Views
5 months ago

KitchenAid 900 653 70 - 900 653 70 EN (853967501000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 653 70 - 900 653 70 EN (853967501000) Istruzioni per l'Uso

6gb33082.fm Page 14

6gb33082.fm Page 14 Tuesday, September 21, 2004 5:05 PM %()25(86,1*7+(5()5,*(5$725 ‡

6gb33082.fm Page 15 Tuesday, September 21, 2004 5:05 PM 35(&$87,216$1'*(1(5$/ 5(&200(1'$7,216 ‡ 8VHWKHUHIULJHUDWRUFRPSDUWPHQWRQO\IRU VWRULQJIUHVKIRRGDQGEHYHUDJHVDQGXVHWKH IUHH]HUFRPSDUWPHQWRQO\IRUVWRULQJIUR]HQ IRRGIUHH]LQJIUHVKIRRGDQGPDNLQJLFH FXEHV ‡ $IWHULQVWDOODWLRQPDNHVXUHWKDWWKH UHIULJHUDWRUGRHVQRWVWDQGRQWKHSRZHU FDEOH ‡ 'RQRWVWRUHJODVVFRQWDLQHUVZLWKOLTXLGVLQ WKHIUHH]HUVLQFHWKH\PD\EXUVW ‡ 'RQRWHDWLFHFXEHVRULFHOROOLHVLPPHGLDWHO\ DIWHUWDNLQJWKHPRXWRIWKHIUHH]HUVLQFHWKH\ PD\FDXVH´FROGµEXUQV ‡ %HIRUHFDUU\LQJRXWDQ\PDLQWHQDQFHRU FOHDQLQJDOZD\VXQSOXJWKHDSSOLDQFHRU GLVFRQQHFWWKHSRZHUVXSSO\ ‡ 0DNHVXUHWKDW\RXUUHIULJHUDWRULVQRWQHDUD KHDWVRXUFH ‡ 'RQRWVWRUHRUXVHJDVROLQHRURWKHU IODPPDEOHYDSRXUVDQGOLTXLGVLQWKHYLFLQLW\RI WKLVRUDQ\RWKHUDSSOLDQFH7KHIXPHVFDQ FUHDWHDILUHKD]DUGRUH[SORVLRQ ‡ 7RHQVXUHSURSHUYHQWLODWLRQOHDYHDFP VSDFHRQERWKVLGHVDQGDERYHWKH UHIULJHUDWRU ‡ (QVXUHWKDWWKHYHQWRXWOHWVRQWKHDSSOLDQFH FDVLQJRUKRXVLQJXQLWDUHXQREVWUXFWHGLQ RUGHUWRDOORZFRUUHFWDLUFLUFXODWLRQ ‡ $SSOLDQFHVZLWKDQLFHPDNHURUZDWHU GLVSHQVHUPXVWEHFRQQHFWHGWRDZDWHU VXSSO\ZKLFKGHOLYHUVSRWDEOHZDWHURQO\,FH PDNHUVDQGRUZDWHUGLVSHQVHUVWKDWDUHQRW GLUHFWO\FRQQHFWHGWRWKHZDWHUVXSSO\PXVW EHILOOHGXVLQJSRWDEOHZDWHURQO\ ‡ ,QVWDOODQGOHYHOWKHUHIULJHUDWRURQDIORRUWKDW ZLOOKROGWKHZHLJKWDQGLQDQDUHDVXLWDEOHIRU LWVVL]HDQGXVH ‡ 'RQRWXVHWKHUHIULJHUDWRULQDQDUHDZKHUH WKHURRPWHPSHUDWXUHZLOOIDOOEHORZƒ& 3ODFHLWLQDGU\DQGZHOOYHQWLODWHGURRP ‡ %HFDUHIXOQRWWRGDPDJHWKHIORRUVZKHQ\RX PRYHWKHDSSOLDQFHHJSDUTXHWIORRULQJ ‡ 'RQRWXVHPHFKDQLFDOGHYLFHVRUDQ\PHDQV RWKHUWKDQWKRVHUHFRPPHQGHGE\WKH PDQXIDFWXUHUWRVSHHGXSWKHGHIURVWLQJ SURFHVV ‡ 'RQRWGDPDJHWKHUHIULJHUDQWFLUFXLW ‡ 'RQRWXVHHOHFWULFDODSSOLDQFHVLQVLGHWKH IUHH]HUFRPSDUWPHQWVXQOHVVVXFKDSSOLDQFHV DUHVSHFLILFDOO\UHFRPPHQGHGE\WKH PDQXIDFWXUHU ‡ 7KLVDSSOLDQFHLVQRWGHVLJQHGIRUXVHE\ \RXQJFKLOGUHQRUWKHLQILUP ‡ 7RDYRLGWKHULVNRIFKLOGUHQEHLQJWUDSSHG DQGWKHUHIRUHVXIIRFDWLQJGRQRWDOORZWKHP WRSOD\RUKLGHLQVLGHWKHUHIULJHUDWRU ‡ 7KHSRZHUFDEOHPD\RQO\EHUHSODFHGE\DQ DXWKRUL]HGSHUVRQ ‡ 'RQRWXVHH[WHQVLRQOHDGVRUDGDSWHUV ‡ (OHFWULFDOGLVFRQQHFWLRQPXVWEHSRVVLEOH HLWKHUE\XQSOXJJLQJWKHDSSOLDQFHRUE\ PHDQVRIDGRXEOHSROHVZLWFKORFDWHGXSOLQH IURPWKHVRFNHW ‡ 'RQRWLQJHVWWKHFRQWHQWVQRQWR[LFRIWKH LFHSDFNVLISURYLGHG