27.04.2018 Views

Sony MHS-FS2 - MHS-FS2 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony MHS-FS2 - MHS-FS2 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony MHS-FS2 - MHS-FS2 Istruzioni per l'uso Slovacco

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

Príručka<br />

Mobilný HD Snap fotoaparát<br />

<strong>MHS</strong>-FS1/FS1K/<strong>FS2</strong>/<strong>FS2</strong>K<br />

© 2011 <strong>Sony</strong> Corporation 4-275-041-82(1)<br />

SK


Ako používať túto príručku<br />

Kliknutím na tlačidlo vpravo sa premiestnite priamo na príslušnú stránku.<br />

Tento postup je užitočný vtedy, keď hľadáte funkciu, ktorú si chcete prezrieť.<br />

Vyhľadávanie informácií podľa<br />

funkcie.<br />

Vyhľadávanie informácií podľa<br />

o<strong>per</strong>ácie.<br />

Vyhľadávanie informácií v zozname<br />

položiek ponuky/nastavení.<br />

Vyhľadávanie informácií podľa<br />

kľúčového slova.<br />

Značky a popisy použité v tejto príručke<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

V tejto príručke sa poradie o<strong>per</strong>ácií<br />

označuje pomocou šípok (t).<br />

Používajte fotoaparát vo vyznačenom<br />

poradí krokov. Značky sú uvádzané tak,<br />

ako sa zobrazujú v rámci predvoleného<br />

nastavenia fotoaparátu.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

Predvolené nastavenie je označené<br />

značkou .<br />

Označuje upozornenia a obmedzenia,<br />

ktoré sú dôležité na správne používanie<br />

fotoaparátu.<br />

z Označuje informácie, ktoré je<br />

vhodné vedieť.<br />

2 SK


Informácie o používaní<br />

fotoaparátu<br />

Zálohovanie obsahu vnútornej pamäte<br />

Na zálohovanie údajov vždy urobte záložnú<br />

kópiu.<br />

Informácie o snímaní/prehrávaní a<br />

pripojení<br />

• Predtým, než začnete snímať, urobte<br />

testovací záber, ktorým overíte, či fotoaparát<br />

pracuje správne.<br />

• Tento fotoaparát nie je odolný voči prachu,<br />

ostriekaniu ani ponoreniu do vody. Pred<br />

zapnutím fotoaparátu si prečítajte pokyny v<br />

časti „Odporúčania“ (strana 76).<br />

• Fotoaparát nevystavujte kontaktu s vodou.<br />

Ak do fotoaparátu vnikne voda, môže sa<br />

vyskytnúť porucha. V niektorých prípadoch<br />

sa fotoaparát nebude dať opraviť.<br />

• Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do<br />

iného zdroja silného svetla.<br />

• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde<br />

dochádza ku generovaniu silných rádiových<br />

vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie. Fotoaparát<br />

by nemusel správne zaznamenávať a<br />

prehrávať zábery.<br />

• Používanie fotoaparátu v piesočnom alebo<br />

prašnom prostredí môže spôsobiť poruchy.<br />

• Ak si všimnete skondenzované kvapky vody,<br />

pred používaním fotoaparátu ich utrite<br />

(strana 76).<br />

• Fotoaparátom netraste ani ho nevystavujte<br />

nárazom. Môže to spôsobiť poruchu a<br />

neschopnosť zaznamenať zábery. Nahrávacie<br />

médium sa navyše môže stať nepoužiteľným<br />

alebo sa môžu poškodiť údaje záberu.<br />

• Pri pripájaní fotoaparátu k inému zariadeniu<br />

pomocou kábla dbajte na to, aby ste<br />

konektor vložili správne. Násilným tlačením<br />

konektora do terminálu poškodíte terminál<br />

a môže to spôsobiť poruchu fotoaparátu.<br />

• Prehrávanie videozáznamov, ktoré neboli<br />

nahraté, upravené alebo skomponované na<br />

tomto fotoaparáte, nie je možné zaručiť.<br />

Informácie o teplote fotoaparátu<br />

Vplyvom nepretržitého používania sa môže<br />

fotoaparát zohriať. Nie je to porucha.<br />

Informácie o ochrane pred prehriatím<br />

V závislosti od teploty fotoaparátu a batérie sa<br />

možno nebudú dať nahrávať filmy alebo sa<br />

fotoaparát z dôvodu ochrany automaticky<br />

vypne. Pred vypnutím sa na displeji LCD<br />

zobrazí správa alebo prestane byť možné<br />

nahrávať filmy.<br />

Poznámky týkajúce sa batérií<br />

• Batéria je zabudovaná vo fotoaparáte.<br />

Fotoaparát pred prvým použitím nabite.<br />

• Batériu je možné dobíjať aj v prípade, ak nie<br />

je úplne vybitá. Môžete taktiež využiť<br />

čiastočnú kapacitu batérie, aj keď nie je<br />

úplne nabitá.<br />

• Podrobné informácie o vhodných batériách<br />

nájdete na strane 75.<br />

Informácie o displeji LCD a objektíve<br />

• Displej LCD sa vyrába použitím<br />

najprecíznejších technológií. Z tohto dôvodu<br />

sa dá efektívne využiť 99,99 % pixelov. Na<br />

displeji LCD sa však môžu objaviť nepatrné<br />

čierne a/alebo jasné bodky (bielej, červenej,<br />

modrej alebo zelenej farby). Tieto bodky sú<br />

výsledkom normálneho výrobného procesu<br />

a neovplyvňujú snímanie.<br />

Čierne, biele, červené, modré<br />

alebo zelené bodky<br />

• Dlhodobé vystavenie displeja LCD alebo<br />

objektívu priamemu slnečnému žiareniu<br />

môže spôsobiť poruchy. Buďte opatrní pri<br />

ukladaní fotoaparátu blízko okna alebo vo<br />

vonkajšom prostredí.<br />

• Nestláčajte displej LCD príliš silno. Farby na<br />

displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to<br />

by mohlo spôsobiť poruchu.<br />

• V chladnom prostredí môžu v obraze na<br />

displeji LCD vznikať závoje. Nie je to<br />

porucha.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

Pokračovanie r<br />

3 SK


Informácie o kompatibilite obrazových<br />

údajov<br />

• Tento fotoaparát podporuje „formát MP4“<br />

ako formát súboru videozáznamu. Preto nie<br />

je možné prehrávať videozáznamy nahraté<br />

týmto fotoaparátom na zariadeniach, ktoré<br />

nepodporujú „formát MP4“.<br />

• Tento fotoaparát nepodporuje „formát<br />

AVCHD“ a preto nie je kompatibilný s<br />

prehrávaním a nahrávaním videozáznamov<br />

vo „formáte AVCHD“, ako napríklad<br />

digitálna HD videokamera.<br />

• Statické obrázky zaznamenané týmto<br />

fotoaparátom sú skomprimované/<br />

zaznamenané vo formáte JPEG. Prípona<br />

súboru je „.JPG“.<br />

• Fotoaparát zodpovedá univerzálnemu<br />

štandardu DCF (Design rule for Camera<br />

File system), ktorý vytvorila asociácia<br />

JEITA (Japan Electronics and Information<br />

Technology Industries Association).<br />

• Spoločnosť <strong>Sony</strong> nezaručuje, že fotoaparát<br />

bude prehrávať zábery nasnímané alebo<br />

upravené iným zariadením, alebo že iné<br />

zariadenie bude prehrávať zábery nasnímané<br />

fotoaparátom.<br />

Upozornenie na ochranu autorských<br />

práv<br />

Televízne programy, filmy, videokazety a<br />

ďalšie materiály môžu byť chránené<br />

autorskými právami. Neautorizovaným<br />

snímaním takýchto materiálov sa môžete<br />

dopustiť viacerých porušení zákonov o<br />

autorských právach.<br />

Poznámky týkajúce sa prehrávania<br />

videozáznamov na iných zariadeniach<br />

Fotoaparát je kompatibilný s MPEG-4 AVC/<br />

H.264 Main Profile. Preto nie je možné<br />

prehrávať snímky vo fotoaparáte pomocou<br />

zariadení, ktoré nie sú kompatibilné s MPEG-4<br />

AVC/H.264.<br />

Poznámka k obrázkom<br />

Obrázky použité v tejto príručke sú pre<br />

modely <strong>MHS</strong>-<strong>FS2</strong>/<strong>FS2</strong>K, pokiaľ to nie je<br />

uvedené inak.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

Poškodenie obsahu alebo zlyhanie<br />

snímania bez náhrady<br />

Spoločnosť <strong>Sony</strong> nemôže kompenzovať<br />

nemožnosť záznamu alebo stratu, či<br />

poškodenie zaznamenaného obsahu z dôvodu<br />

zlyhania fotoaparátu alebo záznamového<br />

média ap.<br />

Obrázky použité v tejto príručke<br />

• Obrázky použité v tejto príručke sú<br />

reprodukované obrázky, a nie sú to skutočné<br />

fotografie nasnímané týmto fotoaparátom.<br />

• Vzhľad a technické parametre sa môžu<br />

zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.<br />

4 SK


Život s „Bloggie“<br />

Zachyťte svoj život<br />

Na párty<br />

Zaznamenávajte statické zábery v<br />

maximálnom rozlíšení 5M (2592 × 1944) a<br />

videozáznamy v maximálnom rozlíšení<br />

1920 × 1080 30p vo formáte full highvision<br />

(strana 50, 52). Počas nahrávania<br />

videozáznamu môžete tiež zaznamenávať<br />

statické zábery (strana 32).<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Počas prechádzky<br />

Vezmite si so sebou kompaktné zariadenie<br />

„Bloggie“ kamkoľvek a kedykoľvek.<br />

Vyberte ho, a len tak nahrávajte.<br />

Register<br />

Na výlete<br />

Pripevnite objektív 360 Video k<br />

zariadeniu „Bloggie“ a snímajte<br />

vzrušujúce 360 stupňové panoramatické<br />

snímky sveta okolo vás. Vychutnajte si<br />

360 stupňové panoramatické snímky pri<br />

prehrávaní pomocou softvéru Bloggie,<br />

ktorý je nahratý vo vnútornej pamäti<br />

(strana 37). (len modely <strong>MHS</strong>-FS1K/<br />

<strong>FS2</strong>K)<br />

Pokračovanie r<br />

5 SK


Podeľte sa o svoj život<br />

Importujte a odovzdávajte<br />

zachytené momenty<br />

Snímky môžete jednoducho a intuitívne<br />

odovzdávať pomocou softvéru Bloggie,<br />

ktorý je nahratý vo vnútornej pamäti<br />

(strana 25, 49).<br />

Môžete si tiež vopred vybrať, ktoré<br />

obrázky chcete odovzdávať, a na ktorú<br />

stránku zdieľania (Share it Later)<br />

(strana 55).<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Pripojte ho k TV prijímaču<br />

Pripojte svoje zariadenie „Bloggie“ k TV<br />

prijímaču pomocou kábla HDMI (predáva<br />

sa osobitne) a vychutnajte si obrázky na<br />

veľkej obrazovke (strana 65).<br />

Register<br />

6 SK


Obsah<br />

Informácie o používaní fotoaparátu<br />

Ako používať túto príručku···································· 2<br />

Informácie o používaní fotoaparátu ······················ 3<br />

Život s „Bloggie“ ··················································· 5<br />

Vyhľadávanie o<strong>per</strong>ácií········································· 10<br />

Informácie o o<strong>per</strong>ačných tlačidlách<br />

fotoaparátu·························································· 11<br />

Menu/Settings — vyhľadávanie ·························· 12<br />

Popis jednotlivých častí ······································ 15<br />

Zoznam ikon zobrazených na displeji················· 17<br />

Ako držať fotoaparát ··········································· 19<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Začíname<br />

Kontrola dodávaného príslušenstva ··················· 21<br />

Nabíjanie fotoaparátu·········································· 22<br />

Inštalácia softvéru ··············································· 25<br />

Nastavenie jazyka a hodín ·································· 28<br />

Register<br />

Snímanie<br />

Snímanie (statické zábery) ·································· 29<br />

Snímanie (videozáznamy)···································· 31<br />

Priblíženie···························································· 33<br />

Svetlo (len modely <strong>MHS</strong>-<strong>FS2</strong>/<strong>FS2</strong>K)··················· 34<br />

Samospúšť·························································· 35<br />

Snímanie v zrkadlovom režime<br />

(Autoportréty) (len modely <strong>MHS</strong>-<strong>FS2</strong>/<strong>FS2</strong>K) ······· 36<br />

Snímanie záberov 360 Video<br />

(len pre <strong>MHS</strong>-FS1K/<strong>FS2</strong>K) ·································· 37<br />

7 SK


Prezeranie<br />

Počítač<br />

Nastavenia<br />

Televízor<br />

Prezeranie ··························································· 40<br />

Priblíženie pri prehrávaní····································· 43<br />

Ovládanie hlasitosti············································· 44<br />

Odporúčané počítačové prostredie ···················· 45<br />

Inštalácia softvéru Bloggie·································· 47<br />

Importovanie záberov do počítača ····················· 48<br />

Odovzdávanie snímok do multimediálnej<br />

služby·································································· 49<br />

