p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

parliament.ge

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

3


p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

4

sameba

2004 wlis 23 noemberi


ÂÖËÉÈÀÃÀÃ ÂÉËÏÝÀÅÈ

ÛÏÁÉÓ ÁÒßÚÉÍÅÀËÄ ÃÙÄÓÀÓßÀÖËÓÀ ÃÀ ÀáÀË ßÄËÓ

ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÜÅÄÍÉ ØÅÄÚÍÉÓ ÃÄÌÏÊÒÀÔÉÖËÉ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÉÓ ÂÆÀÆÄ

ÄÒÈ-ÄÒÈÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÌÏÍÀÐÏÅÀÒÉÀ. ÌÉÓÉ ÒÏËÉÓ ÂÀÆÒÃÀ ÃÀ

Ä×ÄØÔÉÀÍÉ ÌÖÛÀÏÁÀ, ÐÏÆÉÝÉÓ ÓÉÌÔÊÉÝÄ, ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉÀ ØÅÄÚÍÉÓ

ÌÏÌÀÅËÉÓÀÈÅÉÓ. ÜÅÄÍ, áÀËáÉÓ ÌÉÄÒ ÀÒÜÄÖË ÐÀÒËÀÌÄÍÔÀÒÄÁÓ,

ÖÃÉÃÄÓÉ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀ ÂÅÀÊÉÓÒÉÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÈÉÈÏÄÖËÉ

ÌÏØÀËÀØÉÓ ßÉÍÀÛÄ. ÌÄ ÃÉÃÉ ÉÌÄÃÉ ÌÀØÅÓ, ÒÏÌ ÈÉÈÏÄÖËÉ

ÜÅÄÍÂÀÍÉ ÚÅÄËÀ×ÄÒÓ ÂÀÅÀÊÄÈÄÁÈ, ÒÏÌ ÜÅÄÍ áÀËáÓ

ÉÌÄÃÉ ÀÒ ÂÀÅÖÝÒÖÏÈ.

ÂÉÓÖÒÅÄÁÈ, ÀÒÀÓÏÃÄÓ ÃÀÉÙÀËÏÈ ÓÀØÅÄÚÍÏ ÓÀØÌÉÓ ÊÄÈÄÁÉÈ.

ÊÉÃÄÅ ÄÒÈáÄË ÂÉËÏÝÀÅÈ 2005 ßÄËÓ; ÓÉÊÄÈÉÓ, ÁÄÃÍÉÄÒÄÁÉÓ,

ÓÉÚÅÀÒÖËÉÓ, ÄÒÈÉÀÍÏÁÉÓÀ ÃÀ ßÀÒÌÀÔÄÁÉÓ ÌÏÌÔÀÍÉ ÚÏ×ÉËÉÚÏÓ

ÉÂÉ ÈØÅÄÍÈÅÉÓ, ÈØÅÄÍÉ ÏãÀáÄÁÉÓÀÈÅÉÓ, ÜÅÄÍÉ ØÅÄÚÍÉÓÀÈÅÉÓ.

ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

5


v i z i t i

T a v m j d o m a r e

saqarTvelos saqarTvelos parlamentis parlamentis Tavmjdomaris

Tavmjdomaris

nino nino burjanaZis burjanaZis samuSao samuSao viziti viziti moskovSi

moskovSi

2004 wlis 1-2 noembers saqarTvelos

parlamentis Tavmjdomare nino burjanaZe

samuSao vizitiT imyofeboda

ruseTis federaciaSi. vizitis farglebSi

nino burjanaZe Sexvda ruseTis

aRmasrulebeli da sakanonmdeblo xelisuflebis

warmomadgenlebs, kerZod,

ruseTis federaciis federaluri sakrebulos

saxelmwifo saTaTbiros

Tavmjdomares boris grizlovs, uSiSroebis

sabWos mdivans igor ivanovs,

sagareo saqmeTa ministrs sergei lavrovs,

saxelmwifo saTaTbiros dsT-s

saqmeTa da TanamemamuleebTan urTier-

Tobis komitetis Tavmjdomares andrei

kokoSins. saqarTvelos parlamentis

Tavmjdomare sityviT gamovida moskovis

saerTaSoriso urTierTobebis saxelmwifo

institutSi.

samuSao Sexvedrebis mTavari mizani

or qveyanas Soris dialogis ganaxleba

da Seqmnili rTuli viTarebidan SesaZlo

gamosavlis Zieba iyo.

vizitis pirvelive dRes nino burjanaZe

Sexvda ruseTis federaluri sakrebulos

saxelmwifo saTaTbiros Tavmjdomares

boris grizlovs. Sexvedra

konstruqciuli gamodga. maspinZelma

yuradRebiT moismina qarTuli mxaris

pozicia ruseT-saqarTvelos Soris arsebuli

problemebis mogvarebis SesaZlo

gzebis Taobaze. Sexvedraze xazgasmiT

aRiniSna, rom aucilebelia gaaqtiurdes

or qveyanas Soris saparlamento

TanamSromloba. batonma boris

grizlovma aRniSna, rom igi seriozulad

muSaobs saqarTvelos parlament-

Tan megobrobis jgufis Seqmnaze, uaxloes

dReebSi Camoyalibdeba es jgufi

da dainiSneba misi xelmZRvaneli. nino

burjanaZem, Tavis mxriv, ganacxada,

rom qarTuli mxarec, paralelurad

daakompleqtebs saxelmwifo saTaTbirosTan

TanamSromlobis jgufs. mxareebis

SeTanxmebiT, uaxloes momavalSi,

SesaZlebelia am jgufebma ganaxorcielon

samuSao vizitebi. saqarTvelos

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

6

parlamentis Tavmjdomarem Tavis rus

kolegas SesTavaza TanamSromlobis

gaaqtiureba ara mxolod sakomiteto

da saparlamento jgufebis, aramed

umravlesobis saSualebiTac, radgan

TiToeuli qveynis parlamentSi arsebobs

seriozuli Zala, romelic mxars

uWers prezidentis kurss da SesaZlebloba

aqvs Tavisi mosazrebebi

gauziaros mas; am TvalsazrisiTac

nayofieri da saintereso iqneboda

poziciebis daaxloeba. Sexvedraze

saubari aseve Seexo ruseTis saxelmwifo

saTaTbiros Tavmjdomaris momaval

vizits saqarTveloSi. nino burjanaZem

aRniSna, rom igi gagebiT

ekideba vizitTan dakavSirebul sirTuleebs,

radgan dRes arasasurveli

fonia Seqmnili ori qveynis urTierTobebisaTvis.

batonma boris grizlovma

ganacxada, rom swored rTuli viTarebis

dros aris aucilebeli aqtiuri


TanamSromloba, raTa ganisazRvros

daZabuli urTierTobebis mizezebi

da gamoinaxos maTi gadaWris gzebi.

saqarTvelosa da ruseTis parlamentis

Tavmjdomareebma agreTve isaubres

evropis sabWos saparlamento asambleis

farglebSi TanamSromlobis sakiTxebze,

kerZod, saparlamento asambleaSi er-

Toblivi samuSao jgufis Seqmnaze.

nino burjanaZem moiwona evropis sab-

Wos saparlamento asambleis gadawyvetileba

ruseT-saqarTvelos urTier-

Tobebis sakiTxze momxseneblis daniSvnis

Sesaxeb da Tavis kolegas auxsna,

rom rodesac Wirs or qveyanas Soris

problemebis gadasaWreli gzebis mo-

Zieba, saqarTvelos interesebSia, daxmarebisaTvis

mimarTos evropel kolegebs.

qarTuli mxaris azriT, kargi

iqneba, Tu im droisaTvis, rodesac

dainiSneba evrosabWos momxsenebeli,

or qveyanas Soris urTierTobebSi

gamo gamoikveTeba dadebiTi tendenciebi.

astanaSi prezidentebis Sexvedris

da saqarTvelos parlamentis Tavmjdomarisa

da uSiSroebis sabWos mdivnis

gela beJuaSvilis moskovSi vizitis

Semdgom ruseT-saqarTvelos urTier-

TobebSi pozitiuri mimarTuleba

Cndeba, magram imisaTvis, rom es

dadebiTi cvlilebebi ufro SesamCnevi

iyos, saWiroa, ruseTma radikaluri

zomebi gaataros da seriozuli gadawyvetilebebi

miiRos. Sexvedraze

agreTve ganxilul iqna ruseTsaqarTvelos

urTierTobebis mravali

sxva sakiTxi. mxareebi SeTanxmdnen,

rom ubralo ritorikisa da dadgenilebebiT

brZolis nacvlad, romelsac

araferi sasikeTo ar moqvs da kidev

ufro amZimebs isedac rTul viTarebas,

isini unda gadavidnen ufro efeqtur,

konstruqciul da urTierTsasargeblo

TanamSromlobaze.

aRsaniSnavia, rom boris grizlovis

survilsa da mzadyofnas iTanamSromlos

qarTul mxaresTan, adasturebs

is faqti, rom igi dauyovnebliv

gamoexmaura saqarTvelos winadadebas

am samuSao Sexvedris Catarebis Taobaze

da gadado Tavisi viziti sanktpeterburgSi.

T a v m j d o m a r e

saqarTvelos delegaciisa da ruseTis

saxelmwifo saTaTbiros dsT-is saqmeTa

da TanamemamuleebTan urTierTobis

komitetis Tavmjdomaris andrei koko-

Sinis Sexvedraze mxareebma aseve isaubres

saparlamento TanamSromlobis

gaRrmavebasa da megobrobis jgufis

Seqmnis aucileblobaze. saqarTvelos

parlamentis sagareo urTierTobaTa

komitetis Tavmjdomaris kostantine

gabaSvilis azriT, es jgufi SeZlebs

ufro aqtiuri gaxados orive qveynis

saparlamento komponentebis saqmianoba.

erT-erTi mniSvnelovani Sexvedra

gaimarTa kremlSi ruseTis federaciis

uSiSroebis sabWos mdivanTan igor

ivanovTan. batonma ivanovma aRniSna

ruseT-saqarTvelos urTierTobebis

Semdgomi ganviTarebisaTvis yvela doneze

mudmivi dialogis gamarTvis

aucilebloba. man gansakuTrebiT xazi

gausva saparlamentTaSoriso TanamSromlobis

aqtiuri ganviTarebis mniSvnelobas.

igor ivanovis TqmiT, astanaSi

ruseTisa da saqarTvelos prezidentebis

Sexvedris Semdeg, sadac gamoikveTa

garkveuli dadebiTi tendenciebi,

mxareebi aqtiurad Seudgnen or qveyanas

Soris arsebuli problemuri

sakiTxebis ganxilvas, magram, samwuxarod,

es procesi Semdgom Senelda. ruseTis

uSiSroebis sabWos mdivanma agreTve

isaubra parlamentis Tavmjdomaris

moskovSi vizitis mniSvnelobaze, romelsac

SeuZlia axali impulsi misces

da gaaaqtiuros ruseT-saqarTvelos

urTierTobebis ganxilva umaRles doneze.

nino burjanaZem xazgasmiT aRniSna,

Tu raoden didi mniSvneloba

eniWeba am sakiTxebis Riad ganxilvas

da prezidentebs Soris miRweuli

SeTanxmebebis realurad Sesrulebas.

man miuTiTa im garemoebaze, rom

ruseTis federaciis mier saqarTvelos

teritoriuli mTlianobis aRiareba

gamyarebuli unda iyos konkretuli

moqmedebebiTa da gadawyvetilebebiT.

mxolod es SeiZleba iyos or qveyanas

Soris keTilmezobluri da mWidro

urTierTobebis garanti.

mniSvnelovani da saintereso iyo

saqarTvelos parlamentis Tavmjdomaris

Sexvedra ruseTis federaciis sagareo

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

7

v i z i t i


v i z i t i

T a v m j d o m a r e

saqmeTa ministrTan sergei lavrovTan.

batonma lavrovma aRniSna, rom ruseTi

mzad aris saqarTvelosTan WeSmariti

megobruli da keTilmezobluri

urTierTobebisaTvis da saqarTveloSi

aravis unda eparebodes eWvi, rom

ruseTi mxars uWers qveynis teritoriul

mTlianobas da es principuli

pozicia arsebobs ruseTis xelisuflebis

yvela struqturaSi. sagareo

saqmeTa ministris azriT, ormxrivi

urTierTobebis mTavari politikuri

sakiTxia CarCo xelSekrulebis xelmowera.

nino burjanaZem Tavis mxriv

ganacxada, rom ruseTTan urTierTobebis

mowesrigeba da gaRrmaveba saqarTvelosaTvis

prioritetuli sakiTxia

da Cveni qveyana mzad aris dialogisaTvis

yvela doneze, ris dastursac

warmoadgens parlamentis Tavmjdomaris

es viziti. parlamentis Tavmjdomarem

xazgasmiT aRniSna, rom ori qveynis

urTierTobebis normalurad da civilizebulad

warmarTvisaTvis udidesi

mniSvneloba eniWeba ruseTis pozicias

da mis realur qmedebebs. man sinanuli

gamoTqva im gancxadebis gamo, romelic

ruseTis sagareo saqmeTa saministrom

gaakeTa afxazeTSi gamarTul arCevnebTan

dakavSirebiT: maSin, rodesac

mTelma msofliom ar scno es arCevnebi,

saministrom igi Seafasa rogorc demokratiuli.

nino burjanaZis azriT,

sakiTxisadmi aseTi midgoma seriozulad

gaarTulebs ori qveynis urTierTobebis

Semdgom ganviTarebas da ruseTis

amgvari pozicia mkveTrad auaresebs

isedac mZime viTarebas, romelic

dReisaTvis Seqmnilia or qveyanas

Soris. parlamentis Tavmjdomarem

agreTve isaubra im daxmarebasa da

mxardaWeraze, romelsac ruseTis umaRlesi

xelisuflebis warmomadgenlebi

ucxadeben separatistul reJimebs:

SeuZlebelia sakuTar teritoriaze

ebrZolo separatizmsa da terorizms,

xolo mezobeli qveynis teritoriaze

mas ase aSkarad Seuwyo xeli. nino

burjanaZem kidev erTxel gaakritika

ruseTi ormagi standartebis politikis

ganxorcielebisaTvis da, rogorc

Suamaval mxares saqarTvelos terito-

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

8

riaze arsebuli konfliqtebis mogvarebis

sakiTxebSi, ufro konstruqciuli

poziciis dafiqsirebisaken mouwoda.

vizitis meore dRes parlamentis

Tavmjdomare sityviT gamovida moskovis

saerTaSoriso urTierTobebis saxelmwifo

institutSi. Tavis gamosvlaSi

nino burjanaZem mokled isaubra

saqarTveloSi bolo dros ganviTarebuli

movlenebisa da im reformatoruli

kursis Sesaxeb, romelic airCia

saqarTvelos axalma xelisuflebam.

leqciis ZiriTadi nawili daeTmo

ruseT-saqarTvelos urTierTobebis

ganxilvas. parlamentis Tavmjdomarem

damswre sazogadoebas gaacno Tavisi

pozicia am sakiTxTan dakavSirebiT,

ramac auditoriis didi interesi

gamoiwvia. studentebma Riad da daufaravad

gamoxates Tavisi simpaTia

saqarTvelos parlamentis Tavmjdomarisadmi

da mravali SekiTxvac dausves.

Sexvedrisas aRiniSna, rom studentebis

ZiriTadi nawili ar eTanxmeba ruseTis

politikas afxazeTsa da e.w. samxreT

oseTTan mimarTebaSi.

gansakuTrebiT aRsaniSnavia ruseTis

masmediis interesi saqarTvelos parlamentis

Tavmjdomaris vizitisadmi, rasac

mowmobs xangrZlivi CarTvebi pirdapiri

radio da teleeTeriT. viziti farTod

gaaSuqa ruseTis wamyvanma sainformacio

saagentoebma da gazeTebma.

saqarTvelos saqarTvelos parlamentis

parlamentis

Tavmjdomaris Tavmjdomaris nino nino

nino

burjanaZis burjanaZis samuSao samuSao viziti

viziti

safrangeTSi

safrangeTSi

3-5 3-5 noemberi

noemberi

vizitis pirvel dRes qalbatoni

nino burjanaZe Sexvda iuneskos generalur

direqtors koiCibo macuras,

romelsac madloba gadauxada im proeqtebis

gamo, romlebsac es organizacia

axorcielebs saqarTveloSi, da aRniSna,

rom qveynis prezidenti da parlamenti

didad afaseben iuneskosTan Tanam-

Sromlobas da yvelanairad Seuwyoben

xels momavalSi am TanamSromlobis

kidev ufro gaRrmavebas. Sexvedraze


qarTulma mxarem, sxva sakiTxebis garda,

gansaxilvelad ori umniSvnelovanesi

sakiTxi daayena: ierusalimis jvris

monasterSi SoTa rusTavelis freskis

aRdgena da qarTuli unikaluri

xelnawerebisa da wignebis dacva. orive

sakiTxTan dakavSirebiT iuneskom saqarTvelos

sruli mxardaWera aRuTqva.

organizaciam miiRo gadawyvetileba,

jvris monasterSi SoTa rusTavelis

freskis gadasarCenad gamoyos 25000

aSS dolari da ierusalimSi gaagzavnos

iuneskoss ICCROM-isa da qarTveli

specialistebi. am proeqtis ganxorcieleba

uaxloes momavalSi daiwyeba.

Sexvedraze agreTve miRebul iqna

gadawyvetileba qarTuli xelnawerebis

gadarCenis proeqtis Sesaxeb, romelsac

iunesko daafinansebs `msoflios mexsierebis

programis farglebSi.

saqarTveloSi qristianobis gavrcelebis

2000 wlisTavTan dakavSirebiT,

iuneskos egidiT saqarTveloSi Camovlen

kulturuli memkvidreobis departamentis

direqtori, organizaciis

generaluri direqtoris piradi warmomadgeneli.

aseve iuneskos egidiT

TbilisSi Catardeba regionuli konferencia

`Temaze: axali investiciebi

da saparlamento saqmianoba~ rac xels

Seuwyobs am organizaciasa da saqar-

Tvelos parlaments Soris TanamSromlobis

gaRrmavebas. gansakuTrebiT

aRsaniSnavia is garemoeba, rom am

Sexvedraze qarTulma mxarem miiRo

Tanxmoba msoflio memkvidreobis nusxaSi

dmanisisa da saTafliis Setanis

Sesaxeb. saTanado dokumentaciis momzadebisaTvis

Tanxas iunesko gamoyofs.

vizitis meore dRes versalSi

gaimarTa samxreT kavkasiis qveynebis

parlamentebis Tavmjdomareebisa da

safrangeTis senatis Tavmjdomaris

kristian ponsoles Sexvedra, romlis

dRis wesrigSi Setanili iyo ori

ZiriTadi sakiTxi: turizmis ganviTareba

regionSi da kulturuli memkvidreobis

dacva. saqarTvelos parlamentis

Tavmjdomare nino burjanaZe gamovida

iniciativiT, Seiqmnas samxreT kavkasiisa

da safrangeTis samuSao jgufi,

romlis amocana iqneba samxreT kavkasiaSi

kulturuli memkvidreobis obieq-

T a v m j d o m a r e

tebis aRricxva regionSi kulturuli

turizmis ganviTarebis mizniT. samuSao

jgufis SemadgenlobaSi iqneba TiTo

qveynis xuTi warmomadgeneli (parlamentis

sami da aRmasrulebeli xelisuflebis

ori warmomadgeneli), xolo

safrangeTis senatis mxridan _ samxreT

kavkasiis qveynebTan megobrobis jgufebis

xelmZRvanelebi. saqarTvelos

parlamentis Tavmjdomaris iniciativa

mxareebma erTxmad moiwones, safrange-

Tis senatma ki, iuneskosTan erTad,

misi dafinanseba iTava.

