VoluptuousVolume_26_No2__February_2019

esporra

C O N T E N T S

V O L U M E 2 6, N U M B E R 2

D E P A R T M E N T S

6 V- M AI L

A pl a c e f or r e a d ers’ c o m m e nts. T his

iss u e: h o w t o m a k e o ur m o vi es b ett er.

F E A T U R E S

1 8 C H E R Y L B L O S S O M

I N T E R VI E W

M e et a n d gr e et t h e 2 0- y e ar- ol d, J- c u p

n e w c o m er. First p h ot os & i nt er vi e w

wit h a girl y o u’ll f all i n l o v e wit h.

3 2 N E W C O M E R O F T H E Y E A R

R U N N E R S- U P

4 2 M O D E L O F T H E Y E A R

R U N N E R S- U P

PI C T O RI A L S

2 6 A V A L O N

3 4 A M O R A L E E

4 4 C O DI V O R E X X X

5 4 K A T A RI N A D U B R O V A

6 6 J U LI A J O N E S

7 2 L A RI S S A LI N N

7 8 NI K KI S K Y E

8 8 DI A N A F R O S T X X X

8 8

FI R S T

F U C K

DI A N A F R O S T

B RE A K S HE R

X X X C HE R R Y

3 2 3 4 1 8

S H A R A L O PE Z S U C K S & F U C K S

S HE’ S O NE OF NI NE GI RL S I N T HI S NE W D V D P G 1 2

N O TI C E: T HI S I S A D U L T M A T E RI A L

All of t h e p erf or m ers/ m o d els, a n d all of t h e c h ar a ct ers t h at t h ey p ortr ay,

w er e ov er 1 8 y e ars of a g e at t h e ti m e of t h e p h ot o gr a p hy. T h e c o nt e nt

is i n a p pr o pri at e f or mi n ors a n d a p pr o pri at e c ar e s h o ul d b e t a k e n t o e n-

s ur e t h at it is n ot vi e w e d by a ny o n e u n d er 1 8 y e ars of a g e.

4 2 4 4

6 6

Vol u pt u o us (I S S N # 1 0 8 7- 7 6 5 7) is a bi- m o nt hly p u blic ati o n p u blis h e d six ti m es a y e ar. S u bscri p-

ti o ns ( 1 2 iss u es): $ 6 9. 9 5 i n t h e U S A a n d $ 1 0 9. 9 5 ( U. S. f u n ds o nly) i n C a n a d a. P u blis h e d by

T h e S C O R E Gr o u p, P O B ox 5 5 8 1 5 0, Mi a mi, F L 3 3 2 5 5- 8 1 5 0. Peri o dic als p ost a g e p ai d at Mi a mi,

F L a n d a d diti o n al m aili n g offic es. P O S T M A S T E R: Pl e as e s e n d a d dr ess c h a n g es t o: Vol u pt u o us,

P O B ox 5 5 8 1 5 0, Mi a mi, F L 3 3 2 5 5- 8 1 5 0.

2


2 6 5 4

T his iss u e of Vol u pt u o us c o m es

wit h ni n e f ull-l e n gt h b o n us vi d e os,

all of w hi c h m at c h t h e pi ct ori als i n

t his iss u e i n t er ms of s etti n g a n d t h e

m o d els’ o utfits. Of c o urs e, t h e girls

c a n d o a l ot m or e i n vi d e os t h a n

t h e y c a n i n p h ot os!

As al w a ys, t h es e vi d e os ar e a b-

s ol ut el y fr e e wit h a bs ol ut el y n o

stri n gs att a c h e d. T h e y c a n b e

pl a y e d o n y o ur P C, l a pt o p, M a c,

i P h o n e, i P a d, s m art p h o n e or t a bl et.

Y o u c a n str e a m t h e m or d o w nl o a d

a n d s a v e t h e m f or e v er. N o e m ail,

cr e dit c ar d or p ers o n al i nf or m ati o n

will b e r e q u est e d. Y o u’ll als o g et a

fr e e di git al v ersi o n of t h e e ntir e

iss u e s o y o u c a n t a k e Vol u pt u o us

a n y w h er e y o u g o.

H er e ar e t h e hi g hli g hts of t his

iss u e’s b o n us s c e n es.

S e n s ati o n al, 2 0- y e ar- ol d, J- c u p

n e w c o m er C h er yl Bl o s s o m s h o ws

us h er fi v e m ost-f a v orit e p arts of

h er pl us h, l us h b o d y. S P OI L E R

A L E R T! N u m b ers o n e a n d t w o ar e

o n h er c h est! Y o u’ll h e ar C h er yl’s

s w e et v oi c e as s h e s h a k es a n d

s q u e e z es h er h u g e fl es h pill o ws.

S e x y r e d h e a d A v al o n w el c o m e s

y o u t o h er pi n k p ar a di s e: h er b e d-

r o o m! S h e’s a s w e et a n d s ass y b a b e

w h o s h o ws us h er t o ys. S h e s h o ws

us h er tits a n d pl u m p ass, t o o. T his

girl- n e xt- d o or is s o t al k ati v e a n d

f u n n y, b ut s h e st o ps t al ki n g w h e n

s h e’s drilli n g h er p uss y wit h a bi g

f u c k t o y.

K- c u p b e a ut y A m or a L e e p e els

off h er dr ess t o s h o w h er gi a nt br a

a n d o p e n- cr ot c h t h o n g p a nti es,

w hi c h s h o ws off h er h air y p uss y.

A m or a pl a ys wit h a n d li c ks h er j u gs

t h e n s pr e a ds h er l e gs wi d e f or a

p uss y s h o w.

C o di V or e’s r e d- h ot X X X vi d e o,

i n w hi c h a l u c k y g u y li c ks a n d fi n-

g ers h er ass h ol e a n d f u c ks h er

m o ut h a n d p uss y, is t h e e x a ct s a m e

s c e n e fr o m t h e n e w D V D / Bl u-r a y

C o di Vore X X X. N o w t h at’s a h e c k-

u v a b o n us!

B a b y m a m a K at ari n a D u br o v a is

b usti n g o ut at ei g ht- m o nt hs pr e g-

n a nt. G or g e o us K at ari n a gi v es y o u

a n e y ef ul of h er d ar k e n e d ar e ol a e

a n d s w oll e n b ell y. S h e s elf-s u c ks

h er ni p pl es a n d dil d os h er p uss y

c a n al. Pr e g g er l o v ers will g o n uts

o v er t his s c e n e.

G et r e a d y f or o n e of t h e gr e at e st

tit s h o w s y o u’ v e e v er s e e n as n e w-

c o m er J uli a J o n es s h a k es h er m assi

v e h o ot ers a n d s h o v es t h e m ri g ht

i nt o t h e c a m er a.

L ari s s a Li n n s h o w s y o u h er s e-

cr et pl a c e. It’s h er s e x d u n g e o n, a n d

L ariss a is dr ess e d t o pl a y i n l e at h er

a n d st o c ki n gs, li k e s o m e ki n d of

S u p er D o mi n atri x. L ariss a oils u p

a n d b o u n c es h er b e a utif ul n at ur als.

C a n a di a n n e w c o m er Ni k ki

S k y e s h o w s off h er tit s i n sl o- m o ,

fi n g ers h er p uss y a n d li c ks h er c u nt

j ui c es off h er fi n g ers. F or a firstti

m er, s h e’s r e d- h ot a n d l o v es s h o w-

i n g off f or y o u.

A n d fi n all y, Di a n a Fr o st f u c k s

o n- c a m er a f or t h e fir st ti m e.

Di a n a’s c o- w or k er c a n’t k e e p his

e y es off h er tits, w hi c h ar e t hr e at e n-

i n g t o s n a p h er s w e at er’s b utt o ns.

Di a n a w a nts s o m e of hi m, t o o, a n d

a mi d- d a y f u c k-f est e ns ur es. H e fi n-

is h es t h eir f u c k br e a k b y c u m mi n g

all o v er h er tits.

7 2 7 8

1. G o t o s c or e m a g. c o m/ v o 2 6 0 2

2. E nt er y o ur a c c e s s c o d e. 3. E nj o y t h e s c e n e s!

C o d e m a y b e us e d 1 0 ti m es a n d e x pir es S e pt e m b er 2 6, 2 0 1 9


G E T 1 2 I S S U E S O F

P L U S

1 2 B O N U S X X X D V D s

f or O N L Y $ 99. 9 5

V ol u pt u o u s

T h at’s $ 8. 3 3 a n i s s u e f or t h e

m a g a n d a f ull-l e n gt h D V D!

O ur m o st- p o p ul ar

s u b s cri pti o n p a c k a g e e v er!

S U B S C RI B E A N D Y O U’ L L A L S O …

• S A V E A W H O P PI N G 6 8 % O F F

T H E N E W S S T A N D P RI C E.

• R E C EI V E Y O U R M A G A ZI N E B E F O R E

I T’ S A V AI L A B L E A T N E W S S T A N D S.

• N E V E R W O R R Y A B O U T S E EI N G

T H E “ S O R R Y, S O L D O U T! ” SI G N.

• G E T 1 5 % O F F A L L T S G M O VI E S P L U S

F R E E S HI P PI N G O N M O VI E O R D E R S . *

• P L U S, G E T M A T C HI N G VI D E O S O F T H E

PI C T O RI A L S I N E A C H I S S U E, F R E E!


• S e x e d & S u c kl e d. N o w s elli n g f or $ 3 9. 9 5 at e B o o b St or e. c o m , t hi s D V D will b e i n cl u d e d

wit h y o ur fir st i s s u e – V ol. 2 6, N o. 4 –if y o u s u b s cri b e b y A pril 1 6, 2 0 1 9. Si x h ar d c or e s c e n e s, i n-

cl u di n g o n e of Br a n d y T al or e’s e arli e st, pl u s S h yl a S h y, Mi a n n a T h o m a s a n d a G G G B B fi v e- w a y

f e at uri n g T err y N o v a, M arill e, A n g eli n a a n d t w o v er y l u c k y st u d s.

• C h ri s t y M a r k s G e t s F u c k e d. Al s o s elli n g f or $ 3 9. 9 5 at e B o o b St or e , t hi s b e st- s elli n g D V D

will b e i n cl u d e d wit h V ol. 2 6, N o. 5. F e at ur e s o n e of t h e gr e at e st n at ur al s e v er i n h er fir st f u c k

s c e n e … a n d h er s e c o n d … a n d h er t hir d … a n d h er f o urt h. I f y o u s u b s c ri b e a f t e r A p ril 1 6 b u t

b e f o r e J u n e 1 8, 2 0 1 9, t hi s will b e y o u r fi r s t D V D.

• Ti t s O n T o p. A h ar d c or e X X Xtr a v a g a n z a wit h T er a C o x, A pril M c K e n zi e a n d L o n d o n A n-

dr e w s i n t h eir fir st h ar d c or e s c e n e s, pl u s S k yi e Bl e w a n d R e y n a M a e. T er a s h ot v er y f e w h ar d-

c or e s c e n e s, a n d s h e s h ot t h e m o nl y f or u s. C o m e s fr e e wit h V ol. 2 6, N o. 6.

• M a m m a r y M a m b o. Ari a n n a Si n n a n d Mi o s oti s g et wil d i n t h e tr o pi c s! Fir st, t h e girl s g o titt

o-tit i n a r a u n c h y, p u s s y-li c ki n g l e z zi e f e st. T h e n t h e l a di e s g et d o w n i n a t hr e e- w a y b ef or e

p art a ki n g i n s o m e si z zli n g X X X a cti o n o n t h eir o w n. C o m e s wit h V ol. 2 7, N o. 1.

• P o u n di n g T h e Pl e d g e s. T er a C o x, P a nt h er, A pril M c K e n zi e a n d S a bi n a L ei g h w a nt t o j oi n

t h e n e w s or orit y o n c a m p u s, b ut t h e y’r e g o n n a h a v e t o pr o v e t o Gi a n n a R o s si t h at t h e y h a v e

w h at it t a k e s … b y f u c ki n g! T h e cli m a x i s a s e v e n- w a y or g y! I n cl u d e d wit h V ol. 2 7, N o. 2.

Or g et 1 2 i s s u e s of t h e m a g a zi n e o nl y f or $ 6 9. 9 5

U. S. & C A N A D A:

1- 8 0 0- 4 21- 07 6 0

W O RL D WI DE:

+ 01- 3 0 5- 6 6 2- 5 9 5 9

F AX:

1- 3 0 5- 6 6 2- 5 9 5 2

E M AIL:

s u b s cri pti o n s @ s c or e gr o u p. c o m

M A ILT O:

T h e S C O RE Gr o u p,

D e pt. V O 2 6 0 2, P. O. B o x 5 5 81 5 0,

Mi a mi, FL 3 3 2 5 5- 81 5 0

o Si g n m e u p f or 1 2 i s s u e s of V ol u pt u o u s pl u s t h e b o n u s D V D s f or o nl y $ 9 9 . 9 5

o Si g n m e u p f or 1 2 i s s u e s of V ol u pt u o u s f or o nl y $ 6 9 . 9 5

Pric e is f or U. S. s u bscri b ers o nly. All ot h er c o u ntri es, s e n d $ 1 3 9. 9 5 U S D f or 1 2 iss u es a n d t h e b o n us D V Ds; $ 1 0 9. 9 5 U S D f or t h e m a g azi n es

o nly. Pl e as e all o w 4-t o- 8 w e eks f or d eliv er y of y o ur first iss u e. All m a g azi n es will arriv e i n a discr e et e nv el o p e t o pr ot ect y o ur priv acy. By

si g ni n g b el o w, y o u c ertify t h at y o u ar e at l e ast 1 8 y e ars ol d. W e acc e pt c h ecks a n d m o n ey or d ers i n U S D oll ars; or c as h, bills or b a nk n ot es

i n U S D oll ars, £ st erli n g, € E ur os, a n d C a n a di a n D oll ars. Cr e dit c ar d or d ers m ust pr ovi d e t h e ex act billi n g a d dr ess if diff er e nt fr o m m aili n g

a d dr ess. S u bscri b er disc o u nts c a n n ot b e a p pli e d t o f ut ur e m a g azi n e s u bscri pti o ns a n d s o m e a d diti o n al r estricti o ns m ay a p ply. * Fr e e s hi p pi n g

off er a v ail a bl e t o U. S. s u b s cri b er s o nl y o n m o vi e p ur c h a s e s. Disc o u nts a n d fr e e s hi p pi n g off ers c a n n ot b e c o m bi n e d wit h ot h er disc o u nt

offers a n d m ay b e r ev ok e d at a ny ti m e at t h e s ol e discr eti o n of T h e S C O R E Gr o u p.

R P L E A S E I N DI C A T E: ❑ N E W ❑ R E N E W A L

All s p eci al off ers ar e n o n-tr a nsf er a bl e a n d ar e a p plic a bl e as l o n g as y o ur s u bscri pti o n r e m ai ns c urr e nt.

R P A Y M E N T M E T H O D: ❑ C H E C K ❑ C A S H ❑ M. O. ❑ M C/ A C C E S S / E U R O C A R D

❑ VI S A ❑ DI S C O V E R/ N O V U S ❑ A M E X ❑ M A E S T R O ❑ J C B ❑ DI N E R S C L U B ❑ U NI O N P A Y

C A R D # E X P.

P R O VI D E S E C U RI T Y C O D E: ( L A S T 3 DI GI T S A B O V E SI G N A T U R E) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A M E X C A R D H O L D E R S ( E N T E R T H E 4 DI GI T S A B O V E C A R D #) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N A M E

C U S T O M E R I D #

E M AI L

A D D R E S S CI T Y S T A T E / C O U N T R Y

ZI P/ P O S T A L C O D E

SI G N A T U R E

C R E DI T C A R D O R D E R S WI L L N O T B E P R O C E S S E D WI T H O U T A SI G N A T U R E A N D S E C U RI T Y C O D E V O 2 6 0 2

A G E


S E N D Y O U R L E T T E R S T O:

V- M ail, P. O. B o x 5 5 8 1 5 0,

Mi a mi, Fl o ri d a 3 3 2 5 5- 8 1 5 0 U S A

E M AI L: V O L U P T U O U S @ S C O R E G R O U P. C O M

W H A T D O E S H E W A N T ?

J U S T T H E B A SI C S, P L E A S E

D e ar Vol u pt u o us ,

R a c h el R a x x x (J a n. ’ 1 9) is m or e t h a n

a m a zi n g. H er b o d y fr a m e is u ni q u e.

T h at is w h y I h a v e t o as k f or pi ct ur es

t h at s h o w h er f ull n u d e b o d y wit h h er

ar ms d o w n, h er h u g e b o o bs j ust h a n g-

i n g fr e e, n o h a n ds o n t h e m. J ust t hr e e

i m a g es. T h at is all I as k. T h e n y o u c a n

s h o w all of t h e ot h er p h ot os t h at y o u

us u all y s h o w.

We n e e d t o s e e R a c h el’s w h ol e b o d y

a n d als o t h e ot h er m o d els’ w h ol e b o d-

i es b e c a us e t h es e ki n ds of f ull s h ots ar e

al m ost e xti n ct. – S. N., vi a e m ail

T HI S I S S U E, T H E A W A R D S

WI N N E R S A R E A N N O U N C E D

D e ar Vol u pt u o us ,

T his y e ar’s M o d el of t h e Ye ar c o nt est

h as t o b e t h e m ost ri di c ul o usl y t o u g h

e v er t o d e ci d e. I’ v e b e e n t hi n ki n g l o n g

a n d h ar d a b o ut t his. S o m a n y gr e at

girls. Al a ur a Gr e y wit h h er m a g nifi c e nt

tits. C o di Vor e l o o ki n g b ett er t h a n e v er.

