Views
7 months ago

KitchenAid 90074218 - 90074218 EL (852398922000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 90074218 - 90074218 EL (852398922000) Istruzioni per l'Uso

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις αερίου Χρησιμοποιήστε ρυθμιστές πίεσης κατάλληλους για τις βαλβίδες πίεσης αερίου που δίνονται στο Φύλλο Περιγραφής Προϊόντος που παρέχεται χωριστά. Εάν η συσκευή είναι ρυθμισμένη για ένα τύπο αερίου διαφορετικό από εκείνον που είναι διαθέσιμος, απαιτείται η αλλαγή των μπεκ, η ρύθμιση της ελάχιστης φλόγας και η αλλαγή της σύνδεσης εξόδου. Εκτελέστε τις παρακάτω εργασίες για να αλλάξετε τα μπεκ των εστιών: Αφαιρέστε τις γρίλιες. Αφαιρέστε τους καυστήρες και τα καπάκια των καυστήρων (βλ. Εικ. 6). Αλλάξτε το μπεκ και αντικαταστήστε το με ένα κατάλληλο για το νέο τύπο αερίου (δείτε τον πίνακα στο ξεχωριστό Φύλλο Προϊόντος). Αντικαταστήστε την ετικέτα βαθμονόμησης αερίου με τη νέα ετικέτα που περιλαμβάνεται στη σακούλα με τα μπεκ. Επανατοποθετήστε τα πάντα με την αντίστροφη σειρά, εξασφαλίζοντας τη σωστή προσαρμογή του καπακιού του καυστήρα πάνω στον καυστήρα. Ελάχιστο για τις βαλβίδες των εστιών Για να ρυθμίσετε την ελάχιστη φλόγα, προχωρήστε ως εξής: • Ανάψτε τον καυστήρα και περιστρέψτε το διακόπτη στο ελάχιστο . Αφαιρέστε το διακόπτη της βαλβίδας (Εικ. 7). Εισάγετε ένα λεπτό κατσαβίδι δίπλα στον άξονα της βαλβίδας (Εικ. 8). Περιστρέψτε τη βίδα ρύθμισης αριστερόστροφα για να αυξήσετε τη φλόγα, ή δεξιόστροφα για να τη μειώσετε. Η ρύθμιση είναι σωστή όταν η φλόγα είναι περίπου 3 - 4 mm. Η βίδα ρύθμισης πρέπει να βιδωθεί τέρμα κάτω για αέριο βουτάνιο/προπάνιο. Βεβαιωθείτε ότι η φλόγα δε σβήνει όταν αλλάζεται απευθείας από τη μεγάλη στη μικρή φλόγα και αντίστροφα. Επανατοποθετήστε το διακόπτη. Εικ. 6 Εικ. 7 Εικ. 8 Αερισμός χώρου Συσκευές αερίου Η συσκευή αυτή δεν είναι συνδεδεμένη με μια συσκευή απαγωγής αερίων. Συνεπώς πρέπει να τοποθετηθεί και να συνδεθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς εγκατάστασης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα ισχύοντα πρότυπα σχετικά με τον αερισμό του χώρου. Αερισμός χώρου Η συσκευή αυτή πρέπει να τοποθετηθεί και να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, με ανοίγματα στους τοίχους ή με ειδικούς αγωγούς που επιτρέπουν τον επαρκή φυσικό ή εξαναγκασμένο αερισμό, και εξασφαλίζουν μόνιμη και επαρκή εισαγωγή του απαραίτητου αέρα για τη σωστή καύση και εξαγωγή του μεταχειρισμένου αέρα. Συγκεκριμένα, εάν υπάρχει μόνο αυτή η συσκευή αερίου στο χώρο, από πάνω της θα πρέπει να τοποθετηθεί απορροφητήρας για να εξασφαλιστεί φυσική και άμεση απαγωγή του μεταχειρισμένου αέρα, με έναν ευθύ και κατακόρυφο αγωγό μήκους ίσου τουλάχιστον με το διπλάσιο της διαμέτρου και με ελάχιστη διατομή τουλάχιστον 100 cm 2 . 98

Για την απαραίτητη εισαγωγή καθαρού αέρα στο χώρο, πρέπει να παρέχεται ένα παρόμοιο άνοιγμα τουλάχιστον 100 cm 2 απευθείας προς το εξωτερικό σε κατάλληλο ύψος από το δάπεδο έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται στο εσωτερικό ή το εξωτερικό του τοίχου και να μην εμποδίζει τη σωστή καύση των καυστήρων και την τακτική εξαγωγή του μεταχειρισμένου αέρα, και με διαφορά ύψους τουλάχιστον 180 cm σε σχέση με το άνοιγμα εξόδου. Η απαραίτητη ποσότητα του αέρα για την καύση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 2 m 3 /h για κάθε kW ισχύος (δείτε τη συνολική ισχύ σε kW στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων της συσκευής). Σε κάθε άλλη περίπτωση, όταν υπάρχουν άλλες συσκευές στον ίδιο χώρο, ή όταν δεν είναι δυνατός ο άμεσος φυσικός αερισμός και απαιτείται έμμεσος φυσικός ή εξαναγκασμένος αερισμός, επικοινωνήστε με έναν ειδικό για την πραγματοποίηση της εγκατάστασης και προετοιμασίας του συστήματος αερισμού σε αυστηρή συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς. Καμινάδες ήδη σε χρήση από άλλες συσκευές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για απαγωγή προϊόντων καύσης. Ηλεκτρική σύνδεση Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι: 1. Η ονομαστική τάση της οικιακής ηλεκτρικής τροφοδοσίας ταιριάζει με αυτή της συσκευής, όπως παρέχεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων. 2. Η γραμμή ηλεκτρικής τροφοδοσίας στην οποία είναι συνδεδεμένη η συσκευή έχει επαρκή ισχύ σε ότι αφορά τη μέγιστη ισχύ που απορροφάται από τη συσκευή, όπως παρέχεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων. 3. Το οικιακό ηλεκτρικό σύστημα διαθέτει σωστό σύστημα γείωσης. • Πρέπει να τοποθετηθεί παντοπολικός διακόπτης με απόσταση τουλάχιστον 3 mm μεταξύ των επαφών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την εγκατάσταση, τα ηλεκτρικά στοιχεία πρέπει να είναι προσβάσιμα μόνο με τη χρήση ειδικού εργαλείου. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι τύπου H05RR-F, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. ΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 1N ~ 230 V ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ x ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 3 x 1,5 mm² Οδηγίες για τον εγκαταστάτη Οδηγίες • Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και κλείστε τη βαλβίδα αερίου πριν από τη διεξαγωγή επισκευών ή εργασιών. • Ο έμπειρος τεχνικός είναι υπεύθυνος για τη σωστή εγκατάσταση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφάλειας. • Η γείωση της συσκευής είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τη νομοθεσία. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται σε άτομα, ζώα ή ιδιοκτησία λόγω μη συμμόρφωσης με τους παραπάνω αναφερόμενους κανονισμούς. Τα τεχνικά στοιχεία παρέχονται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων που βρίσκεται στο εσωτερικό της συρταρωτής πόρτας. Οι συνθήκες ρύθμισης δίνονται σε μια ετικέτα που είναι προσαρτημένη στη συσκευασία. Μη χρησιμοποιήσετε τη λαβή της πόρτας του φούρνου για εργασίες χειρισμού ή για αφαίρεση της συσκευής από τη συσκευασία. Η συσκευή αυτή ανήκει στην Τάξη 1. 99