Views
9 months ago

Sony SVJ2021V1E - SVJ2021V1E Documenti garanzia Estone

Sony SVJ2021V1E - SVJ2021V1E Documenti garanzia Estone

Vadlīnijas attiecībā

Vadlīnijas attiecībā uz drošību un normatīvajiem aktiem Informācija par VAIO datoru LV Informācija par drošību Brīdinājums! Šī ierīce ir jāiezemē. (Šis norādījums neattiecas uz produktiem ar divu tapu kontaktdakšu.) Pirms datora paņemšanas rokās pārliecinieties, vai tas ir atdzisis. Virsma blakus gaisa izplūdes atverei var būt ļoti karsta. Ieteicams nelietot datoru, novietojot klēpī. Normālos darbības apstākļos ierīces pamatnes temperatūra var paaugstināties, un tas var radīt diskomfortu vai apdegumus. Uzmanieties, lai maiņstrāvas adapteris nesaskaras ar ādu. Ja maiņstrāvas adapteris sakarst un rada diskomfortu, novietojiet to atstatus no sevis. VAIO datoros ir jālieto tikai oriģinālas Sony baterijas. Tāpēc, lai VAIO datora lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālu Sony atkārtoti uzlādējamu bateriju. Īpaši ieteicams lietot tikai oriģinālu Sony maiņstrāvas adapteri, ko uzņēmums Sony nodrošināja lietošanai jūsu modelī. Šo maiņstrāvas adapteri ir paredzēts lietot tikai IT produktos. Lūdzu, nelietojiet to citiem nolūkiem. Ja datora komplektā ir iekļauts maiņstrāvas adaptera strāvas vads ar trīs tapu kontaktdakšu, lūdzu, pārliecinieties, ka elektriskais savienojums ir atbilstoši iezemēts. Šo maiņstrāvas adapteri ir paredzēts lietot tikai iekštelpās. s Daļai modeļu komplektā ir iekļauti vairāki strāvas vadi, kas ir paredzēti lietošanai konkrētās valstīs. Lūdzu, izmantojiet savas valsts elektroizvadei atbilstošu strāvas vadu. s Ja izslēdzat datoru, izmantojot pogu (strāva), dators netiek pilnībā atvienots no tīkla sprieguma. Lai pilnībā atvienotu datoru no tīkla sprieguma, atvienojiet maiņstrāvas adapteri vai strāvas vadu no tīkla sprieguma. Kontaktligzdai ir jāatrodas ierīces tuvumā un ir jābūt viegli sasniedzamai. s Ja jebkāda iemesla dēļ ierīce vai tās piederumi tiek atvērti vai izjaukti, var rasties bojājumi, uz kuriem neattiecas garantija. s Lai izvairītos no strāvas trieciena, neatveriet ierīces korpusu. Apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts personāls. s Lai novērstu uzliesmošanas vai strāvas trieciena risku, nenovietojiet datoru vai tā piederumus lietū vai mitrumā. 49