T h e s p e ct a c ul ar St ar sist ers. D e m m y

Bl a z e, w h o w o n l ast y e ar. T h e n y o u

h a v e Mill y M ar ks, w h o g ot m y v ot e f or

N e w c o m er of t h e Ye ar l ast y e ar, a n d

t w o l o n g-ti m e f a v orit es, J o a n a Bliss

a n d Mi c k y B ells. H o w is a m a n s u p-

6

Mill y M ar k s c a m e v er y cl o s e t o

wi n ni n g 2 0 1 8 M o d el of t h e Ye ar.

L u n a B u n n y t a k e s a li c ki n g w hil e

C o di V or e g et s a di c ki n g i n t h e n e w

D V D a n d Bl u-r a y C o di Vor e X X X .

p os e d t o c h o os e b et w e e n all of t his

s cr u m pti o us v ol u pt u o us n ess ?

I s o m e h o w m a n a g e d t o n arr o w it

d o w n a n d g a v e m y v ot e t o C o di

Vor e, alt h o u g h it br o k e m y h e art t o

n ot v ot e f or s o m e of t h e ot h er girls.

L ar a J o n es g ets m y v ot e f or N e w-

c o m er of t h e Ye ar. S o t ell m e, a m I

ri g ht ? – L. B., E ast Isli p, N e w Y or k

De ar L. B.: T here’s n o ri g ht or wro n g.

J ust y o ur prefere nce! B ut y o u c a n fi n d

o ut w h o w o n b ot h a w ar ds be gi n ni n g o n

p a ge 3 2 of t his iss ue.

O N E O F T H E G R E A T E S T

G G B S C E N E S E V E R

D e ar Vol u pt u o us ,

Well d o n e! C o di Vor e a n d L u n a

B u n n y i n t h e n e w m o vi e C o di Vore

X X X is o n e of t h e b est F F M t hr e e-

s o m e s c e n es y o u g u ys h a v e e v er

d o n e. F u c ki n g C o di a n d L u n a t o g et h-

er mi g ht b e t h e ulti m at e f a nt as y. N o w

if C o di a n d / or L u n a c a n t e a m u p o n

a st u d wit h Mill y M ar ks, t h at c o ul d

bl o w a w a y j ust a b o ut a n yt hi n g y o u

g u ys h a v e d o n e i n t h e l ast q u art er

c e nt ur y! – D. K., vi a e m ail

De ar D. K.: We’re gl a d y o u li ke d it.

C o di a n d L u n a re all y e nj o ye d t heir sce ne

t o get her, a n d s o di d t he g u y, nee dless t o

s a y. C o di t ol d us t h at t he c he mistr y

bet wee n her a n d her t w o p art ners w as

i nst a nt. Re a ders, y o u c a n or der y o ur c o p y

of C o di’s first X X X m o vie o n p a ge 9 9 of

t his iss ue.

L etti n g t h o s e h a n g er s h a n g, R a c h el

R a x x x i s gr e at fr o m h e a d t o t o e s.

T HE NE X T I S S UE

OF V- M A G …

Will b e c o v er- d at e d Vol. 2 6, N o. 3 a n d

g o o n- s al e M ay 2 8, 2 0 1 9 w h er e v er y o u

b u y m e n’s m a g azi n e s. Or g et t h e

di git al e diti o n a s e arl y a s A pril 2 9 at

w w w. e B o o b St or e. c o m .

6 U S


V O L. 2 6 N O. 2

P U B L I S H E D B Y T H E S C O R E G R O U P

MI K E F E D E RI CI

direct or of pri nt o per ati o ns

D A V E R O S E N B A U M e dit or

V A N E S S A VI L C A art direct or

E L LI O T J A M E S ass oci ate e dit or

P R O D U C T I O N

A N D R E S B A S TI D A S

net w or k s yste ms m a n a ger

C U S T O M E R

A N D

S E R V I C E

S U B S C R I P T I O N S

F or i n q uiri e s r e g ar di n g e xi sti n g

V O L U P T U O U S s u b s cri pti o n s,

pl e a s e writ e t o:

V O L U P T U O U S C u st o m er S er vi c e

P. O. B o x 5 5 8 1 5 0, Mi a mi, F L 3 3 2 5 5- 8 1 5 0 U S A

F or 2 4- H o ur Cr e dit C ar d Or d er s:

P h o n e: 3 0 5- 6 6 2- 5 9 5 9 F a x: 3 0 5- 6 6 2- 5 9 5 2

E m ail: c s er vi c e @ s c or e gr o u p. c o m

C I R C U L A T I O N

B O B C E R M A K N. A. circ ul ati o n m a n a ger

E m ail: b c er m a k 2 0 0 1 @ v eri z o n. n et

N O R T H A M E RI C A N DI S T RI B U TI O N

C U R TI S CI R C U L A TI O N C O M P A N Y

7 3 0 Ri v er R o a d

N e w Milf or d, NJ 0 7 6 4 6- 3 0 4 8 U S A

P h o n e: 2 0 1- 6 3 4- 7 4 0 0 F a x: 2 0 1- 6 3 4- 7 4 9 9

C H RI S R E A R D O N acc o u nt e xec uti ve

D E B BI E W H E L A N i nter n ati o n al s ales

U K E DI TI O N

S E Y M O U R DI S T RI B U TI O N L T D

R O B E R T S MI T H acc o u nt m a n a ger

2 E a st P o ultr y A v e n u e

L o n d o n, E C 1 A 9 P T

Tel N o: 0 2 0 7 4 2 9 4 0 0 0

T M

N at a s h a S w e et’s cl e a v a g e i s a b s ol ut el y

a st o ni s hi n g. L o o k at t h o s e pill o w s!

T H E E A R T H Q U A KI N G

B E A U T Y O F N A T A S H A

D e ar Vol u pt u o us ,

I w a nt t o gi v e N at as h a S w e et (J a n.

’ 1 9) u n e n di n g pr ais e. S h e is s o v er y

b e a utif ul of f a c e j ust t o st art. It c a n n ot

b e d e ni e d t h at s h e h as a w e alt h of cl assi

c b e a ut y a b o v e t h e s h o ul d ers.

Of c o urs e, si n c e s h e is a T S G b e a ut y,

s h e g o es i n a diff er e nt dir e cti o n a n d

u n d o es t h e w orl d wit h h er g o d d ess

c ur v es. I n f a ct, it is t h os e c ur v es of

dr e a ms a n d wis h es t h at pr ett y m u c h

s p ar k t h e S a n A n dr e as f a ult t o st art

m o vi n g a g ai n si m pl y b e c a us e h er b o d y

t o- di e-f or v ol u pt u o us n ess is t h e c a us e

of e art h q u a k es a n d pl a n et r e- ali g n-

m e nt. S h e is a fir e of a n e xtr a or di n ar y

ki n d wit h a n e d g e i n h er s ol o a n d p artn

er e d w or k, a n d I f or o n e l o v e it all.

N at as h a h as t h e A L L-f e ct a of m o n-

st er h ot n ess: b e a ut y, a pl o m b, m assi v e

tits, kill er hi ps, d eli ci o us p uss y, gr e at

l e gs a n d a b a c ksi d e t o b o ot, n o p u n

i nt e n d e d. S h e h as s e x u al e n er g y a n d a n

e d g e t h at I tr ul y l o v e. H er vi d e os ar e

al w a ys w orl d- cl ass e v e nts. Pl e as e gi v e

us m or e! – S et h, vi a e m ail

W H E N A GI R L I S A S G R E A T

A S S T A C Y V A N D E N B E R G …

D e ar Vol u pt u o us ,

W o w! Y o u g u ys w or k f ast! St a c y

Va n d e n b er g ( Vol. 2 6, N o. 1) alr e a d y

h as h er o w n Bi g B o o b B u n dl e w e bsit e!

T h at’s g ot t o b e a first, f or T S G t o

d e b ut a m o d el wit h h er o w n sit e.

Of c o urs e, “ d e b ut ” is ki n d of a r el a-

ti v e t er m. I h a v e t o a d mit t h at I w as

n ot f a mili ar wit h Ms. Va n d e n b er g’s

w or k, b ut it’s o b vi o us t h at s h e’s a bi g

n a m e i n bi g b o o b- m o d eli n g alr e a d y.

I’ m i m m e di at el y r e mi n d e d of L e a n n e

Cr o w, b ot h f or t h e pr o di gi o us si z e of

St a c y’s attri b ut es a n d h er a p p ar e nt

c h oi c e t o l e a v e h er p a nti es i n pl a c e.

M a y b e i n ti m e, s h e’ll b e a littl e m or e

a d v e nt ur o us, b ut I c ert ai nl y r es p e ct

h er d e cisi o n. Y o u h a v e e v er y stri p e of

m o d el, fr o m t h os e t h at o nl y c h o os e t o

e x p os e t h eir br e asts t o t h os e w h o’ll d o

i nt e ns e h ar d c or e. T h er e’s c ert ai nl y

r o o m f or all of t h e m u n d er t h e t e nt!

I t hi n k S h ar d a y is t h e o nl y ot h er

m aj or T S G m o d el w h o c o m es t o mi n d

w h o di d n o vi d e o w or k, b ut t h at w as

b a c k i n t h e pr e- w e bsit e er a, w h e n t h e

m a g a zi n e a n d p h ot o s ets t o o k pr e c e-

d e n c e. A g ai n, I r es p e ct t h e m o d els’

c h oi c e t o s et t h e b o u n d ari es w h er e s h e

c h o os es, a n d I s u p p os e it s p e a ks t o

St a c y’s si g nifi c a n c e o n t h e c urr e nt

m o d eli n g s c e n e t h at T S G is b e n di n g

o v er b a c k w ar ds t o a c c o m m o d at e t h os e

b o u n d ari es at St a c y Va n d e n b er g B o o bs

. c o m. S h e c ert ai nl y is w ort h y of t his

tr e at m e nt. – C. N., vi a e m ail

Ye s, n e w c o m er St a c y Va n d e n b er g

alr e a d y h a s h er o w n w e b sit e.

The records required by 18 USC 2257 and associated regulations with respect to this product (and all graphical

materials associated there with) are kept at the office of the Publisher at the follo wing location: Custodian of

Records,The SCORE Group, a division of Quad Int’l., Incorporated, 5001 S. W. 74 Court, Suite 200, Mia mi, FL 33155.

R et ail pri c e: U S A: $ 1 0. 9 9; C a n a d a: $ 1 1. 9 9; U K: £ 6. 9 9. B o n us E diti o n: U S A: $ 1 4. 9 9; C a n a d a: $ 1 6. 9 9. V ol. 2 6, N o. 2 ( o n-s al e M ar c h 2 6, 2 0 1 9). © 2 0 1 9 b y T h e S C O R E Gr o u p a n d Q u a d I nt’l.,

I n c or p or at e d, all ri g ht s r e s er v e d. R e p u bli s hi n g i n w h ol e or i n p art, i n cl u di n g, b ut n ot li mit e d t o, a n y el e ctr o ni c m e di a, i s e x pr e s sl y f or bi d d e n e x c e pt wit h writt e n p er mi s si o n of T h e S C O R E Gr o u p. N a u g ht y

N ei g h b or s ® , L e g S e x ®, 4 0 S o m et hi n g ®, V ol u pt u o u s ® a n d S C O R E ® ar e r e gi st er e d tr a d e m ar k s of T h e S C O R E Gr o u p a n d Q u a d I nt’l., I n c or p or at e d. All p er s o n s d e pi ct e d h er ei n w er e at l e a st 1 8 y e ar s of

a g e at t h e ti m e of t h e p h ot o gr a p h y. E dit ori al Offi c e: P. O. B o x 5 5 8 1 5 0, Mi a mi, F L 3 3 2 5 5- 8 1 5 0. P u bli s h er di s cl ai m s all r e s p o n si bilit y t o r et ur n u n s oli cit e d m at eri al, a n d all ri g ht s i n

m at eri al s p u bli s h e d v e st i n T h e S C O R E Gr o u p a n d V ol u pt u o u s . L ett er s ar e a s s u m e d t o b e f or p u bli c ati o n, u nl e s s ot h er wi s e e n d or s e d, a n d m a y b e e dit e d. T hi s p eri o di c al i s s ol d s u bj e ct t o t h e

f oll o wi n g c o n diti o n s: it s h all n ot b e l e nt, r e s ol d, hir e d o ut or ot h er wi s e di s p o s e d of i n a m util at e d c o n diti o n or i n a n u n a ut h ori z e d c o v er b y w a y of Tr a d e, e x c e pt at t h e f ull r et ail pri c e, or affi x e d t o or a s

a p art of a n y p u bli c ati o n or a d v erti si n g, lit er ar y or pi ct ori al m att er w h at s o e v er, wit h o ut t h e e x pr e s s e d writt e n c o n s e nt of t h e p u bli s h er. A n y si mil arit y b et w e e n a n i n di vi d u al p er s o n or p e o pl e d e pi ct e d i n

t h e fi cti o n or art w or k i n t hi s m a g a zi n e a n d a n y r e al p er s o n or p e o pl e i s p ur el y c oi n ci d e nt al a n d i s n ot i nt e n d e d a s a r e pr e s e nt ati o n of a n y p arti c ul ar i n di vi d u al or cl a s s of p e o pl e. P RI N T E D I N C A N A D A

7


1 6 2 3 2

A T T E N TI O N:

S U B S C RI B E R S

A R E Y O U

M O VI N G ?

T E L L U S Q UI C K L Y!

T h e U. S. P o st Offi c e o nl y f or w ar d s

p eri o di c al s-r at e m ail f or 6 0 d a y s,

s o w e m u st h a v e y o ur n e w a d dr e s s

wit hi n t hr e e w e e k s of y o ur m o v e

t o g u ar a nt e e t h at y o u’ll g et all y o ur

i s s u e s. W e c a n n ot b e h el d r e s p o n-

si bl e f or n o n- d eli v er y of i s s u e s

d u e t o y o ur a d dr e s s c h a n g e.

M AI L T O:

V ol u pt u o u s C h a n g e of A d dr e s s

P. O. B o x 5 5 8 1 5 0

Mi a mi, F L 3 3 2 5 5- 8 1 5 0 U S A

Pl e a s e i n cl u d e y o ur m aili n g l a b el

or a l e gi bl e c o p y.

e m ail: c s er vi c e @ s c or e gr o u p. c o m

T M

B RI N G P AI G E T U R N E R A N D

A L A U R A G R E Y T O G E T H E R!

D e ar Vol u pt u o us ,

F a ns ar e pl e a di n g l eft, ri g ht a n d c e n-

t er t o bri n g b a c k t h eir q u e e ns, Al a ur a

Gr e y a n d P ai g e T ur n er. I m a gi n e a b o y-

girl- girl st arri n g Al a ur a, P ai g e a n d

J M a c … d a m n! I h o p e y o u h a v e n ot

st o p p e d tr yi n g t o m a k e t his h a p p e n.

T hr o u g h t h e y e ars, I h a v e s e e n lit erall

y h u n dr e ds of bi g- b o o b e d w o m e n

o nli n e a n d offli n e. T h es e t w o w o m e n

ar e e x c e pti o n al a n d u nf or g ett a bl e i n

o h-s o m a n y w a ys.

O n a n ot h er s u bj e ct, i n all t h e 2 0

y e ars of m e w at c hi n g p or n, f oll o wi n g

ar e t h e t hr e e iss u es I h a v e f o u n d wit h

B B G s c e n es w hi c h t h e y n e v er g et ri g ht:

Iss u e O n e: T h e girl i n t h e s c e n e is

tr yi n g t o o h ar d t o s atisf y t h e b o ys

si m ult a n e o usl y, w hi c h t ur ns l a b ori o us

f or t h e girl a n d t h e vi e w ers w at c hi n g.

S ol uti o n O n e: If t h e girl r el a x es a n d

gi v es e a c h of t h e b o ys a o n e- o n- o n e

tr e at ( n ot r us hi n g h ers elf a n d e nj o yi n g

t h e m o m e nt), t h at w o ul d b e a w es o m e).

Iss u e T w o: T h e w h ol e s c e n e is fi n-

is h e d wit hi n t h e us u al ti m e sl ot of 2 0

mi n ( or l ess).

S ol uti o n T w o: M or e s cr e e n ti m e is

d efi nit el y n e e d e d f or a b o y- b o y- girl

s c e n e . C’ m o n st u di os. T h e girl is h a v-

i n g s e x wit h n ot o n e b ut t w o g u ys. S h e

d efi nit el y n e e ds m or e ti m e t o h a v e f u n

wit h e a c h of t h e m. T his is j ust c o m m o n

s e ns e, I g u ess.

c o nti n u e d o n p a g e 6 5

S T E P 1 L o g-i n t o y o u r R o k u a c c o u nt a n d a d d t h e p ri v at e c h a n n el S C O R E L A N D T V.

S T E P 2 O n y o u r R o k u, pl a y t h e c h a n n el a n d f oll o w t h e i n st r u cti o n s o n t h e s c r e e n.

S T E P 3 Sit b a c k, r el a x & e nj o y s c e n e s f r o m S C O R E L A N D o n y o u r H D T V.

V I S I T S C O R E t v. T V T O D A Y !

S h o ul d w e tr y t o p air Al a ur a Gr e y

( a b o v e) wit h P ai g e T ur n er ?

8


T H E R E

A R E 3 6 5

D A Y S

I N 2 0 1 9.

M A K E

E V E R Y

O N E O F

T H E M A

V- D A Y!

S U B S C RI BE T O S C O R E L A N D A N D E N J O Y T HE G RE A TE S T

B U S T Y B A BE S I N T HE W O RL D W HE NE VE R Y O U W A N T T HE M!

