Aluminium-Dessin-Riffel-Bleche - Gemmel Metalle

gemmelmetalle

Aluminium-Dessin-Riffel-Bleche - Gemmel Metalle

Aluminium-Dessin-Riffel-Bleche

Aluminium-

Dessinbleche

Dessin 36 B

Al 99,5 (EN AW 1050 A)

gehämmert

Tafel ca. 1000 x 2000

und 1250 x 2500

Aluminium-

Dessinbleche

Al 99,5 F 15 (EN AW 1050 A)

Waffelmuster, Dessin 34 Z

Tafel ca. 1000 x 2000

Aluminium-

Dessinbleche

Al 99,5 (EN AW 1050 A)

Dessin 401 (Stucco)

1000 x 2000

mm kg/m2 0,80 2,25

1,00 2,75

mm kg/m2 0,80 2,25

mm kg/m2 1,0 2,7

1,5 4,1

Aluminium-Riffelbleche Al Mg 3, EN-AW 5754

Quintett

EN 1386

Duett

EN 1386

mm kg/m2 2,5/4 x 1000 x 2000 7,80

2,5/4 x 1250 x 2500 7,80

2,5/4 x 1500 x 3000 7,80

3,5/5 x 1000 x 2000 11,00

3,5/5 x 1250 x 2500 11,00

3,5/5 x 1500 x 3000 11,00

5,0/6,5 x 1000 x 2000 15,00

5,0/6,5 x 1250 x 2500 15,00

5,0/6,5 x 1500 x 3000 15,00

8,0/9,5 x 1250 x 2500 22,00

8,0/9,5 x 1500 x 3000 22,00

mm kg/m2 1,5/2 x 1000 x 2000 4,30

1,5/2 x 1250 x 2500 4,30

1,5/2 x 1250 x 3000 4,30

2,5/4 x 1000 x 2000 7,80

2,5/4 x 1250 x 2500 7,80

2,5/4 x 1500 x 3000 7,80

3,5/5 x 1000 x 2000 11,00

3,5/5 x 1250 x 2500 11,00

3,5/5 x 1500 x 3000 11,00

5,0/6,5 x 1000 x 2000 15,00

5,0/6,5 x 1250 x 2500 15,00

5,0/6,5 x 1500 x 3000 15,00

31

Aluminium

Aluminium-Dessin-Riffel-Bleche

More magazines by this user
Similar magazines