Položky Menu ····················································· 12<br />

Nastavovanie položiek ········································ 13<br />

Prezeranie záberov na obrazovke televízora ······ 65<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

Riešenie problémov<br />

Riešenie problémov ············································ 68<br />

Výstražné indikátory a správy ····························· 72<br />

8 SK


Iné<br />

Register<br />

Počet statických snímok a doba videozáznamu,<br />

ktorú možno zaznamenať ··································· 74<br />

Vstavaná batéria ················································· 75<br />

Odporúčania ······················································· 76<br />

Špecifikácie························································· 78<br />

Register······························································· 80<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

9 SK


Vyhľadávanie o<strong>per</strong>ácií<br />

Snímanie statických<br />

záberov<br />

Snímanie<br />

videozáznamov<br />

Snímanie (statické zábery)································ 29<br />

Snímanie (videozáznamy) ································· 31<br />

Zmena veľkosti snímky Photo Size ····························································· 50<br />

Movie Size ····························································· 52<br />

Odstránenie záberov Delete······································································ 53<br />

Format ···································································· 63<br />

Zobrazovanie<br />

zväčšených záberov<br />

Priblíženie pri prehrávaní··································· 43<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Zmena nastavenia<br />

hodín<br />

Date & Time Setting············································ 64<br />

Register<br />

Inicializácia nastavení Initialize··································································· 60<br />

Zobrazenie na<br />

obrazovke TV prijímača<br />

Pripojenie pomocou kábla HDMI<br />

(predáva sa osobitne)········································· 65<br />

Označenie obrázkov na<br />

odovzdanie<br />

Share it Later ························································ 55<br />

Snímanie 360<br />

stupňového záberu (len<br />

pre <strong>MHS</strong>-FS1K/<strong>FS2</strong>K)<br />

Objektív 360 Video·············································· 37<br />

10 SK


Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Informácie o o<strong>per</strong>ačných<br />

tlačidlách fotoaparátu<br />

Tlačidlá viacnásobného výberu<br />

Tlačidlá viacnásobného výberu (v/V/b/B) môžete použiť na aktiváciu funkcií, ako<br />

napríklad približovanie počas snímania alebo prehrávania záberov.<br />

Funkcia priradená ku každému tlačidlu viacnásobného výberu sa zobrazí na LCD displeji<br />

fotoaparátu. Zobrazenie sa mení podľa toho, ako držíte fotoaparát (zvisle alebo<br />

vodorovne).<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Funkčné tlačidlá<br />

Funkcia tlačidiel sa mení podľa toho, kedy snímate alebo prehrávate zábery. Funkcia<br />

priradená ku každému funkčnému tlačidlu sa zobrazí na LCD displeji fotoaparátu.<br />

Podľa obrázka nižšie stlačte funkčné tlačidlo A, ak chcete použiť funkciu A , ak chcete<br />

použiť funkciu B [Menu], stlačte funkčné tlačidlo B.<br />

Pokyn „Stlačte funkčné tlačidlo ([Menu])“, uvádzaný v tejto príručke, sa používa na<br />

vysvetlenie funkcie [Menu].<br />

Register<br />

(<strong>MHS</strong>-<strong>FS2</strong>/<strong>FS2</strong>K)<br />

(<strong>MHS</strong>-FS1/FS1K)<br />

Poznámky<br />

• Funkčné tlačidlo C je len na modeloch <strong>MHS</strong>-<strong>FS2</strong>/<strong>FS2</strong>K. V tejto príručke je označované ako<br />

tlačidlo predného displeja.<br />

• Obrázky použité v tejto príručke sú pre modely <strong>MHS</strong>-<strong>FS2</strong>/<strong>FS2</strong>K, pokiaľ to nie je uvedené inak.<br />

11 SK


Menu/Settings — vyhľadávanie<br />

Položky Menu<br />

V dole uvedenej tabuľke označuje značka nastavenia, ktoré sa dajú meniť, zatiaľ čo<br />

značka – označuje nastavenia, ktoré nie je možné meniť.<br />

Kliknutím na položku prejdete na príslušnú stranu.<br />

Položky Režim snímania Režim prehrávania<br />

Photo Size –<br />

Movie Size –<br />

Delete –<br />

Protect –<br />

Share it Later –<br />

1 Stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie).<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)<br />

Register<br />

2 Stlačením funkčného tlačidla ([Menu]) sa zobrazí<br />

ponuka.<br />

Pokračovanie r<br />

12 SK


3 Požadovanú položku ponuky si môžete<br />

vybrať použitím tlačidiel v/V.<br />

4 Pomocou tlačidiel b/B vyberte požadovanú položku nastavenia a potom<br />

stlačte tlačidlo VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ.<br />

Stlačením funkčného tlačidla ( ) zatvoríte zobrazenie ponuky.<br />

Nastavovanie položiek<br />

V dole uvedenej tabuľke označuje značka nastavenia, ktoré sa dajú meniť, zatiaľ čo<br />

značka – označuje nastavenia, ktoré nie je možné meniť.<br />

Kliknutím na položku prejdete na príslušnú stranu.<br />

Položky Režim snímania Režim prehrávania<br />

Flicker Reduction –<br />

Beep<br />

Language Setting<br />

Demo Mode<br />

Initialize<br />

LUN Setting<br />

HDMI Output<br />

Format<br />

Date & Time Setting<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

1 Stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie).<br />

2 Stlačením funkčného tlačidla ([Menu]) sa zobrazí ponuka.<br />

3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte položku (Settings) a potom stlačte<br />

tlačidlo VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ.<br />

4 Pomocou tlačidiel v/V vyberte požadovanú položku nastavenia a potom<br />

stlačte tlačidlo VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ.<br />

Vybraná položka sa zvýrazní.<br />

Stlačením funkčného tlačidla ( ) zatvoríte zobrazenie nastavení.<br />

Opakovaným stláčaním tlačidla b sa zo zobrazenia nastavení vrátite späť na<br />

zobrazenie ponuky.<br />

Pokračovanie r<br />

13 SK


Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

zZrušenie zmeny nastavení<br />

Vyberte položku [Cancel] a potom stlačte tlačidlo VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ.<br />

Ak sa na obrazovke nezobrazí [Cancel] predchádzajúce nastavenie nastavte priamo.<br />

• Vybrané nastavenia sa uchovajú aj po vypnutí napájania.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Register<br />

14 SK


Popis jednotlivých častí<br />

<strong>MHS</strong>-FS1/FS1K<br />

A Objektív<br />

B Háčik na remienok na zápästie<br />

C LCD displej<br />

D Tlačidlá funkčné<br />

E Tlačidlo VIDEOZÁZNAM/<br />

VYKONAŤ<br />

Tlačidlá viacnásobného výberu<br />

(v/V/b/B)<br />

F Mikrofón<br />

G Reproduktor<br />

H Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)<br />

• Stlačením a podržaním tlačidla ON/OFF<br />

(Napájanie) na dlhšie ako 7 sekúnd<br />

vypnete fotoaparát.<br />

I Kontrolka nabíjania<br />

J Tlačidlo (Spúšť)<br />

K Objímka na statív<br />

• Keď pripájate statív, fotoaparát nedržte.<br />

L HDMI OUT konektor (65)<br />

M Kryt konektora<br />

N (USB) konektor<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

15 SK


Popis jednotlivých častí<br />

<strong>MHS</strong>-<strong>FS2</strong>/<strong>FS2</strong>K<br />

A Svetlo<br />

B Objektív<br />

C Predný displej<br />

D Háčik na remienok na zápästie<br />

E Hlavný displej<br />

F Tlačidlá funkčné<br />

G Tlačidlo predného displeja<br />

H Tlačidlo VIDEOZÁZNAM/<br />

VYKONAŤ<br />

Tlačidlá viacnásobného výberu<br />

(v/V/b/B)<br />

I Mikrofón<br />

J Reproduktor<br />

K Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)<br />

• Stlačením a podržaním tlačidla ON/OFF<br />

(Napájanie) na dlhšie ako 7 sekúnd<br />

vypnete fotoaparát.<br />

L Kontrolka nabíjania<br />

M Tlačidlo (Spúšť)<br />

N Objímka na statív<br />

• Keď pripájate statív, fotoaparát nedržte.<br />

O HDMI OUT konektor (65)<br />

P Kryt konektora<br />

Q (USB) konektor<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

16 SK


Zoznam ikon zobrazených na<br />

displeji<br />

Na displeji sa zobrazujú ikony, ktoré indikujú stav fotoaparátu.<br />

V pohotovostnom režime pre snímanie<br />

Pri snímaní videozáznamov<br />

Pri prehrávaní<br />

Ikony<br />

Displej<br />

Indikácia<br />

Zostávajúca kapacita batérie<br />

Upozornenie na nízku<br />

kapacitu batérie<br />

Photo Size (pomer strán/<br />

rozlíšenie)<br />

Movie Size (rozlíšenie pri<br />

vertikálnom snímaní/<br />

snímková frekvencia)<br />

Samospúšť<br />

3000 Počet zaznamenateľných<br />

statických obrázkov<br />

z (zelené) Uzamknutie AE/AF<br />

00:00:12 Zostávajúci čas záznamu<br />

0:12 Čas záznamu (m:s)<br />

2011-1-1 Zaznamenaný dátum/čas<br />

9:30 AM prehrávaného obrázka<br />

z (červené) Počas nahrávania<br />

videozáznamu<br />

Share it Later<br />

Protect<br />

Výstraha pred prehriatím<br />

00:00:12 Počítadlo<br />

Mierka priblíženia<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

Svetlo<br />

Register<br />

Úprava hlasitosti<br />

Časť záberu 360 Video počas<br />

prehrávania<br />

Pokračovanie r<br />

17 SK


Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Poznámky<br />

• Indikácie a ich umiestnenie sú približné a<br />

líšia sa od toho, čo v skutočnosti vidíte.<br />

• Zobrazenie obrazovky sa mení na<br />

horizontálne a vertikálne v závislosti od<br />

otočenia fotoaparátu.<br />

• Zobrazenie na obrazovke zmizne<br />

automaticky po približne 5 sekundách.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Register<br />

18 SK


Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Ako držať fotoaparát<br />

• Dávajte pozor, aby ste pri snímaní prstom neblokovali objektív alebo mikrofón.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

• Nedržte USB konektor ani kryt HDMI OUT konektora. Taktiež nedržte objektív<br />

360 Video, keď je pripojený k fotoaparátu.<br />

Register<br />

• Pripnite remienok k fotoaparátu a prevlečte ním ruku, aby ste predišli poškodeniu<br />

fotoaparátu následkom pádu.<br />

Háčik<br />

Pokračovanie r<br />

19 SK


Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

zZvislé držanie fotoaparátu pri snímaní videozáznamu<br />

Zaznamenávajú sa portrétové snímky. Na ľavej a pravej strane obrazovky sa pri<br />

prehrávaní na televízore alebo počítači zobrazia čierne pásy. Je to užitočné pri<br />

snímaní portrétových objektov.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Register<br />

20 SK


Kontrola dodávaného<br />

príslušenstva<br />

• Kábel USB (1)<br />

Tento kábel použite, ak nie je možné pripojiť USB konektor k počítaču (strana 22).<br />

• Objektív 360 Video VCL-BPP3 (1) / puzdro na Objektív 360 Video (1)<br />

(len pre <strong>MHS</strong>-FS1K/<strong>FS2</strong>K)<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

• Remienok na zápästie (1)<br />

• Softvér (strana 25, 47)<br />

Vnútorná pamäť tohto fotoaparátu obsahuje nasledujúce položky.<br />

– Softvér Bloggie (aplikačný softvér)<br />

– Príručka k zariadeniu Bloggie (tento návod)<br />

• Návod na používanie (1)<br />

• Dôležitá poznámka (1)<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

21 SK


Nabíjanie fotoaparátu<br />

Batéria fotoaparátu sa priebežne dobíja vždy, keď je fotoaparát pripojený k spustenému<br />

počítaču.<br />

1 Stlačením tlačidla ON/OFF (Napájanie)<br />

vypnete fotoaparát.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

2 Posuňte posúvaciu páčku na boku<br />

fotoaparátu.<br />

Konektor USB sa vysunie tak, ako je to zobrazené na<br />

ilustrácii.<br />

Tlačidlo ON/OFF<br />

(Napájanie)<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Posúvacia páčka<br />

konektor USB<br />

Register<br />

3 Pripojte fotoaparát k zapnutému počítaču.<br />

Kontrolka nabíjania sa rozsvieti na oranžovo a začne<br />

sa nabíjanie.<br />

Keď kontrolka nabíjania zhasne, nabíjanie je<br />

dokončené.<br />

• Kontrolka nabíjania môže zhasnúť aj vtedy, keď teplota<br />

nespĺňa odporúčanú prevádzkovú teplotu (10°C až 30°C).<br />

Kontrolka nabíjania<br />

Pokračovanie r<br />

22 SK


4 Keď sa nabíjanie dokončí, zrušte USB pripojenie medzi fotoaparátom a<br />

počítačom (strana 23).<br />

Po dokončení vyššie uvedeného postupu nainštalujte softvér Bloggie (nahratý vo<br />

vnútornej pamäti).<br />

Poznámky<br />

• Kým je fotoaparát pripojený k počítaču, nemôžete s ním pracovať. Pred používaním fotoaparátu<br />

ho nezabudnite odpojiť.<br />

• Pri pripájaní fotoaparátu k počítaču nepoužívajte hrubú silu. Mohli by ste poškodiť fotoaparát<br />

alebo počítač.<br />

• Keď pripojíte fotoaparát k notebooku, ktorý nie je napojený na zdroj striedavého prúdu, batéria<br />

notebooku sa môže rýchlo vybiť. Nenechávajte fotoaparát pripojený k počítaču na dlhšiu dobu.<br />