N E W!

A L L O F C O DI V O R E’ S X X X

S C E N E S A R E LI V E A T S C O R E L A N D

T HE W O RL D’ S # 1 B O O B L O VE R S’ SI TE … BY F A R!

• N E W L O Y A L T Y P R O G R A M. E A R N A N A D DI TI O N A L F R E E SI T E

F O R E A C H M O N T H Y O U’ R E A M E M B E R.

• N E W N O N- R E C U R RI N G, M O N T H- T O- M O N T H BI L LI N G

O P TI O N. N E V E R W O R R Y A B O U T R E BI L LI N G D A T E S!

• N E W HI G H- R E S P H O T O S A N D H D VI D E O S

U SI N G T H E L A T E S T C D N T E C H N O L O G Y.

N O C RE DI T C A R D? N O P R O BLE M!

Vi sit S c or el a n d. c o m t o p a y b y c a s h, c h e c k or m o n e y or d er.


11

F REE

VI DE O S

V O L. 2 6 N O. 1 – C o di V or e’s fir st

bl o w j o b a n d tit-f u c k. Pi c s a n d

b o n u s vi d e o. Di a n a Fr o st a n d

St a c y Va n d e n b er g d e b ut s.

9

F REE

VI DE O S

J A N. 2 01 9 – A n n a b ell e R o g er s

a n d L u n a B u n n y d e b ut. A w ar d s

i s s u e wit h b e st girl s of 2 0 1 8. R a-

c h el R a x x x & S h ar a L o p ez X X X.

11

F REE

VI DE O S

H O LI D A Y 2 01 8 – Girl- n e xt- d o or

A mi e Ta yl or & m e g a- st a c k e d E v a

B er g d e b ut. Mill y M ar k s a n al X X X.

A m or a L e e a n d J o a n a r et ur n.

N O R T H

C O A S T

VI DE O S

N O V. 2 01 8 – O n-l o c ati o n pi ct ori al s

of Eri n a n d H el e n St ar, Al e x y a,

D e m m y Bl az e, Kitt y C ut e, D ari a,

C o di V or e, S h a Riz el a n d m or e.

G RE ATE S T

V- GI RL S

E VE R

S E P T. 2 01 8 – P h ot o s of t h e 2 5

gr e at e st girl s e v er. It’s u p t o y o u

t o d e ci d e w h o’s N o. 1. Pl u s, t hr e e

bi g d e b ut s a n d a h ar d c or e d e b ut.

1 2

F REE

VI DE O S

J U L Y 2 01 8 – Yo u h a v e t o s e e t h e

r a c k o n n e w c o m er A m or a L e e.

D o e s Ali c e h a v e t h e bi g g e st tit s

e v er ? Pl u s, a n al X X X s p e ci al.

8

F REE

VI DE O S

M A Y 2 01 8 – A n n u al c o nt e st i s s u e

wit h t h e 2 0 1 7 wi n n er s. L e g e n d

D e b bi e J or d a n. H e a v y h a n g er s

s p e ci al. Al a ur a Gr e y 3- w a y X X X.

DI GI T AL

E DI TI O N

O NLY

M A R C H 2 01 8 – L ati n a s K at y S h a-

v o n a n d Al e s s a n dr a Mill er d e b ut.

Mill y M ar k s i n h er fir st a n al. Vi n-

t a g e J e a n ni n e Ol dfi el d p h ot o s.

DI GI T AL

E DI TI O N

O NLY

J A N. 2 01 8 – A n i n cr e di bl e i s s u e

f e at uri n g t h e a w ar d s fi n ali st s,

t h e d e b ut s of L ar a J o n e s &

S h ar a L o p ez & Al a ur a Gr e y X X X.

DI GI T AL

E DI TI O N

O NLY

N O V. 2 01 7 – Yo ur f a v orit e girl s

b u sti n g o ut of ti n y s wi m s uit s.

H el e n & Eri n St ar a n d Kitt y C ut e

d e b ut. Mill y M ar k s h ar d c or e.

DI GI T AL

E DI TI O N

O NLY

S E P T. 2 01 7 – Al a ur a i s b a c k a n d

b u sti er t h a n e v er. Pr e g n a nt a n d

b u sti er N at ali e Fi or e. Mill y M ar k s

a n d C o di V or e g o tit-t o-tit.

DI GI T AL

E DI TI O N

O NLY

J U L Y 2 01 7 – R o xi R e d’s fir st a n al

f u c k. M a y W e st gi v e s u p h er a s s

t o t w o st u d s. “ H o ur gl a s s” s p e ci al

wit h o ur c ur vi e st girl s e v er.

DI GI T AL

E DI TI O N

O NLY

M A Y 2 01 7 – A w ar d s i s s u e. N e w

pi ct ori al s of R a c h el R a x x x, Ti g-

gl e Bitti e s, P ai g e T ur n er, J uli a n a

Si m m s, Va n e s s a Y. a n d Al e x y a.

DI GI T AL

E DI TI O N

O NLY

M A R C H 2 01 7 – Fir st p h ot o s of

N at a s h a S w e et, D ari a a n d M s.

Yu m m y. A m a y a M a y br e a k s h er

X X X c h err y. J o a n a Bli s s r et ur n s.

DI GI T AL

E DI TI O N

O NLY

J A N. 2 01 7 – R a c h el R a x x x f u c k s

o n- c a m er a f or t h e fir st ti m e.

K at ari n a D u br o v a i s pr e g n a nt

a n d f u c ki n g. P ai g e T ur n er X X X.

DI GI T AL

E DI TI O N

O NLY

N O V. 2 01 6 – R a c h el R a x x x fir st

p h ot o s a n d i nt er vi e w. C at

B a n gl e s X X X. Ti g gl e Bitti e s i s a

st a c k e d st u d e nt. E mil a X X X.

DI GI T AL

E DI TI O N

O NLY

S E P T. 2 01 6 – D e m m y Bl az e

d e b ut s. R o xi R e d g et s h er K K-

c u p s w ei g h e d a n d s pr a y e d. MI L F

I v a n a Gilf tit-f u c k. Lil a P a y n e.

DI GI T AL

E DI TI O N

O NLY

J U L Y 2 01 6 – F o ur n e w c o m er s.

T w o pr e g g er s, i n cl u di n g b u sti ert

h a n- e v er Mi c k y B ell s. T h e wi n-

n er s of t h e 2 0 1 5 V- m a g A w ar d s.

DI GI T AL

E DI TI O N

O NLY

M A Y 2 01 6 – Ti g gl e Bitti e s, R o x e e

R o bi n s o n a n d Alli e P e ar s o n

d e b ut. A n a st a si a L u x i n t hr e e-

w a y X X X. N e w J o a n a p h ot o s.

DI GI T AL

E DI TI O N

O NLY

F E B. / M A R C H 2 01 6 – N e w pi ct o-

ri al s of K at e M ari e, P- C h a n, J ulia

n a Si m m s, S a m a nt h a Lil y,

L ari s s a Li n n, A n a st a si a & Al e x y a.


9

F REE

VI DE O S

1 2

F REE

VI DE O S

8

F REE

VI DE O S

1 0

F REE

VI DE O S

NE W

MI C K Y

BELL S

S C O R E V O L. 2 8 N O. 2 – St a c y

Va n d e n b er g d e b ut s. I nt er vi e w,

pi c s a n d b e hi n d-t h e- s c e n e s p h o-

t o s. N e w Hit o mi a n d Eri n St ar.

S C O R E V O L. 2 8 N O. 1 – Te n

p a g e s of K ari n a H art p h ot o s wit h

n e v er- b ef or e- p u bli s h e d p h ot o s.

Di a n a Fr o st d e b ut s. Ali c e D P’ d.

S C O R E J A N. 2 01 9 – Al e x y a’s

N ort h C o a st bi ki ni s h o w. L ar a

J o n e s pi c s. T w o n e w n at ur al s

d e b ut s. S C O R E A w ar d s fi n ali st s.

S C O R E D E C. 2 01 8 – S h a Riz el i s

a bi ki ni- b u st er i n t h e D. R. M a s erati’s

cr e a m y X X X r a c k att a c k.

G or g e o u s Ti n a L e e d e b ut s.

S C O R E O C T. 2 01 8 – O ur “ B a c k t o

S c h o ol” s p e ci al i s o ur h ott e st

e v er a n d f e at ur e s f u c ki n g i n t h e

cl a s sr o o m. A m y B ert o n X X X.

ALL

N AT U R AL S

I S S UE

S C O R E S E P T. 2 01 8 – O n e of t h e

m o st- u ni q u e i s s u e s e v er a s w e

c o m p ar e t h e gr e at n at ur al s of

t o d a y t o t h e girl s of y e st er y e ar.

11

B O N U S

S CE NE S

S C O R E A U G. 2 01 8 – J a p a n e s e

n at ur al K a h o S hi b u y a d e b ut s.

Bi ki ni s p e ci al wit h b u st y b a b e s

b u sti n g o ut of ti n y bi ki ni s.

R A C HEL

R A X X X

X X X

S C O R E M A Y 2 01 8 – T h e wi n n er s

of S C O R E N e w c o m er of t h e Ye ar,

M o d el of t h e Ye ar a n d H ar d c or e

P erf or m er of t h e Ye ar.

CL A S SI C

B U S T Y

B A BE S

S C O R E A P RI L 2 01 8 – L o a d e d wit h

p h ot o s of st ar s fr o m t h e 1 9 8 0 s a n d

’ 9 0 s. H ot y o g a wit h Mill y M ar k s.

C ol o m bi a n S h a ni e G a viri a d e b ut s.

L A R A

J O NE S

DE B U T S

S C O R E D E C. 2 01 7 – Te e n R a c h el

R a x x x s m ot h ers a l u ck y g u y wit h h er

h u g e tit s t h e n f u ck s hi m. A n al s p e ci al

wit h 11 l u st y, b u st y, a n al-l o vi n g b a b e s.

C H RI S T Y

M A R K S

S PE CI AL

DI GI T AL

E DI TI O N

O NLY

HI T O MI

E AT S

P U S S Y

AL A U R A

G RE Y

B O Y- GI RL

SE VE N

NE W

GI RL S

S C O R E O C T. 2 01 7 – Si st ers Eri n

a n d H el e n St ar d e b ut. C hri st y M ar k s

s p e ci al wit h h er h ott e st p h ot o s.

N at ur al r a ck s tit-f u ck e d. N e w Hit o mi.

S C O R E J U N E 2 01 7 – 2 5t h a n ni v ers

ar y e diti o n, O v er 1 0 0 girl s. B o o b

Cr ui s e, T h e ’ 9 0 s, Sli m ‘ n’ St a ck e d, T h e

Briti s h I nva si o n & t h e E ur o I nva si o n.

S C O R E O C T. 2 01 6 – Hit o mi e at s

p u s s y o n- c a m er a u n pi x el at e d f or t h e

first ti m e. Te n p a g e s of n at ur al w o n-

d ers. S a m a nt h a Lily s h o w s h er p u s s y.

X L GI R L S S P 3 3 7 – S e v e n girl s

d e b ut. Kitt y C ut e bi ki ni s h o w o n

t h e N ort h C o a st. Pl u m p er O k s a-

n a R o s e i s a X X X s c h o ol girl.

X L GI R L S S P 3 31 – A v er y s p e-

ci al i s s u e f e at uri n g s e v e n n e w-

c o m er s, S uz u mi Wil d er g etti n g

a s s-f u c k e d b y t w o g u y s & m or e.

M AI L T O:

T h e S C O R E Gr o u p ( D e pt. V O 2 6 0 2), P. O. B o x 5 5 8 1 5 0, Mi a mi, F L 3 3 2 5 5- 8 1 5 0 U S A

U. S.: $ 1 4 e ac h, s hi p pi n g i ncl u d e d. All ot h er c o u ntri es: C $ 1 4/ £ 8/ € 9/ A $ 1 4. P O S T A G E & P A C KI N G: C $ 1 5/ £ 1 3/ € 1 4/ A $ 2 2 for o n e m a g azi n e. C $ 9/ £ 8/ € 9/ A $ 1 4 for e ac h a d diti o n al. I nt er n ati o n al

or d ers arrive i n 1 0- 1 4 d ays. 1 5 % disc o u nt is a p pli e d t o a ny C U R R E N T s u bscri b er. M ak e c h eck or m o n ey or d er p ay a bl e t o: T h e S C O R E Gr o u p. W e acc e pt p ay m e nt i n c as h ( £, € , C $, A $

B a nk N ot es or U S $ B a nk N ot es), A m eric a n Ex pr ess tr av el ers c h ecks d e n o mi n at e d i n U S f u n ds or c h ecks fr o m a C a n a di a n b a nk d e n o mi n at e d i n U S $ ( C a n a d a O nly). N o c oi ns. S orr y,

n o I nt er n ati o n al p er s o n al c h e q u e s. F L r esi d e nts a d d 7 % s al es t ax. Cr e dit c ar d or d ers will b e bill e d i n $ at c urr e nt exc h a n g e r at e. W e n e e d cr e dit c ar d a n d m aili n g a d dr ess if t h e t w o ar e

diff er e nt. I nt er n ati o n al or d ers arriv e by Pri ority M ail. C all f or i nf o o n r us h d eliv er y. All s al es ar e fi n al. A d a m a g e d m a g will o nly b e exc h a n g e d f or a n ot h er of t h e s a m e iss u e if r e p ort e d wit hi n

3 0 d ays of r ec ei pt. T h e S C O R E Gr o u p c a n n ot b e h el d r es p o nsi bl e f or C ust o ms s eiz ur es. By or d eri n g, y o u c ertify t h at y o u ar e at l e ast 1 8 y e ars ol d.

❑ I a m a V- m a g s u b s cri b er & s a v e 1 5 % o n all i s s u e s or d er e d.

V O L U P T U O U S: ❑ 2 6- 0 1 ❑ J a n. ’ 1 9 ❑ H ol. ’ 1 8 ❑ N ov. ’ 1 8 ❑ S e pt. ’ 1 8 ❑ J uly ’ 1 8 ❑ M ay ’ 1 8

X L GI R L S: ❑ S P 3 3 7 ❑ S P 3 3 1 S C O R E: ❑ 2 8- 0 2 ❑ 2 8- 0 1 ❑ J a n. ’ 1 9 ❑ D ec. ’ 1 8 ❑ Oct. ’ 1 8 ❑ S e pt. ’ 1 8

❑ A u g. ’ 1 8 ❑ M ay ’ 1 8 ❑ A pr. ’ 1 8 ❑ D ec. ’ 1 7 ❑ Oct. ’ 1 7 ❑ O C T. ’ 1 6

P a y m e nt M et h o d : ❑ C as h ❑ C h eck ❑ M o n ey Or d er ❑ M/ C/ E ur oc ar d/ Acc ess/ Sirr us ❑ VI S A/ Pl us ❑ A M E X ❑ Disc ov er/ N ov us ❑ M a estr o ❑ J C B

❑ Di n ers Cl u b ❑ U ni o n Pay I n c as e of s ell o ut, list alt er n at e c h oic e(s):

Cr e dit C ar d #:

Ex pir es:

Pr ovi d e S ec urity C o d e ( L ast 3 Di gits A b ov e Si g n at ur e): A m eric a n Ex pr ess C ar d h ol d ers e nt er t h e 4 di gits a b ov e C ar d N o. H er e:

N a m e: A g e: C ust. I D #:

A d dr ess:

Tel e p h o n e/ E m ail:

City: St at e/ C o u ntr y: Zi p/ Post al C o d e:

Si g n at ur e: V O 2 6 0 2

Cr e dit C ar d Or d ers C a n n ot B e Pr oc ess e d Wit h o ut Si g n at ur e a n d S ec urity C o d e

T O L L- F R E E U. S. & C A N.

1- 8 0 0- 4 21- 0 7 6 0

2 4- H O U R F A X

1- 3 0 5- 6 6 2- 5 9 5 2

W O R L D WI D E

+ 01- 3 0 5- 6 6 2- 5 9 5 9

I N T E R N E T

w w w. e B o o b St or e. c o m

W E A C C E P T P A Y M E N T S

I N U. S. $, C $, £ A N D €


K RI S TI N A MIL A N

C AT B A N GLE S

ALE S S A N D R A MILLE R

L U N A B U N N Y

S A V A N A GI N GE R

S H A NIE G A VI RI A

S H A R A L O PEZ

E v er y o n e k n o w s L ati n a c hi c k s h a v e t h e hi g h e st s e x dri v e s i n t h e w orl d. S C O R E’ s B u st y L ati n a s h a v e t h e

bi g g e st tit s, t o o, a n d t h e y u s e t h e m t o c o a x c u m fr o m h u g e p or n c o c k s. T hi s br a n d- n e w m o vi e f e at ur e s

ei g ht st a c k e d c hi c k s, i n cl u di n g all-ti m e gr e at Kri sti n a Mil a n fr o m t h e D o mi ni c a n R e p u bli c, i n X X X a cti o n

s h ot fr o m a b o o b l o v er’ s p oi nt of vi e w. Pl u s, C ol o m bi a n b e a ut y S h a ni e G a viri a i n a b o n u s s ol o s c e n e.

S h a ni e i s tr ul y s p e ct a c ul ar wit h h er s u p er- c ur v a c e o u s b o d y: bi g tit s, a ti n y w ai st a n d t h o s e bi g hi p s s o

m a n y L ati n girl s h a v e. A n d h er a bilit y t o s elf- s u c k h er ni p pl e s w hil e fi n g eri n g h er p u s s y i s b e y o n d c o m p ar e.

