29.12.2012 Views

Menný register

Menný register

Menný register

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

A<br />

Abrahamides, Izák 245<br />

Áč, Michal 141<br />

Agnet, Ján 194<br />

Akáč, Juraj 66<br />

Alberty, Július 242<br />

Áldásy, Antal 37, 53, 74, 77, 80, 130, 131,<br />

135 – 137, 140 – 144, 146 – 150, 168 –<br />

171, 173, 174, 298, 301, 305 – 307, 310<br />

Alexander Macedónsky 120<br />

Ambrozi (Ambrózy), Juraj 213, 218<br />

Ambróziová, Terézia 322<br />

Andreades, Ján 256<br />

Andreae, Jacob 270<br />

Andreánszky, Zsigmond 173<br />

Anonymus 43<br />

Antoni, Samuel 210<br />

Arndt, Johann 229, 233<br />

Asztalos, Miklós 131, 136, 169<br />

August II. Silný 48, 220 – 223<br />

Augustín Krstiteľ 130<br />

Augustínová, Eva 167, 178, 318, 325<br />

Avenarius 271<br />

B<br />

Babočaj, Adam 115<br />

Bajcsy, György 173<br />

Bakičová, Anna 120<br />

Balašová, Eufrozína 103, 106<br />

Bán (Baan), Ondrej 65<br />

Bánkúti, Imre 134, 144, 168, 169, 172<br />

Baranyai, Pál 320<br />

Bardili 228<br />

Barkóciová (Barkóczi), Kristína 175<br />

Barna, Ján 206<br />

Barna, Michal 181<br />

Baršoň (Bársony), Juraj 201<br />

Barta, János 29, 30<br />

Barth, Karl 229 – 232<br />

Bartl, Július 132<br />

Bartolomeides, Ladislav 321<br />

MENNÝ REGISTER<br />

Bartoš, František 59<br />

Bartoš, Juraj 264<br />

Beblavý, Ján 249, 267<br />

Bel, Matej 13, 43, 44, 70, 75, 77, 78, 83,<br />

217, 218, 233, 255, 258, 321<br />

Bellusš, E. 288<br />

Belo I. 49<br />

Belo IV. 71<br />

Beňadik, Michal 267<br />

Benčik, Michal 42<br />

Benda, Kálmán 47, 132<br />

Benická, Magdaléna 103, 108<br />

Benický, František 206<br />

Benický, Gabriel 115, 116, 123, 125, 141,<br />

142, 307<br />

Benický, Gašpar 15, 64, 70, 101, 107, 136,<br />

138, 141 – 144, 279, 306, 308<br />

Benický, Imrich 60, 121, 303<br />

Benický, Martin 57, 101<br />

Benický, Peter 42, 322<br />

Benický, Samuel 322<br />

Benický, Štefan 61, 105, 308<br />

Benický, Tomáš 61, 105, 126<br />

Benický, Wolfgang 68<br />

Beňko, Ján 65<br />

Beňovský, Adam 158<br />

Berčéni, František Anton 96<br />

Berčéni, Ladislav 93 – 97, 139<br />

Berčéni (Bercsényi), Mikuláš 15, 17, 23<br />

– 25, 32, 37 – 40, 49 – 51, 53, 58, 60,<br />

61, 69, 93, 94, 102, 104, 111, 114, 117<br />

– 120, 122 – 124, 126 – 129, 134, 135,<br />

137 – 142, 144, 154 – 156, 164, 171, 173,<br />

175 – 177, 179, 180, 186, 190, 202, 203,<br />

207, 219, 221, 253, 279, 305 – 307, 310,<br />

311, 313, 315<br />

Berčéni, Mikuláš František 96<br />

Beréni, František 322<br />

Berkes, András 138, 139<br />

Berthóty (Bertóthi), František 218, 313<br />

Betlen (Bethlen), Gabriel 8, 12, 27, 57, 99,<br />

103, 147, 324<br />

Bidermann 253<br />

373


Bidlo, Jaroslav 277, 280<br />

Bočkai (Bocskai, Bočkaj), Štefan 8, 12, 27,<br />

37, 54, 57, 98, 173, 174, 246, 251, 321,<br />

324<br />

Bodnárová, Miloslava 41, 199, 200, 203,<br />

209, 237, 241<br />

Bodó, Matej 322<br />

Bodó, Ondrej 200, 209, 210<br />

Bohuš, František 212<br />

Bokes, František 267<br />

Borbis, Ján 241<br />

Bošáni, Gabriel 61<br />

Bošániová (Gostoniová), Alžbeta 191<br />

Bošániová, Judita 103, 108<br />

Bošňák, František 96<br />

Botto, Július 12, 13, 19, 20, 64, 118, 181,<br />

198, 199, 202, 210, 211, 267<br />

Braxatoris, Ondrej 14<br />

Brentius, Johann 271<br />

Brezinay, Ján 218<br />

Brna, Ján 204<br />

Brtáň, Rudo 254 – 256, 267<br />

Budai, István 173<br />

Buoc, Imrich 322<br />

Burius, Ján 209, 229, 233, 234, 241<br />

Bystrický, Pavol 96<br />

C<br />

Caraffa, Anton 22<br />

Celder, Urban 34, 315<br />

Crellius, Paulus 270<br />

Cruciger, Caspar ml. 270<br />

Csáky, István 77<br />

Csemniczky, Péter 143<br />

Csemniczky, Sándor 143<br />

Csepreghy, Kálmán 131, 136, 141, 169,<br />