Sexvedraze aseve miRebuli iqna

gadawyvetileba, rom saqarTvelos

parlamenti da senatori iv doJa

imuSaveben qarTuli xelnawerebisaTvis

Tanamedrove teqnologiebis gamoyenebiT,

saTanado pirobebis Seqmnaze,

aRniSnul proeqts daafinanseben safrangeTis

senati da iunesko.

nino burjanaZem kulturuli memkvidreobis

dacvis sakiTxis ganxilvisas

gansakuTrebuli yuradReba gaamaxvila

im Zeglebis dacvaze, romlebic konfliqtis

zonebSia ganlagebuli. aRsaniSnavia,

rom es, rigiT meore, Sexvedra

(pirveli Sedga 1999 wels) wina Sexvedrisagan

gamoirCeoda konkretuli

iniciativebiTa da erTsulovnad miRebuli

gadawyvetilebebiT. gamoikveTa,

rom miuxedavad regionSi arsebuli

problemebisa da ormxrivi urTierTobebis

sirTuleebisa, am regionis qveynebs

SeswevT unari, miaRwion SeTanxmebas

im sakiTxebSi, romlebic ar

iwvevs urTierTdapirispirebas. safrangeTis

senatis iniciativiTa da uSualo

daxmarebiT safuZveli Caeyara regionSi

turizmisa da kulturuli memkvidreobis

dacvis sferoSi aqtiur

TanamSromlobas. es TanamSromloba

momavalSi xels Seuwyobs mxareebis

daaxloebas da nayofier niadags

Seuqmnis politikuri problemebis

mowesrigebasa da stabilurobas, romlis

gareSec SeuZlebeli iqneba im

miznebis miRweva, romlebsac TiToeuli

qveyana isaxavs. versalSi gamarTuli

Sexvedrisas miRweuli Sedegebi safuZvels

gvaZlevs, imedis TvaliT SevxedoT

samxreT kavkasiis regionis ganviTarebasa

da mis momavals.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

9

v i z i t i


q r o n i k a

T a v m j d o m a r e

10 10 noembers noembers parlamentis Tavmjdomare

nino burjanaZe gaeros generaluri

mdivnis mudmiv warmomadgenels

saqarTveloSi heidi taliavins

daxurul kars miRma Sexvda. saubari,

ZiriTadad, konfliqtis zonebSi arsebul

viTarebas Seexo.

heidi taliavinma parlamentis Tavmjdomares

konfliqtis daregulirebis

saqmeSi gaeros misiis moqmedebasTan

dakavSirebiT informacia miawoda da

am Temaze sakuTari Sexedulebebic

gaacno.

rogorc nino burjanaZem Sexvedris

Semdeg ganacxada, aRniSnul etapze

Zalian mniSvnelovania, rom afxazeTSi

konfliqtis inspirireba ar moxdes.

saqarTvelos mxare mzad aris viTarebis

stabilizaciisaTvis gadadgas pozitiuri

nabijebi, raTa SesaZlebeli gaxdes

konfliqtis daregulirebis procesis

swrafad gagrZeleba.

15 15 noembers noembers parlamentis Tavmjdomarem

nino burjanaZem madridis klubis

generaluri direqtori qim qemfbeli

da amave klubis programebis direqtori

Sin qeroli miiRo. rogorc

klubis generalurma direqtorma aRniSna,

am organizaciis dagegmarebis

jgufis saqarTveloSi vizitis mizania,

gacnobiTi xasiaTis Sexvedrebis Sedegad,

specialurad saqarTvelosaTvis

Seiqmnas proeqti rogorc strategiuli

rCevebis, ise teqnikuri daxmarebis

kuTxiT. organizacia izrunebs aRmasrulebeli

xelisuflebis uwyebebis efeqturi

muSaobis uzrunvelyofaze, investiciebis

mozidvasa da mTlianad ekonomikuri

politikis gaZlierebaze, regionebisa

da adgilobrivi mmarTvelobis

reformaze.

nino burjanaZem klubis generalur

direqtors qim qemfbels Cveni qveynis

kanonmdeblobis evropulTan harmonizaciis

TvalsazrisiT, aRmasrulebel

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

10

xelisuflebasTan koordinirebuli mu-

Saobis da qveyanaSi demokratiis ganmtkicebis

mxriv daxmareba sTxova.

`darwmunebuli var, parizis klubis

gamocdilebis gaziareba parlamentis

muSaobas kidev ufro efeqturs da

qmediTs gaxdis~, - ganacxada parlamentis

Tavmjdomarem Sin qerolma, madridis

klubis wevrTa saxeliT, nino

burjanaZes yovelmxrivi mxardaWera

aRuTqva.

17 17 noembers noembers parlamentis Tavmjdomare

nino burjanaZe evropis sabWos

wevri qveynebis elCTa monitoringis

samuSao jgufis delegacias Sexvda.

delegaciis xelmZRvanelis Jan-klod

Jozefis gancxadebiT, evrosabWo miesalmeba

saqarTvelos axali xelisuflebis

mier qveyanaSi demokratiuli

institutebis mSeneblobis mxriv gadadgmul

nabijebs, gansakuTrebiT korufciis

winaaRmdeg aqtiur da qmediT

brZolas. aseve mniSvnelovania xelisuflebis

mxridan adamianis uflebaTa

da TavisuflebaTa uzrunvelyofa da

masobrivi informaciis saSualebaTa

da, zogadad, Tavisufali sityvis principebis

pativiscema.

evrosabWos eqspertTa azriT, warmatebul

sakanonmdeblo muSaobasTan er-

Tad, parlamentarebma meti yuradReba

unda dauTmon miRebuli kanonebis

implementacias. saWiroa ufro koordinirebuli

TanamSromloba parlamentsa

da aRmasrulebel xelisuflebas Soris.

nino burjanaZem aRniSna, rom didi

mniSvneloba aqvs evropis sabWos

mxridan mudmiv mxardaWerasa da

TanamSromlobas saqarTvelos xelisuflebasTan,

aseve, sxvadasxva sferoSi

daxmarebis proeqtebis gagrZelebas.

dasafasebelia evrosabWos eqspertTa

wvlili Cveni kanonmdeblobis evropulTan

harmonizaciis sakiTxSi.

22 22 22 noembers noembers saqarTvelos parlamentis

Tavmjdomare nino burjanaZe

Sexvda italiis saqvelmoqmedo-humanitaruli

organizaciis `karitasis~ direqtors

vitorio nocas, vatikanis

elCs, arqiepiskoposs klaudio gujerotisa

da Crdilo-italiis arqiepiskoposs

rikardo fontanas.

Sexvedraze isaubres cxinvalis regionSi

qarTuli soflebis mosaxleobisaTvis

humanitaruli daxmarebis gagr-

Zelebis sakiTxze. italiel qvelmoqmedebs

ganzraxuli aqvT, ewvion am


egions, raTa daxmarebis tipi da

moculoba adgilze gansazRvron.

nino burjanaZem aRniSna, rom saqarTvelos

xelisufleba da mosaxleoba

gulwrfelad madlieria im uangaro

daxmarebis gamo, rasac am saqvelmoqmedo

- humanitaruli organizaciis

Tbilisis ofisis warmomadgenlebi saqarTvelos

sxvadasxva regionSi socialurad

gaWirvebuli adamianebis mimarT

iCenen. man imedi gamoTqva, rom es

TanamSromloba saqarTvelos ufro

met regions moicavs da parlamentis

saxeliT maT yovelmxrivi daxmareba

aRuTqva.

24 24 noembers noembers saqarTvelos parlamentis

Tavmjdomare nino burjanaZe

Sexvda gaeros _ gaerTianebuli erebis

organizaciis umaRles komisars

ltolvilTa sakiTxebSi ruud rudolfus

luberss.

Sexvedraze saqarTvelos teritoriaze

konfliqtis kerebis mSvidobiani gziT

mowesrigebis saSualebebi ganixiles.

yuradReba gamaxvilda devnilTa upirobo

da nebayoflobiT dabrunebaze.

rogorc nino burjanaZem aRniSna,

ukve aTi welia devnilTa dabrunebis

sakiTxSi mniSvnelovani winsvla ar

SeiniSneba. man imedi gamoTqva, rom

gaeros umaRlesi komisris viziti am

sakiTxis mogvarebis process adgilidan

daZravs. manve aRniSna, rom

devnilTa dabrunebas ar unda hqondes

mxolod teqnikuri xasiaTi. aucilebelia,

myari garantiebi: usafrTxoeba,

socialuri uzrunvelyofa da sacxovrebeli

pirobebiT dakmayofileba. man

am mxriv gaeros umaRles komisars

daxmareba sTxova. ruud rudolfus

lubersma nino burjanaZis mosazrebebi

srulad gaiziara da aRniSna, rom

gaero mzadaa, devnilTaTvis am mxriv

daxmarebis proeqtebi SeimuSaos.

T a v m j d o m a r e

24 24 noembers noembers saqarTvelos parlamentis

Tavmjdomare nino burjanaZe

Sexvda gaeros mecnierebis, kulturisa

da ganaTlebis organizaciis _ iuneskos,

kulturuli memkvidreobis sammar-

Tvelos xelmZRvanels mgomezulu gadis,

romelsac kulturuli memkvidreobis

gadarCenis sferoSi daxmareba sTxova.

nino burjanaZem Sexvedraze umTavres

sakiTxad ierusalimis jvris monasterSi

SoTa rusTavelis uZvelesi freskis

gadarCena daasaxela. rogorc cnobilia,

qarTvel specialistTa xeliT am freskis

uswrafesad aRdgenaze gadawyvetileba

saxelmwifoTaSoriso doneze ukve

miRweulia. Tumca, amis ganxorcieleba,

ratomRac, ver xerxdeba. am problemis

Taobaze iuneskos kulturuli memkvidreobis

sammarTvelos xelmZRvanelma

aRniSna, rom organizacia mzad aris,

Tavisi misia gaagzavnos jvris monasterSi

mdgomareobis gasarkvevad. man

parlamentis Tavmjdomares yovelmxrivi

daxmareba aRuTqva.

parlamentis Tavmjdomaris SefasebiT,

aranakleb problemuria saukunovani

xelnawerebisa da wignebis SenaxvaaRdgenis

sakiTxi. es unikaluri nimu-

Sebi, romlebic msoflio saganZurs

warmoadgens, inaxeba xelnawerTa institutSi,

saxelmwifo muzeumsa da

erovnul biblioTekaSi, romelic

saqarTvelos parlamentis daqvemdebarebaSia.

nino burjanaZis TqmiT, samwuxaroa,

rom bolo aTi wlis ganmavlobaSi

maTi gadarCenisaTvis, uamravi

obieqturi mizezis gamo, Tanxa ver

gamoiZebna. mgomezulu gadi daTanxmda

nino burjanaZis SeTavazebas, daeTvalierebina

xelnawerebi da wignebi,

ris Semdegac iuneskos eqspertebi uaxloes

momavalSi am sakiTxzec imuSaveben.

nino burjanaZem stumris yuradReba

miapyro konfliqtis kerebSi mdebare,

msoflio kulturuli memkvidreobis

nusxaSi Sesuli qarTuli xuroTmoZRvruli

Zeglebis patronobis sakiTxs.

am Zeglebze qarTuli kvali droTa

ganmavlobaSi Segnebulad iSleba. iuneskos

kulturuli memkvidreobis sammarTvelos

xelmZRvanelma saqarTvelos

parlamentis Tavmjdomares am sakiTxis

SeswavlaSi daxmareba aRuTqva.

29 29 noembers noembers saqarTvelos parlamentis

Tavmjdomare saxelmwifo dacvis

specialuri samsaxuris TanamSromlebs

Sexvda da maT madlobis sigelebi

gadasca. man xazi gausva TiToeulis

maRal profesionalizms, samSoblosa

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

11

q r o n i k a


q r o n i k a

T a v m j d o m a r e

da saqmisadmi erTgulebas. nino

burjanaZis SefasebiT, Seucvlelia is

didi wvlili, romelic maT `vardebis

revoluciis~ mSvidobianad da warmatebiT

dagvirgvinebaSi Seitanes da

amiT saxelmwifos demokratiuli principebiT

ganviTarebas Seuwyves xeli.

1 1 dekembers dekembers parlamentis Tavmjdomarem,

invalid da unarSezRudul

bavSvTa msoflio dResTan dakavSirebiT,

parlamentSi 200-mde invalidi

bavSvi miiwvia. nino burjanaZem da

parlamentis wevrebma bavSvebs saCuqrebi

gadasces. bavSvTa Teatris _ `meore

saxlis~ patara msaxiobebma ki maTTvis

`rwyili da WianWvela~ gaiTamaSes.

nino burjanaZem bavSvebs axali xelisuflebisa

da parlamentis saxeliT

aRuTqva, rom isini Rirseul samSobloSi,

ufro metad uzrunvelyofil

pirobebSi icxovreben.

1 1 1 dekembers dekembers parlamentis Tavmjdomare

nino burjanaZe saqarTveloSi

evrokavSiris kanonis uzenaesobis misiis

xelmZRvanels silvie pancisa da misiis

wevrebs Sexvda. saubari, ZiriTadad,

saqarTvelos kanonmdeblobis evropulTan

harmonizaciisa da implementaciis

sakiTxebs mieZRvna.

misiis saxeliT, silvie pancim parlamentis

Tavmjdomares aRuTqva daxmareba

kanonmdeblobis daxvewaSi, upirvelesad

sisxlis samarTlis kanonmdeblobis

reformaSi evrokavSiris kanonis uzenaesobis

misiis umaRlesi klasis eqspertTa

monawileobiT.

Sexvedraze gadawyda, rom parlamentis

iuridiul sakiTxTa da evropasTan

integraciis komitetebi, samarTaldamcavi

struqturebis xelmZRvanelebi,

evrokavSiris misiis wevrebi Seikribebian

da parlamentarebs misiis miznebs

gaacnoben.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

12

1 1 dekembers

dekembers dekembers saqarTvelos parlamentis

Tavmjdomare nino burjanaZe samxreT

kavkasiaSi turizmis ganviTarebisa

da kulturuli memkvidreobis dacvis

oTxmxrivi erToblivi samuSao jgufis

qarTuli mxaris warmomadgenlebs Sexvda.

jgufs safuZveli ama wlis

noembris dasawyisSi, safrangeTSi nino

burjanaZis vizitis dros Caeyara.

versalSi samxreT kavkasiis qveynebis

parlamentebisa da safrangeTis senatis

TavmjdomareTa Sexvedraze miRweul

iqna SeTanxmeba jgufis Seqmnis Taobaze,

romelic am regionSi turizmis

ganviTarebasa da kulturuli memkvidreobis

dacvis sakiTxebze imuSavebs.

am jgufSi gaerTiandebian: parlamentarebi

petre metreveli, nino nakaSiZe,

oTar ToiZe, kulturis ministris

moadgile nikoloz vaCeiSvili da

turizmis departamentis Tavmjdomare

saba kiknaZe. jgufs mWidro kavSiri

eqneba iuneskosa da safrangeTis senat-

Tan, radganac kulturuli memkvidreobis

dacvis sferoSi mniSvnelovani

proeqtebi da axali iniciativebi,

SesaZloa, swored iuneskosa da safrangeTis

senatis erToblivi xelSewyobiT

ganxorcieldes.

2 2 dekembers

dekembers parlamentis Tavmjdomare,

maJoritari deputatis rangSi,

quTaiss ewvia.

nino burjanaZe Tavdapirvelad qu-

Taisis 23-e skolis maswavleblebs,

moswavleebsa da maT mSoblebs Sexvda.