• Nabíjanie batérie alebo pripojenie na upravovaných alebo skladaných počítačoch nie je zaručené.<br />

V závislosti od typu použitého USB zariadenia nemusí nabíjanie fungovať správne.<br />

• Ak dlhšiu dobu neplánujete fotoaparát používať, nabite fotoaparát raz za 6 až 12 mesiacov, aby sa<br />

zachovala výkonnosť batérie.<br />

Zrušenie USB pripojenia<br />

Postup uvedený v krokoch 1 až 3 nižšie je potrebné vykonať ešte predtým, než:<br />

• Odpojíte kábel USB.<br />

• Vypnete fotoaparát.<br />

1 Dvakrát kliknite na ikonu odpojenia na paneli<br />

úloh.<br />

2 Kliknite na položku (USB Mass Storage<br />

Device) t [Stop].<br />

3 V okne potvrdenia potvrďte zariadenie, potom<br />

kliknite na tlačidlo [OK].<br />

Ikona odpojenia<br />

Windows Vista<br />

Windows XP<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

Poznámka<br />

• Ak používate počítač Macintosh, pred odpojením fotoaparátu od počítača potiahnite a presuňte<br />

ikonu jednotky do ikony „Trash“.<br />

zZasunutie konektora USB<br />

Zatlačte konektor USB späť v smere<br />

šípky, kým nezacvakne.<br />

Pokračovanie r<br />

23 SK


zAko dlho trvá nabitie fotoaparátu?<br />

Čas nabíjania<br />

Čas úplného nabitia<br />

Približne 200 min.<br />

• Čas potrebný na nabitie úplne vybitej batérie pri teplote 25 °C. Nabíjanie môže za určitých<br />

okolností alebo podmienok trvať dlhšie.<br />

zAko dlho môžem snímať alebo prehrávať obrázky?<br />

Štandardná životnosť batérie<br />

Čas záznamu* 1<br />

Čas nepretržitého záznamu* 2<br />

Čas typického záznamu* 3<br />

Čas prehrávania<br />

Približne 140 min.<br />

Približne 100 min.<br />

Približne 50 min.<br />

• Model <strong>MHS</strong>-<strong>FS2</strong>/<strong>FS2</strong>K: čas prehrávania alebo záznamu je čas, kedy je predný displej<br />

vypnutý.<br />

* 1 Čas záznamu je čas pri nastavenej veľkosti videozáznamu na [1280×720 30p].<br />

* 2 Čas nepretržitého záznamu zobrazuje približný čas, ktorý je k dispozícii pri plne nabitej<br />

batérii. Nepretržité snímanie videozáznamov je možné približne počas 29 minút. Snímanie<br />

sa tiež automaticky zastaví, aby veľkosť súboru neprekročila 2 GB.<br />

* 3 Čas typického záznamu zobrazuje približný čas, ktorý je k dispozícii pri plne nabitej batérii,<br />

keď opakujete o<strong>per</strong>ácie, ako napríklad nastavenie do režimu snímania, vypnutie/zapnutie<br />

napájania alebo približovanie.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

zKontrola zostávajúcej kapacity batérie<br />

Indikátor zvyšnej kapacity sa zobrazuje v pravej hornej časti obrazovky LCD.<br />

Vysoké<br />

Nízke<br />

• Za určitých okolností sa nemusí zobraziť správny indikátor zvyšného napätia batérie.<br />

• Ak je fotoaparát napájaný z batérie a nepoužívate ho približne 5 minút, automaticky sa<br />

vypne, aby sa predišlo vybitiu batérie (funkcia automatického vypnutia).<br />

• Obrazovka Nastavenie jazyka/hodín sa zobrazí, keď fotoaparát prvý krát zapnete<br />

(strana 28).<br />

• Trvá približne jednu minútu, kým sa zobrazí správny indikátor zostávajúcej kapacity batérie.<br />

24 SK


Inštalácia softvéru<br />

Pomocou softvéru Bloggie (je nahratý vo vnútornej pamäti) môžete robiť nasledovné.<br />

– Importovať obrázky nasnímané fotoaparátom do počítača a prehrávať ich.<br />

– Odovzdávať snímky do sieťovej služby.<br />

1 Stlačením tlačidla ON/OFF (Napájanie)<br />

zapnete fotoaparát.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

2 Posuňte posúvaciu páčku na boku<br />

fotoaparátu.<br />

Tlačidlo ON/OFF<br />

(Napájanie)<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

Posúvacia páčka<br />

konektor USB<br />

3 Pripojte fotoaparát k zapnutému počítaču.<br />

Keď je USB pripojenie dokončené, na LCD displeji<br />

fotoaparátu sa zobrazí obrazovka veľkokapacitného<br />

média (Mass Storage).<br />

Pokračovanie r<br />

25 SK


4 Aktivovanie inštalačného programu.<br />

Windows 7<br />

1 Kliknite na položku [Open folder to view files] na<br />

obrazovke automatického prehrávania.<br />

2 Dva krát kliknite na položku<br />

„Setup_Bloggie_Windows.exe“ v priečinku.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Windows Vista/Windows XP<br />

1 Kliknite na položku [Setup Bloggie Software] na<br />

obrazovke automatického prehrávania.<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

• Ak sa obrazovka automatického prehrávania nezobrazí, kliknite na položku [Start] t<br />

[Computer] (v o<strong>per</strong>ačnom systéme Windows XP kliknite na položku [My Computer]), potom<br />

dva krát kliknite na položku [Bloggie Software] t „Setup_Bloggie_Windows.exe“.<br />

Macintosh<br />

1 Dva krát kliknite na ikonu [BLOGGIE_SW].<br />

2 Dva krát kliknite na položku [Setup Bloggie<br />

Mac.dmg].<br />

Pokračovanie r<br />

26 SK


3 Dva krát kliknite na ikonu „Bloggie“.<br />

5 Kliknite na [Install] a postupujte podľa<br />

inštrukcií na obrazovke, aby ste dokončili<br />

inštaláciu.<br />

6 Po dokončení inštalácie zrušte USB pripojenie medzi fotoaparátom a<br />

počítačom (strana 23).<br />

• Podrobnejšie informácie o softvéri Bloggie nájdete na strana 47.<br />

Poznámky<br />

• Ak zapnete alebo reštartujete počítač, kým je k nemu pripojený fotoaparát, môže to spôsobiť<br />

poruchu fotoaparátu. V takomto prípade stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF (Napájanie) na<br />

dlhšie ako 7 sekúnd a vypnite fotoaparát. Pred zapnutím alebo reštartovaním počítača od neho<br />

odpojte fotoaparát.<br />

• Aj keď z priečinka [Bloggie Software]/[BLOGGIE_SW] vymažete súbory, ako napríklad<br />

„Setup_Bloggie_Windows.exe“/„Setup Bloggie Mac.dmg“, kapacita nahrávania fotoaparátu sa<br />

tým nezväčší.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

27 SK


Nastavenie jazyka a hodín<br />

1 Stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie).<br />

Fotoaparát sa zapne.<br />

Keď prvý raz zapnete fotoaparát, prehrá sa video s<br />

ukážkou.<br />

Tlačidlo ON/OFF<br />

(Napájanie)<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

2 Pomocou tlačidiel v/V/b/B si vyberte požadovaný jazyk a stlačte<br />

funkčné tlačidlo ([OK]).<br />

3 Použitím tlačidiel v/V/b/B nastavte hodiny.<br />

1 Pomocou tlačidiel v/V vyberte požadovaný<br />

formát zobrazenia dátumu a potom stlačte<br />

tlačidlo VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ.<br />

2 Pomocou tlačidiel b/B zvoľte rok, mesiac alebo<br />

deň, numerickú hodnotu vyberte pomocou<br />

tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo<br />

VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ.<br />

3 Stlačte funkčné tlačidlo ([OK]).<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

zOpätovné nastavenie dátumu a času<br />

Stlačte funkčné tlačidlo ([Menu]) t vyberte<br />

Setting] (strana 64).<br />

(Settings) t [Date & Time<br />

28 SK


Snímanie (statické zábery)<br />

1 Stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie).<br />

2 Vytvorte kompozíciu záberu.<br />

Uistite sa, že prstami nezakrývate objektív.<br />

Stlačením tlačidla v záber priblížite, tlačidlom V<br />

záber oddialite.<br />

3 Stlačte tlačidlo (Spúšť) do polovice.<br />

Keď je obraz zaostrený, ozve sa pípnutie a<br />

rozsvieti sa indikátor z (uzamknutie AE/AF) v<br />

hornej časti obrazovky.<br />

Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)<br />

Indikátor uzamknutia AE/AF<br />

Tlačidlo (Spúšť)<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

4 Zatlačte tlačidlo (Spúšť) až na doraz.<br />

Register<br />

Pokračovanie r<br />

29 SK


zAk snímate statický záber objektu, na ktorý je ťažké<br />

zaostriť<br />

• Najkratšia vzdialenosť snímania je približne 10 cm.<br />

• Keď fotoaparát nedokáže zaostriť na objekt automaticky, indikátor uzamknutia AE/AF sa<br />

zmení na pomalé blikanie a nebude pípať. Zmeňte kompozíciu záberu.<br />

• V nasledovných prípadoch môže byť zaostrovanie zložité:<br />

– Vzdialený objekt za nedostatočných svetelných podmienok.<br />

– Slabý kontrast medzi snímaným objektom a pozadím.<br />

– Objekt sa sleduje cez sklo.<br />

– Objekt sa rýchlo pohybuje.<br />

– V zábere je odrážajúce sa svetlo alebo lesklé povrchy.<br />

–Objekt bliká.<br />

– Objekt osvetlený zozadu.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

zKeď snímate portrét<br />

• Keď fotoaparát detekuje tváre, objavia sa biele<br />

rámčeky a zaostrenie a expozícia sa automaticky<br />

prispôsobí tváram.<br />

• Pri stlačení tlačidla (Spúšť) do polovice sa<br />

rámčeky sfarbia nazeleno, keď sú tváre zaostrené.<br />

• V závislosti od podmienok snímania fotoaparát<br />

nemusí rozpoznávať tváre.<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

30 SK


Snímanie (videozáznamy)<br />

1 Stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie).<br />

2 Vytvorte kompozíciu záberu.<br />

Uistite sa, že prstami nezakrývate objektív.<br />

Stlačením tlačidla v záber priblížite, tlačidlom V<br />

záber oddialite.<br />

3 Stlačte tlačidlo VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ.<br />

Opätovným stlačením tlačidla VIDEOZÁZNAM/<br />

VYKONAŤ ukončíte snímanie videozáznamu.<br />

Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)<br />

Tlačidlo VIDEOZÁZNAM/<br />

VYKONAŤ<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Poznámky<br />

• Nepretržité snímanie je možné približne počas 29 minút.<br />

• Maximálna veľkosť jedného súboru videozáznamu je približne 2 GB. Snímanie sa zastaví skôr<br />

ako po 29 minútach, ak veľkosť súboru dosiahne približne 2 GB počas snímania videozáznamu.<br />

Register<br />

Pokračovanie r<br />

31 SK


zSnímanie statických obrázkov počas nahrávania<br />

videozáznamu<br />

• Počas nahrávania videozáznamu stlačte tlačidlo (Spúšť) až na doraz.<br />

• Zaznamenaný statický záber sa zobrazí v malom na LCD obrazovke fotoaparátu.<br />

• V závislosti od veľkosti videozáznamu sú veľkosti statických záberov nasledovné.<br />