174<br />

Cserei (Čerej), Mihály 120<br />

Csergheő, G. J. 78<br />

Czigány, István 94, 134, 172 – 174<br />

Cobor (Czobor), Marek 221<br />

Č<br />

Čáki, Imrich 140<br />

Čáki, Jozef 322<br />

374<br />

Čáki, Štefan 58, 126, 132, 139, 149, 150,<br />

302, 310, 311<br />

Čapek, Vladimír 218, 229, 230, 231<br />

Čaplovič, Ján 261, 262, 268<br />

Čaplovič, Dušan 6<br />

Časár (Császár), Peter 33<br />

Čemanka (Czemanka), Adam 142, 155,<br />

156, 308<br />

Čemanka, Andrej 117, 256<br />

Čemický, Peter 307<br />

Čerňanský, Ondrej 65<br />

Čičaj, Viliam 132, 241<br />

D<br />

Dangl, Vojtech 8 – 10, 25, 95, 101, 202<br />

Daniel, David P. 198, 200, 201, 240, 241<br />

Darvaš, Michal 58<br />

Dávid, František 60, 121, 186, 305<br />

Davko, Ján 60<br />

Deák, Ján 115<br />

Debrecéni 115<br />

Demian, Štefan 69<br />

Deutschmann, Johann 233<br />

Dibay 69<br />

Dieterich, Konrad 214<br />

Dobšinský, Pavol 262, 268<br />

Dohnány, Mikuláš 268<br />

Dolgorukij, Vasilij Vladimirovič 221<br />

Dörfler, S. 219<br />

Doruľa, Ján 240<br />

Dravecký, Ján 194<br />

Drobný, J. 241<br />

Druget, Juraj 93<br />

Drugetová, Kristína 93<br />

Düben, Gustav von 225<br />

Dubravius, Daniel 212<br />

Dubská, Katarína 65<br />

Dubský, Juraj 65<br />

Dulóová (Benická), Kristína 68<br />

Ďuriška, Zdenko 64, 69<br />

Dzuriak, Karol 198, 206<br />

E<br />

Ebecký, Samuel 313<br />

Eleonóra Magdaléna Terézia 107


Eliáš, Michal 268<br />

Ember, Győző 169<br />

Eördögh (Eordoeg), Adam 121, 303,<br />

308<br />

Eördögh, J. 308<br />

Erdélyi, László 17<br />

Erdődi, Adam 60<br />

Erdődi, Jozef 320<br />

Erdődi, Juraj 67 – 69<br />

Erdődi, Krištof 233<br />

Esterházi (Eszterházy), Anton 174 – 176,<br />

312<br />

Esterházi, Daniel 52, 173<br />

Esterházi, Mikuláš 102<br />

Esterházi, Pavol 57, 72, 115, 130, 144<br />

Esterházi, Valent Jozef 96<br />

Esterháziová, Kristína 108<br />

Esze, Tomáš 33, 34<br />

Eugen Savojský 222<br />

F<br />

Fabiny, Tibor 102, 117, 119, 136, 142, 145,<br />

169<br />

Fallenbüchl, Zoltán 102<br />

Falussy, Ján 96<br />

Federmayer, Frederik 77, 79, 80<br />

Feja, Ján 322<br />

Feja, Dávid 67<br />

Fejérpataky, Martin 43<br />

Fejes, A. 18, 19<br />

Ferdinand I. 27, 121<br />

Ferko, Milan 181, 188<br />

Fiedler, Joseph 310<br />

Flacius, Mathias (Illyricus) 270<br />

Florek, Pavol 268, 283, 284<br />

Fojtík, Juraj 109<br />

Forgáč (Forgách), Šimon 33, 34, 36, 58,<br />

93, 115, 136, 141, 175, 176, 179, 180<br />

Forgon, Mihály 78<br />

Francisci, Ján 261, 262<br />

Francke, August Hermann 231<br />

František Jozef I. 244, 265<br />

František Xaverský sv. 320<br />

Frický, Alexander 247<br />

Fridrich III. 233<br />

Frimmová, Eva 241<br />

G<br />

Gábriš, Karol 229, 230<br />

Gabšovič, Imrich 320<br />

Gáfriková, Gizela 256, 268<br />

Gál, Štefan 181<br />

Gardavský, Z. 284<br />

Gašparík, Jozef 275, 276, 281<br />

Gašparíková-Horáková, Anna 4, 14 – 17,<br />

19, 20, 64, 121, 122, 181, 198, 202, 203,<br />

220 – 223, 251 – 254, 258, 259, 268, 275<br />

– 277, 279 – 282, 297, 310<br />

Géci, Andrej 322<br />

Géci, Žigmund 167<br />

Géciová, Juliana 167<br />

Géresi, Kálmán 176<br />

Gergely, Jenő 29, 30<br />

Gerhard (Gerhart), Juraj 60, 61, 105, 125,<br />

166, 206, 222, 223, 308<br />

Gerhard, Matej 315<br />

Gerhardová, Helena 105, 106<br />

Golovkin, Gavril Ivanovič 221<br />

Gömöry, Ján 193, 194<br />

Gonci, Juraj 115<br />

Görlich, Anton 93<br />

Gostoni (Gosztonyi), Mikuláš 189 – 191,<br />

194, 196, 197<br />

Gostoniová, Klára 66<br />

Groffey 220<br />

Grusetzky, J. 19<br />

Gyürky (Ďurky), Pavol 61, 126, 205, 206<br />

H<br />

Hajduk, Andrej 200, 201, 203, 204, 208,<br />

209, 217 – 219, 233 – 235, 237, 241, 246,<br />

268<br />

Haraksim, Ľudovít 45<br />