Semdegi Sexvedra devnilTa saqalaqo

sabWos warmomadgenlebTan gaimarTa,

sadac mTavari sakiTxi devnilTa socialuri

problemebi iyo. nino burjanaZem

maT socialuri pirobebis gaumjobeseba

aRuTqva da dahpirda, rom am sakiTxis

mogvarebaSi afxazeTis ministrTa sab-

Wos Tavmjdomares irakli alasaniasac

CarTavs.

municipalitetis TavmjdomareebTan

Sexvdrisas nino burjanaZem maT qu-

Taisis municipaluri ganviTarebis

programis SemuSaveba SesTavaza da

am programis dasafinanseblad donorebis

moZieba aRuTqva.

rogorc Sexvedraze iTqva, quTaisis

safinanso samsaxurebis gaTvlis Tanaxmad,

qalaqs centraluri biujetidan

8 mln. lari sWirdeba. deputatma

SekrebilT aRuTqva, rom, quTaisis

interesebidan gamomdinare, Seecdeba,

centraluri biujetidan Sesabamisi

dafinanseba gamoiyos, rac am regionSi

socialuri problemebis mogvarebas

Seuwyobs xels.


ganaTleba ganaTleba _ _ swavla, swavla, swavliT swavliT miRebuli miRebuli codna,

codna,

igivea, igivea, rac rac cxoneba cxoneba sulis

sulis

`kanonproeqti misaRebi

unda iyos mTeli

erisaTvis~

umaRlesi ganaTlebis kanonproeqti

radikalurad, revoluciurad cvlis

ganaTlebis sistemas, kerZod: am

kanonproeqtiT uqmdeba misaRebi gamocdebis

arsebuli wesi. Tu aqamde is

TiToeuli umaRlesi saswavleblis

kompetenciis farglebSi tardeboda,

am kanonproeqtis miRebis Semdeg iqmneba

erTiani erovnuli sagamocdo centri,

romelic Caatarebs erTian gamocdebs

mTel saxelmwifoSi anonimurobis

dacviT. revolucia sagamocdo sistemaSi

gamoiwvia iman, rom saSualo skoladam-

Tavrebuli axalgazrda aRar iqneba

yidva-gayidvis sagani, Cadebulia ideologia

korufciis mospobisa: abiturientis

patroni unda iyos misi niWiereba,

codna da araferi sxva ram. Tu es

SevZeliT da praqtikaSi ganvaxorcieleT,

amiT Sesruldeba ara ganaTlebis

komitetis Tu ganaTlebis saministros

SekveTa, aramed SekveTa Cveni mosaxleobisa

_ erTxel da samudamod

wesrigi damyardes am sferoSi.

saqarTveloSi umaRlesi ganaTlebis

dawesebulebebi iqcnen `Sps-ad~, fulis

keTebis `cexebad~. dReis mdgomareobiT

saqarTveloSi 256 umaRlesi saswavlebelia,

aris iseTic, sadac mxolod

ToTxmeti studenti hyavT. arian iseTnic,

Tu bavSvma sabuTebi Seitana,

araferic rom ar iswavlos, fulic

rom ar gadaixados, romc ar iaros,

mas arc ricxaven da arc sabuTebs

ubruneben. mxolod imis gamo, rom

raodenobaSi eTvlebodeT. faqtobrivad,

is aris tyve im saswavleblisa, sadac

erTxel Secda da sabuTebi Seitana.

saqarTveloSi aris viTareba, roca

yvela yvelas atyuebs. mSobeli fuls

ixdis imaSi, rom misma Svilma araferi

iswavlos. samagierod, Cven viRebT

uzarmazar armias diplomiani diletan-

k o m e n t a r i

qarTuli qarTuli enis enis ganmartebiTi ganmartebiTi leqsikoni

leqsikoni

kanonproeqti `umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb~

nodar nodar grigalaSvili grigalaSvili _ ganaTlebis,

mecnierebis, kulturisa da

sportis komitetis Tavmjdomare

fraqcia _ `nacionaluri moZraobademokratebi~

tebisa, romlebic, ubralod, samsaxurs

ver Souloben da verc verasodes

iSovian. saqarTveloSi yoveli asi

kursdamTavrebulidan Tavisi profesiiT

mxolod oTxi muSaobs, danarCeni

umuSevrobisaTvis aris ganwiruli. am

viTarebaSi radikaluri nabijis

gadaudgmeloba gaumarTlebelia.

kanonproeqti gvTavazobs Catardes

akreditacia da saxelmwifoSi darCes,

saxelmwifosganve aRiarebuli diplomis

gacemis uflebiT, mxolod is umaRlesi

saswavleblebi, romlebic gauZleben

akreditacias. Senobis, profesormaswavleblebis,

kadrebis da, bolos

da bolos, studentTa uqonel-uyoleli

umaRlesi saswavleblebis arseboba

danaSaulia. ar SeiZleba maT saxelmwifom

misces Tavisganve aRiarebuli

diplomis gacemis ufleba. ase Cven

SegviZlia, SevqmnaT erTi kantora,

ra saWiroa oTxi-xuTi weli wvaleba,

vinc gadaixdis fuls, aiRebs diploms

da wava. erTi mxriv, axalgazrda

iRebs cariel qaRalds, meore mxriv,

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

13


k o m e n t a r i

am universitetis damaarseblebma saku-

Tari ojaxis biujetis Sevsebis dauSreteli

wyaro ipoves. Tu vinmes

hgonia, rom es ase unda gagrZeldes

da saxelmwifom radikaluri nabijebi

ar unda gadadgas, is vinme swored

im wridan aris, vinac umaRlesebi

fulis sakeTebel `cexad~ aqcia.

ai, es ori revoluciuri nabiji

sakmarisia imisaTvis, rom vTqvaT: kanonproeqti

misaRebi unda iyos mTeli

erisaTvis da aseT nabijebs qveyana

didi xania elodeboda. imdenad rTul

sakiTxebs veWidebiT, rom, bunebrivia,

ukmayofiloTa mTeli armia Seiqmna.

maTi rigebi SeiZleba ase daxarisxdes:

erTi nawili kanonproeqtis gaumjobesebaze

zrunavs da TavianT winadadebebs

gvTavazobs. Cven isini gaviTvaliswineT

da kanonproeqtis Semotanidan dRemde

uamravi Sesworeba SevitaneT. ara

Tu parlamentSi oficialuri Semotanidan,

am kanonproeqtze Cven 2000

wlidan vmuSaobT, rogorc am ideis

mxardamWerebi. seqtembridan ganaTlebis

komitetis Tavmjdomare var. pirveli,

rac gavakeTe, daviwye am kanonproeqtze

muSaoba. bevri ram Sesacvleli iyo

da SevcvaleT. cudi is iqneboda, ar

Segvecvala da rasac gvTavazobdnen,

is kanonad gveqcia. rogorc wesi,

xilis gemos sinjaven da mebaRes ar

kiTxuloben. Cveni mizania _ Sedegi,

kanoni iyos kargi. amisaTvis parlamenti

da saministro lanZRvas ki ara qebas

imsaxureben. visac kanonis gaumjobeseba

unda, Cven maT kritikul damokidebulebas,

Tundac proeqtis calkeuli

muxlebisadmi, mivesalmebiT.

meore _ kastas, _ jgufs viwro

piradi interesi amoZravebs: viRacis

bavSvi abarebs wels. Cveni reformis

Semdeg is Tavis Svils veRar

upatronebs, Tu magari ar aris is

bavSvi, veRar miiRebs saTanado qulebs

_ raRa misi Svili, raRa maincdamainc

wels?! arada, Tavisi damsaxurebiT,

avtoritetiTa Tu fuliT, mas hqonda

saSualeba, is saqme moeTavebina da

mere Semosuliyo es ubedureba... sul

rom ara aqvs Sexeba adamians am

kanonproeqtTan, is ukve ganawyenebulia.

mesame kasta: isini misaRebi gamocdebis

dros Zalian myarad grZnobdnen

Tavs. yvelas sWirdebodnen am qveyanaze.

maTze, maTi Sendami damokidebulebaze

iyo mniSvnelovanwilad gadajaWvuli

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

14

Seni bedi da zafxulSi isini lamis

RmerTis tolfas adamianebad iqceodnen.

Tu am funqcias moaSoreb, isini

avtoritetulni da saWironi mxolod

TavianTi mecnieruli naRvawiT rCebian.

karg repetitors SeiZleba fasi kidev

ufro daedos, magram vinc mxolod

komisiis wevrobiT sargeblobda, cxadia,

masTan mosamzadeblad aravin miva.

ai, amitomaa es xalxi winaaRmdegi

kanonproeqtisa, magram xmamaRla xom

ar ityvis: iciT ra, me wels fuls

veRar viSovi da amitom ar miviRoT

kanonproeqtio. Tumca umaRlesi saswavleblebis

TanamSromelTa umravlesoba,

Cemi kolegebi, am process miesalmebian.

ukmayofilebas gamoxataven is adamianebi,

romelTac `vardebis revoluciis~

xsenebaze akankalebT _ politikosebi

an politikosTa mTeli jgufi

yvelafrisadmi ukmayofilod arian

ganwyobilni, undaT, Cavardes yvela

reforma, vZulvarT da arafriT

aRiareben, rom ToTxmetlarian pensias

ocdarvalariani sjobia. imas ki aravin

dagidevT, ratom varT am dReSi _

maT gaZarcves es qveyana. kudis rikamde

tyavi gaaZvres da Cven ar SegviZlia,

erT weliwadSi gavakeToT aTi wlis

saqme. yvela normaluri da Wkviani

adamiani mas xvdeba, magram isini ar

ityvian da aseT adamianebsa da politikosebze

laparaki uadgilod mimaCnia.

da bolos: aris kidev erTi jgufi,

romelsac kaci ki ara, mamazecieri

ver gaigebs, ra unda. oRond iyviros,

teleekranze gamoCndes. erT-erT

qalbatons, romelic Zalian akritikebda

kanonproeqts, vkiTxe, ra ar mogwonsmeTqi.

man alalad aRiara, rom ar

waukiTxavs es kanonproeqti. samwuxarod,

aseTnic arian Cvens sazogadoebaSi...

dReis mdgomareobiT kanonproeqtSi

aris calkeuli momentebi, romlisadmi

komitetSic araa erTgvarovani damokidebuleba

da, piradad mec, rogorc

komitetis Tavmjdomare, vfiqrob, rom

bevri ram Sesasworebel-Sesacvlelia.

magaliTad: reforma, romelic mkacrad

gaTvlili ekonomikuri safuZvliT araa

gamyarebuli, SeiZleba antireformad

Semogvibrundes. amitom ekonomikur

nawilTan mimarTebaSi Cven gvaqvs Cveni

SeniSvnebi da Cveni komiteti am

pozicias ueWvelad gaitans daicavs

da reformas ekonomikuri saSiSroeba

aRar daemuqreba.

Cawer Cawerilia Cawer ilia 8 8 dekembers

dekembers


kanonproeqti `umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb~

`ganaTlebis `ganaTlebis `ganaTlebis saministro

saministro

Zalian Zalian konstruqciulad

konstruqciulad

moiqca...~

moiqca...~

umaRlesi ganaTlebis kanonze bevri

vimuSaveT. igi sabolood daixvewa,

Tumca garkveuli naklovanebebisagan

dazRveuli araferia, ZiriTadi principebi

da ZiriTadi CarCo damakmayofilebelia.

uzrunvelyofilia umaRlesi

saswavleblis sruli avtonomia: is

sakuTar Tavs srulad gankargavs, akademiuri

Tavisufleba aqvs miniWebuli

da veravin ver Caereva mis saqmeebSi,

gardamavali periodis gavlis Semdeg

_ or weliwadSi (asea gawerili

kanonSi), eqnebaT sruli finansuri

avtonomia da mieniWebaT sxva statusi.

marTalia, isini dRes sajaro samarTlis

iuridiuli pirebi arian, magram ori

wlis Semdeg aramomgebiani sawarmoebi

gaxdebian e. i. ar daibegrebian. es

Seexeba rogorc saxelmwifo, ise kerZo

umaRles saswavleblebs da, visac

rogor enebeba, imas airCevs. vfiqrob,

umravlesoba kerZos airCevs. aseve

TviTon gansazRvraven programebis

Rirebulebas da saxelmwifoc imdens

iyidis ramdenic sWirdeba da ramdenis

SesaZleblobac eqneba.

ganaTlebis sistemis xerxemalia

damoukidebeli saakreditacio samsaxuri.

es gamoiwvevs konkurencias umaRles

saswavleblebs Soris da Sromis bazarze

ganaTlebis dargi Tavad gaxdeba

konkurentunariani, TandaTan moxdeba

materialuri pirobebis gaumjobeseba,

ekonomikuri ganviTareba da Tavadve

gansazRvraven Tavissave fass.

Sida struqtura Zalian gamWvirvale

da demokratiulia, biujetic gamWvirvale

da yvelasaTvis xelmisawvdomi.

procesSi CarTuli arian studentebi

da profesor-maswavleblebi. damoukideblobisa

da avtonomiurobis principebi

mTlianad ganxorcielebulia da

es aris yvelaze arsebiTi da dadebiTi

mxare am kanonproeqtisa. yvela ZiriTadi

SeniSvna gaTvaliswinebulia. ganaTlebis

saministro moiqca Zalian konstruqciulad,

moxda daTmobebi, kompromisebi.

miuxedavad imisa, rom ganaTlebis saministros

pirvelad sxva pozicia hqonda,

zemoCamoTvlili maTTvisac aRmoCnda

Rirebuli da Cven aRar gagviWirda

detalebze molaparakeba. am

kanonproeqts miiRebs parlamenti. yvela-

k o m e n t a r i

vasil vasil maRlafer

maRlafer

maRlaferiZe

maRlafer iZe _ teritoriuli

mTlianobis aRdgenis sakiTxTa

komisiis Tavmjdomare

fraqcia `nacionaluri moZraoba

_ demokratebi~

feri gaTvaliswinebulia da mis gadadebas

azri ara aqvs. Tumca, kanonad

qcevis Semdeg, yvela muxli erTbaSad

ar amoqmeddeba: zogi eqvs TveSi,

zogi _ erT-or weliwadSi, zogic

_ sam-xuTSi da SvidSic ki. momaval

welsve ZalaSi Seva misaRebi gamocdebis

Catarebis axali wesi: gamocdebi

Catardeba erTian erovnul centrSi,

oTxi aTasi studenti miiRebs vauCers

_ iswavlis ufasod. gauqmebulia

limitebis mankieri sistema, magram

Cadebulia meqanizmi gansakuTrebuli

regionebisaTvis _ maRalmTianisa Tu

konfliqturisaTvis.

rac Seexeba opoziciis pretenzias,

ratom etapobrivad ar moxda kanonproeqtTa

ganxilva-miReba _ jer

zogadi ganaTlebisa, Semdeg _ umaRlesisa,

es ar aris profesiuli saubari.

dRemde erTi kanoniT regulirdeboda

umaRlesi da zogadi

ganaTleba. umaRlesi ganaTlebis kanoni

oTxi welia muSavdeboda da im kondiciaSi

iyo, misi ganxilva-miReba

SeiZleboda. ise ki Cans, rom jer

pirveli klasia, Semdeg _ meore,

jer saSualo skola, Semdeg _ umaRlesi,

magram, kanonis TvalsazrisiT,

ase Tanmimdevrulad araa kavSirSi.

jer amas movrCebiT da Semdeg mivxedavT

zogadi ganaTlebis kanonproeqts.

iq bevri ram Sesacvleli da dasazustebelia.

sagazafxulo sesiaze, albaT,

zogadi ganaTlebis kanonproeqtis

ganxilva da miRebac moxdeba.

Cawer Cawerilia Cawer Cawerilia

ilia 8 8 dekembers

dekembers

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

15


k o m e n t a r i

kanonproeqti `umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb~

mzia mzia ToTlaZe ToTlaZe _ ganaTlebis,

mecnierebis, kulturisa da sportis

komitetis Tavmjdomaris moadgile

fraqcia `memarjvene opozicia~

Cveni fraqciisaTvis absoluturad

miuRebelia umaRlesi ganaTlebis kanonproeqti.

maSin, rodesac parlaments

ar miuRia kanonproeqti zogadi ganaTlebis

Sesaxeb, umaRlesi ganaTlebis

kanonproeqtis miReba gaumarTlebelia.

TviT am kanonproeqtSi unda arsebobdes

muxli zogadi ganaTlebis Sesaxeb:

kanoni ras daaregulirebs, safexurebrivad

ras moamzadebs da amis Semdeg

aris SesaZlebeli umaRlesi ganaTlebis

kanonproeqtis miReba. warmodgenili

kanonproeqti xasiaTdeba arakvalificiuri

midgomiT. Cven xmamaRla vacxadebT:

dRes qveyanas ganaTlebis sistemas

ganaTlebis koncefcia ar gaaCnia. zogadi

ganaTlebis kanonproeqti warmoadgines

iseTi saxiT, rom parlamentma,

TviT misma umravlesobam da komitetebma

ganxilvis Rirsadac ki ar

CaTvales. ori Tvis win Semotanili,

dResac xeluxleblad devs igi da,

ganaTlebis komiteti apirebs mis

seriozul gadamuSavebas.

ganaTlebis kanonproeqtis Sesaxeb

Cvenma fraqciam alternatiuli

winadadebebi daayena, magram parlamentma

ar ganixila. ubralod imitom, rom

opozicia varT. warmodgenili kanonproeqtis

mizania saqarTvelos ganaTlebis

sistemis sabazro ekonomikis

principebze gadayvana, maSin, roca

ganaTleba konstituciuradac da

saerTaSoriso gamocdilebiTac mxolod

da mxolod saxelmwifos prerogativaa,

mxolod mas SeuZlia daareguliros

es sfero da urTierTobebi. Cven

eWvi gvaqvs, rom maT, vinc dRes

pretenzias acxadebs qveyanaSi ganaT-

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

16

`Cven `Cven ar ar miviRebT

miviRebT

monawileobas monawileobas lomaias

lomaias

mundiris mundiris Rirsebis

Rirsebis

dacvaSi~

dacvaSi~

lebis sistemis marTvisas, surT

daasamaron garkveuli mimarTulebebi,

umaRlesi saswavleblebi, fakultetebi...

Tavad ganze gadgnen, xelebi daibanon

da Tavidan aicilon am procesebis

Tanmdevi socialuri ukmayofileba,

saxelmwifo gamoaTavisuflon damatebiTi

xarjebisagan ise, rom qveyanas

ar eqneba ganaTlebis sferoSi gansazRvruli

prioritetebi. amis gakeTeba

ki danaSaulia!

Cven veTanxmebiT, rom ganaTlebis

sistemaSi reforma aucilebelia, magram

ara sabazro ekonomikis principebidan

gamomdinare, aramed sworad gaazrebuli,

kargad awonil-dawonil politikaze

dayrdnobiT, tradiciulis gaTvaliswinebiT.

umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb kanonproeqti

konkretulad arc erTi qveynis

gamocdilebas ar eyrdnoba. msgavsi

ram aRmosavleT evropis bevr qveyanaSi

xdeba seriozuli xmauria atexili

ruseTSic. am kanonproeqtis mesveurTa,

_ me aq vgulisxmob baton soross,

msoflio banks, _ Zalisxmeva mimarTulia

iqiTken, rom yvela erTnairad

iqnes gakreWili: maTi tradiciebis,

istoriis, gamocdilebis ugulebelyofiT.

sakmarisia mxolod elementaruli

done ganaTlebisa _ Cven xom maTTvis

ganviTarebadi saxelmwifo varT, mxolod

momxmareblis statusiT. maT ar

ainteresebT, rom saqarTvelo iyos

ganaTlebuli qveyana, viTardebodes

maRali teqnologiebi, fundamenturi

dargebi. me mTeli pasuxismgeblobiT

vacxadeb: aRniSnuli kanonproeqti

gamoiwvevs mecnierebis, umaRlesi da

saSualo skolebis defundamentizacias

da, rac yvelaze mTavaria, kanonproeqti

ar eyrdnoba saqarTvelSi dRemde

arsebul urTierTobebs - aRsazrdelsa

da aRzrdils, mSobelsa da Svils

Soris. arc aRzrdis Cveneuli mravalsaukunovani

tradiciaa gaTvaliswinebuli.

Cvenma fraqciam gaaprotesta marTvis

es ucxo da uCveulo sistema, qarTulisaTvis

sruliad Seuferebeli sityvebi

_ senati, kancleri... aRreuli

da gaumijnavia funqciebi reqtorsa

da kanclers, senatsa da akademiur


sabWos Soris, umaRles saswavleblebSi

daSvebulia orxelisuflebianoba, ar

aris gansazRvruli pasuxismgebeli da

gadawyvetilebis mimRebi umaRlesi piri.

es gamoiwvevs srul dabneulobas da

qaoss. Cven gvaqvs eWvi, rom es kanonproeqti

aris romelime konkretuli

umaRlesi saswavleblis wesdeba, romelic

am kanonproeqtis erT-erT avtors

aqvs damTavrebuli.

kanonproeqti `umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb~

`amjerad `amjerad filologiur

filologiur

gansjas gansjas saqmiani

saqmiani

SeniSvnebi SeniSvnebi sjobia...~

sjobia...~

I. proeqti moiTxovs enobrivi TvalsazrisiT

daxvewas, winadadebebis qar-

Tulad dawerasa da gamarTvas, risTvisac

aucilebelia misi gantvirTva

ucxouri terminebisa da ucxouri

enebisaTvis damaxasiaTebeli kalkebisagan.

proeqti am mxriv didad davalebuli

Cans inglisuri da rusuli enebisagan.

igi Targmanis STabeWdilebas tovebs,

kanonproeqti SemoqmedebiTad Sedgenili

unda iyos.