– 1920 × 1080 30p: (1920 × 1080)<br />

– 1280 × 720 30p/60p: (1280 × 720)<br />

– 480 × 270 30p: (480 × 270)<br />

zInformácie o nahrávání v HD (vo vysokom rozlíšení)<br />

pomocou tohto fotoaparátu<br />

Pri MPEG-4 AVC/H.264, fotoaparát podporuje obrázky vo vysokom rozlíšení pri<br />

efektívnom celkovom počte riadkov obrazu 1080 alebo 720. Počet pixelov<br />

zaznamenaného obrazu je 1920 × 1080 alebo 1280 × 720, približne 30 alebo<br />

60 snímok za sekundu, a obraz sa zaznamenáva v progresívnom režime.<br />

• MPEG: Moving Picture Ex<strong>per</strong>ts Group<br />

• AVC: Advanced Video Codec<br />

MPEG-4 AVC/H.264 je štandard pre videokamery, ktorý používa vysoko efektívnu<br />

technológiu kódovania pre komprimovanie snímok na zaznamenávanie snímok s<br />

vysokým rozlíšením (HD). V porovnaní s existujúcimi technológiami kódovania pre<br />

komprimovanie snímok, MPEG-4 AVC/H.264 dokáže komprimovať snímky ešte<br />

efektívnejšie.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

32 SK


Priblíženie<br />

Počas snímania môžete zväčšiť obrázok. Funkcia priblíženia tohto fotoaparátu dokáže<br />

zväčšovať obrázky až 4-násobne.<br />

1 Stlačte a podržte tlačidlo v alebo V.<br />

Stlačením a podržaním tlačidla v záber priblížite, tlačidlom V<br />

záber oddialite.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Poznámky<br />

• Na tomto fotoaparáte je k dispozícii iba digitálne priblíženie.<br />

• Pri používaní funkcie priblíženia možno nebudete môcť hladko približovať a vzďaľovať obrázky.<br />

• Kvalita obrazu sa digitálnym spracovaním zhorší.<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

33 SK


Svetlo (len modely <strong>MHS</strong>-<strong>FS2</strong>/<br />

<strong>FS2</strong>K)<br />

Snímať môžete so zapnutým svetlom fotoaparátu.<br />

1 Stlačte tlačidlo b na obrazovke snímania.<br />

Opätovným stlačením tlačidla b svetlo vypnete.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Poznámky<br />

• Svetlo môžete použiť len v režime snímania. Keď je k fotoaparátu pripojený objektív 360 Video,<br />

svetlo sa nedá použiť.<br />

• Fotoaparát vyžaruje intenzívne jasné svetlo. Z malej blízkosti nemierte priamo do očí.<br />

• Keď je zapnuté svetlo, batéria sa vybíja rýchlejšie.<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

34 SK


Samospúšť<br />

1 Stlačte tlačidlo B na obrazovke pohotovostného<br />

režimu snímania.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

2 Pomocou tlačidla B zvoľte požadovaný režim.<br />

(Off)<br />

Samospúšť sa nepoužíva.<br />

(2 sek) Slúži na nastavenie 2-sekundového oneskorenia samospúšte.<br />

Keď stlačíte tlačidlo (Spúšť) alebo VIDEOZÁZNAM/<br />

VYKONAŤ, ikona samospúšte začne blikať a po zaznení<br />

rýchleho pípania urobí fotoaparát snímku.<br />

(10 sek) Slúži na nastavenie 10-sekundového oneskorenia samospúšte.<br />

Keď stlačíte tlačidlo (Spúšť) alebo VIDEOZÁZNAM/<br />

VYKONAŤ, ikona samospúšte začne blikať a po zaznení<br />

rýchleho pípania urobí fotoaparát snímku.<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

zPri používaní predného displeja (len modely <strong>MHS</strong>-<strong>FS2</strong>/<br />

<strong>FS2</strong>K)<br />

Zobrazením predného displeja v režime samospúšte môžete snímať s odpočítavaním<br />

časovačom na prednom displeji (strana 36).<br />

35 SK


Snímanie v zrkadlovom režime<br />

(Autoportréty) (len modely <strong>MHS</strong>-<br />

<strong>FS2</strong>/<strong>FS2</strong>K)<br />

Autoportréty môžete snímať v zrkadlovom režime zobrazením záberu na prednom<br />

displeji.<br />

Umožní vám potvrdiť požadovaný uhol a skontrolovať tváre.<br />

1 Stlačte tlačidlo predného displeja ( ).<br />

Každým stlačením prepnete medzi možnosťami ON t OFF.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

zZábery na prednom displeji<br />

• V zrkadlovom režime sa na prednom displeji zobrazí zrkadlový obraz objektu, zaznamená sa<br />

však normálne.<br />

• V režime samospúšte môžete snímať s odpočítavaním časovačom na prednom displeji<br />

(strana 35).<br />

• Ukážka predvádzacieho režimu sa vždy prehrá na prednom displeji.<br />

• Zobrazením predného displeja môžete počas prehrávania zdieľať prehrávané zábery alebo<br />

videozáznamy s osobou oproti vám. Každým stlačením prepnete počas prehrávania medzi<br />

možnosťami OFF t ON (strana 41).<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

36 SK


Snímanie záberov 360 Video (len<br />

pre <strong>MHS</strong>-FS1K/<strong>FS2</strong>K)<br />

Pripevnením dodaného objektívu 360 Video k fotoaparátu<br />

môžete snímať 360 stupňové zábery priestoru okolo<br />

fotoaparátu.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

1 Vyberte objektív 360 Video z puzdra.<br />

• Puzdro na objektív 360 Video otvoríte stlačením a<br />

podržaním značky f.<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

2 Stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie).<br />

Register<br />

3 Stlačte a podržte obe strany objektívu 360<br />

Video (1) a pripojte o k fotoaparátu v smere<br />

(2).<br />

• Pripevnite háčiky objektívu 360 Video k pripevňovacím<br />

častiam na fotoaparáte, ako to znázorňuje obrázok.<br />

• Fotoaparát sa automaticky prepne do režimu „360 Video“<br />

a na LCD displeji sa zobrazí kruhový obraz.<br />

Tlačidlo ON/OFF<br />

(Napájanie)<br />

Pokračovanie r<br />

37 SK


4 Začnite snímať (strana 29, 31).<br />

Poznámky<br />

• Objektív 360 Video počas snímania nepripevňujte ani nevyberajte.<br />

• Veľkosť statického záberu je pevne nastavená na 3M (16:9), veľkosť videozáznamu na<br />

1920 × 1080 30p.<br />

• Keď k fotoaparátu pripevníte objektív 360 Video, nemôžete používať priblíženie ani nastavenia.<br />

• Fotoaparát nikdy nedržte len za objektív 360 Video.<br />

zVertikálne postavenie fotoaparátu<br />

Pripevnite spodnú časť puzdra na Objektív 360<br />

Video k spodnej časti fotoaparátu.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

zVybratie objektívu 360 Video<br />

Stlačte a podržte obe strany objektívu 360 Video<br />

(1) a vytiahnite ho v opačnom smere pripájania<br />

(2).<br />

38 SK


Zobrazenie záberov 360 Video<br />

Zábery 360 Video môžete prehrávať na počítači pomocou softvéru Bloggie. Podrobnejšie<br />

informácie o inštalácii softvéru Bloggie nájdete na strane 25.<br />

Záber prehrávaný na<br />

tomto fotoaparáte<br />

Kruhový obraz<br />

Záber prehrávaný na počítači pomocou<br />

softvéru Bloggie<br />

Záber 360 Video<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Poznámky<br />

• Na fotoaparáte môžete v režime 360 postupne prehrávať každú 1/4 časť z 360 stupňového<br />

panoramatického záberu (strana 42).<br />

• Keď prehrávate konvertované zábery 360 Video, rozlíšenie prehrávaných záberov je nižšie ako<br />

pri normálnych záberoch.<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

39 SK


Prezeranie<br />

1 Ak chcete prepnúť na režim prehrávania, stlačte funkčné tlačidlo ( ).<br />

Zobrazí sa obrazovka registra snímok.<br />

2 Pomocou tlačidiel v/V/b/B vyberte záber a<br />

potom stlačte tlačidlo VIDEOZÁZNAM/<br />

VYKONAŤ.<br />

Videozáznam sa prehrá po vybratí videozáznamu.<br />

Stlačením tlačidla VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ<br />

sa videozáznam pozastaví.<br />

Videozáznam<br />

Statický záber<br />

zZobrazenie predchádzajúcich/nasledujúcich záberov<br />

Stlačte b/B.<br />

Pre videozáznamy stlačte b/B, keď je prehrávanie pozastavené.<br />

zRýchle pretáčanie vpred/rýchle pretáčanie vzad<br />

videozáznamu<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

Stlačte b/B počas prehrávania videozáznamu.<br />

Pokračovanie r<br />

40 SK


zNávrat na obrazovku snímania<br />

Urobte jedno z nasledovných:<br />

– Stlačte funkčné tlačidlo ( ).<br />

– Stlačte tlačidlo (Spúšť).<br />

Tlačidlo<br />

(Spúšť)<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

zNávrat na obrazovku registra snímok<br />

Počas prehrávania statických záberov alebo videozáznamov stlačte tlačidlo v.<br />

zPrehrávanie na prednom displeji (len modely <strong>MHS</strong>-<strong>FS2</strong>/<br />

<strong>FS2</strong>K)<br />

Register<br />

Zobrazením predného displeja môžete počas prehrávania zdieľať prehrávané zábery alebo<br />

videozáznamy s osobou oproti vám.<br />

Pokračovanie r<br />

41 SK


zPrezeranie záberov 360 Video (len modely <strong>MHS</strong>-FS1K/<br />

<strong>FS2</strong>K)<br />

Na fotoaparáte môžete v režime 360 postupne prehrávať každú 1/4 časť z 360<br />

stupňového panoramatického záberu.<br />

V režime prehrávania vyberte záber, ktorý bol nasnímaný objektívom 360 Video.<br />

Keď je záber 360 Video pozastavený, stlačením tlačidla V nastavte režim prehrávania<br />

360 a stlačením tlačidla VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ záber prehráte.<br />

Stlačením funkčného tlačidla ( ) alebo ( ) prehráte ďalšiu časť záberu 360<br />

Video.<br />

Pozícia prehrávania<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Plné zobrazenie záberu 360 Video<br />

Záber 360 Video<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

42 SK


Priblíženie pri prehrávaní<br />

Zväčšuje prehrávané statické obrázky.<br />

1 Ak chcete prepnúť na režim prehrávania, stlačte funkčné tlačidlo ( ).<br />

2 Vyberte statický záber a stlačte tlačidlo VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ.<br />

3 Stlačte tlačidlo VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ.<br />

4 Nastavte zväčšenie a časť, ktorá sa má<br />

zväčšiť.<br />

Stlačením funkčného tlačidla ( ) je možné<br />

zväčšiť záber až na 8-násobok pôvodnej veľkosti.<br />

Stlačením tlačidiel v/V/b/B zmeníte časť, ktorá sa<br />

má zväčšiť.<br />

Ak chcete zrušiť priblíženie počas prehrávania,<br />

stlačte tlačidlo VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ.<br />

Zobrazí zobrazenú časť celého záberu<br />

Poznámka<br />

• Priblíženie pri prehrávaní nemôžete použiť, keď je pripojený kábel HDMI (predáva sa osobitne).<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

43 SK


Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Ovládanie hlasitosti<br />

Môžete upravovať hlasitosť prehrávaných videozáznamov.<br />

1 Ak chcete prepnúť na režim prehrávania, stlačte funkčné tlačidlo ( ).<br />

2 Vyberte videozáznam a stlačte tlačidlo VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ.<br />

3 Stlačte tlačidlo V.<br />

4 Stlačením tlačidla B znížite hlasitosť,<br />

stlačením tlačidla b ju zvýšite.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Register<br />

44 SK


Odporúčané počítačové<br />

prostredie<br />

Windows<br />

Na používanie softvéru Bloggie a importovanie obrázkov cez USB pripojenie sa<br />

odporúča nasledovné počítačové prostredie.<br />

O<strong>per</strong>ačný systém<br />

(predinštalovaný)<br />

Iné<br />

* 1 Windows XP 64-bitové verzie a verzia Starter (Edition) nie sú podporované.<br />

* 2 Verzia Starter (Edition) nie je podporovaná.<br />

Macintosh<br />

Microsoft Windows XP* 1 SP3/Windows Vista* 2 SP1/<br />

Windows 7<br />

Procesor: Intel Core Duo 1,66 GHz alebo rýchlejší, Intel<br />

Core 2 Duo 1,20 GHz alebo rýchlejší<br />

Pamäť: 1 GB alebo viac<br />

Pevný disk: Potrebné miesto na disku na inštaláciu:<br />

približne 200 MB<br />

Obrazovka: 1 024 × 768 bodov alebo viac<br />

Na používanie softvéru Bloggie a importovanie obrázkov cez USB pripojenie sa<br />

odporúča nasledovné počítačové prostredie.<br />

O<strong>per</strong>ačný systém<br />

(predinštalovaný)<br />

Iné<br />

USB Pripojenie: Mac OS X (v10.3 až v10.6)<br />

Softvér Bloggie: Mac OS X (v10.5 až v10.6)<br />

Procesor: Intel Core 2 Duo 1,6 GHz alebo rýchlejší<br />

(PowerPC nie je podporovaný.)<br />

Pamäť: 1 GB alebo viac<br />

Aplikácia: QuickTime 7 (Odporúča sa najnovšia verzia.)<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