Heckenast, Gusztáv 34, 64, 69, 169<br />

Heerbrandus (Heerbrand), Jakob 271<br />

Heister, Žigmund 33, 53, 105, 126, 166,<br />

258, 310, 311<br />

Hellenbach, Ján Gottfried 61, 125, 199,<br />

211<br />

Hellenbachová, Juliana 108<br />

Hemmingius, Nicolaus 270<br />

Herkeľ, Ján 13, 251, 268<br />

375


Hermelin, Olof 226, 227, 236<br />

Heutsch, Filip 200<br />

Heydenreich, Ján 218<br />

Hlinická (Sentmariai), Judita 104, 106<br />

Hodža, Michal Miloslav 241, 264<br />

Hodža, Milan 14, 19, 261, 268<br />

Hodža, Ondrej 264, 265<br />

Holinay, Jozef 287<br />

Hopp, Lajos 19, 100, 102, 169<br />

Horák, Jiří 275 – 277<br />

Horáková, V. 285 – 287<br />

Horthy, Miklós 18<br />

Horváth, Jozef 252, 265, 268<br />

Horváth, Pavol 8, 23, 83, 100, 101<br />

Horváth, Mihály 130, 131, 140, 169<br />

Houdek, Fedor Ján 204 – 206, 208<br />

Hoza, Štefan 181<br />

Hrabovský, Mikuláš 158<br />

Hrnko, Anton 111<br />

Hrušovský, František 181, 268<br />

Hunnius, Aegidius 271<br />

Hurban, Jozef Miloslav 241, 262, 264, 265<br />

Hus, Jan 240<br />

Husár, Jozef 125, 142, 307, 308<br />

Husár, Imrich 66, 142<br />

Husár, M. 308<br />

Húščava, Alexander 71, 80-82<br />

Hýroš, Štefan Nikolaj 199, 202, 204 – 208<br />

Ch<br />

Chaloupecký, Václav 278, 280<br />

Chalupecký, Ivan 241<br />

Chumaj, Ján 207<br />

Churý, Slavko 58<br />

I<br />

Ignác z Loyoly sv. 320<br />

Ilešházi (Illésházy), Gašpar 208, 211<br />

Ilešházi (Illésházy), Štefan 320<br />

Ilošvai, Imrich 123, 139, 305<br />

Ilošvai (Ilosvai), Ján 139<br />

Ilošvai (Illosvay), Juraj 173<br />

Ilošvai, Valentín 123, 139, 305<br />

Ilovai, Pavol 66<br />

Ivák, Vavrinec 204, 206<br />

376<br />

Ivanka, Matúš 98 – 100<br />

Ivanovič, Ján 191<br />

Iványi, Emma 130, 169<br />

J<br />

Jakab, E. 194<br />

Jakobeus, Jakub 4, 43<br />

Jamnický, Ján 198, 199, 202, 205, 206,<br />

208, 233<br />

Ján Nepomucký sv. 320<br />

Ján Václav Vratislav 221<br />

Ján Zápoľský 27<br />

Janík, Ján 320<br />

Janko, Július 198, 203, 213, 218<br />

Jankovics, Mikuláš 192 – 194<br />

Jankovič, Ľubomír 193, 297<br />

Jankovič, Vendelín 204<br />

Jánoky, Žigmund 199, 203, 208, 210, 222,<br />

223, 234 – 236<br />

Jánossy, István 168<br />

Janoška, Jur 252, 268<br />

Jároši, Michal 322<br />

Jégé 182, 188<br />

Jesenský (Jessenius), Daniel 79, 256<br />

Jesenský, Juraj 61, 105<br />

Jesenský, Matej 65<br />

Jesenský, Pavol 261<br />

Jezernická, Zuzana 103<br />

Jezernický, Gabriel 125<br />

Jókai, Mór 181<br />

Jozef arcivojvoda 21<br />

Jozef I. 16, 28, 33, 34, 37 – 40, 48, 52, 77,<br />

85, 98, 107, 108, 112, 113, 118, 119, 127,<br />

128, 130, 144, 202, 207, 219 – 221, 223,<br />

227, 307<br />

Jozef II. 241, 283, 286<br />

Jozeffy, Pavol 262<br />

Judák, Viliam 240<br />

Just, František 61, 126<br />

Just, Jozef 120, 322<br />

Just, Juraj 321, 322<br />

K<br />

Käfer, István 19<br />

Kajaly, Pál 173


Kalafus, J. 288<br />

Kalinčiak, Ján 13, 182, 188<br />

Kalinka, Joachim 211, 212, 241<br />

Kamenický, Miroslav 4, 47, 54, 131, 250,<br />

268, 325<br />

Kan, A. S. 220, 231<br />

Kárándy, Mihály 173<br />

Karol II. 21, 23<br />

Karol III. 107, 228<br />

Karol V. 248, 270<br />

Karol XII. 44, 217, 219 – 228, 233, 236<br />

– 238<br />

Károlyi (Károly), Alexander 15, 17, 33, 38,<br />

51, 53, 60, 122, 123, 133, 139, 141, 145,<br />

173, 175 – 177, 305<br />

Katona, Štefan 14 – 16, 258, 297<br />

Kauder, Viliam 236, 315<br />

Kazimír, Stefan 8<br />

Keller, Imre 17, 19<br />

Kenéz, G. 47<br />

Kerekréty, Miroslav 200<br />

Keresteš, Peter 189<br />

Kerestúri, Ladislav 191<br />

Kis, Albert 33<br />

Kis, Domokos Dániel 169<br />

Kisfaludy, György 61, 173<br />

Kiss N., István 172<br />

Klement XI. 207<br />

Klesch, Ján 218<br />

Klimeková, Agáta 312<br />