II. terminTa ganmartebebTan dakavSirebiT:

2.21 _ erTiani erovnuli gamocda

_ xom ar aris `erovnulis~ devalvacia?

aris ki saWiro aseTi formaluri

midgoma.

2.33 _ aranJirebas qarTulad

ramdenime Sesatyvisi aqvs, kerZod,

Caricxva, mowesrigeba, dalageba,

ganlageba, gzis micema. vfiqrobT, araa

saWiroeba ucxouri terminis gamoyenebisa

(igi musikaSi ufro gamoiyeneba

da misi gadatana sakanonmdeblo terminologiaSi

mizanSeuwonelia. kanoni

yvelasaTvis gasagebi unda iyos). es

muxli mTlianad aris xelaxla dasaweri

qarTuli enis normebis dacviT.

aseve 2.34-c.

2.44-45 _ saxelovnebo da sasporto

umaRlesi ganaTleba da specialuri

umaRlesi ganaTleba ar aris umaRlesi

ganaTleba? ra saWiroa aseTi danawevreba?

umaRlesi ganaTleba yovelTvis

specialuria.

3.1. g _ unar-Cvevebi _ iqneb

jobdes: `zogadi momzadebis done~,

unar-Cveva mJRavndeba fizikur SromaSi

(barva, Toxna, kerva da a. S.), WamaSi,

jdomis wesSi (esec gamocdis sagania?)

k o m e n t a r i

vinaidan Cveni winadadebebi arc

saministrom da arc ganaTlebis

komitetma ar gaiTvaliswines, gavemijneT

am process, principulad ar

miviRebT monawileobas fasadis Selamazebasa

da lomaias mundiris Rirsebis

dacvaSi da sazogadoebas vucxadebT:

Cven ar viRebT pasuxismgeblobas

ganaTlebis kanonproeqtze.

Cawer Cawerilia Cawer ilia 10 10 dekembers

dekembers

guram guram benaSvili

benaSvili benaSvili _ rus-

Tavelis saxelobis qarTuli literaturis

institutis direqtori,

filologiis mecnierebaTa doqtori,

profesori

da mravali sxv. es xom ucxouris

kalkia!

III. kanonproeqti miuTiTebs umaRlesi

ganaTlebis miRebis xelmisawvdomobas

yoveli moqalaqisaTvis (3.2.a.), magram

Tu gaviTvaliswinebT raionebis skolebSi

ucxo enebis swavlebis mdgomareobas,

aRmoCndeba, rom maT Znelad

Tu SeeZlebaT barieris gadalaxva.

ucxo enaSi gamocda bevr usiamovno

problemas Seqmnis.

Im. muxli 4. muxli exeba umaRles

saswavlebelSi swavlebis enas. muxlSi

Cadebulia iseTi azri, romelic garkveul

safrTxes Seuqmnis qarTul (saxelmwifo)

enaze swavlebis procesis

warmarTvas; am muxlma unda warmoaCinos

qarTul enaze swavlebis prioriteti,

Torem gamodis, rom yovel saswavlebels

aqvs saministrosTan SeTanxmebis

safuZvelze ucxourad swavlebis uflebis

mopovebis SesaZlebloba da gamoiyenebs

kidec mas.

weria: `sxva enaze swavleba daSve-

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

17


k o m e n t a r i

bulia~ _ ajobebs: arasaxelmwifo

(an ucxo) enaze swavlebis procesis

warmarTva~.

m. 6.1.b. mTavroba gansazRvravs

saxelmwifo saswavlo grantis odenobas

es unda gansazRvros TviT umaRlesma

saswavlebelma, radgan masze ukeT aravin

icis, risTvis ramdenia saWiro. informacia

ki miawodos sadac jer ars.

mI. me-14 muxli exeba umaRlesi

saganmanaTleblo dawesebulebis struqturas,

me-15 _ mis marTvas, xolo

me-16 _ marTvis principebs. vfiqrobT,

marTvis muxlis punqtebi SeiZleba

gadanawildes me-14 da me-16 muxlebSi,

radgan `marTvaSi~ CarTulia struqturis

nawilebi, amave dros _ marTva

da marTvis principebi gasayofi ar

aris. gayofa xelovnuria.

mII. 16.2 _umaRlesi saganmanaTleblo

dawesebulebis wesdebiT da struqturuli

erTeulebis debulebebiT Semz-

Rudavi normebi ar SeiZleba dadgindes

_ es debuleba imis safuZvels qmnis,

rom zemdgom organoebs (mag., saministros,

mTavrobas da a. S.) SeuZliaT

SezRudon, rac umaRles saswavlebelTa

avtonomiis uflebebs laxavs.

mIII. 17.4. _ punqtis mixedviT,

asistent-profesori gaTanabrebulia

studentTan, rac dauSveblad migvaCnia.

umjobesia Caiweros: `erTi mesamedi

Seadginon studentebma da doqtorantebma~.

IX. 18. _ didi da akademiuri

sabWos uflebebi araa gamijnuli.

aqve daismis kiTxvebi: zedmetad gazrdili

xom ar aris studentTa uflebebi?

ratom ar aris gansazRvruli

studentTa, profesor-maswavlebelTa

movaleobani? movaleobebze mTeli

kanoni dums!

X. 19.2.3. _ miTiTebulia 73-e muxlis

me-3 punqti, romelic kanonSi saerTod

ar arsebobs.

19.2.z _ agreTve 3.3.k _ es TavdacviTi

punqtia, romelsac nebismieri

SemTxveva SeiZleba moergos.

XI. 35.1-3. ar aris gamokveTili, ra

principebiT unda airCes akademiur

Tanamdebobaze.

XII. 39.2. _ Cveni azriT asakobrivi

zRvari profesor-maswavleblebisa da

mecnieri TanamSromlebisaTvis 70 welze

dabali ar unda iyos. Tanamdeboba

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

18

SeiZleba 65 wlis zemoT aRar hqondes,

magram muSaobis ufleba mas unda

mieces. es muxli, saerTod, mTlianad

moiTxovs Sesworebas. xazgasmiT unda

iTqvas, rom profesoris codnis, gamocdilebis

gamoyeneba, Tu fizikurad

SeuZlia, misi sicocxlis manZilze

unda xdebodes.

XIII. 43-45. kanonproeqtiT studentebs

eniWebaT ganusazRvreli uflebebi.

movaleobebze kanonproeqti arafers

ambobs, garda imisa, rom studentma

unda iswavlos. magram imdenis ufleba

aqvs, rom yvelaferze zrunvis Semdeg

mas swavlisaTvis dro ar darCeba.

XIm. 48.2. miTiTebulia, rom bakalavrs

an diplomirebul specialists `moswavlisagan

saSualo ganaTlebaze ufro

maRali donis momzadeba~ moeTxoveba.

ar aris swori formulireba da

Sesasworebelia. moswavlis ganaTleba

aq arc unda iyos naxsenebi.

Xm. 48.2 _ punqti exeba sazRvargareT

miRebuli ganaTlebis aRiarebas.

vfiqrobT, unda iyos garkveuli moTxovnebi

wayenebuli sazRvargareT ganaTlebamiRebulTaTvis.

3-6-10-Tviani

kursebi seriozul ganaTlebas ver

miscems adamians. amitom gansakuTrebuli

statusis miniWeba sazRvargareTuli

serTifikatebisaTvis SeiZleba mxolod

im SemTxvevaSi, roca saqarTveloSi

aqvs umaRlesi ganaTleba miRebuli

da erTwliani (mainc!) kursi gavlili

sazRvargareT. sazRvargareT umaRlesganaTlebamiRebulT

ar unda mieniWoT

raime upiratesoba. es garCeva ar

unda iyos.

XmI. 61. daematos punqti: umaRles

saswavlebels licenzia Seuwydes, Tu

misi swavlebis done ar akmayofilebs

Tanamedrove moTxovnebs.

XmII. 76. dafinansebis sistema swored

gaazrebuli ar aris, igi ar uzrunvelyofs

profesor-maswavlebelTa finansur

mdgomareobas. dafinansebis imgvari

sistema, romelic am kanonproeqtSia

Cadebuli, gamoiwvevs profesor-maswavlebelTa

faqtobriv daTxovnas samsaxuridan.

kanoni icavs students,

teqnikur TanamSromels, ar icavs

maswavlebels.

XmIII. 87.2. es punqti adasturebs,

rom umaRlesi saswavleblebis avtonomia

mxolod qaRaldzea, formaluria.

Cawer Cawerilia Cawer ilia 2 2 dekembers

dekembers


`reforma `reforma aucilebelia,

aucilebelia,

magram magram ara

ara

revoluciuri!~

revoluciuri!~

umaRlesi ganaTlebis kanonproeqtze

imdeni iTqva da daiwera, rom miWirs

raime gansakuTrebulis Tqma. amasTan,

kanonproeqtis imdeni varianti Semogv-

Tavaza ganaTlebisa da mecnierebis

saministrom, rom ukve aRarc ki vici,

romel maTganze unda gamovTqva Cemi

azri.

iqneb vcdebi, magram mgonia, rom

srulebiTac araa SemTxveviTi kanonproeqtis

variantTa aseTi simravle.

Tu, magaliTad, kanonproeqtis romelime

muxlze gamoTqvam SeniSvnas, getyvian:

axal variantSi es SeniSvna gaTvaliswinebuliao

da amiT sakamaTosac aRarafers

dagitoveben. albaT, arc isaa

SemTxveviTi, rom bevrma kanonproeqti

sazogadoebis erTgvar dacinvadac ki

aRiqva imdenad, ramdenadac masSi Tavisi

SinaarsiT araferia erovnuli da mainc

ganaTlebis am proeqts `ilia WavWavaZe~

hqvia. marTalia, teqstSi ramdenjermea

naxsenebi sityva `erovnuli~, magram

igi, umeteswilad, im konteqstSi ixmareba,

sadac misi adgili namdvilad

ar aris. mxedvelobaSi maqvs `erovnulis~

xelovnurad dakavSireba gamocdeb-

Tan. ara mgonia, Zneli gasagebi iyos,

rom gamocdebi ver iqneba erovnuli.

gamocda gamocdaa da igi codnis

zust, adekvatur, obieqtur Sefasebas

gulisxmobs da misi erovnuli niSniT

dayofa ubralod nonsensia. da mainc

mas kanonproeqtis mixedviT `erTiani

erovnuli gamocdebi~ hqvia. iqneb es

imitomac moxda, rom inglisuri

tAeIwtAd arazustad iTargmna qarTulad

(ar iqna gaTvaliswinebuli, rom zogjer

tAeIwtAd" saxelmwifoebrivis mniSvnelobiTac

ixmareba).

Cems gulwrfel gaocebas iwvevs

proeqtis avtorTa saocari TviTdajerebuloba

da TviTkmayofileba. jer

ar minaxavs, naSromi, romelzec SeniSvna

ar gamoTqmuliyo, arc iseTi avtori

Semxvedria, ase mtkivneulad rom aReqvas

Tavis naSromze gamoTqmuli SeniSvnebi.

winamdebare kanonproeqtis avtorebi

ki araviTar kritikas ar ikareben

da yvelas, vinc ki raime SeniSvnas

gamoTqvams maTi naazrevis mimarT,

korumpirebulebs, uniWoebs, CamorCeni-

k o m e n t a r i

kanonproeqti `umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb~

revaz revaz balanCivaZe balanCivaZe _ filosofiis

mecnierebaTa doqtori,

profesori

lebs, retrogradebs uwodeben.

ganaTlebis sferoSi rom reforma

aucilebelia, es sakamaTo ar aris,

magram reforma unda iyos evoluciuri

da ara revoluciuri xasiaTis. ganaTlebis

sfero TavisTavad konservatulia

Tavisi bunebiT, amitomac igi

uecar `naxtomebsa~ da `afeTqebebs~

ver egueba. roca vkiTxulobT: ratom

CqarobT, ratom midixarT aseTi swrafi

tempiT, gvpasuxoben: ar unda CamovrCeT

boloniis process, unda movaxdinoT

integracia evropis sivrceSio. ki magram,

Tu boloniis procesSi CasarTvelad

amdeni wlebi araferi gagvikeTebia,

axla gvinda aseTi `damkvreluri wesiT~

movxvdeT evropis saganmanaTleblo

sivrceSi?

upirvelesi da umTavresi nakli am

kanonproeqtisa isaa, rom mas win ar

uswrebs uwyveti ganaTlebis principze

dafuZnebuli erTiani saganmanaTleblo

koncefcia, romelic daedeboda

safuZvlad rogorc dawyebiTs, ise

zogadsa da umaRles ganaTlebas.

piradad me meCveneba, rom bolomde

gaazrebuli da daxvewili araa erTiani

sagamocdo sistema. sami savaldebulo

da erTi SesaZlebeli (maTematikis)

sagnis CabarebiT srulyofilad ver

gamocdi verc momaval eqims da, miT

umetes, verc momaval musikoss, mxatvars,

msaxiobs, qoreografs. is damatebiTi

`Semowmeba~, romlis uflebasac SemoqmedebiT

umaRles saswavleblebs aZleven

(konservatorias, samxatvro akademias,

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

19


k o m e n t a r i

Teatrisa da kinos universitets,

kulturisa da xelovnebis saxelmwifo

universitets), saqmes ver Svelis. vfiqrob,

rom dasaxelebul umaRles saswavleblebs

abiturientebis monacemebis

CaniSvnis ufleba ki ar unda miscen

marto, aramed oficialurad darTon

neba specialobaSi gamocdis Catarebisa.

`erTiani erovnuli gamocdebis~ avtorebs

mxedvelobidan gamorCaT (arada,

evalebodaT es gaeTvaliswinebinaT),

rom arsebobs ori saxis niWiereba:

zogadi da specifikuri, romelsac

zogjer TanSobilsac uwodeben. `er-

Tiani erovnuli gamocdebi~ abiturientTa

zogad niWierebas avlens mxolod

da ara TanSobil niWierebas

arada, TanSobili SemoqmedebiTi niWis

armqone adamiani verafers mniSvnelovans

ver miaRwevs xelovnebaSi.

amboben, rom momavali wlisaTvis

mzad iqneba testebi `saqarTvelos

istoriasa~ da sxva sagnebSi, romelTa

Sedgena wels ver moeswro. jer erTi,

gaugebaria, amdeni istorikosis arsebobis

pirobebSi, ra mouswrebeli sWirda

am testebs (Tuki amis neba da survili

iqneboda saministros mxridan) da

meorec, ratom vayenebT araTanabar

pirobebSi axal saganmanaTleblo sistemaze

gadasul wlevandeli da momavali

wlis abiturientebs? iqneb, am

axlebur gamocdebze mas Semdeg gadavsuliyaviT,

roca yvela saWiro

testi momzadebuli iqneboda. wels

ki gamocdebi adrindeli (Cveulebrivi)

wesiT Cagvetarebina?! amaze yvela fiqrobs,

magram amis xmamaRla Tqmas

yvela erideba. erideba imitom, rom

eSinia, korumpirebuloba aravin daswamos.

arada, am SiSis gamo saqme

fuWdeba. me darwmunebuli var,

wlevandeli misaRebi gamocdebi iqneba

yvelaze araorganizebuli (Tu meti

ara) yvela im gamocdaTa Soris, rac

ki am bolo aTeuli wlis ganmavlobaSi

Catarebula.

iTqva da mec unda gavimeoro: abiturientTa

motanili vauCerebiT universitetebi

ver iarsebeben. amasTan, vauCeri

xom imas mianiSnebs, Tu ra daujdeba

saxelmwifos TiToeuli studentis swavleba

yovelwliurad (1500 lari). es

imasac niSnavs, rom fasian seqtorze

amaze naklebi ar unda iyos wliuri

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

20

Semosatani Tanxa. amdeni fulis gadaxdis

saSualeba ki Cvens damSeul da

gaRatakebul ojaxebs namdvilad ara

aqvT. amdeni Tanxa SeiZleba sul

ramdenime uaRresad prestiJul fakultetze

gadaixadon abiturientis mSoblebma,

magram ver gadaixdian yvela

fakultetze. yovel SemTxvevaSi, SemoqmedebiTi

umaRlesi saswavleblebisaTvis,

sadac gadasaxadi ar scildeboda 300-

400 dolaris ekvivalents larebSi,

es astronomiuli cifria da misi

gadaxdisaTvis arc ekonomiurad da

arc fsiqologiurad, mSoblebi mzad

ar arian.

vfiqrob, kanonproeqtSi asakobriv

SezRudvaze `mkacri sanqciebi~ aRaraa

navaraudevi. arada, Tu sadme araa

asakobrivi SezRudva mizanSewonili,

es mecnierebaa. mecniers fizikuri Zal-

Rone ki ara, codna da inteleqti

sWirdeba, rac adreul asakSi ki ar

modis, aramed swored asakis zrdasTan

erTad izrdeba. mecnier muSakTa saqmianobis

asakobrivi SezRudva imas

niSnavs, rom araa gaTvaliswinebuli

mecnieruli muSaobis specifika da

mecnieris saqmianoba gaTanabrebulia

sportsmenis an policielis saqmianobasTan.

qarTuli mentalitetisaTvis arc isaa

advili Sesaguebeli, rom, axali kanonproeqtis

mixedviT, laborantidan

profesoramde yvelas profesori hqvia

(asistent-profesori, asocirebuli

profesori, profesori).

samwuxarod, umaRlesi ganaTlebis

kanonproeqtis naCqarebasa da dauxvewelobaze

kidev bevri ramis Tqma SeiZleba,

magram me piradad araviTari

imedi ara maqvs imisa, rom mas vinme

seriozulad ganixilavs. zogi imasac

ki ambobs: ra SeniSvnebzec dagveTanxma

saministro, isinic ki ar aris gaTvaliswinebuli

da parlamentSi misi pirveli

variantia Setanili gansaxilvelado.

Tu es marTla asea da parlamenti

im variants dauWers mxars, maSin

ministri, amjerad ukve gamarjvebuli

da galaRebuli, bolomde Seavsebs

im andazas (`ZaRli hyefs, qaravani

ki midis~), romlis meore nawili

amas winaT Tqva kanonprpoeqtis kritikosTa

misamarTiT.

