Views
8 months ago

KitchenAid JC 212 WH - JC 212 WH SK (858721299290) Scheda programmi

KitchenAid JC 212 WH - JC 212 WH SK (858721299290) Scheda programmi

KitchenAid JC 212 WH - JC 212 WH SK (858721299290) Scheda

SK STRUČNÁ PRÍRUČKA JC212 OVLÁDACÍ PANEL HODINY TLAČIDLO BOIL (VARENIE VO VODE) Používa sa na voľbu funkcie varenia vo vode a voľbu triedy potravín. DIGITÁLNY DISPLEJ Displej obsahuje hodiny so zobrazením v 24-hodinovom formáte a symboly s indikátormi. TLAČIDLO COOK/REHEAT (VARENIE/OHREV) Používajte ho na nastavenie požadovaného stupňa výkonu. TLAČIDLO DEFROST (ROZMRAZO- VANIE) Používa sa na voľbu funkcie rozmrazovania. TLAČIDLO POP CORN (PUKANCE) Používa sa na voľbu funkcie prípravy pukancov. TLAČIDLO NA ZASTAVENIE OTOČNÉ- HO TANIERA Slúži na zastavenie otočného taniera. Táto funkcia sa môže používať len pri varení pomocou mikrovĺn. Tlačidlo nebude v spojení s inými funkciami fungovať. TLAČIDLO STOP Používa sa na zmenu hodín po stlačení a podržaní na 3 sekundy, prerušenie procesu prípravy, na vypnutie mikrovlnnej rúry a na vynulovanie ktorejkoľvek funkcie rúry. TLAČIDLO STEAM (PRÍPRAVA V PARE) Používa sa na voľbu funkcie prípravy v pare a voľbu triedy potravín. TLAČIDLO JET MENU (RÝCHLA PONUKA) Používa sa na voľbu funkcie rýchlej ponuky a voľbu triedy potravín. OTOČNÝ VOLIČ Používa sa na nastavenie parametrov na displeji. TLAČIDLO JET DEFROST (RÝCHLE ROZMRAZOVANIE) Používa sa na voľbu rýchleho rozmrazovania a voľbu typu rozmrazovaných potravín. TLAČIDLO JET BEVERAGE (OHREV NÁPOJOV) Používa sa na voľbu funkcie ohrevu nápojov a na voľbu počtu šálok, ktoré budú zohrievané. TLAČIDLO JET START (JET ŠTART) Používa sa na spustenie procesu prípravy alebo aktivovanie funkcie Jet Štart. PO PRVOM ZAPOJENÍ SPOTREBIČA DO ELEKTRICKEJ SIETE alebo po výpadku napájania sa spotrebič prepne do režimu nastavenia hodín. VŽDY JE MOŽNÉ hodiny nastaviť, keď je výrobok v pohotovostnom režime, a to stlačením tlačidla Stop na 3 sekundy. OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA nastavíte hodiny. STLAČTE TLAČIDLO JET START (JET ŠTART). (Blikajú dve pravé číslice (minúty).) OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA nastavíte minúty. ZNOVA STLAČTE TLAČIDLO JET START (JET ŠTART). HODINY SÚ NASTAVENÉ a v chode. POZNÁMKA: Ak počas nastavovania stlačíte tlačidlo Stop, činnosť nastavovania sa skončí a spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu. A ak aktuálne nastavenie hodín nedokončíte do skončenia režimu nastavenia hodín (1 minúta), spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu. JET ŠTART TÁTO FUNKCIA SA POUŽÍVA na rýchly ohrev potravín s vysokým obsahom vody, ako sú číre polievky, káva alebo čaj. DETSKÝ ZÁMOK IDE O BEZPEČNOSTNÚ FUNKCIU S CIEĽOM ZABRÁ- NIŤ DEŤOM AKTIVOVAŤ MIKROVLNNÚ RÚRU. Táto funkcia zablokuje panel a na odomknutie stačí, aby používateľ otvoril a zatvoril dvierka. BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK SA MUSÍ ODOMKNÚŤ OTVORENÍM A ZATVORENÍM DVIEROK, napr. pri vložení potravín. Inak sa na displeji zobrazí „DOOR“ (Dvierka). STLAČTE TLAČIDLO JET START ALEBO TLAČIDLO S GOMBÍKOM. TÁTO FUNKCIA SPUSTÍ ČINNOSŤ AUTOMATICKY pri plnom mikrovlnnom výkone a doba procesu je nastavená na 30 sekúnd. Každé ďalšie stlačenie predlžuje čas o 30 sekúnd. Dobu procesu možno predĺžiť a skrátiť aj otočným voličom po tom, čo sa funkcia uviedla do činnosti. PRERUŠENIE ALEBO UKON- ČENIE VARENIA PRERUŠENIE VARENIA: VARENIE MOŽNO PRERUŠIŤ, ak chcete jedlo skontrolovať, otočiť alebo premiešať a otvoriť pritom dvierka. Nastavené hodnoty sa zachovajú na dobu 10 minút. POKRAČOVANIE VARENIA: ZATVORTE DVIERKA a RAZ stlačte tlačidlo Jet Start (Jet Štart). Varenie pokračuje ďalej od okamihu prerušenia. AK NECHCETE POKRAČOVAŤ VO VARENÍ: VYBERTE POTRAVINY, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo STOP. POZNÁMKA: Po skončení varenia zostane v činnosti ventilátor a bude svietiť svetlo vnútri rúry, a to až do stlačenia tlačidla STOP. PO UKONČENÍ VARENIA ZAZNIE RAZ ZVUKOVÝ SIGNÁL vždy po minúte, a to počas 10 minút. Stlačením tlačidla STOP alebo otvorením dvierok signál zrušíte. 1/4