1 2


S H A NIE G A VI RI A


S H A R A L O PEZ


L U N A B U N N Y

S h ar a L o p e z, o n e of t h e

t o p n e w c o m er s of 2 0 1 8,

i s t h e ot h er C ol o m bi a n

h otti e i n t hi s m o vi e.

S h e’ s a s e x y s e cr et ar y

w h o g et s t h e b o s s’

att e nti o n wit h h er cl e a v-

a g e-r e v e ali n g o utfit. W e

d o n’t k n o w if s h e’ s

g o n n a g et a r ai s e, b ut

s h e d efi nit el y g et s a ri s e

o ut of hi m! N e w c o m er

L u n a B u n n y g et s h er tit s

cr e a m e d a n d h er m o ut h

a n d pi n k p u s s y f u c k e d

b y bi g- di c k e d J M a c.

L u n a li k e s it h ar d a n d

r o u g h, a n d s h e g et s it

ri g ht o n t h e kit c h e n fl o or.

S a v a n a Gi n g er ( w h o s e

si st er i s a p or n st ar) i s a

p ol e d a n c er w h o s e a u diti

o n f or t h e cl u b’ s b o s s

b e c o m e s v er y h a n d s- o n.

S A V A N A GI N GE R

1 5


K RI S TI N A MIL A N

T h e gr e at Kri sti n a

Mil a n gi v e s a h ar d

c o c k h er f ull att e nti o n

wit h h er w et m o ut h,

m a s si v e m a m s a n d

ti g ht p u s s y i n a s c e n e

s h ot o n-l o c ati o n i n

t h e D o mi ni c a n

R e p u bli c. T h e si z e of

Kri sti n a’ s J- c u p s i s

a st o u n di n g, a s ar e

h er wi d e, d ar k ar e o-

l a e. B oli vi a n b a b e

Al e s s a n dr a Mill er

g et s pi c k e d u p o n t h e

str e et b y a c o n str u c-

ti o n w or k er a n d t a k e s

hi m b a c k t o h er pl a c e

f or a n a n o n y m o u s

s u c k a n d f u c k. P u ert o

Ri c a n si z zl er C at

B a n gl e s i s a hi g h-

cl a s s h o o k er w h o

gi v e s sl o p p y bl o w

j o b s a n d off er s u p h er

w et c u nt f or c a s h.

T h e D V D al s o f e a-

t ur e s bi g- a s s e d

S C O R E Girl D a yl e n e

Ri o i n X X X a cti o n.

ALE S S A N D R A MILLE R

1 6


O R DE R

N O W O N

P A GE 9 9

C AT B A N GLE S


I N T E R VI E W B Y J A N B A L CI K

L ater i n t his iss ue, we’ll a n n o u nce t he wi n ner of

2 0 1 8 Ne wc o mer of t he Ye ar. A ye ar fro m n o w, we’ll

a n n o u nce t he wi n ner of 2 0 1 9 Ne wc o mer of t he

Ye ar. A n d t here’s a g o o d c h a nce t h at it’ll be t he girl

y o u’re l o o ki n g at ri g ht n o w: C her yl Bl oss o m, a 2 0-

ye ar- ol d, J-c u p be a ut y fro m R ussi a wit h a wi n ni n g

s mile a n d a p air of t he fi nest n at ur als we’ ve e ver

see n. C her yl a n d St ac y Va n de n ber g, w h o de b ute d

l ast iss ue, are alre a d y m a ki n g 2 0 1 9 me m or a ble.

C her yl, w h o h as a s weet v oice a n d a pl a yf ul

i n n oce nce a b o ut her, is alre a d y m a ki n g he arts be at

f aster a n d h ar d- o ns h ar der. W he n we i ntro d uce d

her o n t he S C O R E L A N D Bl o g ( bl o g. S C O R E

L A N D. c o m ), re a ders j ust a b o ut l ost t heir mi n ds

o ver her.

“ Perfect b o d y, n o t att o os, ” To n y s ai d. S ai d B art,

“ S he is ast o nis hi n gl y be a utif ul, a n i nst a nt f a v orite

of bi g- bre ast l o vers. ” A n d Ste ve wrote, “ T h a n k y o u

f or a d di n g C her yl Bl oss o m t o y o ur li ne of v ol u p-

1 8


t u o us vi xe ns. Yo u are alre a d y m a ki n g

t he c h oice f or Ne wc o mer of t he Ye ar

2 0 1 9 ver y diffic ult! ”

C her yl h a d bee n a we bc a m m o del f or

a ye ar w he n s he w as p oi nte d i n o ur

directi o n b y De m m y Bl a ze, w h o’s fro m

U kr ai ne, a d diti o n al e vi de nce t h at s o me

of o ur best m o del sc o uts are t he m o dels.

B y t he w a y, o n t he ne xt s pre a d,

C her yl s h o ws us t he fi ve p arts of her

b o d y s he li kes m ost. We l o ve e ver y si n-

gle i nc h of her!

V- M A G: Hi, C h er yl, a n d w el c o m e t o

Vol u pt u o us . It’s gr e at t o h a v e y o u

h er e. I h e ar d t h at y o u ar e fri e n ds

wit h D e m m y Bl a z e. H o w d o y o u

a n d D e m m y k n o w e a c h ot h er ?

C H E R Y L: I h a v e a fri e n d w h o’s a

p h ot o gr a p h er, a n d o n e d a y, h e t ol d

m e t h at h e k n o ws a girl wit h a bi g

c h est, a n d s h e c a n h el p m e wit h

fi n di n g m o d eli n g j o bs, s o I wr ot e t o

D e m m y, a n d n o w …I d o n’t t hi n k

y o u’ d c all us g o o d fri e n ds. We ar e

j ust t w o girls w h o h el p e a c h ot h er

a n d h a v e a g o o d r el ati o ns hi p, a n d

s h e t ol d m e a b o ut S C O R E L A N D .


B A R E F AC T S

C h e r yl

Bl o s s o m

Birt h d a y: M a y 5, 1 9 9 8

A g e: 2 0 H ei g ht: 5’ 7 ”

Wei g ht: 1 8 0 l b s. Br a Si z e : 3 8J

M e a s ur e m e nt s: 4 8- 3 0- 4 4

B or n & Li v e s: R u s si a

O c c u p ati o n: We b c a m m o d el

M o vi e s: All St a c k e d, All

N at ur al 8 ( X- R at e d. A v aila

bl e o n p a g e 9 9). A m at c h-

i n g vi d e o of t hi s pi ct ori al

i s i n cl u d e d wit h t hi s

i s s u e. S e e p a g e t hr e e.


V- M A G: H a v e y o u m et

D e m m y f a c e-t o-f a c e ?

C H E R Y L: N o, n ot y et.

V- M A G: W h at w as y o ur

r e a cti o n w h e n y o u s a w

S C O R E L A N D ?

C H E R Y L: I t hi n k I w as a

littl e s ur pris e d. B ef or e I

s a w S C O R E L A N D , I

c o ul d n’t i m a gi n e t h at t h er e

c o ul d b e a pl a c e w h er e

girls wit h bi g c h ests c o ul d

m o d el a n d t h er e c o ul d b e a

pl a c e w h er e o nl y girls wit h

bi g c h ests w er e s h o oti n g.

V- M A G: W h at si z e ar e

y o ur b o o bs ?

C H E R Y L: A b o ut a J- c u p

ri g ht n o w, alt h o u g h s o m e-

ti m es t h e y g et bi g g er. M y

c h est is al w a ys b e c o mi n g

bi g g er. It’s b e e n li k e t h at

all m y lif e.

V- M A G: Wer e y o u t h e

b usti est girl i n s c h o ol ?

C H E R Y L: [ L a u g hs] Yes, I

2 3


w as. B y t h e ei g ht h gr a d e, I h a d t h e

bi g g est br e asts i n s c h o ol. C hil dr e n

c o nst a ntl y t e as e d m e, s o I di d n’t

u n d erst a n d t h at bi g br e asts ar e

b e a utif ul f or a l o n g ti m e.

V- M A G: H o w ol d w er e y o u w h e n

y o u r e ali z e d t h at y o ur bi g br e asts

ar e b e a utif ul ?

C H E R Y L: It h a p p e n e d a b o ut a y e ar

a g o. A l o c al w e b c a m m o d el i n R ussi a

h el p e d m e t o r e c o g ni z e t h at a bi g

c h est c a n b e pr ett y a n d b e a utif ul.

B ef or e, I h a d n e v er h e ar d t h at fr o m

g u ys or ot h er p e o pl e. F or e x a m pl e,

m y gr a n n y t h o u g ht t h at bi g c h ests

ar e n ot b e a utif ul a n d w as al w a ys

t elli n g m e t o hi d e t h e m.

V- M A G: W h e n di d y o ur b o o bs st art

t o d e v el o p ?

C H E R Y L: It w as a b o ut si xt h gr a d e, if

I’ m n ot mist a k e n, m a y b e e v e n fift h

gr a d e. Or m a y b e e arli er. [ L a u g hs]

S o m eti m e b et w e e n f o urt h gr a d e a n d

si xt h gr a d e.

V- M A G: I r e a d o n y o ur m o d el i nf o

s h e et t h at y o u h a d a ki n k y s e x u al

e n c o u nt er i n a p ar k. C a n y o u t ell us

w h at h a p p e n e d ?

c o nti n u e d o n p a g e 6 2


A V AL O N

S HE’ S N O T A M Y T H. S HE’ S ALL RE AL.

“I t e n d t o st a n d o ut i n a cr o w d wit h m y bri g ht, r e d h air O p p ort u niti es s u c h as s h o wi n g off h er b e a utif ul f a c e a n d

a n d bi g b o o bs, ” s ai d A v al o n, a w e b c a m girl fr o m A ustr ali a b o d y i n a w orl d wi d e m e n’s m a g a zi n e f or t h e first ti m e. “I

w h o als o g o es b y t h e T witt er n a m e F a er y Pri n c ess. “I pr ef er p ositi v e att e nti o n b as e d o n m y s kills, c h ar a ct er a n d

a p pr e ci at e t h e o p p ort u niti es a n d r e w ar ds t h e y pr es e nt. ” p ers o n alit y, ” A v al o n s ai d. H e y, w e c a n gi v e h er t h at, t o o!

2 6


B A R E F AC T S

A v al o n

Birt h d a y: O ct o b er 2 2, 1 9 9 0

A g e: 2 8 H ei g ht: 5’ 1 ”

Wei g ht: 1 4 2 l b s. Br a Si z e : 3 8 F F

M e a s ur e m e nt s: 4 4- 3 2- 3 8

Li v e s: A u str ali a

Vi d e o: A m at c hi n g vi d e o of

t hi s pi ct ori al i s i n cl u d e d wit h

t hi s i s s u e. S e e p a g e t hr e e.

2 9


T h es e p h ot os

( a n d t h e b o n us

vi d e o t h at’s

i n cl u d e d wit h

t his iss u e)

w er e, i n d e e d,

s h ot i n A ustr

ali a, a c o ntin

e nt t h at h as

gi v e n us v er y

f e w V- Girls.

“I’ m a c a m girl,

s o I oft e n m ast

ur b at e li v e

o n- c a m er a b e-

f or e a n a u die

n c e, e ar ni n g

t o k e ns f or

w h at ot h ers d o

i n s e cr et u n d er

t h e c o v ers. It’s

gr e at! ” S h e

als o s ai d, “I

o n c e h a d s e x

hi g h u p i n a

tr e e. ” We’ d

cli m b t h e hi g h-

est m o u nt ai n

f or A v al o n.


T hi s c o nt e st w a s o n e

of o u r cl o s e st e v e r!

I n 2 0 1 7, t h er e w a s n o d o u bt. G oi n g

u p a g ai n st o n e of t h e m o st-t al e nt e d

fi el d s of n e w c o m er s e v er, Mill y

M ar k s w o n N e w c o m er of t h e Y e ar

b y a wi d e m ar gi n. B ut t hi s y e ar w a s

diff er e nt. A g ai n, t h e n e w c o m er s

w er e o ut st a n di n g. A L E X SI S F A Y E ,

o ur s e c o n d r u n n er- u p, a n d L A R A

J O N E S , o ur fir st r u n n er- u p, w er e

c o v er girl s. A MI E T A Y L O R m a d e a

bi g s pl a s h w h e n s h e d e b ut e d i n t h e

H oli d a y ’ 1 8 i s s u e. B ot h Al e x si s a n d

L ar a l e d t h e v oti n g at s e v er al p oi nt s

i n t h e c o u nti n g, b ut a n ot h er gr e at,

n e w girl e v e nt u all y e d g e d t h e m o ut.

3 2


R ai s e a gl a s s a n d

t o a st t h e b e a utif ul,

st a c k e d A m o r a L e e.

If y o u h a d a s k e d A m or a a y e ar a g o w h et h er s h e

t h o u g ht s h e h a d a c h a n c e t o wi n V ol u pt u o u s

N e w c o m er of t h e Y e ar, h er a n s w er pr o b a bl y

w o ul d h a v e b e e n al o n g t h e li n e s of, “ W h at’ s

V ol u pt u o u s ? ” or “ V ol u pt u o u s w h at ?” M o d eli n g

n u d e – s h o wi n g off h er bi g tit s f or all t h e w orl d t o

s e e – w a s t h e f urt h e st t hi n g fr o m h er mi n d. A n d t h e n …

“I G o o gl e d y o u g u y s b e c a u s e a fri e n d t ol d m e, w h e n I

w a s t hi n ki n g of g etti n g a r e d u cti o n, t o d o s o m e m o d eli

n g wit h m y b o o b s. I w a s li k e, ‘ N o w a y!’ B ut I G o o gl e d

‘ bi g- br e a st e d m o d el s’ a n d y o u g u y s p o p p e d u p.”

3 4


B A R E F AC T S

A m o r a L e e

Birt h d a y: M ar c h 1, 1 9 8 5

A g e: 3 4 H ei g ht: 5’ 6 ”

Wei g ht: 1 7 2 l b s. Br a : 3 6 K

M e a s ur e m e nt s: 4 8- 3 0- 3 6

Pr e vi o u s a p p e ar a n c e s: D e c. ’ 1 8,

J ul y ’ 1 8 M o vi e s: All St a c k e d,

All N at ur al 8 ( X- R at e d. Or d er

o n p a g e 9 9). A m at c hi n g vi d e o

of t hi s pi ct ori al i s i n cl u d e d

wit h t hi s i s s u e. S e e p a g e 3.


A n d s o

b e g a n

o n e of t h e

gr e at e st

f air y t al e

st ori e s i n t h e 2 5-

y e ar hi st or y of V- m a g:

A girl w h o h a d n e v er

b e e n a p pr e ci at e d f or

h er br e a st s, w h o c o n-

si d er e d t h e m a f a ult,

n ot a n a s s et, di s c o v-

er s a w h ol e u ni v er s e

of m e n w h o will a d or e

h er a n d m a k e h er f e el

li k e a st ar. “I f e el t h at

m a y b e I’ v e b e e n mi s s-

i n g o ut o n lif e b e c a u s e

I h a v e bi g b o o b s a n d

di d n’t w a nt t h e m, b ut it

t ur n s o ut t h at I’ v e

b e e n bl e s s e d b y g o d

t o h a v e t h e m.”


A m or a L e e w o n N e w c o m er of

t h e Y e ar wit h 2 3. 8 % of t h e v ot e,

e d gi n g o ut L ar a J o n e s a n d

Al e x si s F a y e. Wr ot e Ni c k, “ T h at

s a yi n g a b o ut ‘ S h e m a k e s ti m e

st a n d still’ ? H ell, I l o o k at A m or a a n d I f org

et w h at ti m e i s, w h at a c al e n d ar i s, w h at

m y n a m e i s.” F. S. c all e d h er “t h e c o m pl et e

p a c k a g e, d e sti n e d t o b e a cl a s si c.”


4 0

A m or a w a s s h o c k e d w h e n s h e f o u n d o ut h o w

m u c h w e w a nt e d h er. “ A n d w h e n y o u s ai d I

h a d t o g et c o m pl et el y n a k e d, I s ai d, ‘ H u h ?

N a k e d ?’ a n d y o u s ai d, ‘ U h- h u h, a n d pl a y wit h

y o ur b o o b s a n d ji g gl e t h e m,’ I s ai d, ‘ P e o pl e

d o t hi s ?’” T h e y d o. N o w, A m or a d o e s it b e st.


A n y o n e of t h e s e

gi rl s w o ul d h a v e b e e n

a w o r t h y wi n n e r.

T al k a b o ut a wil d ri d e! Aft er a 2 0 1 7

M o d el of t h e Y e ar c o nt e st i n w hi c h

w e h a d n o i d e a w h o w o ul d wi n u ntil

t h e fi n al mi n ut e s of c o u nti n g, al o n g

c a m e t h e 2 0 1 8 c o nt e st, i n w hi c h all

1 2 fi n ali st s l e d at s o m e p oi nt i n t h e

v oti n g. W o ul d D E M M Y B L A Z E wi n

f or t h e s e c o n d ti m e i n a r o w ? W o ul d

MI L L Y M A R K S p ull off t h e

N e w c o m er of t h e Y e ar/ M o d el of t h e

Y e ar t w o- y e ar d o u bl e pl a y ? Or

w o ul d E RI N S T A R , w h o d e b ut e d i n

t h e fi n al i s s u e of 2 0 1 7, hi n d eri n g

h er c h a n c e s t o wi n 2 0 1 7 N e w-

c o m er of t h e Y e ar, s ur g e t o vi ct or y ?

4 2


Di d C o di V o r e s u c k

a n d f u c k h e r w a y t o

t h e t o p ? D a m n ri g ht!

W e c a n c o m e u p wit h m a n y r e a s o n s C o di V or e w o n

M o d el of t h e Y e ar. S h e’ s b e a utif ul, s e x y a n d b u st y.