Cawer Cawerilia Cawer Cawerilia

ilia 2 2 dekembers

dekembers


`Cven kanonebSi ver

avsaxavT lagam-abjarunagirul

patriotizms~

ganaTlebis kanonproeqtis irgvliv

atexili aJiotaJisa da ukmayofilebis

mizezTa mizezia isev da isev korumpirebuli

da korufciuli sistema.

me aravis Seuracxyofas ar vayeneb,

magram viRaca amas pirad Seuracxyofad

iRebs, arada, me realurad arsebul

korumpirebul sistemaze vsaubrob. wlis

manZilze qarTuli ojaxebi, saqarTvelos

moqalaqeebi 18-20 milions ixdidnen

garigebebSi: aTi milioni momzadebisa,

sarepetitoro skolisa, saxelmwifos

gverdis avliT, aTi milioni _ kursidan

kursze gadayvanisa da pirdapiri

qrTamis saxiT - oci milioni! _

Citi bdRvnad Rirda, _ rogorc

ityvian. amitom didi winaaRmdegoba

gamoiwvia universitetebidan gamocdebis

gatanam, marTvis axalma sistemam.

TavisTavad marTvaze bevri ramea damokidebuli:

Cveni samecniero akademiuri

programebis, xarisxebis evropuli

standartebis SesabamisobaSi moyvana.

upirvelesi da umniSvnelovanesia

garkveva imisa, saiT mivdivarT Cven.

sami laqa, sami Savi xvreli kavkasiaSi

_ saqarTvelo, azerbaijani da somxe-

Ti. arc erTi mierTebuli araa boloniis

process. ruseTi ukve SeuerTda

mas... reformis dawyebidan, misi mi-

Rebidan Cveni ganaTlebis sistema iqneba

mudmivi reformis mdgomareobaSi. ara

gaxevebuli, gayinuli, ideologizebuli

erTjeradi reforma, aramed mravaljeradi,

masStaburi, did droze

gaTvlili, daxvewisa da koreqciis

procesSi myofi sivrce. es aris misi

sicocxlisunarianobis pirveli garanti...

reformis mimarT arsebobs momavlis

SiSis grZnoba _ SeCveuli Wiris

sindromi. Cveuleba rjulze umtkicesiao,

_ adamiani patiosnad cxovrobda,

avi Tu kargi, man icoda, ra

hqonda, magram rac ara aqvs imas

rogor daujeros, rogor daicvas?

saWiroa meti TviTdajerebuloba, meti

simtkice da momavlisaken ufro farTo

TvalebiT cqera. me piradad oponentebisagan

ar momismenia arc erTi damajerebeli

argumenti. yoveldRiurad laparakoben

saqarTvelos daRupvaze. am

zoliani

k o m e n t a r i

kanonproeqti `umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb~

rati rati amaRlobeli amaRlobeli _ ganaTlebis

saministros sazogadoebasTan

urTierTobis samsaxuris ufrosi

adamianebs (es Cemi piradi azria)

ufleba ara aqvT, amaze isaubron.

SeiZleba ufleba hqondeT, magram me

ver miviReb SeniSvnebs patriotizmis

naklebobaze imaTgan, vinc wlebis man-

Zilze CemTvis yvelaze arapatriotuli

suliskveTebisa da yvelaze gamyidveluri

poziciebis gamomxatvelni iyvnen.

profesiuli SeniSvnebisaTvis ukve eqvsi

Tvea saministro gaxsnilia da werilobiT

Semosuli 300-400 SeniSvna gaiTvaliswina

kidec. uzneobaa imis Tqma,

rom es ar iyo sajaro ganxilva.

aseTi Ria, sajaro ganxilvis precedenti

me arsad ar meguleba. kanonproeqtis

saxe man erTi Tvis win miiRo, rodesac

parlamentSi Sevida, manamde ki diskusia

gaimarTa mis irgvliv, ramdeni xniT

adre iyo gamoqveynebuli Cvens internetgverdze.

oTxi wlis manZilze mzaddeboda

es kanonproeqti. es ar aris romelime

qveynis gamocdileba. aseTi saxis kanonproeqti

bunebaSi ar arsebobs.

marTalia, Cven velosipedi Tavidan

ar gamogvigonia, magram Seiqmna saqar-

Tvelos ganaTlebis sistemis, saqarTvelos

politikuri da ekonomikuri

mdgomareobis realobis gaTvaliswinebiT.

romelime qveynis ganaTlebis

kanonis Targmnas oTxi weli namdvilad

ar sWirdeba. gvsayveduroben, TiTqos

ar aris gaTvaliswinebuli qarTuli

xasiaTi, buneba, tradicia, gamocdileba,

istoria da a. S. ra undaT oponentebs,

kanonproeqtSi basianis brZolas namdvilad

ver avsaxavdiT... es CemTvis

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

21


k o m e n t a r i

mSrali sityvebia, argumentsa da mtkicebulebas

moklebuli. aseve saubari

imaze, rom kanonproeqti antierovnulia.

vimeoreb: Cven kanonebSi ver avsaxavT

lagam-abjar-unagirul patriotizms.

CemTvis ar aris patriotizmi korumpirebuli

sivrce, samocdaaTwliani stereotipebi

da kliSeebi, ar aris

qarTuli tradicia maswavleblisaTvis

sunamos Cuqeba, direqtoris Svilis

dabadebis dRis aRniSvna, qrTamiT

universitetSi mowyoba (Cawyoba-mowyoba

aliteraciul-evfonimuradac axlos

dgas erTmaneTTan). Tu isini fiqroben,

rom es qarTuli tradiciaa, maSin me

ara var patrioti, magram Tu patriotizmia,

rom Cveni abiturientebi

codniT moxvdnen universitetSi da

msoflios nebismier sauniversiteto

sivrceSi iyvnen konkurentunariani, maSin

me var patrioti. danarCen aseT SeniSvnas,

winadadebas, ar miyvars, magram

mainc CerCilis genialuri fraziT

vupasuxeb: patriotizmi _ es aris

naZiralebis ukanaskneli TavSesafari...

asec xdeba xolme...

sakiTxavia, ratom unda iyos ukmayofilo

studentoba da ratom gvemuqrebian

studentebis gamosvliT. studentebisaTvis

upirvelesia swavla. me am

studentebSi amis survils yvelaze

naklebad vxedav. sakmao gamocdileba

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

22

maqvs, erTmaneTisagan gavarCio swavlamowyurebuli

da teleekranze gamoCenis

surviliT Sepyrobili adamiani. kanonTan

urTierToba, misi daxvewa da

Seqmna mitingebiT ar xdeba. laparakia

universitetis avtonomiaze. dRevandeli

kanonmdeblobiT romel avtonomiazea

saubari: ministrs ufleba aqvs, dResve

gadaayenos nebismieri reqtori; reqtori

niSnavs dekanebs, kaTedris gamgeebs,

TviT didi samecniero sabWos wevrebs.

Semdeg isini irCevdnen reqtors, ministri

warudgenda reqtors prezidents.

es aris avtonomia da amas

icaven isini?! ki, batono, maSin davutovebT

am uflebebs, Tu amas icaven...

Cemi azriT, saqmis codnis deficitTan

da kanonproeqtis totalur waukiTxaobasTan

gvaqvs saqme. Zveli avtonomia

iyo aslan abaSiZis avtonomia, universiteti

ki sazogadoebrivi sikeTea

da sazogadoebam civilurad, demokratiuli

gziT unda isargeblos am

ganuzomeli sikeTiT.

rac Seexeba saakreditacio samsaxurs,

arc mas Cauvlia vnebaTaRelvis gareSe.

Cveni TviTmizani ar aris umaRlesi

saswavleblebis gauqmeba, magram Cven

unda davicvaT xarisxi da ara raodenoba.

Tebervlis dasawyisSi gveqneba

zusti suraTi, ramdeni umaRlesi

saswavlebeli darCeba saqarTveloSi.

Cawer Cawerilia Cawer ilia 9 9 dekembers.

dekembers.

dekembers.


TviTmmarTvelobaze, rogorc qveynis mowyobis umTavres institutze,

saqarTvelos parlamentis wevrebi kvlav msjeloben

kanonproeqti kanonproeqti kanonproeqti `saqarTvelos `saqarTvelos dedaqalaqis dedaqalaqis dedaqalaqis _ _ Tbilisis

Tbilisis

Sesaxeb~

Sesaxeb~

`TamaSis `TamaSis wesebs

wesebs

sakrebulo sakrebulo daadgens~

daadgens~

jerjerobiT TviTmmarTveloba mkafiod

damkvidrebuli araa Cvens

xelisuflebaSi. mTavari principia realurad

gadasvla TviTmmarTvelobaze

an iseTi principebis Camoyalibeba,

rodesac amomrCevlebi adgilebze Tvi-

Ton irCeven imaT, vinc realurad

ganagebs Tavis kompetenciaSi arsebul

yvela sakiTxs. es arsebiTad gansxvavdeba

im sistemisagan, sadac yvelaferi centralizebulia

da yvela sakvanZo Tanamdebobas

saqarTvelos xelisufleba ganagebs.

es ki niSnavs, rom dRes Cven

realurad TviTmmarTveloba ara gvaqvs.

TiTqos wina planzea wamoweuli Tbilisisa

da foTis merebis daniSvna

da ara arCeva, magram raionebSic

asocirebul sakrebuloebidan SerCeuli

gamgeblebic, faqtobrivad, iniSnebian.

Cveni kanonproeqtis amocanaa, es procesi

iyos mTlianad amomrCevlebis xelSi.

vidre merebisa da gamgeblebis daniSvnis

wyaro aris saqarTvelos prezidenti,

TviTmmarTvelobaze laparaki zedmetia.

dRes Cven gvaqvs ori problema:

pirveli _ Tbilisisa da foTis

sakiTxi _ martivad gadasawyvetia,

magram meore _ raionebis teritoriuli

mowyobisa - Cemi poziciaa da

kanonproeqtSic asea gawerili, aucileblad

unda gadawydes momaval wels.

Cven davafiqsireT: nebismieri modelis

SemTxvevaSi, rogorc iqneba SemuSavebuli

momavalSi TviTmmarTvelis

xelmZRvanli struqturebi _ rogoric

unda iyos is, iqneba arCeviTi da

aRar iqneba damokidebuli saqarTvelos

xelisuflebaze.

arCeviTobis ra forma iqneba? Cven

dRes vfiqrobT am formaze da SemoTavazebuli

gvaqvs sakanonmdeblo

organo, pirobiTad sakrebulo da is

iqneba, ase vTqvaT, TamaSis wesebis

damdgeni. is irCevs an qiraobs, samarTlebriv

termins Tu vixmarT, aRmasrulebel

agents, es iqneba meri Tu menejeri,

ise, rogorc es bevr qveyanaSi aris

da Semdeg mas SeuZlia ubralo umravlesobiT

misi gadayeneba. Tumca

is meqanizmic Semogvaqvs, rom, Tuki

k o m e n t a r i

giga giga boker boker bokeria boker boker ia _ iuridiul

sakiTxTa komitetis Tavmjdomaris

moadgile

fraqcia _ `nacionaluri moZraoba

_ demokratebi~

sakrebulo gadaayenebs mers, sanam axal

gadawyvetilebas ar miiRebs (axlis

moyvanamde), imuSavebs Zveli meri.

rogorc vxedavT, sakrebulos aqvs

mZlavri berketi da SeuZlia amomrCevlebis

ganwyobilebis gamoxatva. sakrebulo

unda iyos konstruqciuli _

SeeZlos axlis SeTavazeba (erTi, ori

an sami Tvis ganmavlobaSi). Tuki

amas ver SeZlebs da Tu kriziss aqvs

adgili, dainiSneba axali arCevnebi.

meri sakrebulos wevri iqneba Tu

ise airCeva? _ Cvens modelSi meri

sakrebulos wevri ar aris. proporciuli

wesiT iqneba Tu maJoritaruliT

_ es aris seriozuli sakiTxi. Tbilisis

SemTxvevaSi dRes gvaqvs proporciuli

wesiT da es SeiZleba Senar-

Cundes, Tumca arsebobs alternativa

mravalmandatiani olqis Seqmnisa _

Tbilisi daiyos xuT olqad, sadac

iqneba saSualeba, Tavad airCion garkveuli

pirovnebebi. amis precedenti

iyo quTaisSi 1992 wels, magram iq

erTi mravalmandatiani olqi iyo da

aman Zalian gaarTula mdgomareoba.

eqspertebi gvTavazoben: ara erTi

mravalmandatiani olqi, aramed _

ramdenime. es ki saarCevno proceduras

gaamartivebs. es sakiTxi Zalian ar

unda gajanjldes da gadawyvetileba

2006 wlis gazafxulamde, TviTmmar-

Tvelobis axal arCevnebamde, unda

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

23


k o m e n t a r i

iqnes miRebuli. miuxedavad gadatvir-

Tuli grafikisa, sagazafxulo sesiaze

kanonproeqti aramcTu mosmenili, miRebuli

unda iqnes.

rac Seexeba opoziciis alternatiul

kanonproeqts, me is ar Semiswavlia,

magram opoziciac Txoulobs pirdapir

arCevnebs, esec TviTmmarTvelobis

modelia da progresulia, magram am

etapze Cven migvaCnia, rom Cveni

kanonproeqti ufro moqnilia da ar

iZleva instituciuri `gaWedvis~ saSualebas.

magaliTad, roca konfliqtia

mersa da sakrebulos Soris Cveni

modeli ufro efeqturia, angariSvaldebulebac

ufro metia. sakrebulo

pirdapir upasuxebs simpatia-antipatiebs

da SeuZlia Secvalos aRmasrulebeli

xelisufleba. pirdapiri arCevis SemTxvevaSi

ki meri Zlieri politikuri

figuraa da vadis amowurvamde misi

Secvla SeuZlebelia, Tundac amomrCevlebs

surdeT es. Tumca arsebobs

plusebi da minusebi. erTi mxriv, ase

aleqsandre aleqsandre aleqsandre SalamberiZe SalamberiZe _

regionuli politikis, TviTmmarTvelobisa

da maRalmTiani regionebis

komitetis Tavmjdomaris moadgile

fraqcia `nacionaluri moZraoba

_ demokratebi~

baton giga bokerias mier sakanonmdeblo

iniciativis wesiT Semotanili

kanonproeqti `saqarTvelos dedaqalaqis

_ Tbilisis Sesaxeb~ iTvaliswinebs

meris arCeviTobas _ qalaq Tbilisis

meri arCeuli unda iqnes, da es

savsebiT akmayofilebs Cems Sexedulebebsa

da moTxovnebs. magram es arCeva

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

24

arCeul mers aqvs meti legitimuroba

da meti mandati, meore mxriv, misi

angariSvaldebuleba Semdeg arCevnebamde

naklebia... uxeSad rom vTqvaT, Cvens

SemTxvevaSi, Cven gvaqvs saparlamento

respublikis modeli TviTmmarTvelobis

doneze da mzad varT, amaze diskusia

gavagrZeloT. Cveni da opoziciis kanonproeqtebSi

saerToa mxolod is,

rom orive SemTxvevaSi amomrCevlebi

gansazRvraven, vin iqneba TviTmmarTvelobis

saTaveSi da amaSi aRar

ereva saqarTvelos xelisufleba. am

variants Cven ar gadavuxvevT, albaT,

arc opozicia, magram sainteresoa:

isini opoziciaSi rom ar iyvnen,

Tavad rogor daayenebdnen am sakiTxs.

rac Seexeba imas, aRmasrulebeli

xelisufleba calke iqneba arCeuli

da sakanonmdeblo calke; Tu sakanonmdeblo

xelisufleba iqneba wyaro

aRmasrulebeli xelisuflebisa, amis

Sejereba SeiZleba da Cven mzad

varT, amaze diskusia gavmarToT.

Cawer Cawerilia Cawer Cawer ilia 7 7 7 dekembers.

dekembers.

kanonproeqti kanonproeqti `saqarTvelos `saqarTvelos dedaqalaqis dedaqalaqis _ _ Tbilisis

Tbilisis

Sesaxeb~

Sesaxeb~

`evropis `evropis qartia

qartia

gvavaldebulebs...

gvavaldebulebs...~

gvavaldebulebs...

xdeba iribad. qalaqis mers irCevs

sakrebulo da ara mosaxleoba. esec

sworad mimaCnia, vinaidan, rodesac

uSualod mosaxleoba irCevs Tavisi

qalaqis winamZRols da Tuki igi

gawbilebuli aRmoCndeba Tavisi arCevaniT

maSin mas (mosaxleobas) aRar

aqvs Secdomis gamosworebis saSualeba.

mosaxleoba xSirad kargad ar icnobs

merobis kandidatebs, da romc icnobdes,

mainc araa gamoricxuli imedgacrueba,

radganac, arc Tu iSviTad

maRal Tanamdebobaze arCeuli pirebi

sul sxva xasiaTs da saqciels amJRavneben,

vidre es xdeboda am postze

arCevamde. cxovreba ki iseTi xanmoklea

da iseTi sayofacxovrebo problemebiTaa

gadatvirTuli, rom Znelia lodini

Semdegi meris arCevamde. pirovneba,

am SemTxvevaSi meri, Tuki ver SeZlebs

saqmis gaZRolas, unda gadavayenoT.

amis meqanizmi ki aqvs sakrebulos.

magram kanonproeqtSi ar aris gamokve-

Tili merobis kandidati sakrebulos

wevrTa Soris unda SeirCes, Tu

saamisod ufro farTo wrea saWiro.

komitetis ramdenime wevrs dagvevala

am kanonproeqtebis Seswavla da, vfiq


ob, e.w. samuSao Sexvedrebisas dakonkretdeba,

Tu rogor unda moxdes

meris arCeva.

rac Seexeba memarjvene opoziciis

mier amave sakiTxTan dakavSirebiT

Semotanil kanonproeqts. masSi Cadebuli

idea dedaqalaqis ubnebad dayofis

Taobaze axali ar aris. amaze parlamentSi

adrec vmsjelobdiT, meriaSic

da piradad merTanac. `evropis qartia~

pirdapir gvavaldebulebs, rom pirveli

donis TviTmmarTveloba axlos iyos

mosaxleobasTan, moqalaqeebs TavianTi

sayofacxovrebo sakiTxebis gamo daubrkoleblad

SeeZloT uSualod daukav-

Sirdnen TviTmmarTvelobis organoebs.

