker D Flaskor E Smör F Mejeriprodukter, ost Anmärkningar: • Det tomma utrymmet mellan hyllorna och kylskåpets bakre innervägg gör att en fri luftcirkulation kan garanteras. • Placera livsmedlen på sådant sätt att de inte kommer i direkt kontakt med kyldelens bakre vägg. • Placera inte varma livsmedel i kyl- eller frysdelen. • Förvara vätskor i stängda behållare. • Om du förvarar grönsaker med hög vätskehalt i kylskåpet kan det bildas kondens i den nedre lådan: Detta försämrar dock inte kylskåpets funktion. ANVÄNDNING AV FRYSDELEN OCH DESS FUNKTIONER • Ställ ratten (4) i det läge som rekommenderas i produktbladet. • Den röda kontrollampan (8) fortsätter att lysa (i cirka 1 timme) fram till dess kritisk larmtemperatur uppnås. Den röda kontrollampan tänds: - när apparaten ansluts till elnätet första gången; - frysdörren står öppen för länge; - en större mängd livsmedel än den som anges på typskylten har lagts in för infrysning; - frysdelens temperatur är i regel inte den rätta. • Den gröna kontrollampan (7) tänds när frysdelen är i funktion. Efter att frysdelen tagits i drift tar det cirka 3 timmar innan lämplig temperatur för förvaring av frysta livsmedel uppnåtts. Följ anvisningarna i det medföljande produktbladet för att reglera den invändiga temperaturen. Gör så här för att avbryta frysdelens funktion (och kyldelens på varianter med 1 kompressor): Vrid ratten (4) till Off. 81

5sv33000.fm5 Page 82 Tuesday, January 29, 2002 9:21 AM ANVÄNDNING AV FRYSDELEN OCH DESS FUNKTIONER Infrysning av färska livsmedel Frysdelen är avsedd för infrysning av livsmedel. På typskylten anges den mängd livsmedel som kan frysas in under 24 timmar vid en rumstemperatur på +25 °C. Gör så här: • 24 timmar innan de färska livsmedlen ska läggas in i frysen trycker du in snabbinfrysningsknappen (6). Frysdelens kontrollampa (7) övergår från grön till gul färg och förblir så tills funktionen är slutförd (24 h). • Slå in eller placera livsmedlen i: aluminiumfolie, plastfolie, vattentäta plastförpackningar, polyetylenbehållare med lock, frysbehållare. • Placera livsmedlet i utrymmet högst upp och lämna tillräckligt utrymme runt förpackningarna för att luften ska kunna cirkulera. Om du vill påskynda infrysningen och öka frysdelens kapacitet tar du ut den övre korgen och lådan där frysklamparna förvaras (om sådan medföljer). Placera frysta livsmedel i lådorna och de livsmedel som skall frysas in direkt på frysgallret. För att göra infrysningen effektivare rekommenderar vi att du låter snabbinfrysningsfunktionen vara på i ytterligare 24 timmar. Tryck sålunda på snabbinfrysningsknappen (6) igen när den gula kontrollampan (7) slocknar och återgår att vara grön. ECO/ÖKO • Om frysen inte är speciellt full och inga varor ska frysas in ställer du vredet (4) på "Eko/Öko" för att minska energiförbrukningen. Anmärkning: • Om det blir strömavbrott bibehålls rätt förvaringstemperatur i frysdelen i cirka 16 timmar. • På modeller med en eller två frysackumulatorer kan denna temperatur bibehållas i 25 till 30 timmar. • Öppna inte frysdörren under strömavbrottet. Viktigt: I vidstående tabell anges hur många månader olika frysta livsmedel kan förvaras i frysen. Följ dessa anvisningar. Att tänka på när du köper frysta livsmedel: • Försäkra dig om att förpackningen eller omslaget är intakt eftersom kvaliteten på livsmedlet annars kan ha försämrats. Om förpackningen är skrovlig eller har fuktfläckar, har livsmedlet inte förvarats under optimala förhållanden och det finns risk att det har börjat tina upp. • Planera din runda i livsmedelsaffären så att du går till frysdisken det sista du gör och använd fryspåsar för hemtransporten. • Lägg in de frysta livsmedlen i frysen så fort du kommit hem. • Tinade livsmedel får inte frysas om, utan måste förtäras inom 24 timmar. • Undvik temperaturvariationer eller se till att de blir så små som möjligt. • Respektera det “bäst före datum” som anges på förpackningen. • Följ alltid anvisningarna om förvaring av frysta livsmedel som finns på förpackningen. 82