Klobušický (Klobusiczky), František 53,<br />

139<br />

Klukaj páter 194<br />

Kočiš, Jozef 37, 59, 61, 64, 69, 70, 74, 98,<br />

99, 101, 104, 105, 108, 118, 121, 123,<br />

125, 126, 175, 203, 257, 268, 297 – 303,<br />

305, 307, 308, 310<br />

Kohútová, Mária 21, 52, 132, 241<br />

Koch, František 320<br />

Kökényesdy, László 139, 140, 222<br />

Koledanus, Jonáš 256<br />

Kolinovič (Kolinovics), Gabriel 119 – 121,<br />

123, 127, 141<br />

Kollár, Adam František 193<br />

Kollár, Ján 241<br />

Kolonič, Leopold 22, 23<br />

Komorová, Klára 194, 272, 325<br />

Kónya, Peter 24, 25, 27, 28, 31, 35, 45, 50,<br />

64, 198 – 200, 202, 218, 219, 228, 241,<br />

250<br />

Kopčan, Vojtech 8 – 10<br />

Köpeczi, Béla 19, 32 – 36, 64, 100, 102,<br />

131, 136, 141, 168, 169, 172, 177, 178<br />

Kordován, L. 193<br />

Koštiaľ, Imrich 308<br />

Koštial, Jozef 307<br />

Koštiaľ (Košťál, Kostyan), Juraj 60, 105,<br />

117, 123, 125, 142, 155, 156, 306, 308<br />

Koštiaľ, Rudolf 242<br />

Košut, Juraj 261, 262<br />

Kovács, Ágnes 175<br />

Kovács, Ilona 168, 178<br />

Kováč, Dušan 283<br />

Kováč, Ján 83<br />

Kováč, Mišo A. 5, 181, 326<br />

Kovačka, Miloš 3, 244, 269<br />

Kovačovičová, Blanka 284<br />

Kovalevský, Mieroslav 199, 203 – 206, 208<br />

– 211, 218, 232 – 237<br />

Kowalská, Eva 190, 208, 230, 232, 233,<br />

240<br />

Kozáček, Jozef 265<br />

Kráľ, Janko 262<br />

Králiková, Eva 275<br />

Krasnec, Imrich 105<br />

Kresák, P. 285 – 287<br />

Kristó, Gyula 29, 30<br />

Krkoška, Pavol 59<br />

Krman, Daniel 13, 17, 44, 102, 192, 200,<br />

201, 203, 207 – 210, 212 – 214, 217 –<br />

219, 222 – 228, 233 – 236, 241, 252, 255,<br />

315 – 317<br />

Krucsay, Štefan 50, 139, 305<br />

Kubáni, Ľudovít 182, 188<br />

Kuchárik, Juraj 59<br />

Kulcsár, Mónika 132<br />

Kunčinský, Matej 207<br />

Kútnik (Šmálov), Jozef 204, 206<br />

Kuzmány, Karol 241<br />

Kvačala, Ján 45, 190, 198 – 202, 209 – 211,<br />

217, 229, 230, 232 – 235, 241, 245, 248<br />

– 250, 269<br />

377


L<br />

Labšanský 121<br />

Lacko, Richard 57<br />

Ladislav II. 133<br />

Ladiver, Eliáš 219<br />

Ladiver, Samuel 256<br />

Langsfeld, Juraj 261<br />

Láni, Eliáš 244 – 251, 254, 266, 270, 272,<br />

273<br />

Láni, Juraj 241<br />

Lehocká, Zuzana 106<br />

Lehocký, Daniel 321<br />

Lehocký (Lehotský), Imrich 262 – 264,<br />

307<br />

Lehocký, Juraj 60, 105, 117, 123, 125, 142,<br />

155, 156, 306, 308<br />

Lehocký, Martin 321<br />

Lehocký, Ondrej 320<br />

Lehotská, Darina 73<br />

Lemaire, Louis 94, 138, 139, 141, 168<br />

Leopold I. 12, 13, 15, 21 – 24, 26 – 30, 32<br />

– 34, 37, 43, 73, 114, 115, 313<br />

Letz, Róbert 132<br />

Löscher, Valentin Ernst 231<br />

Loviškovič, Štefan 204, 206, 207<br />

Lubomirski, Teodor Konštantin 226, 227<br />

Luby, Juraj 115, 205, 307<br />

Ľudovít XIV. 13, 15, 23, 32, 34, 94, 120,<br />

130, 207, 222, 277, 312<br />

Ľudovít XV. 95, 96<br />

Ľudovít Veľký 81, 82, 85<br />

Lukinich, Imre 17<br />

Luther, Martin 214, 218, 226, 230, 240<br />

M<br />

Mačuha, Maroš 98, 99, 103<br />

Madáč, Gašpar 42<br />

Magin, Ján Baltazár 5<br />

Magyari, András 176<br />

Major, Pavol 200, 234<br />

Majténi, Ignác 192<br />

Makovický, Ján Drahotín 205<br />

Malmberg, Peter 213, 217<br />

Mályusz, Elemér 17, 251<br />

Mannová, Elena 60<br />

378<br />

Marček, Milan 283, 284, 296<br />

Marček, Samuel 208, 233, 235<br />

Máriássy, Janka Katarína 166<br />

Maris, N. 271<br />

Márki, Sándor 116, 131, 136, 169, 298,<br />

310<br />

Markó, Árpád 17, 172, 310<br />

Márkus, Dezső 9<br />

Márkus, Sándor 131<br />

Maršovský, Gabriel 66<br />

Martini, František 320<br />

Masaryk, Tomáš Garrigue 275 – 277, 280<br />

Masník, Tobiáš 241, 254, 255<br />

Mateides (Matthaeides), Samuel 192 – 195,<br />

197, 218<br />