TbilisSi ase ar xdeba. Cveni dedaqalaqis

TviTmmarTveloba Sors aris

mosaxleobisagan, adamianebs meriaSi

moxvedra da iq TavianTi sayofacxovrebo

problemebis mogvareba uWirT.

amitom mosaxleobas unda hqondes

saxlmmarTvelobis msgavsi organo.

saxlmmarTvels yvela vicnobT, yvelas

gveadvileba masTan urTierToba. cxadia,

misaRebi da mosawonia qalaqis ubnebad

dayofis idea, romelic devs `memarjvene-axlebis~

mier Semotanil kanonp-

`arCeviToba

`arCeviToba

upirveles upirveles yovlisa!~

yovlisa!~

adgilobriv TviTmmarTvelobasa da

mmarTvelobaze Cvens fraqcias Tavisi

Sexeduleba aqvs rogorc mTlianad

qveynis, aseve dedaqalaqis mxriv. Cveni

kanonproeqtis upirvelesi moTxovna

dedaqalaqis, sxva qalaqebis merebisa

da raionis gamgeblebis arCeviTobaa.

garkveuli nabiji am mxriv wina xelisuflebam

gadadga da saqarTvelos

yvela raionSi naxevradarCeuli gamgeblebi

gvyavda. asocirebuli sakrebuloebidan

iyvnen arCeulni da, amdenad,

naxevradarCeuli mainc gamodioda.

dRevandelma xelisuflebam es naxevari

winagadadgmuli nabiji ukan gadmodga

da dRes, faqtobrivad, daniSnuli

gamgeblebi gvyavs. aseve wina xelisuflebis

dros, roca opoziciaSi iyo

dRevandeli xelisufleba, sastikad

akritikebda Tbilisis meris Tanamdebobis

aurCevlobas, dRes aqac ukan

gadadgmul nabijs gvTavazoben. teqnikur

universitetSi Sexvedrisas prezidentma

pirdapir ganacxada: Tbilisis

k o m e n t a r i

roeqtSi, oRond aq miTiTebuli ar

aris, ra principebs daeqvemdebareba

ubnebad dayofa: teritoriis, mosaxleobis

raodenobis Tu sxva ram

niSniT. me mivesalmebi, Tu dayofa

moxdeba istoriuli ubnebis mixedviT,

radgan am Zvel ubnebSi ukve Camoyalibebulia

garkveuli ekonomikuri, socialuri

urTierTobebi. isic gasarkvevia

rogori iqneba saStato sistema, ra

gadasaxadi darCeba municipalitetSi.

did mniSvnelobas vaniWeb imas, Tu

ra funqciebi daekisreba aseTi tipis

municipalitets Cvens qalaqSi, ra finansuri

saxsrebi eqneba mas, ra qonebis

ganmkargavi iqneba. es sakiTxi Zalze

farTo wres moicavs da unda gadawyvitos

sakanonmdeblo organom, aRmasrulebel

xelisuflebasTan erTad. amitomac

prezidentis meTaurobiT Seqmnilia

saxelmwifo komisia, sadac Sedian

parlamentis wevrebi, aRmasrulebeli

xelisuflebis warmomadgenlebi, arasam-

Tavrobo organizaciebi. komisia muSaobs,

raTa ganxiluli iqnes yvela

niuansi. saWiroa popularizacia, raTa

yvelaferi adamianebisaTvis gasagebi

iyos.

kanonproeqti kanonproeqti kanonproeqti `saqarTvelos `saqarTvelos dedaqalaqis dedaqalaqis dedaqalaqis _ _ Tbilisis

Tbilisis

Sesaxeb~

Sesaxeb~

manana manana naWyebia naWyebia _ ganaTlebis,

mecnierebis, kulturisa da sportis

komitetis wevri

fraqcia `memarjvene opozicia~

fraqciis mdivani

meri, romlis xelSi Tavmoyrilia

uzarmazari Tanxa, ar SeiZleba iyos

xalxis mier arCeulio. Tuki prezidentis

arCevas vandobT xalxs, meris

arCeva ar unda vandoT, naklebi pasu-

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

25


k o m e n t a r i

xismgeblobaa qveynis prezidentis arCeva,

vidre dedaqalaqis merisa?!..

Cveni kanonproeqtis Tavi da Tavi

arCeviTobis principia. garda amisa,

Cven gvaqvs administraciul-teritoriuli

mowyobis Cveneuli sqema _

mTlianad qveynisa da Tbilisisa. Cven

vTavazobT Tbilisis dayofas daaxloebiT

ocdaaT tradiciul ubnad. calkeul

ubnebs eyoleba mmarTvelobis

arCeviTi organoebi. maT ori wliT

airCevs xalxi da ori wliT andobs

sayofacxovrebo, komunaluri, ganaTlebis,

jandacvisa da sxva problemebis

gadaWras - yvela socialuri sferos

marTvas. sazogadoeba Tavad daukveTs,

ra surs. arCeviT organos eyoleba

Tavisi Tavi (Tavmjdomare). ra Tqma

unda, es anazRaurebadi Tanamdebobaa

da qalaqis biujetidan unda dafinansdes.

vinaidan mcire droiT virCevT,

Tbilisis mosaxleobas Zalian male

eqneba saSualeba, dainaxos, ramdenad

efeqturad muSaobs arCeuli organo

da misi Tavi. magram, Tu biujeti

ar eqna, azri ara aqvs aseT patara

TviTmmarTvelobas, aramcTu TbilisSi,

raionebSic ki. soflis gamgeblebi

dRes, faqtobrivad, uufleboni arian,

vinaidan araviTari saxsari ar gaaCniaT.

Tu gvinda realuri TviTmmarTveloba,

is unda daefuZnos biujetis realur

mamuka mamuka kacitaZe kacitaZe _ regionuli

politikis, TviTmmarTvelobisa da

maRalmTiani

wevri

regionebis komitetis

fraqcia `memarjvene opozicia~

TviTmmarTvelobasTan dakavSirebiT

didi xania muSaobs Cveni politikuri

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

26

saxsrebs.

Tbilisis sakrebulo gadawyvets ufro

masStabur _ mTeli qalaqis

problemebs. dedaqalaqis sakrebulo

maRali xarisxis warmomadgenlobiTi

organoa, magram adgilebze _ ubnebSi

aseTi patar-patara mmarTvelobiTi

organoebis arseboba aucilebelia.

Tbilisis meri ki unda airCios mosaxleobam

sayovelTao pirdapiri arCevnebiT.

proporciuli Tu maJoritaruli

wesiT? _ albaT, maJoritaruli. am

sakiTxze Cvens fraqciasa da partiaSi

azrTa sxvadasxvaobaa, magram daixveweba

da sazogadoebas Sejerebuli forma

miewodeba. maJoritarebs waradgenen

mosaxleobis jgufebic da partiebic.

sakrebuloebisa da merebis arCevnebSi

partiebis monawileoba jer kidev

gasarkvevia. maJoritarebis argumentTa

sawinaaRmdegod, _ partiuli principiT

ar moxdes arCeviToba, _ proporciulobis

momxreebs gvaqvs damajerebeli

mosazreba: es gamoiwvevs partiebis

dasustebas da kvdomas, partiebs Tu

ar eqnebaT interesi TviTmmarTvelobis

arCevnebSi monawileobisa, parlamentis

arCevnebidan arCevnebamde Seiqmnebian

da daiSlebian. partiebisaTvis Zlieri

mamobilizebeli Zala TviTmmarTvelobis

arCevnebia. sasurvelia, arCevnebi

proporciuli wesiT Catardes.

Cawer Cawer Cawerilia Cawer Cawerilia

ilia 6 6 dekembers

dekembers

kanonproeqti kanonproeqti `saqarTvelos `saqarTvelos dedaqalaqis dedaqalaqis _ _ Tbilisis

Tbilisis

Sesaxeb~

Sesaxeb~

`xelisuflebas `xelisuflebas amis

amis

xedva xedva ara ara aqvs~

aqvs~

organizacia. es is sakiTxia, romlis

daxvewisa da gaumjobesebis gareSe

arasrulfasovani iqneba qveynis ganviTareba.

aq saubaria da saqme exeba:

adgilobrivi xelisuflebis gaZlierebas,

im kompetenciaTa adgilebze gadacemasa

da delegirebas, romlebic umjobesia

mosaxleobasTan axlos xorcieldebodes;

im adgilobrivi biujetebis gaZlierebas,

romelic qvakuTxedi da mTavari

ganmsazRvrelia TviTmmarTvelobis

gaZlierebisa da misi damoukideblobisa;

im qonebas, romelic adgilobrivi

xelisuflebis sakuTreba unda iyos,

es sakiTxebi aramc Tu mougvarebelia,

faqtobrivad, arc arsebobs. dedaqalaqi

rom dedaqalaqia, TiTqos mas aqvs

garkveuli uflebebi dedaqalaqis kanonSi,

misTvisac adgilobrivi TviTmmarTvelobis

kompetencia arafers niS


navs, anu realurad mxolod qaRaldze

weria. aRarafers vambob imaze, rom

ar aris gamijnuli doneTaSorisi

TviTmmarTvelobebi _ doneTa Soris

dayofa. qveda donis TviTmmarTveloba,

davuSvaT, _ Temis, soflis, dabis

doneze, _ axorcielebs TviTmmarTvelobas

adgilobrivs da ufro maRali

donisas _ raionTan, mxaresTan _

mimarTebaSi. aq alternatiuli midgoma

arsebobs, anu Cven Cveni proeqtiT

sazogadoebas vTavazobT ordonian

TviTmmarTvelobas, rogorc qalaqSi

(dedaqalaqi maqvs mxedvelobaSi, radgan

misi Tema calke kanoniT regulirdeba),

aseve mTeli saqarTvelos masStabiT.

e. i. kompetenciebi mkveTrad imijneba:

ra xdeba pirvel doneze, uflebebisa

da movaleobis TvalsazrisiT risi

aweva SeuZlia mas, ra qoneba ganesazRvreba

da rogor dgeba misi biujeti.

ra kompetencia ver ganxorcieldeba

pirveli donis mier da ra unda

avides meoreze. rogor unda Seivsos

biujeti, ra qoneba unda darCes

adgilebze _ pirvel da meore doneze

da ra federalur kompetenciaSi, anu

saerTo - sazogadoebriv mflobelobaSi

da a.S. erTi sityviT, imis

garda, rac konstituciaSi weria da

konstitucia aregulirebs, yvelaferi

gawerili gvaqvs kanonproeqtSi da es

warmoadgens Cveni cvlilebaTa paketis

mTlianobas.

rac Seexeba giga bokerias kanonproeqts

dedaqalaqsa da TviTmmarTvelobasTan

dakavSirebiT, es ar aris

kanonproeqti da sakanonmdeblo iniciativa,

es aris reaqcia Cvens kanonproeqtze,

raTa momxdariyo erTgvari

dapirispireba da dabalanseba. giga

bokeria saqarTvelos parlamentSi

umravlesobis wevria (misi wonadoba

maqvs mxedvelobaSi), amitomac daerqva

misi saxeli. masStaburobiTa da zomawoniT

mis kanonproeqts namdvilad

ver Sevadareb Cvensas _ naucbadevis

STabeWdilebas tovebs. Tuki raime

seriozuls SemogvTavazebs umravlesoba,

sxva sakiTxia. iniciativaze ar aris

saqme, magram, samwuxarod, yvelaferi

es simboluria da fiqtiuri xasiaTisaa.

mTavari Tema da mTavari argumenti

giga bokerias iniciativaSi aris arCevi-

Tobis momenti. Cven parlamentSi SevediT

iniciativiT, rom gamgeblebi raionebSi,

merebi _ qalaqebSi pirdapiri

wesiT arCeuliyo. Tuki baTumSi, foTSi,

rusTavSi, quTaisSi meri pirdapiri

gziT irCeva, ra daaSava Tbilisma?

amas umravlesobam, gigas saxiT, daupirispira

merebisa da gamgeblebis

sakrebuloebis mier arCeva. ki, batono,

amaSi aris argumenti, magram ratom

gavurbivarT pirdapiri wesiT arCevnebs,

k o m e n t a r i

imitom xom ara, rom Sedegi iqneba

centraluri xelisuflebisaTvis arasasurveli:

arCeuli merisa da gamgeblis

marTva ufro Znelia, vidre TxuTmeti

an ocdaaTi kacisagan arCeuli pirveli

pirisa, an im 15-30 kacze muSaoba

ufro advilia, vidre amomrCevelTa

saerTo raodenobaze. amitom es aris

zomieri forma arCeviTobis _ berkets

inarCuneben marTvisa da arCeviTobis

marcvalsac moicaven sakuTar TavSi.

miuxedavad amisa, Cven vrCebiT erTgulni

Cveni poziciisa _ pirdapiri

wesiT arCevnebisa. rodesac saqarTvelos

parlamentma moaxdina `evropis qartiis~

ratifikacia, iq wina planze arCevi-

Tobis momenti da TviTmmarTvelobaSi

kompetenciaTa delegirebaa wamoweuli,

rasac, jerjerobiT, saqarTvelos centraluri

xelisufleba ar axorcielebs.

aseve Cven aranakleb sayuradRebod

migvaCnia Cveni kanonproeqtis is sakiTxebi,

romlebic gigasa da umravleobisaTvis

ar gaxda sayuradRebo. Tundac

eqskluziur kompetenciaTa is nusxa,

romelSic, ra didi survilic unda

hqondes, verafriT Caereva centraluri

xelisufleba. magaliTad: zogadi ganaTlebis

Temas Tavidan bolomde gansazRvravs

adgilobrivi TviTmmarTveloba

da is araviTar SemTxvevaSi

ar unda iyos ganaTlebis ministris

kompetencia. igive iTqmis qonebasTan,

miwasTan, adgilobriv gadasaxadebTan

dakavSirebiT da a. S.

pirveli donis TviTmmarTvelobebi

garkveulwilad unda gamsxvildes. 50-

100 kaciani TviTmmarTvelobebi ar

aris normaluri gamovlineba. evropuli

gamocdileba gvkarnaxobs, rom 5000

mosaxlemde gamsxvildes, Tumca mTian

regionebSi 2000-mde SeiZleba Camovides.

es aris alternatiuli xedva saxelmwifos

mowyobisa. prezidentsa da

centralur xelisuflebas es xedva

ara aqvs Tbilisis sakrebulos Tavmjdomareobisas

dRevandeli prezidenti

sxvas ambobda _ iTxovda centridan

met uflebebs, met eqkluziur Tavisuflebasa

da kompetencias, romlebic

absoluturad gadaaviwyda umaRles

xelisuflad dabrZanebis Semdeg. es

ki qveyanas ar waiyvans swori mimar-

TulebiT. uflebebTan erTad Sen

valdebulebebsac aZlev adgilebze, anu

xelisuflebisa da Zalauflebis kompetenciaTa

decentralizacia ar niSnavs

Sesustebas, piriqiT _ gaZlierebas,

magram amas danaxva sWirdeba. Tumca

amis gasaanalizebeli da Sesabamisi

daskvnebis gamosatani ganaTleba da

azrovneba am qveynis xelisuflebas

namdvilad aqvs. simarTles ki maT

cxovreba daanaxebs.

Cawer Cawerilia Cawer ilia 8 8 dekembers

dekembers

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

27


k o m e n t a r i

kanonproeqti kanonproeqti kanonproeqti `samxedro `samxedro valdebulebebisa valdebulebebisa da da samxedro

samxedro

samsaxuris samsaxuris Sesaxeb~

Sesaxeb~

nika nika rurua rurua _ Tavdacvisa da

uSiSroebis komitetis Tavmjdomaris

moadgile

fraqcia `nacionaluri moZraoba

_ demokratebi~

kanonproeqti `samxedro valdebulebebisa

da samxedro samsaxuris Sesaxeb~

saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da

damatebebis Setanis Sesaxeb~ parlamentis

sxdomaze pirveli mosmeniT iqna miRebuli.

savaldebulo samxedro samsaxuri

Tvrameti Tvis vadidan Semcirda Tormet

Tvemde, anu erT wlamde. es dro sruliad

sakmarisia jariskacis rezervistad

mosamzadeblad (sxva sakiTxia, visac jarSi

karieris gakeTeba surs). meore nabiji,

mTavrobis mier gadadgmuli, da romelsac

parlamentic daeTanxma, aris saqarTvelos

umaRles da saSualo specialur

saswavleblebSi e. w. samxedro kaTedrebis

gauqmeba. maTi sruli gauqmeba Cvens

kompetenciaSi ar Sedis _ ganaTlebis

saministros prerogativaa, magram am

kaTedragavlili piris codna ar Seefereba

Tanamedrove moTxovnebs da TviT

kaTedraTa saqmianoba ar aris SeiaraRebuli

Zalebis dRevandel doneze orientirebuli.

Cven ar vzRudavT: maT SeiZleba hqondeT

samxedro kaTedrebi, magram isini ver

mianiWeben oficris xarisxs da

kaTedragavlili axalgazrda saqarTvelos

SeiaraRebul ZalebSi rigiTad Cairicxeba.

aqedan gamomdinare, ramdenad upriania

samxedro kaTedrebis datoveba, umaRlesi

saswavleblebis xelmZRvanelobis gadasawyvetia.

umaRlesis damTavrebis Semdeg

yvela iseve wava jarSi, rogorc nebismieri

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

28

`savaldebulo `savaldebulo samxedro

samxedro

samsaxuri samsaxuri unda unda gauqmdes~

gauqmdes~

arastudenti. e.i. am kanonproeqtSi isicaa

gaTvaliswinebuli, rom umaRlesdamTavrebulmac

unda imsaxuros jarSi, mas

studentoba daicavs mxolod ocdaoTx

wlamde. es is asakia, romelSic adamianma

umaRlesi ganaTlebis miReba unda moaswros.

ocdaoTxi wlidan ki man aucileblad

unda gaiaros samxedro samsaxuri.

kanonproeqtSi am meqanizmis Cadebis

aucilebloba iman gamoiwvia, rom drois

borotad gamoyeneba ar moxdes da vinmem

dausruleblad ar gawelos studentobis

xana. Tumca dRes saubaria imazec, rom

unda Semcirdes sajariso kontingenti

da gauqmdes savaldebulo samxedro

samsaxuri, saqarTvelo gadavides nakisri

valdebulebebiTa da natos standartebiT

gaTvaliswinebuli profesiuli jaris

Senaxvaze. amdenad, Cven ar dagvWirdeba

imdeni wvevamdeli, ramdenic realurad

gvyavs. amitom maTi ricxvi unda Semcirdes,

Tumca maTi Semcirebis wesi jer ar

aris SemuSavebuli. SeiZleba, asec moxdes:

gaiwveven yvelas da Semdeg moxdeba maTi

gacxrilva _ SeirCeva yvelaze saukeTeso,

oRond unda gamoiricxos diskriminaciis

elementebi, rasac aqamde hqonda adgili.

profesiul jarSi mxolod isini wavlen,

visac endomeba profesiuli samxedro

samsaxuris arCeva.

kidev erTi cvlileba: gauqmda SesarCevi

saraiono da saolqo samedicino komisiebi,

samsafexuriani gaxda erTi _ standartuli.

rac Seexeba alternatiul samxedro

samsaxurs, Tavdacvisa da uSiSroebis

komiteti da ombudsmenis ofisi

seriozulad muSaobs am kanonproeqtze.

aucilebelia, arsebobdes alternatiuli

samxedro samsaxuris neba, ara marto

religiuri Tu moraluri TvalsazrisiT,

aramed, ubralod, _ adamians hqondes

arCevanis ufleba.

alternatuli samxedro samsaxuri

warmoadgens evrosabWos erT-erT moTxovnas

da saqarTveloc iRebs valdebulebas

mis Sesrulebaze. dRes warmoudgenelia,

rom adamiani, visi mrwamsi, moraluri

Sexedulebani ewinaaRmdegeba samxedro

samsaxurs, jarSi iZulebiT waiyvano da

amuSao. es iqneba saerTaSoriso normebis

darRveva da im konvenciis ugulebelyofa,

romelzec saqarTvelo ukve mierTebulia.