N o d o u bt a b o ut t h at. B ut all of o ur girl s ar e b e a utif ul,

s e x y a n d b u st y. S h e h a s a gr e at girl- n e xt- d o or p ers

o n alit y t h at s hi n e s t hr o u g h i n all of h er p h ot o s a n d

vi d e o s. B ut w h y di d C o di wi n 2 0 1 8 M o d el of t h e

Y e ar aft er fi ni s hi n g s e c o n d i n t h e 2 0 1 7 N e w-

c o m er of t h e Y e ar c o nt e st ? F or t h e a n s w er, l o o k

t o p a g e s e v e n of t h e J a n u ar y 2 0 1 9 i s s u e.

4 4


O n p a g e

s e v e n of

t h e J a n.

’ 1 9 i s s u e,

t h e

a n n o u n c e m e nt w a s

m a d e t h at C o di’ s

fir st h ar d c or e m o vi e,

titl e d C o di V or e X X X ,

h a d hit t h e s h el v e s.

Y o u s e e, 2 0 1 7

N e w c o m er of t h e

Y e ar Mill y M ar k s

h a d alr e a d y d o n e

h ar d c or e. C o di

d oi n g it w a s n e w,

bi g, e x citi n g …

s o m et hi n g w e

w er e n’t s ur e

w o ul d h a p p e n.


B A R E F AC T S

C o di V o r e

Birt h d a y: F e b. 1 8, 1 9 9 5 A g e: 2 4

H ei g ht: 5’ 2 ” Wei g ht: 1 3 8 l b s.

M e a s ur e m e nt s: 4 0- 2 8- 3 8

Pr e vi o u s a p p e ar a n c e s: V ol. 2 6, N o.

1, J a n. ’ 1 9, N o v. ’ 1 8 a n d m or e

M o vi e s: C o di V ore X X X ( X X X-

R at e d); O n L o c ati o n N ort h

C o a st ( X- R at e d). A v ail a bl e o n

p a g e 9 9. A m at c hi n g vi d e o of

t hi s pi ct ori al i s i n cl u d e d wit h

t hi s i s s u e. S e e p a g e t hr e e f or

y o ur e x cl u si v e c o d e.


W e n o w

c all y o ur

att e nti o n

t o t h e t hir d

p a g e of t hi s

pi ct ori al. “I’ v e

n e v er h a d a ri m j o b,”

C o di s ai d, “ a n d s e v eral

m e n h a v e t ol d m e,

‘I’ m g oi n g t o gi v e y o u

a gr e at ri m j o b. Y o u’r e

g oi n g t o l o v e w h e n I

e at y o ur a s s,’ b ut it’ s

n e v er h a p p e n e d. I’ v e

n e v er h a d m y a s s h ol e

li c k e d. I’ m a ct u all y

pr ett y e x cit e d f or t h at.

I’ m v er y s e n siti v e

ar o u n d t h at ar e a, a n d

h a vi n g it e x pl or e d v er y

li g htl y s o u n d s s o h ot.”

C o di m a k e s t hi n g s –

a n d h ar d- o n s – h a p p e n.


“I

l o v e

t h e

i d e a

of h a v-

i n g s e x o n- c a m-

er a or i n fr o nt of

p e o pl e,” C o di

s ai d. “It m e a n s

t h at I’ m h ot. I

li k e t o h a v e s e x

w h e n I f e el s e x y,

a n d I li k e t o

h a v e s e x wit h

s e x y p e o pl e,

a n d I g et t o d o

all of t h at, a n d if

p e o pl e ar e

w at c hi n g, t h at’ s

g o o d, t o o.

H o p ef ull y I’ll

t e a c h y o u s o m e-

t hi n g v al u a bl e!”


K AT A RI N A

S HE’ S EI G H T- M O N T H S P RE G GE R S

M ost of t h e ti m e, b e a utif ul C z e c h b a b e K at ari n a D u br o v a is

a sli m ‘ n’ n at ur all y st a c k e d S C O R E Girl. B ut t h e n t h er e ar e

t h os e ti m es –t h os e w o n d erf ul ti m es – w h e n K at ari n a g ets

pr e g n a nt. H er b ell y s w ells. H er tits g et bi g g er. H er ar e ol a e

d ar k e n. A n d t h e n s h e b e c o m es t h e girl of e v er y pr e g g o

l o v er’s dr e a ms. S o s w e et, s e e mi n gl y s o i n n o c e nt, a n d y et,

s h e l o v es t o b ar e h er pr e g n a nt b o d y f or all t h e w orl d t o

s e e. “I t hi n k I a m h or ni er w h e n I a m pr e g n a nt, ” s h e s ai d.

5 4


B A R E F AC T S

K a t a ri n a D u b r o v a

Birt h d a y: S e pt e m b er 1 9, 1 9 8 5

A g e: 3 3 H ei g ht: 5’ 4 ”

Br a Si z e: 3 6 F F Pr e vi o u s a p p e ara

n c e s: J a n. ’ 1 7, A u g. ’ 1 5

M o vi e s: S C O R E X X X N at ur al s

a n d K at ari n a D u br o v a ( X X X-

R at e d. A v ail a bl e o n p a g e 9 9).

A vi d e o of t hi s pi ct ori al i s

i n cl u d e d wit h t hi s i s s u e. S e e

p a g e t hr e e f or y o ur c o d e.


O ur st u di o st aff i n t h e C z e c h R e p u bli c t ol d us t h at

K at ari n a w as s o h or n y, s h e w as c o nst a ntl y t o u c hi n g a n d

r u b bi n g h ers elf, e v e n off- c a m er a. Pr e g n a n c y d o es t h at.

K at ari n a’s b o o bs ar e bi g g er a n d m u c h m or e s e nsiti v e. H er

v ul v a is m or e s e nsiti v e a n d e n g or g e d. H er s e x dri v e is i n

w ar p dri v e. S h e m ast ur b at es, f u c ks a n d c u ms m or e

i nt e ns el y. H er h us b a n d, w h o s h e oft e n f u c ks o n- c a m er a,

t ol d us his l o v el y wif e w a nts t o h a v e s e x d a y a n d ni g ht.

5 9


6 0

K at ari n a’s

b ell y is h u g e at

ei g ht- m o nt hs

pr e g g ers a n d

l o o ks e v e n bi g-

g er b e c a us e of

h er sli m b o d y.

T h e vi e w fr o m

b el o w is ast o n-

is hi n g a n d, i n

o ur o pi ni o n,

o n e of t h e

gr e at est pr e g-

g er p h ot os

e v er: b utt erfl y

p uss y li ps

p ull e d a p art

f or a h e a v e nl y

vi e w of pi n k

p ar a dis e,

gi g a nti c b ell y,

h u g e tits, l ar g e,

d ar k ar e ol a e

a n d t h at pr ett y

s mil e. We t hi n k

t his h ot K at

s h o ul d al w a ys

b e pr e g n a nt.


C H E R Y L B L O S S O M

C o nti n u e d fr o m p a g e 2 4

C H E R Y L: [ L a u g hs] It w as wit h a g u y. It

w as e arl y e v e ni n g, a n d w e w er e g oi n g

f or a w al k i n a p ar k n e ar m y h o us e. It

w as r e all y c ol d o utsi d e, a n d w e h a d

s o m e al c o h ol, a n d y o u k n o w w h at h a p-

p e ns w h e n p e o pl e li k e e a c h ot h er. We

h a d s e x i n t h e p ar k! It w as a ni c e e x p e-

ri e n c e, a n d I r e all y li k e t h at it w as n ot

o ur l ast m e eti n g. Aft er t his e v e ni n g, w e

h a d r el ati o ns f or f o ur, m a y b e fi v e m or e

m o nt hs.

V- M A G: W h at ar e y o ur h o b bi es ?

C H E R Y L: I li k e t o dr a w. I li k e fl o w ers. I

li k e t o w at c h m o vi es. J a p a n es e a ni m a-

ti o n. I li k e t o r e a d b o o ks. I pr ef er cl assi c

R ussi a n lit er at ur e. I li k e m usi c. I a m g etti

n g i nt er est e d i n p h ot o gr a p h y.

V- M A G: D o y o u h a v e a n y s p e ci al t ale

nts ot h er t h a n t h e o b vi o us o n es ?

C H E R Y L: We h a v e a s a yi n g, “ a t al e nt e d

p ers o n is t al e nt e d i n e v er yt hi n g. ” I’ m

g o o d at dr a wi n g, p h ot o gr a p h y a n d

u n d erst a n di n g art. I d o n’t h a v e a n y

pr o bl e m s l e ar ni n g t o pl a y m u si c al

i nstr u m e nts. I’ m g o o d at m at h a n d

s o m e ot h er s ci e n c es. B ut it is f u n n y

b e c a us e e v er y ti m e I a c hi e v e s u c c ess i n

s o m et hi n g, I i nst a ntl y l os e i nt er est i n it.

I a m l o o ki n g f or s o m et hi n g t h at will

r e all y i nt er est m e.

V- M A G: W h at ki n d of br as d o y o u b u y ?

C H E R Y L: I h a v e n o s p e ci al pr ef er e n c e i n

t h e st yl e of br as t h at I b u y. If I li k e o n e, I

b u y it. Of c o urs e, I n e e d t o tr y it o n t o b e

s ur e it is t h e ri g ht si z e a n d s h a p e.

V- M A G: If w e s a w y o u o ut i n p u bli c o n

a s u n n y s u m m er d a y, w h at w o ul d y o u

b e w e ari n g ?

C H E R Y L: I tr y t o a v oi d t h e s u n, s o I

t hi n k if y o u s a w m e o utsi d e i n t h e s u m-

m er, I will h a v e s o m et hi n g wit h l o n g

sl e e v es a n d m a y b e y o u w o n’t s e e m e

w h e n t h e s u n is o ut. I st art e d t o w e ar

t hi n gs wit h a n e c kli n e j ust r e c e ntl y.

E arli er, I tri e d t o hi d e t h e si z e of m y

c h est t o f e el m or e c o mf ort a bl e. N o w I

li k e t o w e ar t hi n gs wit h a n e c kli n e,

alt h o u g h I d o n’t t hi n k t h at i n or d er t o

dr a w att e nti o n t o m y br e asts, I n e e d t o

w e ar s o m et hi n g s p e ci al. It is i m p ossi bl e

t o hi d e t h e m!

V- M A G: Ar e y o ur br e asts still gr o wi n g ?

C H E R Y L: I t hi n k t h e y ar e n ot gr o wi n g

n o w, b ut a y e ar a g o, t h e y w er e a b o ut a

c u p s m all er t h a n t o d a y. N o w I’ m a littl e

bi g g er o v er all t h a n I w as a y e ar a g o. A

y e ar a g o t h e y w er e a b o ut a n H- c u p.

V- M A G: D o p e o pl e e v er a c c us e y o u of

st uffi n g y o ur br a ?

C H E R Y L: N o. T h e y h a v e n e v er d o n e

t h at, b ut I r e m e m b er o n e sit u ati o n w h e n

I w as i n a n ot h er t o w n i n m y c o u ntr y,

a n d I w as w al ki n g d o w n t h e str e et, a n d

a girl w as w al ki n g t o w ar d m e, a n d s h e

t ol d m e t h at s u c h bi g sili c o n e br e asts ar e

h orri bl e. A n d I s ai d, “ O k a y. ”

V- M A G: Di d y o u s h o w h er t h at t h e y ar e

n ot sili c o n e ?

C H E R Y L: N o! S h e j ust w al k e d a w a y

a n d I t h o u g ht, “I will n e v er s e e y o u

a g ai n, I h o p e. ”

V- M A G: D o y o u g et a l ot of att e nti o n

b e c a us e of y o ur c h est ?

C H E R Y L: Yes, a n d I t hi n k it is f u n n y.

S o m eti m es I w al k d o w n t h e str e et a n d

m e n t ur n ar o u n d or s h o ut o ut w or ds of

s ur pri s e or a p pr o v al. It’ s e s p e ci all y

f u n n y t o w at c h t h e r e a cti o n of m e n w h o

ar e g oi n g h a n d-i n- h a n d wit h t h eir girlfri

e n ds. M a n y of t h e m tr y n ot t o l o o k,

b ut t h e y c a n n ot r esist, a n d it t ur ns o ut

b a dl y f or t h e m. [ L a u g hs]

V- M A G: H a v e m ost of y o ur b o yfri e n ds

li k e d bi g b o o bs ?

C H E R Y L: M ost of m y b o yfri e n ds pr ef er

ass es. [ L a u g hs] I d o n’t k n o w h o w it h a p-

6 2

1 6 2 2 8


p e ns wit h m e. I h a v e a fri e n d w h o h as a

bi g ass, a n d m ost of h er b o yfri e n ds li k e

s m all ass es, a n d m y sit u ati o n is t h e

o p p osit e. M y b o yfri e n ds t ell m e, “ T h es e

ar e g o o d, b ut I pr ef er ass. ” I d o n’t k n o w

w h y. [ L a u g hs]

V- M A G: H a v e y o u e v er h a d y o ur tits

f u c k e d b y a g u y ?

C H E R Y L: Yes. Of c o urs e! It’s c o ol w h e n

y o u c a n d o s o m et hi n g t h at will b e pl e a-

s a nt f or y o ur b o yfri e n d. If h e w a nts t o

tr y it, I d o it.

V- M A G: D o y o u e nj o y it ?

C H E R Y L: Yes. It is a l ot of f u n.

V- M A G: Ar e y o u i nt o a n y f etis h es ?

C H E R Y L: I li k e m or e s e ns u al, r o u g h s e x.

Te n d er n ess is g o o d, b ut p assi o n is m or e

i m p ort a nt t o m e.

V- M A G: D o y o u m ast ur b at e ?

C H E R Y L: T h er e ar e s o m e t hi n gs t h at I

h esit at e t o t al k a b o ut. T his is o n e of

t h os e t hi n gs. I’ m v er y e m b arr ass e d t o

dis c uss it, s o I’ d r at h er w e d o n’t.

V- M A G: W h at ki n d of d at es d o y o u li k e

t o g o o n ?

C H E R Y L: I li k e w h e n a m a n c a n g et m e

t al ki n g. If I a m e nj o yi n g t h e c o n v ers a-

ti o n, it d o es n’t m att er w h er e w e ar e. We

c a n b e a n y w h er e ?

V- M A G: W h at ar e y o ur s e x f a nt asi es ?

C H E R Y L: I w o ul d li k e t o tr y gr o u p s e x,

b ut I d o n ot t hi n k I’ll e v er d o it. It is

s o m et hi n g t h at is j ust a f a nt as y.

V- M A G: H o w oft e n d o y o u h a v e s e x ?

C H E R Y L: I’ m n ot a s u p p ort er of c as u al

s e x. Ot h er t h a n w h at h a p p e n e d i n t h e

p ar k t h at ni g ht, I o nl y h a v e s e x wit h a

m a n wit h w h o m I a m i n a r el ati o ns hi p.

S o m eti m es I d o n’t h a v e s e x f or si x

m o nt hs or m or e.

V- M A G: D o m e n us u all y l o o k at y o ur

e y es or y o ur c h est w h e n t h e y ar e t al ki n g

t o y o u ?

C H E R Y L: I t hi n k m ostl y t h e y l o o k i n m y

e y es, b ut if t h e y ar e l o o ki n g at m y c h est,

I d o n’t s a y a n yt hi n g. S o m eti m es I a m

n ot l o o ki n g at t h eir e y es, eit h er!

V- M A G: I n t his pi ct ori al, y o u s h o w us

y o ur fi v e f a v orit e p arts of y o ur b o d y.

Tell us a b o ut t h e m.

C H E R Y L: I r e all y li k e w h e n g u ys kiss

m y l e gs. It’s r e all y pl e as a nt. N o. 4 is f or

m y b ell y. N o. 3 is f or m y ass. I r e all y li k e

w h e n g u ys sl a p m y ass. I d o n’t t hi n k I

h a v e a f a v orit e b o o b, b ut si n c e I h a v e t o

d e ci d e, N o. 2 is m y l eft b o o b a n d N o. 1

is m y ri g ht b o o b. S o m y bi g b o o bs ar e

n u m b ers o n e a n d t w o.

V- M A G: C h er yl, y o u’r e alr e a d y N o. 1

wit h us. T h a n k y o u f or b ei n g h er e.

C H E R Y L: T h a n k y o u f or h a vi n g m e. I

a m alr e a d y h a vi n g s o m u c h f u n!

1 6 2 3 0

1 6 2 7 0

6 3


1 6 2 2 0

6 4

1 6 2 1 8


V -M A IL

C o n tin u e d fro m p a g e 8

Issu e T h re e : C u m sh o ts a t th e sa m e

p la c e , w h ic h is a c lic h e .

S o lu tio n T h re e : C u m sh o ts w o u ld b e

g re a t if o n e o f th e g u y s g iv e s a c re a m p ie

in th e g irl’s p u ssy a n d th e o th e r g u y

c u m s in h e r m o u th . R e a lly a su p e r-h o t

w a y to fin ish th e sc e n e .

N o w th a t w a s m e re p o rtin g fo r

B B G .– A .B ., v ia e m a il

D ea r A .B .: T h a n k s fo r y o u r co m m en ts.

G ettin g A la u ra a n d P a ig e to g eth er isn ’t

so m eth in g w e’d co n sid ered , b u t it d o es seem

lik e a n ex cellen t p a irin g . W e’ll see w h a t w e

ca n d o .

A s fo r y o u r su g g estio n s a b o u t B B G

scen es, w e a p p recia te th em a n d w ill d efin itely

ta k e th em in to a cco u n t. W e h a v e n o ticed ,

h o w ev er, th a t m o st o f o u r rea d ers a n d D V D

b u y ers p refer tw o g irls w ith o n e g u y .