Mateidesová, Ester 194<br />

Matej I. 55, 65, 133, 301, 325<br />

Maťovčík, Augustín 64, 69<br />

Matuška, Janko 262<br />

Maximilián II. Emanuel 222, 225<br />

Maxoň, Milan 18<br />

Mederly, Karol 205<br />

Meijerfelt 228<br />

Melanchthon, Philipp 270 – 272<br />

Melík, Samuel 245<br />

Meltzel, Michal 219, 223, 224<br />

Melcer (Melzer), Jakub 193<br />

Mencl, Václav 290<br />

Mészáros, Kálmán 34, 53, 93, 130, 250<br />

Mikeš, Kelemen 14<br />

Mikovíni, Samuel 208<br />

Milko, Samuel 322<br />

Mišianik, Ján 314<br />

Mittuch, Adam 209, 229, 233, 234, 256<br />

Mód, Aladár 198, 202<br />

Montecuccoli 48<br />

Mrva, Ivan 19, 23 – 25, 49, 53, 54, 57, 58,<br />

93, 98, 101, 102, 111, 114, 189, 198, 199,<br />

202, 203, 207, 220, 222, 241<br />

N<br />

Naď, Ján 59, 302<br />

Nádašdy, František 120<br />

Nagy, Imrich 66<br />

Nagy, Iván 65, 66, 71, 72, 78, 103, 142, 170<br />

Nagy, József Zsigmond 132


Nagy, Štefan 121<br />

Nagyszeghi, Gabriel 34<br />

Nedecký 223<br />

Nemček, Martin 59<br />

Nemeš, Adam 125<br />

Német, Adam 59<br />

Nepomuk, Ján 322<br />

Novák, Jozef 65, 70, 71, 74, 78, 80 – 83,<br />

308 – 310, 318, 322<br />

Nováková, Veronika. 64, 189<br />

Nyulásziné Straub, E. 80<br />

O<br />

Oberuč, Ján Michal 198 – 200, 203, 209,<br />

213, 217, 218, 234<br />

Očkai (Ocskay, Očkaj), Ladislav 33, 61,<br />

126<br />

Ocherland 223<br />

Okál, Miloslav 65<br />

Okoličáni, Alexius 71<br />

Okoličáni (Okolicsányi), Anton 84<br />

Okoličáni, Baltazár 72<br />

Okoličáni, Bernard 71, 81<br />

Okoličáni, Daniel 71<br />

Okoličáni, Ezechiel 124<br />

Okoličáni (Okolicsányi), František 83<br />

Okoličáni, Imrich 72<br />

Okoličáni (Okolicsányi), Ján 71, 81 – 84,<br />

319, 320, 322<br />

Okoličáni, Jonáš 83<br />

Okoličáni, Jozef 103, 319, 320<br />

Okoličáni (Okolicsányi), Juraj 72, 84<br />

Okoličáni (Okolicsányi, Okoliczany), Krištof<br />

3 – 5, 13, 15, 20, 37, 38, 50 – 53, 60,<br />

62, 63, 69 – 78, 83, 85, 94, 98, 104, 109,<br />

110, 114, 117, 118, 120 – 123, 125 – 129,<br />

131, 133 – 139, 141, 143, 144, 151 – 153,<br />

161, 162, 170, 171, 177 – 180, 182, 186,<br />

203, 205, 241, 244, 249 – 251, 257 – 259,<br />

297, 300, 303, 305 – 307, 310, 311, 323<br />

Okoličáni, Ladislav 319<br />

Okoličáni, Leonard 71<br />

Okoličáni, Marek 81<br />

Okoličáni, Maximilián 319, 320<br />

Okoličáni (Okolicsányi), Michal 177, 220,<br />

222, 313, 319, 320, 322<br />

Okoličáni, Mikuláš 71<br />

Okoličáni, Otto 71<br />

Okoličáni (Okolicsányi), Pavol 37, 52, 57, 67<br />

– 69, 71 – 73, 75 – 78, 84, 101 – 104, 108,<br />

117 – 119, 121, 122, 124, 126 – 128, 134,<br />

136, 140, 143 – 145, 163 – 167, 176, 177,<br />

201, 202, 251, 252, 307, 308, 319, 320<br />

Okoličáni, Peter 72<br />

Okoličáni, Šebastián 71, 72<br />

Okoličáni, Serafil 71<br />

Okoličáni, Vojtech 71<br />

Okoličániová (Abafiová), Anna 71<br />

Okoličániová, Katarína 103<br />

Okoličániová, Magdaléna 72<br />

Okoličániová (Rakšanská), Zuzana 73, 78,<br />

104, 108, 117, 126<br />

Omasta, Štefan 69<br />

Ondrej I. 28<br />

Ondrej II. 21<br />

Oponický, Gabriel 96<br />

Ordódiová, Magdaléna 65<br />

Ormis, Ján 16<br />

Ostrolúcky, Ján 166, 167<br />

Ostrožič (Ostrošič), Matej 254<br />

Osuský, Samuel Štefan 242, 267<br />

Osvaldóczy, Pavol 204, 206<br />

Otčenáš, Michal 239<br />

Otlík (Ottlik), Gejza 177<br />

Otlík (Ottlik, Ottlyk), Juraj 15, 32, 122 – 124,<br />

141, 169, 178, 212, 222, 223, 258, 315<br />

Otlík (Ottlyk), Ondrej 141<br />

P<br />

Pach, Zsigmond Pál 23, 45<br />

Pál, Dávid 322<br />

Palacký, František 7<br />

Pálfi, Ján 17, 126, 144, 145<br />

Pálfiová, Františka 103<br />

Palkovič, Juraj 18, 19<br />

Palkovič, Stanislav 100, 101, 105, 108<br />

– 110, 310<br />

Palla 270<br />

Pallo, Ján 67<br />