Poznámky<br />

• Fungovanie nie je zaistené v prostredí umožňujúcom spustenie viacerých o<strong>per</strong>ačných systémov<br />

alebo v prípade, ak sú tieto o<strong>per</strong>ačné systémy aktualizáciou o<strong>per</strong>ačného systému uvedeného<br />

vyššie.<br />

• Ak sú pripojené viac než dve zariadenia USB k jednému počítaču súčasne, niektoré zo zariadení,<br />

vrátane fotoaparátu, nemusia fungovať – závisí to od typu použitých zariadení USB.<br />

• Pripojenie fotoaparátu použitím rozhrania USB kompatibilného s rozhraním Hi-Speed USB<br />

(kompatibilné s rozhraním USB 2.0) umožňuje rýchlejší prenos (vysokorýchlostné prenosy),<br />

pretože tento fotoaparát je kompatibilný s technológiou Hi-Speed USB (kompatibilné s<br />

rozhraním USB 2.0).<br />

• Po obnovení systému po režime odstavenia alebo spánku sa nemusí ihneď obnoviť komunikácia<br />

medzi fotoaparátom a počítačom.<br />

45 SK


Poznámky týkajúce sa prehrávania súborov<br />

videozáznamu (MPEG-4 AVC/H.264)<br />

Na prehrávanie a úpravu súborov videozáznamov (MPEG-4 AVC/H.264) nahratých<br />

fotoaparátom na počítači musíte nainštalovať softvér kompatibilný s MPEG-4 AVC/<br />

H.264 alebo softvér Bloggie.<br />

• Dokonca aj v počítačovom prostredí, v ktorom sú o<strong>per</strong>ácie zaručené, nemusí byť prehrávanie<br />

obrázkov plynulé kvôli vynechaným obrázkom a pod. Importovaný obrázok ako taký nie je<br />

ovplyvnený.<br />

• Ak používate notebook, dbajte na to, aby bol počítač napojený na sieťový adaptér. Niekedy nie je<br />

normálna prevádzka možná, kvôli funkcii úspory energie počítača.<br />

Poznámka<br />

• O<strong>per</strong>ácie nie sú zaručené ani na počítačoch, ktoré spĺňajú vyššie uvedené systémové požiadavky.<br />

Napríklad iné otvorené aplikácie alebo aplikácie pracujúce na pozadí, ktoré sú práve spustené,<br />

môžu obmedziť výkon produktu.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

46 SK


Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Inštalácia softvéru Bloggie<br />

Aktivovanie<br />

1 Dvakrát kliknite na ikonu odkazu na softvér<br />

Bloggie (nahratý vo vnútornej pamäti) na<br />

pracovnej ploche.<br />

Položky na obrazovke<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Register<br />

A Lokalita zdieľania: Potiahnite a pustite miniatúru.<br />

B Zobrazí záber v zariadení „Bloggie“.<br />

C Zobrazí zábery importované do počítača.<br />

D Miniatúry: Dva krát kliknite, ak ich chcete prehrať. (videozáznam),<br />

(importovaný)<br />

• Stlačte a podržte kláves Ctrl (systém Windows)/kláves „Command“ (systémMacintosh) pre<br />

viacnásobné výbery.<br />

E Vytvorí album/Odstráni zábery/Zdieľa zábery<br />

F Importuje zábery zo zariadenia „Bloggie“.<br />

G Prepne zobrazenie na obrazovke.<br />

• Položky alebo usporiadanie skutočného zobrazenia sa môže líšiť v závislosti od verzie softvéru.<br />

47 SK


Importovanie záberov do<br />

počítača<br />

Informácie o pripojení fotoaparátu k počítaču nájdete na strana 45.<br />

Windows<br />

Keď používate softvér Bloggie<br />

Pozrite si stranu 47.<br />

Keď nepoužívate softvér Bloggie<br />

Keď sa po vytvorení spojenia medzi fotoaparátom a počítačom prostredníctvom<br />

rozhrania USB zobrazí sprievodca automatickým prehrávaním, kliknutím na možnosť<br />

[Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] alebo [MP_ROOT] t skopírujte<br />

požadované obrázky do počítača.<br />

Macintosh<br />

Keď používate softvér Bloggie<br />

Pozrite si stranu 47.<br />

Keď nepoužívate softvér Bloggie<br />

1 Najskôr pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh. Dvakrát kliknite na<br />

novorozpoznanú ikonu [BLOGGIE] t [DCIM] alebo [MP_ROOT] t priečinok s<br />

uloženými zábermi, ktoré chcete importovať.<br />

2 Presuňte myšou obrazové súbory na ikonu pevného disku.<br />

Obrazové súbory sa skopírujú na pevný disk.<br />

3 Dvakrát kliknite na ikonu pevného disku t požadovaný obrazový súbor v priečinku<br />

obsahujúcom skopírované súbory.<br />

Obrázok sa zobrazí.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

48 SK


Odovzdávanie snímok do<br />

multimediálnej služby<br />

1 Vo fotoaparáte si vopred vyberte snímky a stránku zdieľania, na ktorú ich<br />

chcete odovzdať (strana 55).<br />

2 Pripojte fotoaparát k počítaču, na ktorom je už nainštalovaný softvér<br />

Bloggie (nahratý vo vnútornej pamäti).<br />

Softvér Bloggie sa spustí automaticky a zobrazí sa obrazovka potvrdenia na<br />

odovzdanie snímok.<br />

Poznámky<br />

• Nastavte funkciu [LUN Setting] na hodnotu [Multi].<br />

• Pri odovzdávaní obrázkov cez internet môže v závislosti od poskytovateľa služieb zostať obsah<br />

vyrovnávacej pamäte v použitom počítači. To platí aj pri použití tohto fotoaparátu na tento účel.<br />

Poznámky k softvéru Bloggie (nahratý vo<br />

vnútornej pamäti)<br />

Aby ste mohli využívať softvér Bloggie a výhody služby na odovzdávanie obrázkov alebo<br />

iných služieb (ďalej len „služby“) poskytovaných týmito a inými webovými stránkami,<br />

musíte vyjadriť svoj súhlas s nasledovným.<br />

• Niektoré webové stránky vyžadujú za účelom použitia ich služieb registráciu a/alebo poplatky.<br />

Pri využití takýchto služieb musíte dodržiavať zmluvné podmienky stanovené danými webovými<br />

stránkami.<br />

• Služby môžu byť zrušené alebo zmenené podľa potrieb prevádzkovateľov internetových stránok.<br />

Spoločnosť <strong>Sony</strong> nenesie zodpovednosť za žiadne problémy, ktoré sa vyskytnú medzi<br />

používateľmi a tretími stranami, či akékoľvek komplikácie vzniknuté používateľom v spojitosti s<br />

využívaním týchto služieb, vrátane ich zrušenia alebo zmeny.<br />

• Za účelom zobrazenia webových stránok na ne budete presmerovaní prostredníctvom servera<br />

spoločnosti <strong>Sony</strong>. Môže sa stať, že v určitej dobe nebudete mať prístup k týmto webovým<br />

stránkam z dôvodu údržby servera alebo z iných dôvodov.<br />

• V prípade, že sa bude chystať ukončenie prevádzky servera spoločnosti <strong>Sony</strong>, budete o tom<br />

informovaní v časovom predstihu prostredníctvom webovej stránky spoločnosti <strong>Sony</strong> a pod.<br />

• Adresy URL, na ktoré budete presmerovaní serverom spoločnosti <strong>Sony</strong>, a iné informácie môžu<br />

byť zaznamenávané za účelom zlepšenia budúcich produktov a služieb spoločnosti <strong>Sony</strong>. V<br />

takýchto prípadoch však nebudú zaznamenávané žiadne osobné údaje.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

49 SK


Photo Size<br />

Veľkosť fotografie stanovuje veľkosť obrazového súboru, ktorý sa zaznamená počas<br />

zhotovovania záberu.<br />

Čím väčšia je veľkosť obrázka, tým detailnejšia bude jeho reprodukcia po vytlačení<br />

obrázka vo veľkoformátovej tlačiarni. Čím menšia je veľkosť fotografie, tým viac snímok<br />

možno zaznamenať.<br />

1 Stlačením funkčného tlačidla ([Menu]) sa zobrazí ponuka.<br />

2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte položku [Photo Size] a požadovanú<br />

veľkosť pomocou tlačidiel b/B.<br />

Stlačením tlačidla VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ vyberte požadovanú<br />

možnosť.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Photo Size Návod na použitie Počet<br />

záberov<br />

(2592×1944) Vhodné na tlač<br />

Menej<br />

(2356×1324) Vhodné na prehrávanie na<br />

počítači<br />

Tlač<br />

Vysoká<br />

kvalita<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

(854×480) Vhodné na rýchlejšie<br />

odovzdávanie na internet<br />

Viac<br />

Nízka<br />

kvalita<br />

Register<br />

Poznámka<br />

• Keď tlačíte statické snímky s pomerom strán 16:9, obidva okraje sa môžu orezať.<br />

zVýber pomeru strán (2592 × 1944)<br />

Pomer strán sa pri snímaní záberov prepne na 4:3.<br />

Pokračovanie r<br />

50 SK


zInformácie o „kvalite obrázku“ a „veľkosti obrázku“<br />

Digitálna snímka je zložená z malých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.<br />

Ak obsahuje veľký počet pixelov, obrázok je väčší, zaberie väčšie množstvo pamäte a<br />

zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť obrázku“ sa udáva počtom pixelov. Hoci<br />

na obrazovke fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, líši sa čas potrebný na<br />

spracovanie obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo zobrazení na<br />

obrazovke počítača.<br />

Popis pixelov a veľkosti obrázku<br />

1 Veľkosť záberu: 5M<br />

2 592 pixelov × 1 944 pixelov = 5 038 848 pixelov<br />

2 Veľkosť záberu: 0,4M<br />

854 pixelov × 480 pixelov = 409 920 pixelov<br />

Pixely<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Pixel<br />

Veľké množstvo pixelov<br />

(Vysoká kvalita obrázku a veľká veľkosť súboru)<br />

Malý počet pixelov<br />

(Nižšia kvalita obrázku, ale malá veľkosť súboru)<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

51 SK


Movie Size<br />

Čím väčšia je veľkosť videozáznamu, tým vyššia je kvalita videozáznamu.<br />

Videozáznamy nasnímané týmto fotoaparátom budú zaznamenané v MPEG-4 AVC/<br />

H.264 Main Profile, približne 30 alebo 60 snímok za sekundu, v progresívnom režime, v<br />

AAC LC, vo „formáte MP4“.<br />

1 Stlačením funkčného tlačidla ([Menu]) sa zobrazí ponuka.<br />

2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte položku [Movie Size] a požadovanú<br />

veľkosť pomocou tlačidiel b/B.<br />

Stlačením tlačidla VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ vyberte požadovanú<br />

možnosť.<br />

Movie Size<br />

Návod na použitie<br />

(1920×1080 30p) Vhodné na prehrávanie na TV prijímači s vysokým<br />

rozlíšením<br />

(1280×720 60p) Vhodné na zaznamenanie rýchlo sa pohybujúcich<br />

objektov<br />

(1280×720 30p) Vhodné na prehrávanie na počítači<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

(480×270 30p) Vhodné na rýchlejšie odovzdávanie na internet<br />

zProgresívne prehrávanie<br />

Fotoaparát podporuje progresívny režim*, ktorý používajú počítače a preto je<br />

vhodný na prehrávanie snímok na počítačoch.<br />

* Progresívny a Spriahnutý režim sú spôsoby nahrávania videozáznamu. Progresívny režim<br />

načíta všetky pixely záberu naraz, kým Spriahnutý režim rozdelí snímku na nepárne/párne<br />

polia a načíta ich striedavo.<br />

Register<br />

52 SK


Delete<br />

Umožňuje vybrať nežiaduce snímky na odstránenie.<br />

1 Ak chcete prepnúť na režim prehrávania, stlačte funkčné tlačidlo ( ).<br />

2 Stlačením funkčného tlačidla ([Menu]) sa zobrazí ponuka.<br />

3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť (Delete). Stlačením tlačidla<br />

VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ vyberte požadovanú možnosť.<br />

(This Image)<br />

(Multiple<br />

Images)<br />

Odstráni vybratý záber.<br />

Odstráni viac ako dva zábery naraz. Túto položku je možné<br />

vybrať len z indexovej obrazovky.<br />

1Vyberte záber a stlačte tlačidlo VIDEOZÁZNAM/<br />

VYKONAŤ.<br />

Opakujte tento krok pre zábery, ktoré chcete odstrániť.<br />

Ak vyberiete záber s označením , označenie sa zruší.<br />

2Stlačte funkčné tlačidlo ([OK]).<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