Cawer Cawerilia Cawer Cawerilia

ilia 1 1 dekembers

dekembers


kanonproeqti kanonproeqti `latariebis, `latariebis, azartuli azartuli da da sxva sxva momgebiani momgebiani

momgebiani

TamaSobebis TamaSobebis mowyobis mowyobis Sesaxeb~

Sesaxeb~

`saTamaSo `saTamaSo biznesSi biznesSi sa- sasa- xelmwifoebrivi xelmwifoebrivi wesrigi wesrigi

wesrigi

damyardeba~

damyardeba~

damyardeba~

kanonproeqti `latariebis, azartuli

da sxva momgebiani TamaSobebis mowyobis

Sesaxeb~ adgens saqarTveloSi latariebis,

samorineebis, azartuli da sxva

momgebiani TamaSobebis organizebisa

da Catarebis samarTlebriv safuZvlebs,

romlis mizania saqarTveloSi latariebis,

samorineebis, azartuli da sxva

momgebiani TamaSobebis sferos saxelmwifo

regulireba, moqalaqeTa kanonieri

interesebisa da momxmarebelTa uflebebis

dacvis uzrunvelyofa.

es kanonproeqti gulisxmobs ara

azartuli TamaSobebisa da samorineebis

akrZalvas, aramed _ Semcirebas. saxelmwifo

valdebulia, maRali gadasaxadi

dauwesos kazinoebs. es xels

Seuwyobs am biznesis gamsxvilebas

da maT qalaqgareT _ dausaxlebel

teritoriaze gatanas.

es ar niSnavs, rom rusTavelis

prospeqtidan gadava varkeTilSi an

Tundac quTaisSi. kazinoebisa da sa-

TamaSo biznesisaTvis saxelmwifos mier

`valdebulebac `valdebulebac unda

unda

arsebobdes~

arsebobdes~

arsebobdes~

`produqciisa da momsaxurebis sertifikaciis

Sesaxeb~ saqarTvelos kanon-

Si cvlilebebis Setana iTvaliswinebs

TviT sertifikaciis meqanizmis Secvlas.

uqmdeba savaldebulo sertificirebis

sistema da xdeba nebayoflobiTi sertificirebis

sistemaze gadasvla.

aq ori saintereso momentia, romelic,

albaT, msjelobis sagani gaxdeba.

sertifikaciis organo SeiZleba iyos

sajaro samarTlis iuridiuli piri,

Tumca ucxoeTSi kerZo samarTlis

iuridiuli pirebic asruleben imave

samuSaos. es sakiTxi ganxilvis sagani

iqneba. umTavresi ki isaa, rom produqcia,

romelic momxmarebels miewodeba,

xarisxiani iyos. amas vin gaakeTebs,

k o m e n t a r i

SoTa SoTa gvenetaZe gvenetaZe _ safinansosabiujeto

komitetis wevri

fraqcia `nacionaluri moZraoba

_ demokratebi~

gamoiyofa dausaxlebeli adgili, ganvi-

Tardeba infrastruqtura, Caideba

damatebiTi investiciebi da saTamaSo

biznesi ganviTardeba iq da ara qalaqebis

centrSi, rogorc aqamde xdeboda.

me marTebulad mimaCnia da mivesalmebi

am gadawyvetilebas, radgan am

kanoniT saTamaSo biznesis sferoSi

saxelmwifoebrivi wesrigi damyardeba.

Cawer Cawerilia Cawer ilia 1 1 dekembers

dekembers

kanonproeqti kanonproeqti `produqciisa `produqciisa `produqciisa da da momsaxurebis momsaxurebis sertifikaciis sertifikaciis Sesaxeb~

Sesaxeb~

gia gia nacvliSvili nacvliSvili _ dargobrivi

ekonomikisa da ekonomikuri

politikis komitetis Tavmjdomaris

moadgile

fraqcia _ `nacionaluri moZraoba

- demokratebi~

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

29


k o m e n t a r i

kerZo Tu sajaro samarTlis iuridiuli

piri, mniSvneloba ara aqvs.

mTavaria, keTilsindisierad gakeTdes.

sertifikaciis organoebs saxelmwifo

unda akontrolebdes, Tumca marTebulad

ar mimaCnia mxolod da mxolod

saxelmwifo sertifikaciis organoebi

arsebobdnen.

warmodgenil reformaSi siaxles warmoadgens

savaldebulo sertificirebis

Secvla nebayoflobiTi sertificirebis

`samarTlianobis `samarTlianobis prin- prin- prin- prin- prin-

ci ci pidan pidan gamomdinare~...

gamomdinare~...

saqarTvelos parlamentma 1998 wlis

28 oqtombers miiRo kanoni `fizikuri

pirebisa da kerZo samarTlis iuridiuli

pirebis sargeblobaSi arsebuli

arasasoflo-sameurneo daniSnulebis

miwis kerZo sakuTrebad gamocxadebis

Sesaxeb~.

kanoniT saqarTvelos moqalaqeebs

da saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad

registrirebul kerZo samarTlis

iuridiul pirebs mieniWaT ufleba,

kerZo sakuTrebaSi gamoisyidon is

arasasoflo-sameurneo daniSnulebis

miwis nakveTebi, romelic am kanonis

amoqmedebamde iyo maT mier privatizebul

sawarmoTa sargeblobaSi. agreTve,

maTTvis kanoniT dadgenili wesiT

gamoyofili Senoba-nagebobisagan Tavisufali

miwa.

miwis nakveTze kerZo sakuTrebis

uflebis miniWebisas piri 1998 wlis

31 dekembramde miwis erT kvadratul

metrze ixdida erTjerad sazRaurs

_ 1998 wlis 1 oqtombrisaTvis saqarTvelos

sagadasaxado kodeqsiT dadgenili

miwis wliuri gadasaxadis odenobiT.

vadis gasvlis Semdeg sazRauri gaormagda.

aWaris avtonomiur respublikaSi,

cnobili mizezebis gamo, aRniSnuli

kanoni srulad ver ganxorcielda.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

30

sistemiT. cnobil firmebs TiTqos

ar sWirdebaT da SeuZliaT ar gaiaron

sertificireba. vfiqrob, mniSvneloba

ara aqvs, Zlieria Tu ara esa Tu is

firma, manac SeiZleba awarmoos

produqcia, romelic zians miayenebs

adamianis janmrTelobas. amitom mimaCnia,

rom kvebis produqtebis sertificireba

mxolod nebayoflobiTi ar unda iyos,

raRac valdebulebac unda arsebobdes.

Cawer Cawer Cawerilia Cawer ilia 15 15 dekembers

dekembers

kanonproeqti kanonproeqti kanonproeqti `fizikuri `fizikuri pirebisa pirebisa da da kerZo kerZo samarTlis

samarTlis

iuridiuli iuridiuli pirebis pirebis pirebis sargeblobaSi sargeblobaSi arsebuli

arsebuli

arasasoflo-sameurneo arasasoflo-sameurneo daniSnulebis daniSnulebis miwis miwis kerZo

kerZo

sakuTrebad sakuTrebad gamocxadebis gamocxadebis Sesaxeb~

Sesaxeb~

zurab zurab Sxvacabaia Sxvacabaia _ agrarul

sakiTxTa komitetis Tavmjdomaris

moadgile

fraqcia `nacionaluri moZraoba

_ demokratebi~

samarTlianobis principidan gamomdinare,

kanoniT dadgenili SeRavaTiani

wesi wliuri gadasaxadis erTjeradi

odenobis gadaxdis Taobaze unda

gavrceldes aWaris avtonomiur respublikaSic

im pirebze, romelTac 1998

wlis 13 noembrisaTvis miwiT sargeblobis

damadasturebuli sabuTiT aqvT

gamoyofili arasasoflo-sameurneo

daniSnulebis miwa.

warmodgenili kanonproeqtiT gansaz-

Rvrulia aWaris avtonomiur respublikaSi

zemoaRniSnul pirTaTvis es

vada gadaiwios 2005 wlis 31 dekembramde.

Cawer Cawerilia Cawer ilia 15 15 dekembers

dekembers


kanonproeqti kanonproeqti `saqarTvelos `saqarTvelos parlamentis parlamentis wevris wevris

wevris

sicocxlisa sicocxlisa da da janmrTelobis janmrTelobis savaldebulo savaldebulo dazRvevis,

dazRvevis,

parlamentis parlamentis wevrisa wevrisa da da parlamentis parlamentis parlamentis moxelis moxelis sapensio

sapensio

uzrunvelyofis uzrunvelyofis Sesaxeb~ Sesaxeb~ saqarTvelos saqarTvelos kanonSi kanonSi

kanonSi

cvlilebebisa cvlilebebisa cvlilebebisa da da damatebebis damatebebis Setanis Setanis Taobaze~

Taobaze~

kaxaber kaxaber kaxaber kuka kukava kuka va _ evropasTan

integraciis komitetis wevri

damoukidebeli deputati

kanonSi aRniSnuli cvlileba iTvaliswinebs

1991-94 wlebSi represirebul

bolo periodSi gaxSirda iseTi

danaSauli, rogoricaa: cru Setyobinebebi

terorizmis Sesaxeb. amis gamo

samarTaldamcav organoebs, uSiSroebisa

`socialuri `socialuri `socialuri SeRavaTebi

SeRavaTebi

uzenaesiuzenaesi sabWos sabWos deputadeputa-

tebzec tebzec gavrceldeba~

gavrceldeba~

pirTa uflebebis aRdgenas. jer kidev

wina xelisuflebis dros miRebul

iqna kanoni, romlis mixedviTac is

sapensio SeRavaTebi da socialuri

garantiebi, romlebic gaaCndaT parlamentis

deputatebs, gavrcelda uzenaesi

sabWos deputatebzec.

swored es aris Cveni paketis nawilic,

romelic, zogadad, iTvaliswinebs

represirebulTa uflebebis

aRdgenas. SeRavaTebi unda gavrceldes

uzenaesi sabWos deputatebzec, radgan

uzenaesi sabWo warmoadgenda damoukidebeli

saqarTvelos parlaments da

ar arsebobs araviTari dasabuTeba

imisa, Tu ratom ar unda isargeblon

maT aRniSnuli SeRavaTebiT.

kanonproeqti kanonproeqti `saqarTvelos `saqarTvelos `saqarTvelos sisxlis sisxlis samarTlis

samarTlis

samarTlis

kodeqsSi kodeqsSi damatebebis damatebebis Setanis Setanis Taobaze~

Taobaze~

nugzar nugzar SoSiaSvili SoSiaSvili _ Tavdacvisa

wevri

da uSiSroebis komitetis

fraqcia `maJoritarebi~

k o m e n t a r i

`arasrulwlovnebi

`arasrulwlovnebi

pasuxisgebaSi pasuxisgebaSi ar

ar

miecemian~

miecemian~

da Sinagan saqmeTa saministroebis

TanamSromlebs uxdebaT cru informaciis

Semowmeba. rac, faqtobrivad,

iwvevs konkretuli organizaciebis garkveuli

droiT paralizebas. moqmedi

kanonmdeblobiT es sisxlis samarTlis

danaSaulia, romelsac aregulirebs

kanonis 331-e muxli.

Cvenma fraqciam ganixila es muxli

da gadavwyviteT, dagvematebina meore

nawili. muxlis aseTi gaZliereba

ganapiroba iman, rom moqmedi kanonmdebloba

danaSaulis ganmeorebiT CadenisaTvis

araviTar damatebiT sanqcias

ar iTvaliswinebda. aseve kanoniT ar

regulirdeboda danaSaulis mZime materialuri

Sedegebis anazRaurebis

sakiTxi. mxedvelobaSi maqvs iseTi

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

31


k o m e n t a r i

seriozuli obieqtebi, rogoricaa

eleqtrogadamcemi xazebi da a. S.

mniSvnelovani materialuri zarali

kanoniTaa gansazRvruli _ 10000 laris

zeviT. amitom Cven mier kanonSi damatebuli

muxli iTvaliswinebs ganmeorebiT

Cadenili danaSaulisaTvis xuT

wlamde Tavisuflebis aRkveTas. Tu

rogor gavrceldeba aRniSnuli sanqcia

kanonproeqti kanonproeqti `aWaris aWaris avtonomiuri avtonomiuri respublikis respublikis kons-

kons

tituciis tituciis damtkicebis damtkicebis damtkicebis Taobaze Taobaze~ Taobaze

Tamaz Tamaz Tamaz diasamiZe diasamiZe _ iuridiul

sakiTxTa komitetis wevri

fraqcia `nacionaluri moZraoba

_ demokratebi~

gulwrfelad giTxraT, CemTvis moulodnelia

is faqti, rom aWaris

avtonomiuri respublikis konstitucias

amtkicebs saqarTvelos parlamenti,

radgan es konstitucia, rogorc samar-

Tlebrivi aqti, ar aris saTanadod

momzadebuli, arc misi ganxilva yofila.

es aris sabWoTa drois konstitucia,

romelic dawerilia 1978 wels da

cvlilebebis da damatebebis xarjze

moaRwia dRemde. aRsaniSnavia, rom

abaSiZis xelisuflebis Semdeg aWaris

konstituciam ganicada garkveuli

cvlilebebi, SesabamisobaSi movida

saqarTvelos konstituciasTan, magram

vTvli, rom es ar aris axali aqti,

masSi bevri iseTi debulebaa, romlebic

kritikas ver uZlebs. magaliTad,

preambula. masSi naTqvamia: `daamkvidrebs

da daicavs saqarTvelos istoriul

adgils kavkasiaSi, saxelmwifo interesebis

gaTvaliswinebiT xels Seuwyobs

geostrategiuli interesebis optimalurad

dabalansebas~. mimaCnia, rom

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

32

arasrulwlovnebze: kanoni dawerilia

mxolod im subieqtebisaTvis, romlebic

pasuxs ageben konkretuli dana-

Saulis CadenisaTvis. arasrulwlovnebi

am danaSaulisaTvis pasuxisgebaSi ar

miecemian.

axlo momavalSi dagegmilia am

kanonproeqtis parlamentis plenarul

sxdomaze wardgena.

Cawer Cawerilia Cawer ilia 25 25 25 dekembers

dekembers

`unda `unda daiweros daiweros axali

axali

konstitucia~

konstitucia~

amis pretenzia avtonomiur respublikas

ar unda hqondes, ar aris es regionis

konstituciis prerogativa. TviTmmarTvelobis

zogadi wesis dadgena saqarTvelos

konstituciis prerogativaa.

aWaris konstituciaSi ki datovebulia

debuleba, romelic awesrigebs TviTmmarTvelobis

zogad wess. es aris

abaSiZisdroindeli redaqcia da masSi

araferia Secvlili. aslan abaSiZes

regionSi hqonda damkvidrebuli sakrebulos

Semadgenlobidan gamgeblebis

arCevis wesi, maSin, roca gamgeblebs

niSnavda prezidenti SevardnaZe. aseTi

nabijiT da eqsperimentebiT abaSiZes

surda warmoeCina, rom mis regionSi

ufro demokratiulad xorcieldboda

mmarTveloba, vidre sxva regionebSi.

abaSiZis es kanoni niSnavda saxelmwifo

kanonmdeblobidan amovardnas. mimaCnia,

rom ar SeiZleba saxelmwifoSi arsebobdes

sxvadasxva xarisxis TviTmmar-

Tveloba. preambulis punqti, romelSic

miTiTebulia, rom: `aRiarebs da daicavs

saqarTvelos pirveli damoukidebeli

demokratiuli respublikis 1921 wlis

21 Tebervlis konstituciiT aRiarebuli

da saerTaSoriso samarTliT

ganmtkicebuli saxelmwifo mowyobis

mqone aWaris avtonomiuri respublikis

statuss~, pirdapir ewinaaRmdegeba pirveli

Tavis pirveli muxlis pirvel

punqtSi mocemul winadadebas, sadac

weria: `aWaris avtonomiuri respublika

aris teritoriuli erTeuli, romelic

saqarTvelos ganuyofeli nawilia~.

amitom vfiqrob, aWaris statusis

safuZvelze unda SemuSavdes da

daiweros sruliad axali konstitucia,

romelsac miiRebs saqarTvelos parlamenti.

Cawer Cawerilia Cawer Cawerilia

ilia 30 30 noembers

noembers

noembers


kanonproeqtebi: kanonproeqtebi: `ukanono `ukanono Semosavlis Semosavlis legalizaciis

legalizaciis

legalizaciis

aRkveTis aRkveTis xelSewyobis xelSewyobis Sesaxeb~ Sesaxeb~ da da `aradeklarirebuli

`aradeklarirebuli

sagadasaxadosagadasaxadosagadasaxado valdebulebebisa valdebulebebisa da da qonebis qonebis legalilegali-

zaciis zaciis Sesaxeb~

Sesaxeb~

`es `es kanonproeqtebi

kanonproeqtebi

urTierTgamomricxavi urTierTgamomricxavi da

da

urTierTsawinaaRmdegoa~

urTierTsawinaaRmdegoa~

am ori kanonproeqtis erTdroulad

ganxilva parlamentis plenarul sxdomaze

friad komikur RonisZiebad meCveneba,

radgan kanonproeqtebis miznebi

urTierTgamomricxavi da urTierTsawinaaRmdegoa.

es naTlad Cans saTaurSi.

kanonproeqti `aradeklarirebuli sagadasaxado

valdebulebebisa da qonebis

legalizaciis Sesaxeb~ gulisxmobs

aradeklarirebuli sagadasaxado valdebulebebis,

finansebisa da qonebis

legalizacias, xolo kanonproeqtis

`ukanono Semosavlis legalizaciis

aRkveTis xelSewyobis Sesaxeb~ mTavari

amocanebia fulis gaTeTrebisa da

terorizmis dafinansebis winaaRmdeg

mimarTuli RonisZiebebisaTvis xelis

Sewyoba.

kanonproeqti `aradeklarirebuli sagadasaxado

valdebulebebisa da qonebis

legalizaciis Sesaxeb~ CemTvis

kategoriulad miuRebelia imitom, rom

iTvaliswinebs qrTamis aRebiT, Tanamdebobis

borotad gamoyenebiT SeZenili

qonebis legalizacias. am kanonproeqtis

mixedviT, arc erT makontrolebel

da samarTaldamcav organos ar aqvs

ufleba 2004 wlis 1 ianvramde ganxorcielebuli

ekonomikuri saqmianobis

Semowmebisa, Tu piri gadaixdis erTjerad

gadasaxads qonebis 1%-is odenobiT.

es kanoni ar vrceldeba im pirebze,

vis mimarTac kanonis amoqmedebamde

aRZruli iyo sisxlis samarTlebrivi

devna, ganxorcielda saproceso SeTanxmeba,

qoneba dagrovebuli iyo narkobiznesiT,

terorizmiT, TrefiqingiT,

iaraRiT vaWrobiT da a. S.

k o m e n t a r i

koba koba da daviTaSvili

da viTaSvili _ iuridiul

sakiTxTa komitetis wevri

damoukidebeli deputati

kanonproeqti ` ukanono Semosavlebis

legalizaciis aRkveTis xelSewyobis

Sesaxeb~ miznad isaxavs piris sakuTrebaSi

an mflobelobaSi arsebuli fuladi

saxsrebis an qonebis legalizaciis

aRmofxvras, romelic man daagrova

saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsiT

gaTvaliswinebuli danaSaulis

Cadenis Sedegad. sakomiteto sxdomaze

gaiTvaliswines Cemi daJinebuli moTxovna,

kanonSi dafiqsirebuliyo pasuxisgebloba

ukanono sagadasaxado

Semosavlebze, rac gulisxmobs saxelmwifosagan

damaluli gadasaxadebis

Sedegad miRebul qonebas.

me mxars vuWer kanonproeqts `ukanono

Semosavlis legalizaciis aRkveTis xel-

Sewyobis Sesaxeb~ da veranairad ver

davuWer mxars kanonproeqts `aradeklarirebuli

sagadasaxado valdebulebebisa

da qonebis legalizaciis Sesaxeb~,

romelic, Cemi azriT, ara

mxolod e. w. sagadasaxado, aramed

Tanamdebobis pirTa amnistiacaa.