H IS ID E A S F O R M A K IN G

O U R F U C K M O V IE S B E T T E R

D e a r V o lu p tu o u s,

L o n g -tim e b u y e r o f y o u r m a g a z in e s

a n d D V D s, w h e th e r it’s V o lu p tu o u s,

S C O R E , 1 8 eig h teen o r N a u g h ty N eig h -

b o rs. I b u y th e m a ll a n d lo v e th e m .

H o w e v e r, c o u ld I su g g e st a fe w th in g s

to m a k e y o u r h a rd c o re se x film s m o re

e n jo y a b le fo r u s v ie w e rs?

F irst o f a ll, a lo t o f y o u r m o d e ls sh o o t

th e ir se x sc e n e s p a rtia lly c lo th e d w ith

th e ir sh o e s o n . W h y n o t sh o w th e m

fu lly n a k e d ? It’s m o re se x y a n d n a tu ra l

to se e a g irl in h e r fu ll n a k e d n e ss.

A lso , I h a v e n o tic e d th e re is v e ry little

in th e w a y o f p u ssy lic k in g . T h e re is

n o th in g se x ie r th a n se e in g a g irl o n a

g u y ’s fa c e h a v in g h e r p u ssy a n d a ssh o le

lic k e d w h ile fa c e -fu c k in g h im . T h e 6 9

p o sitio n is a lso v e ry se x y a n d v isu a lly

im p re ssiv e , y e t it’s h a rd ly e v e r p e r-

fo rm e d in y o u r m o v ie s.

F in a lly , a lo t o f y o u r c a m e ra a n g le s

a re fro m o n e fix e d p o sitio n . W h y n o t

m o v e th e c a m e ra to v a rio u s p o sitio n s to

g e t a fro n ta l, sid e a n d b ra sh o t o f th e

g irls w h ile th e y ’re g e ttin g fu c k e d . T h is

is w a y m o re se x y a n d sh o w s th e g irls in

th e ir fu ll g lo ry .

It w o u ld a lso b e a g o o d th in g to a d d

a b it o f v a rie ty in y o u r se x film s, su c h a s

g ro u p se x , o rg y g a n g b a n g s, se x o u t-

d o o rs– in p u b lic o r o n th e b e a c h – a n d

m o re o ra l se x to c o m p le tio n w ith sw a l-

lo w in g . T h is w ill m a k e u s v ie w e rs e n jo y

y o u r fu c k film s e v e n m o re .– J.B .,

L a u n c e sto n , A u stra lia

A re y o u a g irl w ith b ig , n a tu ra l b re a s ts w h o ’s a lw a y s

fa n ta s ize d a b o u t b e in g a m o d e l? D o y o u w a n t to v is it

e x o tic lo c a tio n s , g e t tre a te d lik e a q u e e n a n d b e

a d m ire d b y b ig -b o o b lo v in g m e n a ll o v e r th e w o rld ?

T h e n c a ll o u r s tu d io m a n a g e r to d a y a n d fin d o u t a b o u t

th e e x c itin g o p p o rtu n ity to m o d e l fo r V o lu p tu o u s

m a g a zin e . In th e U .S . a n d C a n a d a , c a ll 1 -8 7 7 -7 2 6 -7 3 3 5 ,

e x te n s io n 2 0 0 6 . E ls e w h e re , th e n u m b e r is

+ 1 -3 0 5 -6 6 2 -5 9 5 9 . O r v is it B e A S C O R E M o d e l.c o m .

6 5


J ULI A J O NE S

R O M A NI A’ S NE WE S T R A C K S T A R

“I g u ess e v er y w o m a n li k es t o g et att e nti o n a n d n ot j ust f or

h er c h est, ” s ai d J uli a, w h os e c h est is m assi v e. We’r e t al ki n g

G G G- c u p n at ur als, s o m e of t h e bi g g est w e’ v e e v er s e e n.

“I g u ess I g et m or e att e nti o n f or m y p ers o n alit y or m a y b e

b ot h. ” We’ d s a y b ot h. First of all, J uli a, w h o’s fr o m

R o m a ni a, of c o urs e (it h as b e c o m e t h e c a pit al of bi g, n at u-

r al tits), h as a w ar m, fri e n dl y p ers o n alit y. S h e’s tr ul y g e n-

ui n e. B ut l et’s f a c e it: Y o u j ust c a n’t i g n or e h er gi a nt r a c k!

6 6


B A R E F AC T S

J uli a J o n e s

Birt h d a y: J ul y 3 1 H ei g ht: 5’ 4 ”

Wei g ht: 1 7 6 l b s. Br a : 3 8 G G G

M e a s ur e m e nt s: 4 8- 3 6- 4 4

B or n & Li v e s: R o m a ni a

Vi d e o: A m at c hi n g vi d e o of

t hi s pi ct ori al i s i n cl u d e d wit h

t hi s i s s u e. S e e p a g e t hr e e f or

y o ur e x cl u si v e c o d e.


6 9


7 0

J uli a us u all y

d o es n’t dr ess

t o s h o w off

h er tits. S h e

d o es n’t h a v e

t o. “I o nl y

w e ar n or m al

cl ot hi n g. I

d o n’t n e e d t o

dr a w a n y

att e nti o n

b e c a us e I g et

it b e c a us e of

t h e si z e of

m y br e asts.

P e o pl e c a n

s e e h o w bi g

t h e y ar e

wit h o ut m e

w e ari n g s e x y

cl ot h es. ” J uli a

e nj o ys ri di n g

h er bi k e, g o-

i n g t o t h e

t h e at er, dri v-

i n g, r e a di n g,

c o o ki n g a n d

pl a yi n g

p o k er. H e y,

J uli a, mi n d if

w e h ol d ’ e m ?


L A RI S S A LI N N

E N TE R HE R SE C RE T SE X D U N GE O N

G or g e o us U kr ai ni a n b a b e L ariss a is b a c k t o s h o w us h er h er e t o s h o w us t h e r o p es, a n d h as a r o p e e v er l o o k e d b ett

er t h a n t his o n e d o es fr a mi n g L ariss a’s F- c u p n at ur als ?

s p e ci al pl a c e. ” M y dirt y, s e cr et pl a c e, ” s h e s ai d t e asi n gl y.

“ T his is m y pl a yr o o m. T his is w h er e I g o w h e n I w a nt t o O n e of t h e gr e at t hi n gs a b o ut Ms. Li n n is t h at s h e c a n l o o k

d o s o m et hi n g n a u g ht y a n d ni c e. ” I n ot h er w or ds, L ariss a is li k e a b ust y girl- n e xt- d o or or, h er e, li k e a d o mi n atri x.

7 2


B A R E F AC T S

L a ri s s a Li n n

Birt h d a y: J u n e 6, 1 9 9 4

A g e: 2 4 H ei g ht: 5’ 5 ”

Wei g ht: 1 3 6 l b s. Br a : 3 4 F

M e a s ur e s: 4 0- 2 6- 3 6

Pr e vi o u s a p p e ar a n c e s: S e pt.

’ 1 7, N o v. ’ 1 6, D e c. ’ 1 5

M o vi e s : S e v er al a v ail a bl e

at e B o o b St or e. c o m . A

m at c hi n g vi d e o of t hi s

pi ct ori al i s i n cl u d e d wit h

t hi s i s s u e. S e e p a g e t hr e e.


“I h a d t h e

bi g g est

br e asts i n

s c h o ol, a n d

I d o n’t t hi n k

t h e y h a v e

st o p p e d

gr o wi n g, ”

s ai d L ariss a,

a st u n ni n g

c o m bi n ati o n

of br ai ns a n d

b e a ut y. S h e

st u di e d

a u diti n g a n d

a c c o u nti n g

a n d gr a d u ate

d fr o m t h e

C oll e g e of

t h e N ati o n al

U ni v ersit y.

S h e c o m pl ete

d h er p ostgr

a d u at e

st u di es a n d

gr a d u at e d

fr o m t h e

N ati o n al

Mi ni n g

U ni v ersit y i n

2 0 1 5. S h e’s a

n at ur al tr e asur

e w e n e v er

g et tir e d

of s e ei n g.


NI K KI S K YE

RE A C H F O R NI K KI’ S BI G N AT U R AL S

Bi g-titt e d C a n a di a ns ar e n’t e as y t o fi n d. S ur e, w e’ v e r e c e ntl

y i ntr o d u c e d R o x e e R o bi ns o n a n d S mil e y E m m a, b ut o v erur

all y st a c k e d girls of C a n a d a: Pl e as e c o nt a ct us! ” Ni k ki, a

c o u pl e of S C O R E Girls, w e s e nt o ut a n al ert: “ Att e nti o n n atall,

f e w C a n a di a n girls h a v e a p p e ar e d i n V- m a g . S o w h e n w e b c a m girl fr o m T or o nt o, a ns w er e d o ur c all, a n d n o w

w e m a d e pl a ns t o tr a v el t o t h e Gr e at W hit e N ort h t o s h o ot a s h e’s m a ki n g h er w orl d wi d e m a g a zi n e d e b ut i n a bi g w a y.

7 8


“ M y h us b a n d

t ol d m e a b o ut

T h e S C O R E

Gr o u p t hr e e

y e ars a g o, ”

Ni k ki s ai d. B ut

s h e di d n’t g et

i n t o u c h wit h

us u ntil w e

s e nt o ut t h e

c all. T h e n s h e

gr a b b e d t h e

o p p ort u nit y.

Ni k ki s a ys

m o d eli n g a n d

w e b c a m mi n g

ar e t h e m ostf

u n t hi n gs

s h e’s e v er

d o n e. “I l o v e

g etti n g att e n-

ti o n f or m y bi g

b o o bs. I l o v e

h o w g u ys

al w a ys st ar e.

S o m e w o m e n

st ar e, t o o. ”


B A R E F AC T S

Ni k ki S k y e

Birt h d a y: A u g u st 1 0, 1 9 8 3

A g e: 3 5 H ei g ht: 5’ 1 ”

Wei g ht: 1 4 8 l b s. Br a : 3 8 D D D

M e a s ur e m e nt s: 4 4- 3 2- 4 4

M o vi e s: All St a c k e d, All

N at ur al 8 ( X- R at e d. Or d er o n

p a g e 9 9). A m at c hi n g vi d e o of

t hi s pi ct ori al i s i n cl u d e d wit h

t hi s i s s u e. S e e p a g e t hr e e.


“ M y s p e ci al t al e nt is b o ot y fl e xi n g t o t h e

b e at of a s o n g a n d m y f a v orit e f etis h es

ar e s p a n ki n gs, g a g gi n g a n d h ot w a x, ”

s ai d Ni k ki, w h o o b vi o usl y e nj o ys s h o w-

i n g off h er bi g, r o u n d, f u c k a bl e ass. “I

l o v e w e ari n g l o w- c ut t a n k t o ps s o I g et

a m a zi n g cl e a v a g e. I h at e T-s hirts a n d t urtl

e n e c ks. I l o v e t o s h o w off m y b o d y. ”

8 5


8 6

1 6 2 9 4

1 6 2 1 6

S T AT E M E N T O F O W N E R S HI P,

M A N A G E M E N T, A N D CI R C U L ATI O N

( R e q uir e d b y 3 9 U S C 3 6 8 5)

1. P u blic ati o n Titl e: Vol u pt u o us

2. P u blic ati o n N u m b er: 1 0 8 7- 7 6 5 7

3. Fili n g D at e: S e pt e m b er 1 1, 2 0 1 8

4. Iss u e Fr e q u e ncy: Bi m o nt hly

5. N u m b er of Iss u es P u blis h e d A n n u ally: 6

6. A n n u al S u bscri pti o n Pric e: $ 6 9. 9 5

7. C o m pl et e M aili n g A d dr ess of K n o w n Offic e of

P u blic ati o n: 5 0 0 1 S. W. 7 4 C o urt, S uit e 2 0 0, Mi a mi,

Fl ori d a 3 3 1 5 5- 4 4 5 3. C o nt act: Mic h a el Fe d erici.

Tel e p h o n e: ( 3 0 5) 6 6 2- 5 9 5 9

8. C o m pl et e M aili n g A d dr ess of H e a d q u art ers or

G e n er al B usi n ess Offic e of P u blis h er: S a m e

9. F ull N a m es a n d C o m pl et e M aili n g A d dr ess es

of P u blis h er, E dit or a n d M a n a gi n g E dit or.

P u blis h er: T h e S C O R E Gr o u p, 5 0 0 1 S. W. 7 4

C o urt, S uit e 2 0 0, Mi a mi, Fl ori d a 3 3 1 5 5- 4 4 5 3.

E dit or: D ave R os e n b a u m, 5 0 0 1 S. W. 7 4 C o urt,

S uit e 2 0 0, Mi a mi, Fl ori d a 3 3 1 5 5- 4 4 5 3. M a n a gi n g

E dit or: Mic h a el Fe d erici, 5 0 0 1 S. W. 7 4 C o urt,

S uit e 2 0 0, Mi a mi, Fl ori d a 3 3 1 5 5- 4 4 5 3.

1 0. O w n er: Q u a d I nt’l., I nc or p or at e d, d b a T h e

S C O R E Gr o u p, 5 0 0 1 S. W. 7 4 C o urt, S uit e 2 0 0,

Mi a mi, Fl ori d a 3 3 1 5 5- 4 4 5 3. J o h n Fox, 5 0 0 1 S. W.

7 4 C o urt, S uit e 2 0 0, Mi a mi, Fl ori d a 3 3 1 5 5- 4 4 5 3.

H arvey Wei nst ei n, 5 0 0 1 S. W. 7 4 C o urt, S uit e 2 0 0,

Mi a mi, Fl ori d a 3 3 1 5 5- 4 4 5 3.

1 1. K n o w n B o n d h ol d ers, M ort g a g e es a n d Ot h er

S ec urity H ol d ers O w ni n g or H ol di n g 1 % or M or e of

Tot al A m o u nt of B o n ds, M ort g a g es, or Ot h er

S ec uriti es: N o n e.

1 2. Tax St at us (for c o m pl eti o n by n o n pr ofit or g a niz

ati o ns a ut h oriz e d t o m ail at n o n pr ofit r at es)

1 3. P u blic ati o n Titl e: Vol u pt u o us

14. Issue Date For Circulation Data: June 26, 2018

1 5. Ext e nt a n d N at ur e of Circ ul ati o n. Aver a g e N o.

C o pi es E ac h Iss u e D uri n g Pr ec e di n g 1 2 M o nt hs;

Act u al N o. C o pi es of Si n gl e Iss u e P u blis h e d

N e ar est t o Fili n g D at e. A. Tot al N o. C o pi es ( n et

pr ess r u n): 2 1, 7 6 2; 2 0, 4 8 1. B. Pai d Circ ul ati o n: ( 1)

M ail e d O utsi d e- C o u nty Pai d S u bscri pti o ns St at e d

o n P S For m 3 5 4 1: 1, 0 1 8; 9 7 0. ( 2) M ail e d I n- C o u nty

Pai d S u bscri pti o ns St at e d o n P S For m 3 5 4 1: 0; 0.

( 3) Pai d Distri buti o n O utsi d e t h e M ails I ncl u di n g

S al es T hr o u g h D e al ers a n d C arri ers, Str e et

Ve n d ors, C o u nt er S al es, a n d Ot h er Pai d

Distri buti o n O utsi d e U S P S: 8, 3 3 8; 7, 9 7 5. ( 4) Pai d

Distri buti o n by Ot h er Cl ass es of M ail T hr o u g h t h e

U S P S: 1 9 7; 2 6 4. C. Tot al Pai d Distri buti o n: 9, 5 5 3

9, 2 0 9. D. Fr e e or N o mi n al R at e Distri buti o n: ( 1)

Fr e e or N o mi n al R at e O utsi d e- C o u nty C o pi es

I ncl u d e d o n P S For m 3 5 4 1: 3 6; 3 6. ( 2) Fr e e or

N o mi n al R at e I n- C o u nty C o pi es I ncl u d e d o n P S

For m 3 5 4 1: 0; 0. ( 3) Fr e e or N o mi n al R at e C o pi es

M ail e d at Ot h er Cl ass es T hr o u g h t h e U S P S: 0; 0.

( 4) Fr e e or N o mi n al R at e Distri buti o n O utsi d e t h e

M ail: 0; 0. E. Tot al Fr e e or N o mi n al R at e

Distri buti o n: 3 6; 3 6. F. Tot al Distri buti o n: 9, 5 8 9;

9, 2 4 5. G. C o pi es n ot Distri but e d: 1 2, 1 7 2; 1 1, 2 3 6.

H. Tot al: 2 1, 7 6 1; 2 0, 4 8 1. I. Perc e nt a g e Pai d:

9 9. 6 2 %; 9 9. 6 1 %.

1 6. Pai d El ectr o nic C o pi es: 0

1 7. P u blic ati o n of St at e m e nt of O w n ers hi p will b e

pri nt e d i n t h e Vol. 2 6 N o. 0 2 iss u e of t his p u blic ati o n.