53 SK


Protect<br />

Chráni zaznamenané zábery pred náhodným vymazaním.<br />

Pri prehrávaní zaregistrovaných snímok sa zobrazí značka .<br />

1 Ak chcete prepnúť na režim prehrávania, stlačte funkčné tlačidlo ( ).<br />

2 Stlačením funkčného tlačidla ([Menu]) sa zobrazí ponuka.<br />

3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť (Protect). Stlačením tlačidla<br />

VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ vyberte požadovanú možnosť.<br />

(This Image)<br />

(Multiple<br />

Images)<br />

zZrušenie ochrany<br />

Ochráni vybratý záber.<br />

Ochráni viac ako dva zábery naraz. Túto položku je možné<br />

vybrať len z indexovej obrazovky.<br />

1Vyberte záber a stlačte tlačidlo VIDEOZÁZNAM/<br />

VYKONAŤ.<br />

Opakujte tento krok pre zábery, ktoré chcete ochrániť.<br />

Ak vyberiete záber s označením , označenie sa zruší.<br />

2Stlačte funkčné tlačidlo ([OK]).<br />

Stlačte funkčné tlačidlo ([Menu]) a vyberte možnosť [Protect] počas prehrávania<br />

chráneného záberu, pre ktorý chcete zrušiť ochranu.<br />

Zobrazenie indikátora sa stratí a ochrana sa zruší.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

54 SK


Share it Later<br />

Softvér Bloggie (nahratý vo vnútornej pamäti) môžete nainštalovať na odovzdávanie<br />

záberov za účelom zdieľania. Môžete si vopred vybrať, ktoré obrázky chcete odovzdávať,<br />

a na ktorú lokalitu zdieľania.<br />

Informácie o odovzdávaní snímok nájdete na strane 49.<br />

1 Ak chcete prepnúť na režim prehrávania, stlačte funkčné tlačidlo ( ).<br />

2 Stlačením funkčného tlačidla ([Menu]) sa zobrazí ponuka.<br />

3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť (Share it Later). Stlačením<br />

tlačidla VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ vyberte požadovanú možnosť.<br />

(This Image)<br />

(Multiple Images)<br />

Zdieľa vybratý záber.<br />

Vyberte lokalitu zdieľania a stlačte funkčné tlačidlo ([OK]).<br />

Zdieľa viac ako dva zábery naraz. Túto položku je možné<br />

vybrať len z indexovej obrazovky.<br />

1Vyberte záber a stlačte tlačidlo VIDEOZÁZNAM/<br />

VYKONAŤ.<br />

Opakujte tento krok pre zábery, ktoré chcete odovzdať.<br />

Ak opäť vyberiete záber s označením , označenie sa<br />

zruší.<br />

2Stlačte funkčné tlačidlo ([Next]) a vyberte si lokalitu zo<br />

zoznamu lokalít zdieľania.<br />

3Stlačte funkčné tlačidlo ([OK]).<br />

Poznámky<br />

• Zoznam zdieľania nemôžete vytvoriť fotoaparátom. Na jeho vytvorenie použite softvér<br />

Bloggie.<br />

• Fotoaparát dokáže zobraziť najviac 14 zoznamov zdieľania.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

zUkončenie zdieľania<br />

Počas prehrávania záberu, pre ktorý chcete zrušiť zdieľanie, stlačte funkčné tlačidlo<br />

([Menu]) t vyberte (Share it Later) t odstráňte značku pri lokalite zdieľania<br />

t stlačte funkčné tlačidlo ([OK]).<br />

55 SK


Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Flicker Reduction<br />

Pomocou elektrickej spúšte potlačí blikanie, ktoré produkuje žiarivka.<br />

1 Stlačte funkčné tlačidlo ([Menu]) t vyberte (Settings) t [Flicker<br />

Reduction] t požadovaný režim<br />

On<br />

Off<br />

Použije funkciu Flicker Reduction.<br />

Nepoužije funkciu Flicker Reduction.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Register<br />

56 SK


Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Beep<br />

Nastavuje zvuk fotoaparátu vydávaný počas jeho používania.<br />

1 Stlačte funkčné tlačidlo ([Menu]) t vyberte (Settings) t [Beep] t<br />

požadovaný režim.<br />

On Po stlačení tlačidla (Spúšť) alebo tlačidla<br />

VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ zaznie pípnutie.<br />

Off<br />

Vypne zvuk pípnutia.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Register<br />

57 SK


Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Language Setting<br />

Vyberie jazyk, v ktorom sa na displeji budú zobrazovať položky ponuky, výstrahy a<br />

správy.<br />

1 Stlačte funkčné tlačidlo ([Menu]) t vyberte (Settings) t [Language<br />

Setting] t požadovaný jazyk.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Register<br />

58 SK


Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Demo Mode<br />

Spustí ukážku funkcií fotoaparátu.<br />

1 Stlačte funkčné tlačidlo ([Menu]) t vyberte (Settings) t [Demo<br />

Mode] t požadovaný režim.<br />

On<br />

Off<br />

Poznámka<br />

Spustí ukážku.<br />

Ukážka sa nespustí.<br />

• Ukážka sa zastaví, keď vykonáte nasledovné.<br />

– Stlačte tlačidlo (Spúšť) alebo tlačidlo VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ.<br />

– Vypnete fotoaparát.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Register<br />

59 SK


Initialize<br />

Obnovuje nastavenie na predvolené hodnoty.<br />

Snímky sa zachovajú aj po spustení tejto funkcie.<br />

1 Stlačte funkčné tlačidlo ([Menu]) t vyberte (Settings) t [Initialize] t<br />

stlačte funkčné tlačidlo ([OK]).<br />

Poznámka<br />

• Po nabití fotoaparátu vykonajte inicializáciu, aby ste predišli vypnutiu fotoaparátu počas procesu.<br />

zKeď fotoaparát nefunguje správne<br />

Stlačením a podržaním tlačidla ON/OFF (Napájanie) na dlhšie ako 7 sekúnd vypnete<br />

fotoaparát (strana 15, 16). Potom znovu zapnite fotoaparát.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

60 SK


Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

LUN Setting<br />

Umožňuje nastaviť spôsob zobrazenia záznamového média zobrazeného na obrazovke<br />

počítača alebo inom monitore, keď je fotoaparát spojený s počítačom alebo<br />

komponentom AV prostredníctvom pripojenia USB.<br />

1 Stlačte funkčné tlačidlo ([Menu]) t vyberte (Settings) t [LUN<br />

Setting] t požadovaný režim.<br />

Multi<br />

Single<br />

Túto možnosť vyberte vtedy, keď fotoaparát pripájate k<br />

počítaču.<br />

Túto možnosť vyberte v prípade, keď sa obrázky nezobrazia<br />

po pripojení fotoaparátu k inému zariadeniu ako je počítač.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Register<br />

61 SK


Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

HDMI Output<br />

Vyberie typ signálu, ktorý má výstupný konektor HDMI OUT vysielať do televízora. Ak<br />

sa snímky na televízore nezobrazujú jasne, zmenou nastavení môžete dosiahnuť zlepšenie<br />

zobrazenia.<br />

1 Stlačte funkčné tlačidlo ([Menu]) t vyberte (Settings) t [HDMI<br />

Output] t požadovaný režim.<br />

60Hz<br />

50Hz<br />

Výstup s frekvenciou 60Hz.<br />

Výstup s frekvenciou 50Hz.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Register<br />

62 SK


Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Format<br />

Slúži na formátovanie vnútornej pamäte.<br />

1 Stlačte funkčné tlačidlo ([Menu]) t vyberte (Settings) t [Format] t<br />

stlačte funkčné tlačidlo ([OK]).<br />

Poznámka<br />

• Pamätajte, že formátovaním sa trvalo odstránia všetky údaje vrátane chránených snímok.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Register<br />

63 SK


Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Date & Time Setting<br />

Slúži na opätovné nastavenie dátumu a času.<br />

1 Stlačte funkčné tlačidlo ([Menu]) t vyberte (Settings) t [Date & Time<br />

Setting].<br />

2 Vyberte položku, ktorú chcete nastaviť.<br />

Date & Time Slúži na nastavenie dátumu a času (strana 28).<br />

Daylight Savings<br />

Posunie o hodinu dopredu.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Register<br />

64 SK


Prezeranie záberov na obrazovke<br />

televízora<br />

Pripojte fotoaparát k televízoru, ktorý má konektor HDMI pomocou kábla HDMI<br />

(predáva sa osobitne).<br />

Pozrite si tiež návod na používanie televízora.<br />

1 Vypnite fotoaparát a televízor.<br />

2 Otvorte kryt konektora a pripojte fotoaparát k televízoru pomocou kábla<br />

HDMI (predáva sa osobitne).<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Kábel HDMI<br />

2 Ku konektoru HDMI OUT<br />

1 Ku konektoru<br />

HDMI<br />

konektor HDMI<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

3 Zapnite fotoaparát.<br />

4 Zapnite televízor a nastavte vstup.<br />

Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na obrazovke televízora.<br />

5 Vyberte zábery, ktoré sa majú prehrať.<br />

Register<br />

Poznámky<br />

• Zapojte mini-HDMI konektor kábla HDMI (predáva sa osobitne) do konektora HDMI OUT<br />

fotoaparátu.<br />

• Nepripájajte výstupný konektor fotoaparátu k výstupným konektorom iných zariadení. Môže to<br />

spôsobiť poruchu.<br />

• Niektoré zariadenia nemusia fungovať správne. Obraz a zvuk nemusia byť vysielané.<br />

• Používajte kábel HDMI s logom HDMI.<br />

65 SK


Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Používanie fotoaparátu ako<br />

webovej kamery<br />

Fotoaparát môžete po pripojení k počítaču používať ako webovú kameru (prenos<br />

prostredníctvom rozhrania USB).<br />

1 Pripojte fotoaparát k počítaču.<br />

2 Stlačte funkčné tlačidlo ([Menu]) t vyberte položku [Web Camera].<br />

Poznámky<br />

• Veľkosť videozáznamu je nastavená na 640 × 480.<br />

• V režime webovej kamery používajte počítačový mikrofón.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Register<br />

66 SK


Informácie o systémoch farieb televízora<br />

Na prezeranie záberov na televíznej obrazovke potrebujete televízny prijímač s<br />

konektorom HDMI a kábel HDMI (predáva sa osobitne). Systém farieb televízora sa<br />

musí zhodovať so systémom farieb fotoaparátu. Porovnajte nasledujúci zoznam systémov<br />

farieb televízora so systémom používaným v krajine alebo regióne, v ktorom používate<br />

fotoaparát a nastavte [HDMI Output] (strana 62).<br />

Systém NTSC<br />

Bahamské ostrovy, Bolívia, Ekvádor, Filipíny, Chile, Jamajka, Japonsko, Kanada,<br />

Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela a<br />

ďalšie.<br />

Systém PAL<br />

Austrália, Belgicko, Česko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong, Chorvátsko,<br />

Indonézia, Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko,<br />

Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko,<br />

Švédsko, Taliansko, Thajsko, Turecko, Spojené kráľovstvo, Vietnam a ďalšie.<br />

Systém PAL-M<br />

Brazília<br />

Systém PAL-N<br />

Argentína, Paraguaj, Uruguaj<br />

Systém SECAM<br />

Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina a ďalšie.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

67 SK


Riešenie problémov<br />

Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa fotoaparátu, pokúste sa ho<br />

vyriešiť nasledovnými spôsobmi.<br />

1 Ďalšie informácie nájdete na s. 68 až 73.<br />

2 Vypnite napájanie a znovu ho zapnite.<br />

3 Stlačením a podržaním tlačidla ON/OFF (Napájanie)<br />

na dlhšie ako 7 sekúnd vypnete fotoaparát. Potom<br />

znovu zapnite fotoaparát (strana 15, 16).<br />

4 Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti<br />

<strong>Sony</strong> alebo na autorizované servisné stredisko<br />

spoločnosti <strong>Sony</strong>.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Majte na pamäti, že odoslaním fotoaparátu na opravu dávate súhlas s tým, že obsah<br />

internej pamäte a hudobné súbory môžu byť skontrolované.<br />

Ďalšie informácie o tomto produkte a odpovede na najčastejšie kladené otázky<br />

môžete nájsť na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti <strong>Sony</strong>.<br />

http://www.sony.net/<br />

Register<br />

Batéria a napájanie<br />

Fotoaparát sa nedá zapnúť.<br />

• Batéria je vybitá. Nabite fotoaparát.<br />

Napájanie sa svojvoľne vypína.<br />

•V závislosti od teploty fotoaparátu a batérie sa môže automaticky vypnúť napájanie s cieľom<br />

chrániť fotoaparát. V takomto prípade sa pred vypnutím napájania zobrazí na displeji LCD<br />

príslušné hlásenie.<br />

• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať určitý čas, fotoaparát sa automaticky vypne z<br />

dôvodu úspory kapacity batérií. Znovu zapnite fotoaparát.<br />

Životnosť batérie je malá.<br />

•Batériu nabíjajte, kým nezmizne kontrolka nabíjania.<br />

•Používate fotoaparát v extrémne teplom alebo studenom prostredí alebo je nedostatočne<br />

nabitý. Nie je to porucha.<br />

•Ak ste dlhšiu dobu fotoaparát nepoužívali, výkonnosť batérie sa zlepší jej opätovným nabitím<br />

a vybitím.<br />

• Ak sa doba použiteľnosti batérie skráti na polovicu bežného času, aj po úplnom nabití batérie,<br />

zrejme bude potrebné batériu vymeniť. Spýtajte sa u svojho najbližšieho obchodného<br />

zástupcu spoločnosti <strong>Sony</strong>.<br />

68 SK


Fotoaparát sa nedá nabiť.<br />

• Vypnite fotoaparát a vytvorte pripojenie USB.<br />

•Odpojte kábel USB a znovu ho pripojte.<br />

•Použite kábel USB (dodáva sa).<br />

•Nabite batériu pri okolitej teplote od 10°C do 30°C.<br />

• Zapnite počítač a pripojte fotoaparát.<br />

•Zapnite počítač z režimu spánku alebo stavu dlhodobého spánku.<br />

• Pripojte fotoaparát priamo k počítaču pomocou dodaného kábla USB.<br />

•Pripojte fotoaparát k počítaču s o<strong>per</strong>ačným systémom, ktorý je podporovaný fotoaparátom.<br />