Paločai (Palocsai, Paločaj, Palocsai), Juraj<br />

119, 128, 129, 133, 134, 137, 151 – 153,<br />

170, 171, 253<br />

379


Palúdzsky, Gabriel 96<br />

Palúdzsky, Štefan 96<br />

Palúch, Tomáš 59<br />

Parenička, Pavol 64, 69<br />

Pauliny, Eugen 269<br />

Pauliny, Ladislav 189<br />

Pauliny-Tóth, Viliam 277<br />

Paulovič, Eliáš 309<br />

Pavlovič, Michal 260, 261<br />

Pekař, Josef 275, 277<br />

Pekriová, Sidónia 108<br />

Pešek, Jan 242<br />

Peter I. 14, 34, 221, 222, 315<br />

Petrenková, Emília 194<br />

Petrík, Ján Milan 198 – 200, 202 – 204,<br />

208 – 218, 229, 234, 235, 237<br />

Petrikovich, Ján 110<br />

Petróci (Petröczi), Štefan 58, 101, 102,<br />

203, 208, 209, 212, 222, 223, 227, 233,<br />

234, 255, 256<br />

Petróci (Petróczy), Tomáš 204<br />

Pezelius, Christophorus 270<br />

Pilárik, Štefan 17, 199 – 201, 208, 209,<br />

233<br />

Piper, Karol 224, 225, 227<br />

Pišút, Milan 45<br />

Plachý, Ondrej 261<br />

Platy (Plathy), Andrej 234<br />

Platy (Plathy, Platthy), Alexander 15, 60,<br />

77, 108, 121, 123 – 125, 127, 139 – 142,<br />

181, 279, 306 – 308<br />

Platy (Plathy), František 305<br />

Platy (Plathy), Gabriel 262<br />

Platy, Matej 321<br />

Plavec, Gustáv 204<br />

Podhorský, Juraj 158<br />

Pogány, Gustáv 194<br />

Pohorský, Samuel 223 – 225, 227, 228<br />

Polerecký, Andrej 96<br />

Polerecký, Matej 96<br />

Pongrácová, Barbora 103<br />

Porubský, Matej 96<br />

Potemra, Michal 19<br />

Praznovszky, Mihály 190<br />

Príbovský, Alexander 322<br />

Príleský, Pavol 44, 203, 212, 222<br />

Prónai, Gabriel 321<br />

380<br />

Prónai, Ladislav 322<br />

Prónai (Prónaj), Michal 125<br />

R<br />

Rádai (Ráday), Pavol 220, 312, 313, 315<br />

– 317<br />

Radun 79<br />

Radvanský, Gerhard 124<br />

Radvanský, Ján 140, 163 – 167, 203, 255<br />

Ragač, Radoslav 64<br />

Rajner, Gyula 135<br />

Rákoci, František II. 3 – 5, 6, 8, 10, 12<br />

– 20, 23 – 27, 32 – 40, 43 – 46, 48 – 52,<br />

54 – 58, 60 – 64, 69, 72, 74 – 76, 93 – 95,<br />

100 – 102, 105 – 108, 112 – 133, 135<br />

– 146, 157 – 160, 164, 166, 170, 171, 173<br />

– 179, 180 – 182, 184, 186, 188 – 190,<br />

195 – 200, 202 – 208, 219 – 225, 227,<br />

237, 238, 244, 249 – 253, 255 – 259, 273,<br />

278 – 281, 298, 300, 301, 305 – 317, 324<br />

Rákoci, Juraj I. 9, 10, 12, 27, 57, 100<br />

Rákoci, Peter 62<br />

Rakovská, Alžbeta 66<br />

Rakovská, Anna 65<br />

Rakovská (Kubíniová), Katarína 65, 66<br />

Rakovská (Husárová), Klára 66, 67<br />

Rakovská (Maršovská), Magdaléna 65, 66<br />

Rakovská (Ilovaiová), Sára 66<br />

Rakovská (Szögényi), Zuzana 66<br />

Rakovský, Albert 70<br />

Rakovský, František 320<br />

Rakovský, Imrich 65 – 67, 71<br />

Rakovský, Ján 65, 70, 320<br />

Rakovský, Juraj 65, 70, 77, 109<br />

Rakovský, Ladislav 65, 66<br />

Rakovský, Martin 23, 65, 70<br />

Rakovský, Matej 70<br />

Rakovský (Rakovszky), Melchior (Melichar)<br />

3 – 5, 13, 15, 20, 37, 38, 50 – 53,<br />

60, 62 – 71, 74, 75, 77, 85, 94, 98, 104,<br />

108 – 111, 114, 117 – 119, 121 – 124,<br />

127 – 129, 131, 134 – 141, 143, 144, 161<br />

– 165, 170, 171, 177 – 180, 182, 205,<br />

241, 244, 249, 250, 257 – 259, 297, 299,<br />

300, 303, 305, 306, 310, 311, 323<br />

Rakovský, Michal 66


Rakovský, Mikuláš 66<br />

Rakovský, Ondrej 70<br />

Rakovský, Peter 65, 66<br />

Rakovský, Štefan 320<br />

Rapant, Daniel 16, 19, 249, 267, 269<br />

Ratkoš, Peter 18, 19<br />

Ráttky, Juraj 94<br />

Rétey, György 173<br />

Révai, Adam 103, 106, 108<br />

Révai, Alexander 103<br />

Révai, Alexej 103<br />

Révai, Anton 321<br />

Révai, Daniel 103, 104, 108<br />

Révai, František 60, 77, 98, 102 – 106, 112,<br />

113, 117, 121, 123 – 125, 135, 142, 143,<br />

155, 156, 158, 177, 305 – 308, 321<br />

Révai, Gabriel 103<br />

