Views
9 months ago

KitchenAid 900 162 33 - 900 162 33 SV (853942301010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 162 33 - 900 162 33 SV (853942301010) Istruzioni per l'Uso

5sv33000.fm5 Page 85 Tuesday, January 29, 2002 9:21 AM FELSÖKNING 1. Kylskåpet fungerar inte. • Är det strömavbrott? • Är stickproppen ordentligt insatt i eluttaget? • Har strömmen brutits av den tvåpoliga brytaren? • Har en säkring gått? • Är elsladden trasig? • Är termostaten inställd på OFF? 2. Temperaturen inuti kyl- och frysdelen är inte tillräckligt låg. • Stänger dörrarna ordentligt? • Är kylskåpet uppställt i närheten av en värmekälla? • Är termostatvreden i rätt läge? • Finns det något som hindrar att luften cirkulerar genom ventilationsgallren? • Är kondensatorn ren? 3. Temperaturen inuti kyldelen är alltför låg. • Är termostaten inställd på rätt sätt? 4. Det finns vatten på kyldelens botten. • Finns det hinder för avfrostningsvattnet? • Är termostaten inställd på rätt sätt? 5. Kylskåpet är bullrigt. • Står kylskåpet så att den kommer i kontakt med andra möbler eller föremål? • Vidrör rören på baksidan varandra eller vibrerar de? • Har kompressorns låsplugg avlägsnats? 6. Den invändiga belysningen fungerar inte. Kontrollera först punkt 1 och gör sedan följande: • Dra ut stickproppen ur eluttaget. • Ta bort skyddet. • Och kontrollera att glödlampan inte sitter löst. Byt eventuellt mot en ny glödlampa (max 15 W). Obs.: I denna produkt används en speciell glödlampa. Skruva inte utan dra inåt mot kylskåpets insida. 7. Den röda kontrollampan lyser. Se avsnittet: “Användning av frysdelen och dess funktioner”. Anmärkningar: • Om den främre kanten av kylskåpet är varm är detta inget fel, utan förebygger kondensbildning. • Blås- och gurgelljud som kommer från kylkretsen är helt normala. SERVICE Innan du kontaktar Service: 1. Försök att åtgärda felet på egen hand (se “Felsökning”). 2.Starta kylskåpet igen för att kontrollera om felet har åtgärdats. Om så inte är fallet skiljer du kylskåpet från elnätet igen, låter det vila i en timme och gör sedan om försöket. 3.Om du inte lyckas åtgärda felet på egen hand kontaktar du Service. Uppge: • Vilken typ av problem det rör sig om, • Modell, • Servicenumret (denna kod finns efter ordet SERVICE på typskylten som finns inuti kylskåpet), • Fullständig adress, • Telefon- och riktnummer. Anmärkning: Omhängning av skåpets dörr som utförs av Service täcks inte av garantin. 85

5sv33000.fm5 Page 86 Tuesday, January 29, 2002 9:21 AM INSTALLATION • Placera inte kylskåpet i närheten av en värmekälla. • Placera det på torr plats med god ventilation. • Försäkra dig om att kylskåpet står i våg. Justera framfoten om det är nödvändigt. • Lämna ett utrymme på minst 5 cm ovanför kylskåpet. • Vissa modeller är försedda med utstickande sidoväggar, vilket gör att man kan ställa kylskåpet direkt mot väggen bakom. Om din modell inte har sådana sidoväggar ska distanselementen monteras (under förutsättning att sådana finns) på överdelen av kondensatorn som finns på kylskåpets baksida. De modeller som inte är utrustade med sidoväggar ska stå på minst 4,5 cm avstånd från väggen. • Rengör kylskåpet invändigt (se avsnittet “Rengöring och underhåll”). • Sätt i de medföljande tillbehören. Elektrisk anslutning • Den elektriska anslutningen ska utföras i enlighet med gällande föreskrifter i ditt land. • Kontrollera att spänningen på typskylten överensstämmer med spänningen i din bostad. • Enligt lag är det obligatoriskt att jorda kylskåpet. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för skador på personer, husdjur och föremål som förorsakats av att ovan nämnda föreskrifter ej beaktats. • Om stickproppen och uttaget inte är av samma typ ska du låta en behörig tekniker byta ut uttaget. • Använd inte adaptrar, grenade uttag eller förlängningssladdar. 86