•Ak po vyskúšaní vyššie uvedených riešení problém pretrváva, stlačte a podržte tlačidlo ON/<br />

OFF (Napájanie) na dlhšie ako 7 sekúnd a vypnite fotoaparát. Potom ho znovu pripojte k<br />

počítaču pomocou dodaného kábla USB.<br />

Indikátor zostávajúcej kapacity batérie nefunguje správne.<br />

•K tomuto javu dôjde vtedy, keď používate fotoaparát vo veľmi horúcom alebo chladnom<br />

prostredí.<br />

•Vyskytol sa nesúlad medzi indikátorom zostávajúcej kapacity batérie a skutočnou<br />

zostávajúcou kapacitou batérie. Správne zobrazenie kapacity dosiahnete tak, že batériu úplne<br />

vybijete a potom úplne nabijete.<br />

•Batéria je na konci životnosti (strana 75). Spýtajte sa u svojho najbližšieho obchodného<br />

zástupcu spoločnosti <strong>Sony</strong>.<br />

Snímanie statických záberov a videozáznamov<br />

Nie je možné snímať zábery.<br />

•Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti. Ak je plná, vymažte nepotrebné<br />

obrázky (strana 53).<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

Dátum a čas sa nezobrazujú na displeji LCD.<br />

•Počas snímania sa dátum a čas nezobrazuje. Zobrazujú sa len počas prehrávania.<br />

Do záberov nie je možné vložiť dátumy.<br />

•Tento fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov do záberov.<br />

Na displeji sa zobrazujú a zostávajú bodky.<br />

•Nie je to porucha. Tieto bodky sa nezaznamenajú.<br />

Prezeranie záberov<br />

Nie je možné prehrávať zábery.<br />

•V počítači sa zmenil názov priečinka alebo súboru.<br />

•Prehrávanie na fotoaparáte nie je možné zaručiť, ak súbory obsahujú obrázky spracované na<br />

počítači alebo obrázky nasnímané iným fotoaparátom.<br />

•Fotoaparát je v režime USB. Zrušte USB pripojenie (strana 23).<br />

Po spustení prehrávania sa záber zobrazí vpravo.<br />

•Môže sa tak stať v dôsledku spracovania záberu. Nie je to porucha.<br />

69 SK


Záber sa nezobrazuje na obrazovke televízora.<br />

•Položku [HDMI Output] nastavte na [60Hz] v oblasti NTSC, [50Hz] v oblasti PAL<br />

(strana 62).<br />

• Skontrolujte, či je pripojenie správne (strana 65).<br />

Vrchné a spodné okraje obrázkov sú na pripojenom televízore trochu orezané.<br />

• Obrazovka LCD na fotoaparáte dokáže zobraziť zaznamenané obrázky na celej obrazovke<br />

(celopixelový displej). Toto však môže spôsobiť jemné orezanie horných, spodných, pravých a<br />

ľavých okrajov na obrázkoch pri prehrávaní na televízore, ktorý nie je kompatibilný s<br />

celopixelovým displejom.<br />

Na ľavej a pravej strane obrazovky sa zobrazia čierne pásy.<br />

•Čierne pásy na ľavej a pravej strane obrazovky sa zobrazia pri prezeraní videozáznamov<br />

nahratých fotoaparátom, ktorý držíte vo vertikálnej polohe, na televízore alebo počítači. Nie<br />

je to porucha.<br />

Odstraňovanie<br />

Nedá sa odstrániť záber.<br />

•Zrušte ochranu (strana 54).<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Osobné počítače<br />

Počítač nerozpoznal fotoaparát.<br />

• Keď je batéria takmer vybitá, nabite fotoaparát.<br />

•Zapnite fotoaparát a pripojte ho k počítaču.<br />

•Použite kábel USB (dodáva sa).<br />

•Odpojte kábel USB od počítača aj od fotoaparátu a potom ho znova pevne pripojte.<br />

•Z konektorov USB počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu, klávesnice a myši.<br />

•Fotoaparát pripojte priamo do počítača bez použitia rozbočovača USB alebo iného<br />

zariadenia.<br />

•Položku [LUN Setting] nastavte na hodnotu [Multi] (strana 61).<br />

Register<br />

Snímky sa nedajú importovať.<br />

•Fotoaparát pripojte správne k počítaču použitím pripojenia USB (strana 45).<br />

•Ak naformátujete vnútornú pamäť pomocou počítača, je možné, že sa nebudú dať zábery<br />

importovať do počítača. Naformátujte vnútornú pamäť pomocou fotoaparátu a urobte snímku<br />

(strana 63).<br />

Po vytvorení USB pripojenia sa softvér Bloggie nespúšťa automaticky.<br />

•Nainštalujte softvér Bloggie do počítača a po zapnutí fotoaparátu a počítača vytvorte USB<br />

pripojenie.<br />

Nie je možné prehrávať zábery v počítači.<br />

•Kontaktujte výrobcu počítača alebo softvéru.<br />

70 SK


Pri zobrazení videozáznamu na monitore počítača je obraz a zvuk prerušovaný<br />

šumom.<br />

•Prehrávate videozáznam priamo z vnútornej pamäte. Importujte videozáznam do počítača<br />

pomocou softvéru Bloggie a prehrajte ho (strana 48).<br />

Iné<br />

Fotoaparát nefunguje správne.<br />

•Stlačením a podržaním tlačidla ON/OFF (Napájanie) na dlhšie ako 7 sekúnd vypnete<br />

fotoaparát. Potom znovu zapnite fotoaparát.<br />

Objektív je zahmlený.<br />

•Vyskytla sa skondenzovaná vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu mimo<br />

prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí.<br />

Pri dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.<br />

•Nie je to porucha.<br />

Po zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka Nastavenie jazyka/hodín.<br />

• Nastavte znovu dátum a čas (strana 28).<br />

Dátum alebo čas je nesprávny.<br />

• Nastavte znovu dátum a čas (strana 64).<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

71 SK


Výstražné indikátory a správy<br />

Ak sa zobrazia nasledujúce správy, riaďte sa uvedenými pokynmi.<br />

•Batéria je takmer vybitá. Okamžite nabite batériu. V závislosti od podmienok používania<br />

môže indikátor blikať aj v takom prípade, ak je ešte k dispozícii 5 až 10 minút zostávajúceho<br />

času batérie.<br />

System error<br />

•Vypnite napájanie a znovu ho zapnite.<br />

•Keď dlhšiu dobu nahrávate videozáznamy, teplota fotoaparátu vzrastie. V takomto prípade<br />

ukončite nahrávanie videozáznamov.<br />

Camera overheating<br />

Allow it to cool<br />

• Teplota fotoaparátu stúpla. Napájanie sa môže automaticky vypnúť alebo sa nemusia dať<br />

snímať videozáznamy. Nechajte fotoaparát v chladnom prostredí, kým neklesne jeho teplota.<br />

Internal memory error<br />

•Vypnite napájanie a znovu ho zapnite.<br />

Error formatting internal memory<br />

• Znova naformátujte kartu (strana 63).<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

No images<br />

•Vo vnútornej pamäti nie sú nezaznamenané žiadne zábery, ktoré je možné prehrať.<br />

Folder error<br />

•Priečinok s rovnakými počiatočnými tromi číslicami už vo vnútornej pamäti existuje (príklad:<br />

123MSDCF a 123ABCDE). Naformátujte fotoaparát (strana 63).<br />

Cannot create more folders<br />

• Priečinok s názvom začínajúcim číslicami „999“ už vo vnútornej pamäti existuje. Naformátujte<br />

fotoaparát (strana 63).<br />

File error<br />

• Počas prehrávania záberu sa vyskytla chyba.<br />

Prehrávanie na fotoaparáte nie je možné zaručiť, ak súbory obsahujú obrázky spracované na<br />

počítači, alebo obrázky nasnímané iným fotoaparátom.<br />

File protected<br />

•Zrušte ochranu (strana 54).<br />

72 SK


Image size over limit<br />

•Prehrávate záber s veľkosťou, ktorú fotoaparát nedokáže prehrať.<br />

Maximum number of images already selected<br />

• Ak používate funkcie [Delete], [Share it Later] a [Protect], môžete vybrať maximálne<br />

100 súborov.<br />

O<strong>per</strong>ation cannot be executed for movie files<br />

•Priblíženie počas prehrávania nie je možné uskutočniť pri videozáznamoch.<br />

Invalid o<strong>per</strong>ation<br />

•Táto správa sa zobrazí, ak vykonáte neplatnú o<strong>per</strong>áciu.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

73 SK


Počet statických snímok a doba<br />

videozáznamu, ktorú možno<br />

zaznamenať<br />

Počet statických snímok a doba videozáznamu, ktorú možno zaznamenať, sa môže<br />

odlišovať v závislosti od podmienok snímania.<br />

Statické zábery<br />

(Jednotky: snímky)<br />

Veľkosť<br />

4:3 (5M) 1309<br />

16:9 (3M) 2890<br />

16:9 (0.4M) 16105<br />

Poznámky<br />

• Ak je počet zostávajúcich záberov na snímanie väčší než 9 999, zobrazí sa indikátor „>9999“.<br />

• Ak sú snímky zaznamenané pomocou iných fotoaparátov prehrávané týmto fotoaparátom,<br />

zobrazenie sa môže líšiť od skutočnej veľkosti záberu.<br />

• Pri meraní kapacity média sa 1 GB rovná 1 miliarde bajtov, časť ktorých je použitá na správu<br />

údajov.<br />

Videozáznamy<br />

Tabuľka nižšie obsahuje približné maximálne časy záznamu. Toto sú celkové časy pre<br />

všetky súbory videozáznamu. Nepretržité snímanie je možné približne počas 29 minút.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

(Jednotky: hodiny : minúty : sekundy)<br />

Veľkosť<br />

1920×1080 30p 0:40:00 (0:22:00)<br />

1280×720 60p 1:20:00 (0:36:00)<br />

1280×720 30p 2:00:00 (0:54:00)<br />

480×270 30p 8:00:00 (4:00:00)<br />

Poznámky<br />

• Fotoaparát používa formát VBR (Variable Bit Rate) na automatické prispôsobenie kvality<br />

záberu tak, aby vyhovovala zaznamenávanej scéne. Táto technológia spôsobuje odchýlky v čase<br />

záznamu vo vnútornej pamäti.<br />

Videozáznamy obsahujúce rýchle pohyby a komplexné obrázky sú zaznamenávané pri vyššej<br />

prenosovej rýchlosti a to znižuje celkový čas záznamu.<br />

• Maximálna veľkosť jedného súboru videozáznamu je približne 2 GB. Snímanie sa zastaví skôr<br />

ako po 29 minútach, ak veľkosť súboru dosiahne približne 2 GB počas snímania videozáznamu.<br />

• Číslo v ( ) je minimálny čas záznamu.<br />

• Po skončení nepretržitého snímania sa nahrávanie automaticky zastaví.<br />

74 SK


Vstavaná batéria<br />

Informácie o nabíjaní batérie<br />

• Odporúčame nabíjať batériu pri okolitej teplote od 10°C do 30°C. Batéria sa pri teplotách mimo<br />

tohto rozsahu nemusí úplne nabiť.<br />

• Ak sa doba použiteľnosti batérie skráti na polovicu bežného času, aj po úplnom nabití batérie,<br />

mali by ste batériu vymeniť. Spýtajte sa u svojho najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti<br />

<strong>Sony</strong>.<br />

Efektívne používanie batérie<br />

• Pri nízkej teplote prostredia výkon batérie klesá. V chladnom prostredí sa preto čas používania<br />

batérie skracuje.<br />

• Batéria sa rýchlo vybije, ak často používate funkciu približovania.<br />

• Fotoaparát nevystavujte pôsobeniu vody. Fotoaparát nie je odolný voči vode.<br />