1 8. Si g n at ur e a n d Titl e of E dit or, P u blis h er,

B usi n ess M a n a g er or O w n er: Mic h a el Fe d erici,

M a n a gi n g E dit or. D at e: S e pt e m b er 1 1, 2 0 1 8


1 6 2 2 2

1 6 2 2 4

8 7


DI A N A F R O S T

NE W C O ME R’ S FI R S T H A R D C O RE

Di a n a a n d T o m ar e sitti n g at a d es k, tr yi n g t o g et s o m e

w or k d o n e, b ut t h at’s g oi n g t o b e i m p ossi bl e wit h Di a n a’s

F F- c u ps t hr e at e ni n g t o b urst h er b utt o ns. S h e’s h ar d at

w or k a n d g etti n g T o m v er y h ar d at w or k. Tr y as h e mi g ht,

h e c a n’t k e e p his e y es off h er r a c k, a n d s h e d o es n’t w a nt

hi m t o. Di a n a, w h o d e b ut e d l ast iss u e, is t h e ki n d of girl

w h o’s all pl a y a n d n o w or k, es p e ci all y w h e n t h er e’s a m a n

wit h a h ar d- o n wit hi n r e a c h. N o w a y T o m c a n hi d e his.

8 8


9 0

S o t h e y dr o p t h eir p e ns, Di a n a g ets h er p uss y

o ut, T o m g ets his c o c k o ut, a n d b ef or e s h e

k n o ws it, Di a n a is d oi n g s o m et hi n g s h e n e v er

t h o u g ht s h e’ d d o. Y o u s e e, t his n e w c o m er

fr o m L at vi a us e d t o b e a lit er at ur e t e a c h er.

S h e h a d n e v er p os e d n a k e d b ef or e s h e c a m e

t o us. N o w s h e’s f u c ki n g …f u c ki n g a w es o m e!


B A R E F AC T S

Di a n a F r o s t

Birt h d a y: J u n e 1 4, 1 9 8 9

A g e: 2 9 H ei g ht: 5’ 6 ”

Wei g ht: 1 3 2 l b s. Br a si z e : 3 6 F F

M e a s ur e m e nt s: 4 2- 2 8- 3 6

M o vi e s: S C O R E X X X N at ur al s

( X X X- R at e d. A v ail a bl e o n

p a g e 9 9). A m at c hi n g vi d e o of

t hi s pi ct ori al i s i n cl u d e d wit h

t hi s i s s u e. S e e p a g e t hr e e.


9 4

“I’ m 4 0 %

ass erti v e i n s e x,

6 0 % p assi v e, ”

Di a n a s ai d. “I

li k e m y b o o bs

pl a y e d wit h

h ar d. S o m e

g u ys o nl y li k e

t o pl a y wit h

m y br e asts

b e c a us e t h e y

s a y t h e y’ v e

n e v er s e e n

br e asts s o bi g.

I li k e t o h e ar a

m a n gr o a n

w h e n h e h as

a n or g as m o n

m y br e asts. I

fi n d t his e nj o y-

a bl e. ” I n t his

c as e, T o m

s h o ots his l o a d

i nt o h er m o ut h

a n d s h e l ets it

str e a m o nt o h er

tits. N ot hi n g

wr o n g wit h

t h at! “I w a nt t o

d o t his a g ai n! ”


NE W

H E A V Y H A N G E R S 2

T h e first H e avy H a n g ers w as o n e of o ur

b est-s elli n g m ovi es ever. T h e s ec o n d e diti o n

of t his s eri es is bursti n g at t h e s e a ms wit h 3 3

n at ur ally st acke d girls w h o ar e eve n busti er

t h a n t h e girls i n t h e first. N e wc o m er Alic e h as

JJ-c u ps. M a h o g a ny h as K-c u ps, a n d w e’r e

j ust g etti n g st art e d. A n n a b ell e R o g ers is

bl o n d e a n d b e a utif ul wit h H H-c u p n at ur als.

Watc h t h eir br a- busti n g br e asts fill yo ur

scr e e n! Pl us G-c u p n e wc o m er Misc hi evo us

Kitty, A n n a B eck, Nil a M as o n, S ar a h R a e,

Alli e Pe ars o n, Eva B er g a n d A mi e Tayl or.

5 4 3 Mi n. X- R at e d ( D V D o nl y)

E v a

B er g

V O L U P T U O U S X T R A 1 9

O ur l o n g est-r u n ni n g X X X s eri es. To p n e w-

c o m er Milly M arks, w h o h as t h e p erf ect V-

m a g b o dy, is g etti n g D P’d f or t h e first ti m e,

a n d it’s t h e m ust-s e e sc e n e of t h e y e ar!

Pl us, 1 7 m or e of t h e b usti est b a b es i n t h e

h ott est X X X acti o n, s h ot wit h t h e i n-y o urf

ac e b o o b a n gl es y o u d e m a n d.

4 1 3 Mi n. X X X- R at e d ( D V D o nl y)

A n n a b ell e R o g er s

S mil e y

E m m a

A mi e

T a yl or

B E S T S E L L E R S

4444 T O P 3

M O VI E S O F T H E M O N T H

O N L O C A TI O N

N O R T H C O A S T

C o di Vor e, Eri n St ar, D e m my Bl az e,

H el e n St ar, Kitty C ut e, D ari a, Al exya a n d

S h a Riz el i n t h e wil d est tit-t o-tit acti o n

ever. Wall-t o- w all gr o u p acti o n a n d

l o a d e d wit h sl o w- m o b o u nci n g b o o bs.

D o n’t miss t h e bi g-tit eve nt of t h e ye ar!

1 2 7 Mi n. X- R at e d ( Bl u-r a y or D V D)

C O DI V O R E X X X

I n h er fir st X X X D V D, C o di s h o w s off h er

tit-f u c ki n g s kill s o n a l u c k y g u y. S h e

s u c k s a n d f u c k s a r e al c o c k i n o n e of t h e

h ott e st fir st-ti m e s c e n e s y o u’ll e v er s e e,

t h e n s h e d o e s it a g ai n a n d g et s h er a s s

r e a m e d! I n t h e gr a n d fi n al e, C o di a n d

n e w bi e L u n a B u n n y t e a m u p o n a st u d.

1 9 5 Mi n. X X X- R at e d ( Bl u-r a y or D V D)

LI L A P A Y N E

S h e’s a J J- c u p b e a ut y wit h gi g a nti c, n atur

al tit s a n d a pl u m p b o d y. I n h er fir st

e x cl u si v e D V D, Lil a i s a s c h o ol girl. S h e’s

n a u g ht y i n t h e kit c h e n a n d g et s h er

b o d y w et a n d cr e a my i n a b at ht u b. S h e’s

ki n k y i n L at e x a n d a b u sti er. A n d d o e s

t hi s girl k n o w h o w t o p ut o n a tit s h o w!

1 2 3 Mi n. X- R at e d ( D V D o nl y)

R A C H E L R A X X X

S h e’s a n 1 8- y e ar- ol d wit h a p air of t h e

bi g g e st n at ur al s e v er. S h e l o v e s t o

s m ot h er g u y s wit h t h e m, tit-f u c k t h eir

c o c k s a n d s u c k a n d f u c k t h e m u ntil

t h e y s h o ot t h eir l o a d s all o v er h er

r a c k. S h e al s o b o u n c e s a n d cr e a m s

h er b o o b s a n d r o c k s a ti n y bi ki ni.

1 3 9 Mi n. X X X- R at e d ( D V D o nl y)

U. S. a n d C a n a d a: C all 1- 8 0 0- 4 21- 07 6 0

S O P HI E M A E

S o p hi e’s tits ar e s o f ull a n d h e avy. H er

voic e is o h-s o-s exy. I n h er first excl usive

D V D, t h e F-c u p b e a uty cr e a ms a n d oils

h er tits, t e ac h es Val ory Ir e n e, Ari a n n a

Si n n a n d L a n a Iva ns h o w t o b ellyd

a nc e, g o es tit-t o-tit wit h Ari a n n a Si n n,

s o aks h er r ack a n d a w h ol e l ot m or e.

1 3 0 Mi n. X- R at e d ( D V D o nl y)


A L A N A L A C E

O n e of t h e m ost- p o p-

ul ar n at ur als of t h e

p ast d ec a d e d o es it

all. A m ust- h ave for

every m a n w h o

e nj oys b e a utif ul,

c urvy b a b es i n h ar d-

c or e acti o n. Fe at ur es

a b o n us sc e n e i n

w hic h Al a n a a n d

b os o m bu d dy Kelli

M axx s p e n d a d ay o n

S o ut h B e ac h i n

Mi a mi, Fl ori d a.

1 1 9 Mi n. X X X- R at e d

( D V D o nl y)

NE W

A L L S T A C K E D,

A L L N A T U R A L

8

T hr e e discs, 2 4 girls.

L o a d e d wit h s e ns a-

ti o n al n e wc o m ers,

i ncl u di n g c over girl

C h eryl Bl oss o m i n h er

first D V D, A n n a b ell e

R o g ers, Di a n a Fr ost,

A mi e Tayl or, A m or a

L e e, R ac h a el C.,

S h a ni e G aviri a, L exi

Sl a d e, L u n a B u n ny

a n d m a ny m or e.

4 2 4 Mi n. X- R at e d

( D V D o nl y)

M A S E R A TI X X X

T h e first m ovi e d evot e d

t o t h e n at ur ally st acke d

Ja m aic a n b e a uty wit h

t h e bi g g est, h e avi est

n at ur als yo u’ve ever

s e e n. Six sc e n es, i n-

cl u di n g h er t hr e e wil d est

X X X B Gs. S h e s ucks

dick a n d tit-f ucks. W h e n

t h er e’s a c ock i n h er

p ussy, h er j u gs b o u nc e

like cr azy. B o n us i nt ervi

e ws, b o o b m e as uri n g

a n d w ei g hi n g.

1 2 0 Mi n. X X X- R at e d

( D V D o nl y)

V A N E S S A Y.

S h e’s o n e of t h e

gr e at est n at ur als

ever, a t w o-ti m e

M o d el of t h e Ye ar,

a n d n o w s h e h as

h er o w n m ovi e.

Fe at ur es a girl- girl

wit h t h e gr e at J o a n a

Bliss a n d a si m ul ate

d s ex sc e n e t h at’s

s o h ot, yo u’ll t hi nk

s h e’s f ucki n g a r e al

c ock. S h e als o

s h o ws off h er b us h.

1 2 2 Mi n. X- R at e d

( D V D o nl y)

K A T A RI N A

D U B R O V A

S h e h as t h e l o oks of a

s u p er- m o d el, t h e b o dy

of a S C O R E Girl a n d

d o es t h e m ost- u n exp

ect e d t hi n gs. I n h er

first excl usive m ovi e,

K at ari n a m e as ur es

h er n at ur als, p uts o n a

br a s h o w, t oys h er

p ussy, g ets a

cr e a m pi e a n d f ucks

h er d oct or w hil e ei g htm

o nt hs pr e g g o.

1 5 0 Mi n. X X X- R at e d

( D V D o nl y)

LI Z A BI G G S

T h e for m er c h ef wit h

JJJ-c u p i n h er first

first excl usive D V D.

Packe d wit h t hr e e

X X X sc e n es pl us

s ol o, i ncl u di n g o n e i n

w hic h s h e g ets

d o us e d i n c u m a n d

a n ot h er i n w hic h s h e

g ets f ucke d o n a s ex

s wi n g. Pl us, a dr essi

n g-r o o m i nt ervi e w

wit h b os o m bu d dy

J e n n a Val e nti n e.

1 1 0 Mi n. X X X- R at e d

( D V D o nl y)

N at ur all y st a c k e d b a b e s i n s ol o & X X X a cti o n

T H E B R E A S T

O F X L GI R L S 3

T w e nty-fo ur bi g, b e a u-

tif ul, n at ur ally-st acke d

w o m e n s ucki n g a n d

f ucki n g o n-c a m er a …

w h at c o ul d b e b ett er ?

T h e t hir d e diti o n of

t his b est-s elli n g s eri es

fe at ur es t h e busti est,

c urvi est a n d h or ni est

pl u m p, pl us h w o m e n

i n h ar dc or e acti o n,

a n d t h ey’r e all t o p-

q u ality X L Girls.

4 8 0 Mi n. X X X- R at e d

( D V D o nl y)

NI L A M A S O N

S h e h as H-c u p n at u-

r als a n d a 4 2- 3 2- 3 8

b o dy. S h e’s a pl u m p er

l over’s dr e a m, a n d s h e

l oves t o s uck a n d

f uck. I n h er first excl u-

sive m ovi e, Nil a f ucks

t hr e e ti m es, i ncl u di n g

a n a n al sc e n e a n d a

t hr e e- w ay wit h t w o

st u ds. Pl us, m e as uri

n g, w et tits a n d a

w h ol e l ot m or e. W h at

a girl- n ext d o or!

1 2 8 Mi n. X X X- R at e d

( D V D o nl y)

A N N A B E C K

A n n a’s mi n d- bl o wi n g

M-c u p n at ur als ar e s o

h u g e, t h ey m ak e t h e

bi g g est p or n c ocks disa

p p e ar. A n n a m e asur

es h er r ack, st uffs

h er ti g ht p ussy wit h a

bi g, bl ack dil d o, f ucks

a h u n g st u d a n d s ucks

a n d f ucks t w o h u n g

g uys … b ec a us e it

t ak es t w o t o h a n dl e a

h or ny, s exy pl u m p er

lik e A n n a.

1 1 3 Mi n. X X X- R at e d

( D V D o nl y)

R O X E E

R O BI N S O N

T h e C a n a di a n H H-

c u p p er h a d n ev er

f uck e d o n-c a m er a

b ef or e s h e c a m e t o

us, a n d s h e d o es it

t wic e i n t his m ovi e.

Pl us fiv e s ol o sc e n es

i n w hic h s h e f ucks

h ers elf wit h h u g e

t oys. Fall i n l ov e wit h

t his 4 4- 3 4- 4 4 brickh

o us e r e d h e a d, a

tr u e girl- n ext- d o or.

1 2 0 Mi n. X X X- R at e d

( D V D o nl y)

T E R RI J A N E

T his brick h o us e

br u n ett e fr o m t h e

U K h as h er o w n

m ovi e. S h e’s a

sc h o ol girl a n d a

n a u g hty n urs e. S h e

p uts o n a biki ni

s h o w. S h e gives yo u

a m azi n g vi e ws of

h er h u g e n at ur als

u n d er w at er. S h e

s h o ws yo u w hy

s h e’s o n e of t h e allti

m e gr e at V- Girls.

9 3 Mi n. X- R at e d

( D V D o nl y)

R O XI R E D

S h e h as K K-c u p n at u-

r als a n d l oves t o f uck.

T h e first m ovi e d evote

d excl usively t o

s u p er-st acke d n at ur al

R oxi R e d fe at ur es t w o

s ol o sc e n es, i ncl u di n g

o n e i n w hic h s h e

s h aves h er p ussy, h er

o nly o n-c a m er a a n al

a n d h er first t hr e e-

s o m e wit h t w o l ucky

st u ds. L o ok n o w h er e

els e. S h e’s all o urs!

1 0 2 Mi n. X X X- R at e d

( D V D o nl y)

All di s c s ar e R e gi o n-Fr e e


M O VIE CL U B4444

D o n’t w ait! C all n o w. O ur fri e n dl y, o n sit e o p er at or s

ar e st a n di n g b y t o h el p y o u.

S U P E R SI Z E D

S L U T S 2

It’s us u ally n ot nic e

t o c all a girl a sl ut,

b ut t h es e girls ar e

fi n e wit h t h e l a b el.

T h ey’r e st ack e d a n d

p ack e d, a n d t h ey

lik e it n asty. Sixt e e n

bi g, b e a utif ul, b usty

b a b es wit h l ar g ert

h a n-lif e tits, ass es

a n d s ex driv es m ast

ur b at e f or y o u s o

y o u c a n g et off.

2 5 9 Mi n. X- R at e d

( Bl u-r a y or D V D)

R E A D Y F O R

S T U F FI N G 3

T hirty pl u m p b a b es i n

s ol o acti o n F e at ur es

s e ns ati o n al C a n a di a n

n e wc o m er S mil ey

E m m a i n h er first m ovi e

pl us Al a ur a Gr ey, My a

Bl air, Nil a M as o n,

M ariy a Mills, M o nic a

L ov e, Alli e Pe ars o n,

D ors F eli n e, Q ui n n

R ai n, A n g el S w e ets a n d

m a ny m or e. S h ot by

pl u m p er l ov ers f or

pl u m p er l ov ers.

4 8 0 Mi n. X- R at e d

( D V D o nl y)

S U P E R- SI Z E D

RI D E S 5

T h es e girls h ave a l ot

m or e c us hi o n for t h e

p us h-i n, a n d t h eir

pl us h b o di es ar e ri d-

i n g h ar d c ocks t o

h u g e or g as ms.

Fe at ur es R oxe e

R o bi ns o n, t h e s e ns a-

ti o n al r e d h e a d fr o m

C a n a d a, i n h er l o n g-

a w ait e d first o n-c a m-

er a f uck sc e n e. Pl us

1 1 m or e X X X sc e n es.

2 5 8 Mi n. X X X- R at e d

( D V D o nl y)

T HI C K C HI C K S

O N DI C K S

A N A L

E DI TI O N 3

Fe at ur es Mya Bl air i n

a t hr e e- w ay i n w hic h

b ot h g uys t ake t ur ns

o n h er ass, pl us bi g

girls Ki m mi e K a b o o m,

K a mill e A m or a, Tri nity

Mic h a els, L ol a L us h,

Lil a L ovely, S ava n a

Bl u e, Nikky Wil d er a n d

S uz u mi Wil d er all g etti

n g ass-f ucke d.

2 0 9 Mi n. X X X- R at e d

( D V D o nl y)

D O U B L E

S T U F F E D

P L U M P E R S 4

F U L L- FI G U R E D

F O X E S 4

3 3 pl us h b a b es i n t h e

fo urt h e diti o n of t his

b est-s elli n g s eri es.

Packe d wit h favorit es

a n d n e w disc overi es,

i ncl u di n g JJ-c u p

R ac h el R axxx, a n d

girls yo u w o n’t s e e

a ny w h er e els e.