Révai, Gašpar 17, 60, 104 – 107, 112, 113,<br />

121, 143, 144, 305, 308<br />

Révai, Imrich 59, 103 – 108, 111 – 113,<br />

135, 137, 142 – 144, 154 – 157, 173, 177,<br />

306, 308<br />

Révai, Ladislav 106<br />

Révai, Marek 286<br />

Révai, Michal 58, 100, 103 – 109, 112, 113,<br />

143<br />

Révai, Mikuláš 103, 106<br />

Révai, Nepomuk Ján 322<br />

Révai, Pavol 106, 108, 254<br />

Révai, Peter 58, 98, 103, 106 – 108, 112,<br />

113, 119, 120, 248, 254, 284, 321<br />

Révai, Šimon 120<br />

Révai, Štefan 103, 104, 106<br />

Révai, Žigmund 60, 104, 105, 143, 308<br />

Révai, Žigmund Tomáš 105, 106<br />

Révaiová, Alžbeta 101, 102, 255<br />

Révaiová, Františka 103<br />

Révaiová (Podhorská), Helena 158<br />

Révaiová (Beňovská), Julianna 158<br />

Révaiová (Hrabovská), Kata 158<br />

Révaiová, Katarína 73<br />

Révaiová (Ostrožičová), Katarína Sidónia<br />

254, 255<br />

Rezik, Ján 192 – 194, 212, 223, 315 – 317<br />

Rojas y Spinola, Cristobal de 232<br />

Ros, Kálmán 34<br />

Rotarides, Martin 43<br />

Roth, Ján 218<br />

Ruttkay-Dauko, Juraj 309<br />

Ruttkay, Juraj 309<br />

Ruyter de 232<br />

Ružička, Vladislav 192<br />

Rybár, Peter 199, 200, 209 – 211, 218<br />

S<br />

Saktorová, Helena 194<br />

Salbek, Karol 322<br />

Samuel Aba 49<br />

Sasinek, František Víťazoslav 4, 12, 19, 45,<br />

64, 181, 252, 257, 269, 284<br />

Savonarola, Hieronymus 240<br />

Séčéni, Pavol 121<br />

Segeš, Vladimír 93, 95, 132, 139<br />

Sékely, Ondrej 193<br />

Sékely, Samuel 192 – 195, 197<br />

Selneccerus, Nicolaus 271<br />

Sennyei (Šenej), István 51, 123, 124, 139,<br />

141, 173, 306<br />

Schlick 58<br />

Scholtz, Tomáš 313<br />

Schönwetter, Johann Baptist 47<br />

Schwarz (Schwartz), Ján 210, 212, 218,<br />

219, 223, 224<br />

Siebmacher, Johann 78<br />

Simon Paulus 271<br />

Simonides, Ján 44, 166, 234, 241<br />

Simonidesová, Katarína 166, 167<br />

Sinapius – Horčička, Daniel 43<br />

Sirmai (Szirmay), Mikuláš 211, 218, 219,<br />

233, 234, 236<br />

Sirmai (Sirmaj), Ondrej 124<br />

Sirmai (Sirmaj), Peter 124<br />

Sirmai (Sirmaj), Štefan 121<br />

Sirmai (Szirmay), Tomáš 219, 224<br />

Sirmaiová Kecerová, Anna 42<br />

Sládkovič, Andrej 260, 265, 269<br />

Slávik, Ján 211<br />

Smetana, Ján 68<br />

Sobieski, Ján 68<br />

Solar 222<br />

Sőlőši (Szőlősi), Benedikt 42, 254<br />

Sólyom, Jenő 233, 234, 235, 236<br />

381


Sopko, Július 193<br />

Sopóci, Juraj 60<br />

Sosna, W. 220, 221<br />

Spener, Filip Jakub 230, 232, 233<br />

Stanislav I. Leszczyński 95, 96, 220, 221<br />

Stankovianska, Mária 242<br />

Stano, Pavol 205<br />

Staphylos 270<br />

Steinhofer, Károly 314<br />

Steinvill, Štefan 309, 318<br />

Stralenheim 221<br />

Strattmann 48<br />

Strečko, Ján Juraj 320<br />

Strigelius, Victorius 270<br />

Suchý, M. 18, 20<br />

Svrla, Juraj 59<br />

Szabó, Károly 236<br />

Szalay, László 15, 37, 53, 131, 132, 137,<br />

140, 146 – 150, 170, 171, 174<br />

Szalay, Pál 173<br />

Szávai, Nándor 168<br />

Széchényi, Ferenc 14<br />

Széchényi, Juraj 204<br />

Széchényi, Pál 144, 202<br />

Szekfű, Gyula 14 – 17, 20<br />

Szemere, László 173<br />

Szentiványi, František 206<br />

Szentiványi, Wolfgang 207<br />

Szerény, E. 18<br />

Szinnyei, Jozef 194<br />

Szluha, Márton 71, 78, 83, 84, 140 – 142,<br />

170, 191, 194<br />

Szombathelyi, Gabriel Jozef 96<br />

Š<br />

Šafárik, Pavol Jozef 7, 254<br />

Šafirov 221<br />

Šándor, Melchior 121<br />

Šároši (Saarossy), Ján 210<br />

Šefranko, Martin 200<br />

Šikura, Ján Štefan 65, 73, 78, 269, 318<br />

Šimko, Mikuláš 59<br />

Šimkovič, Matej 109<br />

Šimončič, Pavol 96<br />

Šipeky, Michal 121<br />

Škrovina, Otto 73, 246, 269<br />

382<br />

Škultéty, Jozef 12 – 14, 18, 20, 251, 269<br />