• Nevystavujte batériu extrémne vysokým teplotám, napr. nenechávajte ju v aute alebo na<br />

priamom slnku.<br />

Ako skladovať fotoaparát<br />

• Aj keď fotoaparát dlhšiu dobu nepoužívate, úplne ho nabite každý 6 až 12 mesiacov, aby ste<br />

zachovali jeho funkčnosť. Fotoaparát skladujte na chladnom suchom mieste.<br />

Informácie o životnosti batérie<br />

• Životnosť batérie je obmedzená. Kapacita batérie sa postupom času a opakovaným používaním<br />

znižuje. Ak pokles času použiteľnosti medzi dvomi nabitiami začne byť výrazný, kontaktujte<br />

svojho najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti <strong>Sony</strong>.<br />

• Životnosť batérie závisí od spôsobu uskladnenia, prevádzkových podmienok a prostredia, v<br />

ktorom sa každá z batérií používa.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

75 SK


Odporúčania<br />

Fotoaparát nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich<br />

miestach<br />

• V extrémne horúcom, studenom alebo vlhkom prostredí<br />

Na miestach, ako je auto zaparkované na slnku, sa môže teleso fotoaparátu deformovať a môže<br />

spôsobiť nefunkčnosť.<br />

• Na priamom slnečnom žiarení alebo v blízkosti ohrievača<br />

Telo fotoaparátu sa môže zdeformovať alebo sa môže porušiť jeho farebnosť, a to môže spôsobiť<br />

nefunkčnosť.<br />

• Miesta s rizikom značných otrasov<br />

• V blízkosti silných magnetických polí<br />

• Na piesčitých alebo prašných miestach<br />

Dajte pozor, aby sa piesok alebo prach nedostal do fotoaparátu. Môže to spôsobiť poškodenie<br />

fotoaparátu, ktoré sa nemusí dať opraviť.<br />

Prenášanie<br />

Nesadajte si na stoličku ani iné miesto s fotoaparátom v zadnom vrecku nohavíc alebo sukne,<br />

pretože sa tak fotoaparát môže poškodiť.<br />

Čistenie<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Čistenie objektívu<br />

Ak sú na objektíve odtlačky prstov alebo prach, vyčistite ho jemnou handričkou.<br />

Čistenie povrchu fotoaparátu<br />

Povrch fotoaparátu vyčistite jemnou handričkou mierne navlhčenou vo vode a prípadnú vlhkosť<br />

utrite suchou jemnou handričkou. Nepoužívajte žiadne z nasledujúcich, keďže môžu poškodiť<br />

povrchovú úpravu alebo kryt.<br />

– Chemické produkty, ako napríklad riedidlo, benzín, alkohol, jednorazové handry, repelent,<br />

opaľovací krém alebo insekticíd a pod.<br />

– Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na rukách vyššie uvedené chemikálie.<br />

– Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v kontakte s gumovými produktmi alebo výrobkami z vinylu.<br />

Register<br />

Prevádzkové teploty<br />

Váš fotoaparát je navrhnutý na používanie pri teplotách medzi 0°C a 40°C. Snímanie v extrémne<br />

studených alebo horúcich podmienkach v teplotách presahujúcich tento rozsah sa neodporúča.<br />

Informácie o kondenzácii vlhkosti<br />

Ak fotoaparát prenesiete priamo z chladného prostredia do teplého, na povrchu i vo vnútri<br />

fotoaparátu sa môže kondenzovať vlhkosť. Takéto kondenzovanie vlhkosti môže mať za následok<br />

nesprávne fungovanie fotoaparátu.<br />

Ak sa skondenzovala vlhkosť<br />

Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí.<br />

Poznámky týkajúce sa likvidácie/prevodu<br />

• Pri používaní softvéru, ktorý je nahratý vo vnútornej pamäti, sa mohli do vnútornej pamäte<br />

fotoaparátu uložiť osobné údaje, ako napríklad prihlasovacie mená a poštové adresy. Pred<br />

zmenou vlastníctva fotoaparátu alebo pred likvidáciou vymažte všetky osobné informácie.<br />

• Aj keď vymažete údaje z vnútornej pamäte alebo naformátujete fotoaparát, údaje vo vnútornej<br />

pamäti sa nemusia úplne vymazať.<br />

Pokračovanie r<br />

76 SK


Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

• Ak chcete zabrániť tomu, aby fotoaparát obnovil údaje vnútornej pamäti, všetky nepotrebné<br />

údaje zaznamenajte na vnútornú pamäť fotoaparátu.<br />

Register<br />

77 SK


Špecifikácie<br />

Fotoaparát<br />

[Systém]<br />

Obrazové zariadenie: 4,5 mm (typ 1/4) senzor<br />

CMOS<br />

Celkový počet pixelov fotoaparátu:<br />

Približne 5 110 000 pixelov<br />

Efektívny počet pixelov fotoaparátu:<br />

Približne 3 110 000 pixelov (statický záber,<br />

16:9), približne 5 030 000 pixelov (statický<br />

záber, 4:3), približne 3 110 000 pixelov<br />

([1920×1080 30p] videozáznam)<br />

Objektív: F2,8<br />

f = 4,1 mm<br />

Konvertovaný na 35 mm fotoaparát<br />

Pre videozáznamy: 47 mm (16:9)<br />

Pre statické zábery: 41 mm (4:3)<br />

Ovládanie expozície: Automatická expozícia<br />

Formát súborov:<br />

Statické obrázky: kompatibilné s formátom<br />

JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF<br />

Baseline)<br />

Videozáznamy: MPEG-4 AVC/H.264 (MP4)<br />

Audio: MPEG AAC<br />

Záznamové médiá: vnútorná pamäť (pribl.<br />

4GB)<br />

• Počas merania kapacity média sa 1 GB<br />

rovná 1 mld. bajtov. Časť z nich sa používa<br />

na správu systému a/alebo súbory aplikácií.<br />

Dostupná použiteľná kapacita je uvedená<br />

nižšie.<br />

Približne 3,7 GB<br />

[Napájanie, všeobecne]<br />

Napájanie:<br />

vstavaná nabíjateľná batéria<br />

USB nabíjanie (dodáva sa z počítača<br />

prostredníctvom pripojenia pomocou<br />

dodávaného kábla USB)<br />

Čas nabíjania: približne 200 min. (úplné<br />

nabitie) (pri nabíjaní prostredníctvom<br />

konektora USB z počítača)<br />

Spotreba energie (počas snímania): 1,7 W (pri<br />

veľkosti videozáznamu [1280×720 30p])<br />

Prevádzková teplota: 0°C až 40°C<br />

Skladovacia teplota: –20°C až +60°C<br />

Rozmery (približne):<br />

<strong>MHS</strong>-FS1/FS1K<br />

55,0 mm × 108,0 mm × 15,8 mm<br />

<strong>MHS</strong>-<strong>FS2</strong>/<strong>FS2</strong>K<br />

55,0 mm × 108,0 mm × 18,4 mm<br />

(Š/V/H bez výčnelkov)<br />

Hmotnosť:<br />

<strong>MHS</strong>-FS1/FS1K<br />

Približne 115 g<br />

<strong>MHS</strong>-<strong>FS2</strong>/<strong>FS2</strong>K<br />

Približne 139 g<br />

Mikrofón: Monofónny<br />

Reproduktor: Monofónny<br />

Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť<br />

bez predchádzajúceho upozornenia.<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

[Vstupné a výstupné konektory]<br />

Konektor HDMI: mini konektor HDMI<br />

Konektor USB: typ A (vstavaný)<br />

USB komunikácia: Hi-Speed USB<br />

(kompatibilná s USB 2.0)<br />

[Displej LCD]<br />

<strong>MHS</strong>-FS1/FS1K<br />

LCD displej: 6,7 cm, typ 2,7 (16:9) TFT<br />

Celkový počet bodov: 230 400 (960 × 240)<br />

bodov<br />

<strong>MHS</strong>-<strong>FS2</strong>/<strong>FS2</strong>K<br />

Hlavný displej: 6,7 cm, typ 2,7 (16:9) TFT<br />

Celkový počet bodov: 230 400 (960 × 240)<br />

bodov<br />

Predný displej: 5,0 cm, typ 2,0 (4:3) TFT<br />

Celkový počet bodov: 153 600 (640 × 240)<br />

bodov<br />

78 SK


Ochranné známky<br />

• „Bloggie“ je ochranná známka spoločnosti <strong>Sony</strong> Corporation.<br />

• 360 Video je ochranná známka spoločnosti <strong>Sony</strong> Corporation.<br />

• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo<br />

registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a v iných krajinách.<br />

• Microsoft, Windows, Windows Vista a DirectX sú registrované ochranné známky alebo ochranné<br />

známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.<br />

• Macintosh, Mac OS, logo Mac OS, iMac, iBook, PowerBook, Power Mac a eMac sú ochranné<br />

známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc.<br />

• Intel a Pentium sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Intel<br />

Corporation.<br />

Ďalej všeobecne platí, že všetky ostatné názvy produktov a systémov, uvedené v tomto návode, sú<br />

ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vývojárskych<br />

alebo výrobných spoločností. Značky alebo ® však nie sú v tejto príručke použité vo všetkých<br />

prípadoch.<br />

Poznámky o licencii<br />

TENTO PRODUKT JE LICENČNE POSKYTNUTÝ V RÁMCI LICENCIE<br />

PORTFÓLIOVÉHO PATENTU NA AVC NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽITIE<br />

SPOTREBITEĽA, KTORÉ SA VZŤAHUJE NA (i) KÓDOVANIE VIDEOZÁZNAMU V<br />

SÚLADE S NORMOU AVC („AVC VIDEO“) A/ALEBO (ii) DEKÓDOVANIE<br />

VIDEOZÁZNAMU AVC, KTORÝ BOL ZAKÓDOVANÝ SPOTREBITEĽOM AKTÍVNYM<br />

V OBLASTI OSOBNÉHO A NEKOMERČNÉHO POUŽITIA, A/ALEBO KTORÝ BOL<br />

ZÍSKANÝ OD POSKYTOVATEĽA VIDEOZÁZNAMU, KTORÝ DISPONUJE LICENCIOU<br />

NA POSKYTOVANIE AVC VIDEA. NA ŽIADNE INÉ POUŽÍVANIE SA NEUDEĽUJE<br />

ŽIADNA LICENCIA A ANI SA NAŇ NEBUDE VZŤAHOVAŤ. ĎALŠIE INFORMÁCIE<br />

MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C.<br />

POZRITE SI <br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

79 SK


Register<br />

B<br />

batéria...................................................................................75<br />

Beep.......................................................................................57<br />

C<br />

Clock Settings ..................................................................28<br />

D<br />

Date & Time Setting....................................................64<br />

Daylight Savings.............................................................64<br />

Delete ...................................................................................53<br />

Demo Mode......................................................................59<br />

F<br />

Flicker Reduction..........................................................56<br />

Format..................................................................................63<br />

H<br />

HDMI Output .................................................................62<br />

I<br />

inštalovať.............................................................................25<br />

Initialize...............................................................................60<br />

K<br />

Konektor HDMI OUT...............................................65<br />

L<br />

Language Setting ...........................................................58<br />

LUN Setting......................................................................61<br />

M<br />

Movie Size..........................................................................52<br />

P<br />

Photo Size ..........................................................................50<br />

Pixel .......................................................................................51<br />

Počet statických snímok.............................................74<br />

Počítač<br />

importovanie snímok ...........................................48<br />

Odovzdávanie snímok .........................................49<br />

Odporúčané prostredie.......................................45<br />

počítač Macintosh..........................................................45<br />

počítač so systémom Windows ..............................45<br />

Popis jednotlivých častí........................................15, 16<br />

Prezeranie<br />

Statické zábery.........................................................40<br />

Videozáznamy..........................................................40<br />

Priblíženie ..........................................................................33<br />

Priblíženie pri prehrávaní .........................................43<br />

Pripojenie<br />

Počítač...........................................................................48<br />

Protect ..................................................................................54<br />

R<br />

Riešenie problémov .....................................................68<br />

S<br />

Samospúšť ..........................................................................35<br />

Settings.................................................................................13<br />

Share it Later ...................................................................55<br />

Snímanie<br />

Statické zábery.........................................................29<br />

Videozáznamy..........................................................31<br />

softvér.............................................................................25, 47<br />

Softvér Bloggie..........................................................25, 47<br />

Obsah Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Menu/Settings —<br />

vyhľadávanie<br />

Register<br />

N<br />

Nabíja sa..............................................................................22<br />

O<br />

Objektív 360 Video.......................................................37<br />

O<strong>per</strong>ačný systém............................................................45<br />

Ovládanie hlasitosti......................................................44<br />

U<br />

USB .................................................................................22, 25<br />

V<br />

výstrahy ...............................................................................72<br />

W<br />

Web Camera.....................................................................66<br />

Z<br />

Zostávajúci čas videozáznamu...............................74<br />

80 SK

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!