Views
9 months ago

KitchenAid 900 162 33 CFS 616 S - 900 162 33 CFS 616 S DA (853940901000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 162 33 CFS 616 S - 900 162 33 CFS 616 S DA (853940901000) Istruzioni per l'Uso

Til regulering af den

Til regulering af den indre temperatur følges angivelserne i det medfølgende skema. Køleskabet afbrydes: • Drej knappen (1) til position Off. • Træk i lyskontakten (8), når køleskabsdøren holdes åben. Opbevaring af madvarer i køleskabet Anbring madvarerne som angivet på tegningen. A Tilberedte madvarer B Kød og fisk C Frugt og grønt D Flasker E Smør F Ost og mælkeprodukter Bemærk: • Afstanden mellem hylderne og bagvæggen i køleskabet sikrer fri luftcirkulation. • Madvarerne må ikke anbringes i direkte kontakt med skabets bagvæg. • Læg ikke varme madvarer i køleskabet. • Anbring knappen (4) i den position, der er anbefalet på produktkortet. • Den røde kontrollampe (9) forbliver tændt (i cirka 1 time), indtil den nødvendige temperatur nås, og fryseren er klar til brug. Den røde kontrollampe tænder: - Når apparatet sluttes til elnettet for første gang. - Når fryserens dør står åben i for lang tid. - Når der er påfyldt en større mængde varer til indfrysning end angivet på typepladen. - Når frysertemperaturen er for høj (varm). • Den grønne kontrollampe (7) tænder for at angive, at fryseren er i drift. • Efter igangsætningen går der ca. 3 timer; før der nås en passende opbevaringstemperatur for frostvarer. BRUG AF KØLESKABET BRUG AF FRYSEREN • Opbevar væsker i lukkede beholdere. • Opbevaringen af grøntsager med et højt vandindhold kan medføre dannelse af kondens i den nederste skuffe: Det har dog ingen betydning for apparatets korrekte funktion. Temperaturen i skabet reguleres i henhold til angivelserne i det medfølgende skema. Sådan afbrydes fryseren (og køleskabet på modeller med 1 kompressor): Drej knappen (4) til position Off. Indfrysning af friske madvarer Fryseren muliggør indfrysning af madvarer. Mængden af madvarer, der kan indfryses på 24 timer ved en rumtemperatur på +25°C, er angivet på typepladen. 98

Gå frem på følgende måde: • 24 timer før den planlagte indfrysning af friske madvarer skal man trykke på lynindfrysningsknappen (6). Kontrollampen (7) for drift af fryseren skifter farve fra grøn til gul. Kontrollampen forbliver gul, til funktionen ophører (24 timer). • Pak madvarerne godt ind i: alufolie, plastfilm, damptæt plastemballage, lågbeholdere i polyætylen eller frysebeholdere. • Anbring madvarer i øverste rum med tilstrækkelig plads til at tillade fri luftcirkulation. Man kan øge indfrysningshastigheden og fryserens kapacitet ved at fjerne den øverste kurv og skuffen med fryseelementer (hvis de følger med). Anbring de allerede indfrosne madvarer i de andre skuffer og varerne til indfrysning direkte på trådhylden. Der kan opnås en endnu mere effektiv indfrysningsfunktion ved at fortsætte lynindfrysningen i de efterfølgende 24 timer, idet man atter trykker på knappen (6), når den gule kontrollampe (7) slukker og igen bliver grøn. BRUG AF FRYSEREN ECO/ÖKO-FUNKTION • Er fryseren kun lidt fyldt, og der er tale om allerede indfrosne varer, stilles knappen (4) på “Eco/Öko”, så energiforbruget begrænses. Bemærk: • I tilfælde af strømafbrydelse holder fryseren opbevaringstemperaturen i ca. 16 timer. • For modeller med et eller to fryseelementer kan denne temperatur holdes i ca. 25/30 timer. • Under strømafbrydelsen skal fryserdøren holdes lukket. Vigtigt: Se tabellen her ved siden af vedrørende opbevaringstider for indfrosne friske madvarer. Ved køb af frostvarer, skal man: • Sikre sig, at emballagen eller pakken er intakt, da varen kan forringes. Hvis en pakke er bulet eller fremviser fugtige pletter, har den ikke været opbevaret under optimale betingelser og kan have været udsat for delvis optøning. • Bruge termoposer til transporten og købe frostvarer som det sidste. • Straks anbringe varerne i fryseren ved hjemkomsten. MÅNEDER MADVARER • Undlade at genindfryse delvist optøede varer, men anvende dem inden for 24 timer. • Undgå eller begrænse temperaturudsving mest muligt. • Overholde udløbsdatoen på emballagen. • Altid følge anvisningerne på emballagen vedrørende opbevaring af frostvarer. 99