Views
7 months ago

KitchenAid 900 162 33 - 900 162 33 NL (853942301010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 162 33 - 900 162 33 NL (853942301010) Istruzioni per l'Uso

5nl33000.fm5 Page 34 Tuesday, January 29, 2002 9:22 AM VOOR HET GEBRUIK VAN DE KOELKAST Het door u aangeschafte product is een koel/ vriescombinatie, die uitsluitend voor huishoudelijk gebruik is bestemd. Het vriesvak is uitstekend geschikt voor het invriezen van vers en gekookt voedsel, het maken van ijsblokjes en het bewaren van diepvriesproducten en ingevroren levensmiddelen; het vak moet handmatig worden ontdooid. Het koelvak met automatische ontdooiing is geschikt voor het bewaren van vers voedsel en dranken. Voor een optimaal gebruik van uw apparaat is het raadzaam de gebruiksaanwijzing, waarin u een beschrijving van het apparaat en nuttige wenken voor de bewaring van voedsel aantreft, aandachtig door te lezen. MILIEU TIPS 1. Verpakking Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar en draagt het recyclingssymbool. Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, delen in polyester enz.) moet buiten het bereik van kinderen gehouden worden, want het kan een bron van gevaren vormen. 2. Product Het apparaat is vervaardigd van recycleerbaar materiaal. Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking op wanneer u het apparaat afdankt. Maak het apparaat onbruikbaar door de elektrische voedingskabel door te snijden. Laat het apparaat niet in het milieu achter, maar breng het naar een speciaal verzamelcentrum voor terugwinning van koelgassen. Bewaar dit boekje voor toekomstige raadpleging. 1.Controleer na het uitpakken van het apparaat of het niet beschadigd is en of de deur goed sluit. Uw leverancier dient in geval van schade binnen 24 uur op de hoogte te worden gesteld. 2.Het is raadzaam minstens twee uur te wachten alvorens het apparaat in werking te stellen, om het koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren. 3.Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting door een gekwalificeerd technicus worden verricht overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Informatie: Dit apparaat bevat geen CFK (het koelcircuit bevat R 134 a) of HFC (het koelcircuit bevat R600a - Isobutaan). Zie voor nadere details het typeplaatje op het apparaat. 34

5nl33000.fm5 Page 35 Tuesday, January 29, 2002 9:22 AM ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN • Gebruik het koelvak uitsluitend voor het bewaren van verse levensmiddelen en het vriesvak uitsluitend voor het bewaren van diepvriesproducten, het invriezen van verse levensmiddelen en het maken van ijsblokjes. • Let erop dat de ventilatie-openingen van het apparaat niet worden afgedekt of verstopt raken. • Zet geen vloeistof in glas in het vriesvak; deze kunnen ontploffen. • Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit het vriesvak komen, aangezien deze zo koud zijn dat ze brandwonden kunnen veroorzaken. • Om het risico op verstikking en opsluiting in de koelkast te vermijden, mag het kinderen niet worden toegestaan in het apparaat te spelen of zich hierin te verstoppen. • Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de vrieselementen niet in (indien bijgeleverd). GEBRUIK VAN HET KOELVAK • Verwijder de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u begint met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden. • De voedingskabel mag uitsluitend worden vervangen door iemand die daartoe bevoegd is. • Zorg ervoor dat de koelkast na de installatie niet op de voedingskabel staat. Conformiteitsverklaring Dit apparaat is geschikt voor aanraking met voedingsmiddelen en is in overeenstemming met het D.L. 108 van 25.01.1992 (Europese Richtlijn 89/109/ EEG). Informatie Voor apparaten met isobutaan (R600a) Isobutaan is een natuurlijk gas dat het milieu niet belast, maar wel ontvlambaar is. Het is derhalve noodzakelijk te controleren of de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn. Het koelvak wordt geheel automatisch ontdooid. De koelkast kan functioneren bij omgevingstemperaturen tussen +10° C en +38° C. Optimale prestaties worden verkregen bij temperaturen tussen +16° C en +32° C. Ingebruikneming van het apparaat • Zet de knop (1) in de stand die aangegeven wordt op het productinformatieblad (aanbevolen door de fabrikant). • Het groene lampje (5) gaat branden om aan te geven dat het koelvak functioneert. Bij de uitvoeringen met slechts één compressor moet om de ingebruikneming van het apparaat mogelijk te maken, ook de knop (4) worden gedraaid. • Draai de knop (1) op Off om het koelvak uit te schakelen. SUPERCOOL/TURBOCOOL-FUNCTIE • Als er voedsel snel moet worden gekoeld, druk op de knop (2), het groene lampje (3) wordt geel en blijft dat tot het einde van de functie. De functie kan worden uitgeschakeld door opnieuw op de toets te drukken. Let op: Nadat het apparaat in werking is gesteld, duurt het ongeveer 30 minuten voordat de juiste temperatuur wordt bereikt voor het conserveren van een normale lading van het koelvak. 35