Fe at ur es L avi n a

Dr e a m, R oxe e

R o bi ns o n a n d m a ny

m or e i n s ol o acti o n.

4 6 7 Mi n. X- R at e d

( Bl u-r a y or D V D)

M O VIE S B Y B O O B L O VE R S F O R B O O B L O VE R S

X X X L

GI R L S

S o m e g uys like ’ e m

bi g, but for g uys w h o

like t h eir w o m e n eve n

l ar g er, w e r o u n d e d u p

2 0 of o ur m ost s u p ersiz

e d girls ever. All

t h es e pl u m p er c uti es

ar e w ell over 2 0 0

p o u n ds. T h er e’s n ever

b e e n a h ar dc or e

m ovi e like b ec a us e

o nly w e w o ul d d ar e t o

d o o n e like t his.

3 7 4 Mi n. X X X- R at e d

( Bl u-r a y or D V D)

Bi g girls wit h bi g, n at u-

r als a n d bi g a p p etit es

for s ex g et d o u bl e-

t e a m e d by p or n c ocks.

S o m e of t h e m g et

D P’d. S o m e of t h e m

g et t h eir ass es fill e d.

St ars J or dy n n L u X X X,

C at B a n gl es, My a

Bl air, Tri nity Mic h als,

S uz u mi Wil d er, A n n a

B eck a n d m a ny m or e.

2 4 0 Mi n. X X X- R at e d

( D V D o nl y)

C H U B B Y ‘ N’

F U C K E D 3

Fift e e n b a b es, m a ny

i n t h eir first X X X

m ovi e. F e at ur es t h e

r et ur ns of S a m a nt h a

3 8 G, o n e of t h e gr e atest

pl u m p ers ev er,

a n d Ke n dr a L e e

Ry a n. Pl us A n n a

B eck, D ulci n e a, E mili a

B os h e, J or dy n

L u X X X, Ki m mi e

K a b o o m, S ofi a R os e

a n d m a ny m or e.

3 4 7 Mi n. X X X- R at e d

( Bl u-r a y or D V D)

L A R G E

L O VI N’ 5

Te e n N-c u p p er Peyt

o n T h o m as st ars a n d

g ets t h e bi g b o n e a

bi g girl n e e ds. E mili a

B os h e a n d Tri n ety

G u ess p o p t h eir h ar d-

c or e c h erri es. S as h a a

Ju g gs, Nikky Wil d er,

Peyt o n T h o m as a n d

m or e i n bi g- girl X X X

s h ot by pl u m p er

l overs for pl u m pl er

l overs. T w o discs.

2 2 8 Mi n. X X X R at e d

( Bl u-r a y or D V D)

X L T O P G U N S

U ni q u e j ack u m e n-

t ari es, p ack e d wit h

i nt er vi e ws, b e hi n d-

t h e-sc e n es, c a n di d

f o ot a g e, s ol o tit- pl ay,

girl- o n- girl acti o n

a n d b oy- girl, t ell t h e

s exy st ori es of six

X L Girls: R e n e e

R oss, Kristi n a Mil a n,

S a m a nt h a 3 8 G,

M ari a M o or e,

Ari a n n a Si n n a n d

S a p p hir e.

2 7 2 Mi n. X X X-

R at e d ( D V D o nl y)

X L GI R L S O N

L O C A TI O N

J oi n fo ur c urvy, vol u p-

t u o us n at ur als o n a

st e a my isl a n d g eta

w ay i n t h e C ari b-

b e a n. G o b e hi n d t h e

sc e n es of t his o n-

l oc ati o n s h o ot wit h

J e n nic a Ly n n, L avi n a

Dr e a m, R ox a n n e

Mill er a n d Polis h br a-

bust er Va n ess a Y.

L o a d e d wit h c a n di d

a n d gr o u p sc e n es.

1 6 3 Mi n. X- R at e d

( Bl u-r a y or D V D)

A L L T H E W A Y

R E N E E !

O n e of t h e gr e at est

pl u m p ers ever wr a ps

h er J-c u ps ar o u n d

h ar d c ocks, s h o ws

w hy givi n g bl o w j o bs

is h er favorit e t hi n g,

a n d gives t hr e e l ucky

st u ds t h e ri d es of

t h eir lives! Pl us, s h e

g ets h er m assive r ack

m ass a g e d a n d s h o ws

a fl at c hick w hy bi g

tits ar e b ett er.

2 0 8 Mi n. X X X- R at e d

( D V D o nl y)


NE W

NE W

S C O R E’ S

B U S T Y

L A TI N A S

Fe at ur es Kristi n a

Mil a n, S h ar a L o p ez,

C at B a n gl es, L u n a

B u n ny, Al ess a n dr a

Mill er, S ava n a Gi n g er

a n d bi g- ass e d

D ayl e n e Ri o i n h ar d-

c or e acti o n pl us a

b o n us s ol o sc e n e

wit h s u p er-c urvy

C ol o m bi a n b a b e

S h a ni e G aviri a.

1 2 3 Mi n. X X X- R at e d

( D V D o nl y)

S C O R E X X X

N A T U R A L S

T h es e six girls h ave

bi g, n at ur al tits t h ey

l ove t o wr a p ar o u n d

h u g e c ocks. A n d t h ey

h ave li ps for s ucki n g

a n d p ussi es for f ucki

n g. Alic e Way n e h as

a n ass t h at g ets

f ucke d. Pl us Di a n a

Fr ost, K at ari n a

D u br ova, L u n a B u n ny,

M ari e L e o n e a n d

C hl o e L a m o ur e

1 2 0 Mi n. X X X- R at e d

( D V D o nl y)

NE W

D P S C O R E

GI R L S

S u p er- busty b a b es

w h o will d o D P o n-

c a m er a ar e r ar e,

w hic h is w hy t his is

o ur first all- D P bi g-tit

m ovi e. D a ni ell e D er ek,

J or d a n Pryc e, Patty

Mic h ova, Alic e Way n e,

Jas mi n e Ja e a n d n e w-

c o m er C hl o e L a m o ur e

g et t h eir p ussi es a n d

ass es fill e d wit h c ock

at t h e s a m e ti m e.

1 4 4 Mi n. X X X- R at e d

( D V D o nl y)

• Or d er s s hi p i n di s cr e et p a c k a gi n g wit h tr a c ki n g.

• W e s hi p t o P. O. B ox e s. D eliv er y i s g u ar a nt e e d.

• O ur m aili n g li st i s n ev er s h ar e d.

• Y o ur p er s o n al i nf or m ati o n i s 1 0 0 % s e c ur e.

A p p r o xi m a t e C u r r e n c y C o n v e r si o n R a t e s

$ 1 9. 9 5 C $ 2 5. 9 5 £ 1 3. 9 5 g 1 5. 9 5

$ 2 9. 9 5 C $ 3 8. 9 5 £ 2 0. 9 5 g 2 3. 9 5

$ 3 4. 9 5 C $ 4 5. 9 5 £ 2 4. 9 5 g 2 7. 9 5

$ 3 9. 9 5 C $ 5 1. 9 5 £ 2 8. 9 5 g 3 1. 9 5

$ 4 4. 9 5 C $ 5 8. 9 5 £ 3 1. 9 5 g 3 6. 9 5

$ 4 9. 9 5 C $ 6 4. 9 5 £ 3 5. 9 5 g 4 0. 9 5

$ 7 9. 9 5 C $ 1 0 2. 9 5 £ 5 6. 9 5 g 6 3. 9 5

e B o o b St or e. c o m

Y o u

c o ul d b e

w at c hi n g

t h e s e m o vi e s

RI G H T N O W!

F A S T & S E C U R E

m o vi e str e a mi n g

C h e a p er N o s hi p pi n g c o st s!

Q ui c k er I n st a nt a c c e s s!

B ett er Hi g h e st r e s ol uti o n s!

I N T E R N E T O R D E R S e b o o b st or e. c o m U. S. & C A N A D A 1- 8 0 0- 4 21- 0 7 6 0 I N T E R N A TI O N A L +1- 3 0 5- 6 6 2- 5 9 5 9

F A X 3 0 5- 6 6 2- 5 9 5 2 W E S HI P I N 2 4 H O U R S! P L E A S E R E M E M B E R T O I N C L U D E S & H

M ail t o: T h e S C O R E Gr o u p, D e pt. V O 2 6 0 2, P. O. B o x 5 5 8 1 5 0, Mi a mi, F L 3 3 2 5 5- 8 1 5 0 U S A

❏ H E A V Y H A N G E R S 2 ( D V D) V D 4 2 5 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 3 9. 9 5

❏ C O DI V O R E X X X ( D V D) PI X 1 0 5 4 D $ 3 9. 9 5 . . . . . . . . . . . . .❏ ( B L U- R A Y) PI X 1 0 5 4 B $ 4 4. 9 5

❏ LI L A P A Y N E ( D V D) V D 4 3 3 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 1 9. 9 5

❏ R A C H E L R A X X X ( D V D) PI X 1 0 5 2 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 1 9. 9 5

❏ V O L U P T U O U S X T R A 1 9 ( D V D) PI X 9 7 9 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 3 9. 9 5

❏ O N L O C ATI O N N O R T H C O A S T ( D V D) V D 4 1 0 D $ 3 9. 9 5 . . . .❏ ( B L U- R A Y) V D 4 1 0 B $ 4 4. 9 5

❏ S O P HI E M A E ( D V D) V D 4 1 3 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 1 9. 9 5

❏ A L A N A L A C E ( D V D) PI X 1 0 0 2 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 1 9. 9 5

❏ A L L S T A C K E D, A L L N AT U R A L 8 ( D V D) V D 4 5 5 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 3 9. 9 5

❏ M A S E R ATI X X X ( D V D) PI X 1 0 0 0 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 1 9. 9 5

❏ V A N E S S A Y. ( D V D) V D 4 1 1 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 1 9. 9 5

❏ K AT A RI N A D U B R O V A ( D V D) PI X 9 4 5 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 1 9. 9 5

❏ LI Z A BI G G S ( D V D) PI X 1 0 0 1 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 1 9. 9 5

❏ T H E B R E A S T O F X L GI R L S 3 ( D V D) PI X 8 8 8 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 3 9. 9 5

❏ NI L A M A S O N ( D V D) PI X 9 8 3 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 1 9. 9 5

❏ A N N A B E C K ( D V D) PI X 9 8 4 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 1 9. 9 5

❏ R O X E E R O BI N S O N ( D V D) PI X 9 8 5 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 1 9. 9 5

o M Y D V D / B L U- R A Y O R D E R T O T A L S $ 1 0 0 O R M O R E, S O I G E T 2 0 % O F F M Y E N TI R E O R D E R

M ovi e s S hi p pi n g & H a n dli n g: U. S. Pri ority: $ 4 p er M ovi e – mi ni m u m 2. D elivery wit hi n 2- 3 d ays. Over ni g ht: $ 5 2 for u p t o 1 0 M ovi es. D elivery n ext busi n ess d ay. I nt er n ati o n al First Cl ass: C $ 2 4/ £ 2 1/ € 2 3 for 1 t o 5 M ovi es.

C $ 3 7/ £ 3 2/ € 3 5 for 6 t o 7 M ovi es. D elivery wit hi n 1 0- 1 4 d ays. I nt er n ati o n al Pri ority: C $ 3 8 for 1 t o 2 M ovi es. C $ 5 6 for 3 t o 1 0 M ovi es. D elivery wit hi n 5- 7 busi n ess d ays. Fe d Ex I nt er n ati o n al: £ 4 7/ € 5 1 for 1 t o 1 0 M ovi es. D elivery i n

3- 5 busi n ess d ays.

o S u bscri b ers g et a 1 5 % disc o u nt o n m ovi e p urc h as es. C a n n ot b e c o m bi n e d wit h buy t hr e e, g et o n e fr e e offer. C ust o m er I D # O nly U. S. s u bscri b ers g et fr e e s hi p pi n g o n vi d e o or d ers. We acc e pt p aym

e nt i n c as h ( £, € , C $ or U S $ b a nk n ot es), A m eric a n Ex pr ess Tr avel ers c h ecks d e n o mi n at e d i n U S f u n ds or c h ecks fr o m a C a n a di a n b a nk d e n o mi n at e d i n U S $ ( C a n a d a O nly.) N o C oi ns. S orr y, n o I nt er n ati o n al p ers o n al

c h e q u e s. M ake c h eck/ m o n ey or d er p aya bl e t o T h e S C O R E Gr o u p. Fl ori d a r esi d e nts a d d 7 % s al es t ax. Cr e dit c ar d tr a ns acti o ns ar e bill e d i n $ at c urr e nt exc h a n g e r at e. Yo u m ust pr ovi d e cr e dit c ar d a n d m aili n g a d dr ess es if t h e

t w o ar e differ e nt. U. S. or d ers s hi p vi a Pri ority m ail or Fe d Ex. R us h d elivery avail a bl e: c all for d et ails. Vi d e o s al es ar e fi n al. D a m a g e d discs will o nly b e r e pl ac e d wit h a n ot h er of t h e s a m e titl e if r e p ort e d wit hi n 3 0 d ays of r ec ei pt.

T h e S C O R E Gr o u p c a n n ot b e h el d r es p o nsi bl e for C ust o ms s eiz ur es. By or d eri n g, yo u c ertify t h at yo u ar e at l e ast 1 8 ye ars ol d.

Pay m e n t: o C as h o C h eck o M o n ey/ Post al Or d er o M ast er C ar d/Acc ess/ E ur oc ar d/ Cirr us o VI S A/ Pl us o A m Ex o Disc over/ N ov us o M a estr o o J C B o Di n ers Cl u b o U ni o n Pay

N a m e A g e C ar d # Ex p.

S ec urity c o d e r e q uir e d (l ast 3 di gits a b ov e si g n at ur e) A m eric a n Ex pr ess ( 4 di gits a b ov e c ar d #)

W e s hi p t o P. O. B o x e s

❏ T E R RI J A N E ( D V D) V D 3 7 7 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 1 9. 9 5

❏ R O XI R E D ( D V D) PI X 9 1 1 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 1 9. 9 5

❏ S U P E R- SI Z E D S L U T S 2 ( D V D) V D 3 6 5 D $ 3 9. 9 5 . . . . . . . . . .❏ ( B L U- R A Y) V D 3 6 5 B $ 4 4. 9 5

❏ R E A D Y F O R S T U F FI N G 3 ( D V D) V D 3 4 5 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 3 9. 9 5

❏ S U P E R SI Z E D RI D E S 5 ( D V D) PI X 8 3 9 D $ 3 9. 9 5 . . . . . . . . .❏ ( B L U- R A Y) PI X 8 3 9 B $ 4 4. 9 5

❏ T HI C K C HI C K S O N DI C K S A N A L E DI TI O N 3 ( D V D) PI X 8 2 9 D . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 3 9. 9 5

❏ D O U B L E S T U F F E D P L U M P E R S 4 ( D V D) PI X 8 1 2 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 3 9. 9 5

❏ F U L L- FI G U R E D F O X E S 4 ( D V D) V D 3 3 4 D $ 3 9. 9 5 . . . . . . . . .❏ ( B L U- R A Y) V D 3 3 4 B $ 4 4. 9 5

❏ X X X L GI R L S ( D V D) PI X 7 9 2 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 3 9. 9 5

❏ C H U B B Y ‘ N’ F U C K E D 3 ( D V D) PI X 7 5 3 D $ 3 9. 9 5 . . . . . . . . .❏ ( B L U- R A Y) PI X 7 5 3 B $ 4 4. 9 5

❏ L A R G E L O VI N’ 5 ( D V D) PI X 7 2 9 D $ 3 9. 9 5 . . . . . . . . . . . . . . .❏ ( B L U- R A Y) PI X 7 2 9 B $ 4 4. 9 5

❏ X L T O P G U N S ( D V D) PI X 6 6 5 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 3 9. 9 5

❏ X L GI R L S O N L O C ATI O N ( D V D) V D 2 8 0 D $ 2 9. 9 5 . . . . . . . . .❏ ( B L U- R A Y) V D 2 8 0 B $ 4 4. 9 5

❏ A L L T H E W A Y R E N E E ( D V D) PI X 4 7 3 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 1 9. 9 5

❏ S C O R E’ S B U S T Y L ATI N A S ( D V D) PI X 1 0 1 2 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 3 9. 9 5

❏ D P S C O R E GI R L S ( D V D) PI X 1 0 6 0 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 3 9. 9 5

❏ S C O R E X X X N AT U R A L S ( D V D) PI X 1 0 7 9 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 3 9. 9 5

A d dr ess City St at e/ C o u ntry Zi p/ Post C o d e

P h o n e/ E m ail R e q uir e d Si g n at ur e R e q uir e d V O 2 6 0 2

C O U P O N E X PI R E S J U N E 2 6, 2 0 1 9


K AT A RI N A

8- M O N T H S

P RE G GE R S

T H E

S C O R E

G R O U P ®

A M O R A

LEE

K- C U P

N O. 1

N E W BI E

C O DI

V O RE

X X X PI C S

A N D

VI D E O

L A RI S S A LI N N

C HE R YL

J ULI A J O NE S

NI K KI S K YE

A V AL O N

DI A N A F R O S T X X X

A MIE T A YL O R

E RI N S T A R

ALE X SI S F A YE

DE M M Y BL AZE

• W O R K S G RE AT O N A N Y

DE VI CE, E VE N Y O U R

S M A R T P H O NE

• N O C O ME- O N S! N O

T R AILE R S! N O S P A M

O R M AL W A RE E VE R!

• T HE DI GI T AL VE R SI O N

OF T HI S I S S UE

A B S OL U TELY F REE!

More magazines by this user
Similar magazines