Škultéty, August Horislav 262<br />

Škvarna, Dušan 132<br />

Šlachta, Karol 288<br />

Šluch, Štefan 309<br />

Špiesz, Anton 8, 45, 198, 207<br />

Štibraný, Peter 122<br />

Štúr, Ľudovít 241, 261, 262, 264, 265, 273,<br />

274<br />

Šturman, Martin 321<br />

Šusta, Josef 275, 277, 278, 280<br />

T<br />

Tačovský, L. 80 – 82<br />

Tajták, Ladislav 12, 258, 269<br />

Takács, Ferenc 116<br />

Tarnóci, Martin 254<br />

Telekesy, István 140<br />

Telkonius, Eliáš 258<br />

Thaly, Kálmán 14, 15, 17, 18, 37, 50, 52,<br />

53, 64, 70, 119, 126, 131, 134 – 138, 140,<br />

142, 143, 145, 151, 158, 161 – 163, 168,<br />

170, 171, 173, 176 – 178, 253, 297, 298<br />

Tholnai-Fabricius, Tomáš 247<br />

Tibenský, Ján 45, 182<br />

Timon, Samuel 43<br />

Tisza, István 13<br />

Tököli (Thököly), Imrich 8, 12, 13, 21, 28,<br />

31, 32, 35, 57, 100, 102, 115, 117, 173,<br />

198, 200, 227, 278<br />

Tököli, Štefan 205, 227<br />

Tomášik, Samuel 182, 188<br />

Tóth, Andrej 96<br />

Tóth, Gyula 172<br />

Tranovský, Juraj 249<br />

Tsétsi, János 136<br />

Turcerová-Devečková, Helena 277<br />

Túróci, Gašpar 61, 126<br />

Turzo, Juraj 41, 245, 248<br />

U<br />

Uhorskai, Pavol 193, 242<br />

Uhrik, Ondrej 136<br />

Ujfalušiová, Katarína 103, 255, 256<br />

Újháziová, Alžbeta Eleonóra 321


Ujvárossy, István 173<br />

Ularik, Ondrej 134 – 137<br />

Uličný, Ferdinand 8, 200, 209, 210, 241<br />

Urmb, Jakub 320<br />

V<br />

Vajanský, Svetozár Hurban 278<br />

Valaský, Pavol 261<br />

Valdo, Peter 240<br />

Vanovič, Július 182, 188, 253, 254, 258<br />

– 264, 266, 269<br />

Váradi Sternberg, János 168, 175<br />

Varga, Imre 140<br />

Várkonyi R., Ágnes 19, 32 – 36, 64, 100,<br />

102, 131, 132, 136, 141, 169, 172, 175,<br />

177, 190<br />

Varsik, Branislav 17, 20, 42, 45<br />

Vas, István 168, 178<br />

Vass, Sándor 158<br />

Vavrinec rytier 79<br />

Vay, Adam 117, 140, 173<br />

Velič, Peter 57<br />

Velič, Gabriel 125<br />

Verbőci, Štefan 43<br />

Veselý, Daniel 198 – 204, 208 – 211, 213,<br />

218, 232 – 237, 241, 245, 249, 269<br />

Viklef, John 240<br />

Viktory, Gustáv 200, 202, 203, 212, 213,<br />

217 – 223, 225, 228, 233<br />

Vítek, Peter 71, 78, 80, 206<br />

Vladislav II. 55, 301, 325<br />

Vlček, Jaroslav 277<br />

Vlčková (Tóthová), Viera 277<br />

Vlk, K. 285 – 287<br />

Voetius, Gisbert 229<br />

Vogel, Jozef 286<br />

vojvoda z Marlboroughu 220, 222<br />

Voltaire, François-Marie Arouet 95<br />

Vrteľ, Ladislav 82<br />

Vyvíjalová, Mária 45, 261, 262, 269<br />

W<br />

Wagner, Karol 193<br />

Wagner, Martin 203<br />

Weingart, Miloš 277, 278<br />

Wellmann, Imre 131, 135 – 137, 143, 154,<br />

170, 172<br />

Wesselényi (Vešeléni), István 12, 28, 176,<br />

254<br />

Widebram (Videbram), Friedrich 270<br />

Wigandus (Vigandus, Wigand), Johannes<br />

271<br />

Winkler, Tomáš 64, 70, 74, 182, 188, 269,<br />

305, 307, 310<br />

X<br />

Xylander, Štefan 245<br />

Y<br />

Yanik, Pavel O. 242<br />

Z<br />

Zabler, Jakub 199, 200, 208 – 210, 212<br />

Zabler, Peter 218, 223, 224, 233, 234,<br />

245<br />

Záborský, Jakub 213<br />

Záborský, Ján 309<br />

Záborský, Mikuláš 43<br />

Záborský, Pavol 60, 121, 305<br />

Zábreský, Andrej 320<br />

Zachar, József 93 – 96<br />

Záleský, Imrich 206<br />

Záleský, Juraj 206<br />

Závodský, Mikuláš 218<br />

Zdenkovits (Zdenkovič), Adam 16, 98<br />

Zeman, Vojtech 307<br />

Zorkovský, Pavol 60, 117, 121, 303<br />

Zoványi, Jenő 247, 269<br />

Zrínska, Helena 13, 28<br />

Zrínsky, Mikuláš 321<br />

Zsilinszky, Mihály 190, 234, 236<br />

Zubatý, Josef 277<br />

Zvedelová, Kristína 283, 284, 291, 293<br />

Ž<br />

Žambokréty, Ján 104, 122<br />

Žambokrétyová, Alžbeta 106<br />

Žibritová, Gabriela 254<br />

383

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!