Cawer Cawerilia Cawer ilia 1 1 dekembers

dekembers

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

33


plenaruli sxdoma

T v i d a n T v e m d e

9 9 noembers noembers gaimarTa parlamentis plenaruli sxdoma, romelsac parlamentis

Tavmjdomare nino burjanaZe uZRveboda. registracia 153-ma deputatma

gaiara, romlebmac mimdinare sasesio kviris dRis wesrigi daamtkices.

pirvel sakiTxad kanonmdeblebma qveynis oTx saarCevno olqSi maJoritaruli

saarCevno sistemiT arCeuli deputatebis uflebamosilebis cnobis sakiTxi

ganixiles. parlamentis dadgenilebaTa proeqtebi saproceduro sakiTxTa da

wesebis komitetis Tavmjdomaris moadgilem daviT TodraZem warmoadgina.

parlamentma 125 xmiT, samis winaaRmdeg krwanisis #4 saarCevno olqSi

maJoritaruli sistemiT arCeuli giorgi asaniZis; 128 xmiT, oris winaaRmdeg

didubis #8 saarCevno olqSi Teimuraz WeiSvilis; 130 xmiT, oTxis

winaaRmdeg goris #32 saarCevno olqSi jumber patiaSvilis da 129 xmiT,

oris winaaRmdeg zestafonis #51 saarCevno olqSi Teimuraz cercvaZis

parlamentis wevris uflebamosileba cno. am kenWisyraSi monawileobaze

uari ganacxades respublikuri partiis wevrebma. deputatma daviT berZeniSvilma

amis motivad is faqti daasaxela, rom 24 oqtombris arCevnebSi, goris

saarCevno olqis garda, mosaxleobis aqtivoba dabali iyo da, Sesabamisad,

am raionebSi gamarjvebulni mosaxleobis umravlesobas ver warmoadgenen.

parlamentis Tavmjdomarem deputatebs gaacno koaliciur ZalebSi

saqarTvelos samSvidobo qvedanayofis kontingentis gazrdis Taobaze

saqarTvelos prezidentis specialuri werili. am sakiTxze ZiriTadma

momxsenebelma, Tavdacvis ministris moadgilem vasil sixaruliZem aRniSna,

rom es kontingenti saTanadod aRWurvili 850 samxedro mosamsaxuriT

dakompleqtdeba. kenWi uyares dadgenilebis proeqts `eraySi mSvidobisa da

usafrTxoebis SenarCunebisa da aRdgenis operaciebSi amerikis SeerTebuli

Statebis me-4 meqanizebuli diviziis SemadgenlobaSi monawile saqarTvelos

SeiaraRebuli Zalebis samSvidobo qvedanayofis piradi Semadgenlobis

raodenobis gazrdis Sesaxeb~ da 148 xmiT, erTis winaaRmdeg daamtkices.

kanonproeqti `mauwyeblobis Sesaxeb~ I mosmeniT gansaxilvelad kanonproeqtis

iniciatorma, deputatma giga bokeriam warmoadgina. man kanonproeqtis

zogad debulebebsa da ZiriTad principebze isaubra. misi azriT, saxelmwifo

televizia, dRes arsebuli saxiT, mTeli sazogadoebisaTvis miuRebelia,

warmodgenili proeqti ki mauwyeblobas xelisuflebis wnexisagan mTlianad

gaaTavisuflebs da is mxolod sazogadoebis dakveTebs Seasrulebs. deputatTa

umravlesoba kanonproeqtis zogad principebs daeTanxma, Tumca opoziciam

proeqtis mxardaWeraze uari ganacxada. fraqciis `memarjvene opozicia -

mrewvelebi, axlebis~ saxeliT gancxadeba deputatma koka guncaZem gaakeTa.

misi aziT, sazogadoebis moTxovnilebas mSvenivrad upasuxeben kerZo mauwyeblobebi,

maT bazari da sabazro ekonomika aregulirebs da sazogadoebrivi

televiziis Seqmna, saqarTveloSi arsebuli viTarebis gaTvaliswinebiT,

miuRebelia. gasarkvevia sazogadoebrivi televiziis dafinansebis

wyaroc. ekonomiurad

gaWirvebuli mosaxleobisaTvis

kidev

erTi damatebiTi gadasaxadis

dakisreba

yovlad dauSvebelia.

memarjvene opoziciis

warmomadgenelTa azriT,

proeqti Tavisufali

konkurenciis

fundamentur principebs

arRvevs.

dilis plenaruli

sxdomis dasasruls

adamianis uflebaTa

dacvisa da samoqalaqo

integraciis komitetis

Tavmjdomarem

elene TevdoraZem

gancxadeba gaakeTa. man

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

34


T v i d a n T v e m d e

deputatebs saberZneTis qalaq solkidas cixeSi myofi qarTveli mez-

Rvaurebis Taobaze informacia miawoda, romlis Tanaxmad, wleuls, 14

ianvars saberZneTis teritoriul wylebSi gemi `nana~ daakaves. saqarTvelos

moqalaqeebs Tarjimnisa da advokatis ayvanis saSualeba ar misces, maT

dasacavad araviTari zomebi ar miiRes saberZneTSi saqarTvelos saelCos

warmomadgenlebma. ufro metic, aprilSi gardaicvala erT-erTi dakavebuli,

gvarad anTia. sxva dakavebulTa ojaxis wevrebi daxmarebas parlamentisagan

iTxoven da am mizniT adamianis uflebaTa dacvisa da samoqalaqo integraciis

komitets mimarTes. saqarTvelos parlamentma momxdar faqtTan dakavSirebiT

aRmasrulebeli xelisuflebis Sesabamisi uwyebebisa da samsaxurebisagan

detaluri informacia moiTxova.

saRamos plenarul sxdomaze deputatebma ganixiles saqarTvelos prezidentis

sakanonmdeblo iniciativiT Semotanili kanonproeqti `aradeklarirebuli

sagadasaxado valdebulebebisa da qonebis legalizaciis Sesaxeb~, romelic

finansTa ministris pirvelma moadgilem aleqsi aleqsiSvilma warmoadgina.

proeqtis ZiriTadi mizani mTavrobasa da mewarmeebs Soris samarTlebrivi

urTierTobebis mowesrigebaa.

parlamentis iuridiul sakiTxTa, safinanso-sabiujeto, dargobrivi

ekonomikisa da ekonomikuri politikis komitetebis Tavmjdomareebma

komitetebSi kanonproeqtis ganxilvis Sedegebi warmoadgines da aRniSnes,

rom, gamoTqmuli SeniSvnebis miuxedavad, am kanonproeqtis miReba aucilebelia.

parlamentis opoziciurma frTam alternatiuli winadadebebi warmoadgina.

11 11 noembr noembris

noembr is plenaruli sxdoma 9 noembris plenarul sxdomaze ganxilul

sakiTxebze kenWisyriT daiwyo. miuxedavad imisa, rom aRmasrulebel xelisuflebas,

sazogadoebrivi mauwyeblobis dafinansebis wyarosTan dakavSirebiT, sabolood

Camoyalibebuli pozicia ar hqonda, parlamentma kenWi uyara da I mosmeniT

miiRo kanonproeqti `mauwyeblobis Sesaxeb~; III mosmeniT - saqarTvelos

organuli kanonis proeqti `erovnuli uSiSroebis sabWos Sesaxeb~; `centraluri

saarCevno komisiis xarjTaRricxvis Sesaxeb~ parlamentis dadgenilebis

proeqti.

kenWisyris Semdeg kanonmdeblebma II mosmeniT ganixiles kanonproeqtebi

`saqarTvelos mTavrobis struqturis, uflebamosilebisa da saqmianobis

wesis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze~,

`normatiuli aqtebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da

damatebebis Setanis Taobaze~, agreTve, saqarTvelos sisxlis samarTlis,

sisxlis samarTlis saproceso, samoqalaqo saproceso, administraciul

samarTaldarRvevaTa kodeqsebSi, sakonstitucio sasamarTlos da sakonstitucio

samarTalwarmoebis Sesaxeb kanonebSi Sesatani cvlilebebisa da damatebebis

proeqtebi. rogorc aRiniSna, kanonproeqtTa avtorebma gaiTvaliswines

sakomiteto ganxilvebze gamoTqmuli SeniSvnebi da winadadebebi.

parlamentma I mosmeniT ganixila kanonproeqti `saeqimo saqmianobis

Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze~, romlis

iniciatori janmrTelobis dacvisa da socialur sakiTxTa komitetia.

warmodgenil kanonproeqts mxari poziciamac dauWira da opoziciamac,

radgan es proeqti im mosakreblis gauqmebas iTvaliswinebs, romelsac

samedicino personali sasertifikacio gamocdebis Cabarebisas ixdida.

`parlamentis reglamentSi damatebebis Setanis Sesaxeb~ kanonproeqti

gansaxilvelad misma iniciatorma, parlamentis wevrma daviT baqraZem

warmoadgina. proeqtis Tanaxmad, parlamentis reglaments daemateba axali

Tavi - `saqarTvelos saxelmwifo simboloebis Sesaxeb organuli kanonproeqtebis

ganxilva da miReba~.

sakiTxis saxelmwifoebrivi mniSvnelobidan da aqtualobidan gamomdinare,

deputatebs SeniSvnebi ar hqondaT `evropuli integraciis xelSemwyobi

RonisZiebebis Sesaxeb~ saqarTvelos parlamentis dadgenilebis proeqtzec.

`Zvirfasi liTonebisa da Zvirfasi qvebis saxelmwifo kontrolis, analizisa

da dadamRvis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis Zaladakargulad gamocxadebis

Sesaxeb~ kanonproeqtis II mosmeniT ganxilvam ki kamaTi gamoiwvia. parlamentar

zurab bucxrikiZis TqmiT, maSin, roca oqros biznesSi Cvens moqalaqeebs

masobrivad atyueben, adgili aqvs siyalbes, korufcias, kontrolis meqanizmis

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

35

plenaruli sxdoma


plenaruli sxdoma

T v i d a n T v e m d e

moSla aramarTebuli iqneba. finansTa ministris pirveli moadgile aleqsi

aleqsiSvili am mosazrebas ar daeTanxma.

deputatebma II mosmeniT ganixiles zemoaRniSnuli kanonproeqtis Tanmdev

kanonproeqtTa paketi: `salicenzio da sanebarTvo mosakreblis Sesaxeb~

saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~ da

`saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsSi~ cvlilebebisa

da damatebebis Setanis Taobaze~. mTavroba daeTanxma safinanso-sabiujeto

komitetis Tavmjdomaris roman gociriZis SeniSvnas, romelic Zvirfasi

liTonebis sinjis gayalbebisaTvis sajarimo Tanxis gaaTmagebas iTvaliswinebs.

saRamos plenarul sxdomaze parlamentarebma I mosmeniT imsjeles

kanonproeqtze `saqarTvelos organul kanonSi `saqarTvelos saarCevno

kodeqsSi~ cvlilebebisa da damatebebis Setanis Sesaxeb~. umTavresi cvlileba

saarCevno administraciis profesiuli niSniT dakompleqtebas exeba. proeqtis

mixedviT, konkursis wesiT SerCeul csk-is wevrobis kandidatebs parlaments

dasamtkiceblad prezidenti warudgens, ris winaaRmdegac gailaSqra opoziciam.

maTi mosazrebiT, am kanonproeqtiT arCeul komisiebSi yvela sadave

prezidentis da misi partiis xelSi aRmoCndeba. vinaidan poziciebi ver

Seajeres, fraqciam `memarjvene opozicia - axlebi, mrewvelebi~, respublikelebma,

koba daviTaSvilisa da zviad ZiZiguris momxreebma kenWisyris win plenarul

sxdomaTa darbazi datoves. sabolood, kanonproeqti parlamentma 120 xmiT

I mosmeniT miiRo.

amis Semdeg kenWi uyares dilis sxdomaze II mosmeniT ganxilul

kanonproeqtebs, amasTanave sami saerTaSoriso dokumentis - `saqarTvelos

Tavdacvis saministrosa da estoneTis respublikis Tavdacvis saministros

Soris samoqalaqo Tavdacvis mrCevlis droebiTi mivlinebis wesis Sesaxeb~

urTierTgagebis memorandumis, `saqarTvelos mTavrobasa da TurqeTis respublikis

mTavrobas Soris samxedro sferoSi grantis Sesaxeb~ xelSekrulebis da

`saqarTvelos Tavdacvis saministrosa da TurqeTis respublikis generalur

Stabs Soris fuladi daxmarebis Sesaxeb~ oqmis ratificireba moaxdines.

parlamentma daCqarebuli wesiT ganixila da saboloo - mesame mosmeniT

miiRo kanonproeqtebi: `normatiuli aqtebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi

cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~; `saqarTvelos mTavrobis

struqturis, uflebamosilebisa da saqmianobis wesis Sesaxeb~ saqarTvelos

kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze~ da `saeqimo saqmianobis Sesaxeb~

saqarTvelos kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze~.

24 24 noembers noembers parlamentis plenaruli sxdoma, kvorumis ararsebobis

gamo, daniSnul droze ver daiwyo, risTvisac deputatebma parlamentis

Tavmjdomaris SeniSvna daimsaxures.

plenaruli sxdoma mxolod 13.00 saaTze gaixsna. nino burjanaZem

saproceduro sakiTxTa da wesebis komitetis xelmZRvanelobas, deputatTa

mier sxdomis gacdenebTan dakavSirebiT, srulyofili informaciis warmodgena

da udisciplino deputatTa gvarebis sxdomaze sajarod wakiTxva daavala.

rogorc parlamentis Tavmjdomarem aRniSna, Seuracxmyofelia, rodesac

ramdenime udisciplino deputatis gamo, presaSi mTlianad parlaments

akritikeben.

amis Semdeg iuridiul sakiTxTa komitetis saxeliT, amave komitetis

Tavmjdomaris moadgilem nino kalandaZem mTavrobis mier Semotanili

`aradeklarirebuli sagadasaxado valdebulebebisa da qonebis legalizaciis

Sesaxeb~ kanonproeqtis ganxilvis gadadeba im motiviT iTxova, rom igi

komitetSi Sejerebul variants ar Seesabameba. amas mTavrobis saparlamento

mdivani giorgi xuroSvili kategoriulad ar daeTanxma. misi TqmiT,

warmodgenil kanonproeqtSi swored is principuli SeniSvnebi da winadadebebia

asaxuli, romlebic komitetebsa da fraqciebSi gamoiTqva. saparlamento

umravlesobis lideris maia nadiraZis azriT, am kanonproeqtis miRebisaTvis

politikuri elita mzad ar aris da amitom misi ganxilva unda gadaidos.

man imedi gamoTqva, rom mTavroba, bolos da bolos, SeTanxmebul variants

warmoadgens. parlamentis Tavmjdomarem miuReblad CaTvala is faqti, rom

mTavroba gamoTqmul SeniSvnebs, marTalia, daeTanxma, magram es kanonproeqtis

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

36


T v i d a n T v e m d e

saboloo variantSi ar

aisaxa. sabolood, parlamentarebi

kanonproeqtis

ganxilvis gadadebaze Se-

Tanxmdnen.

parlamentma `umaRlesi

ganaTlebis Sesaxeb~ kanonproeqtis

ganxilvac

meore dRisaTvis gadado.

amis mizezi ki is iyo,

rom parlamentarebma, kanonproeqtis

Sejerebuli

variantis nacvlad, misi

Tavdapirveli varianti

miiRes, romelsac kategoriulad

ar eTanxmebodnen.

iuridiul sakiTxTa

komitetis Tavmjdomarem

levan beJaSvilma III mosmeniT

gansaxilvelad warmoadgina kanonproeqtebi `saqarTvelos sakonstitucio

sasamarTlos Sesaxeb~ saqarTvelos organul kanonSi cvlilebebisa da

damatebebis Setanis Taobaze~ da `sakonstitucio samarTalwarmoebis Sesaxeb~

saqarTvelos kanonSi damatebebis Setanis Taobaze~.

saRamos plenarul sxdomaze finansTa ministris moadgilem zurab

anTeliZem III mosmeniT gansaxilvelad warmoadgina kanonproeqtebi: `saxelmwifo

valis Sesaxeb~ da `Zvirfasi liTonebisa da Zvirfasi liTonisa da

Zvirfasi qvebis saxelmwifo kontrolis, analizisa da dadamRvis Sesaxeb~

saqarTvelos kanonis Zaladakargulad gamocxadebis Taobaze~, am ukanasknelisagan

gamomdinare, rogorc iTqva, mTavrobam deputatTa mier wina ganxilvebze

gamoTqmuli winadadebebi gaiTvaliswina. iuridiul sakiTxTa komitetis

Tavmjdomarem levan beJaSvilma II mosmeniT gansaxilvelad warmoadgina

kanonproeqti `saqarTvelos samoqalaqo kodeqsSi cvlilebis Setanis Taobaze~,

romelic kavSirisa da fondis saqmianobaze saxelmwifo kontrols exeba.

Tavdacvis ministris moadgilem vasil sixaruliZem deputatebs `samxedro

valdebulebisa da samxedro samsaxuris Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi

cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~ kanonproeqtis ZiriTadi

principebi da zogadi debulebebi gaacno. warmodgenili kanonproeqtis

mizani, saqarTvelos Tavdacvis sferoSi mimdinare reformebis gaTvaliswinebiT,

samxedro samsaxuris gavlis wesis srulyofa da saqarTvelos SeiaraRebuli

Zalebis kvalificiuri kadrebiTa da brZolisunariani rezervistebiT

dakompleqtebaa. vasil sixaruliZem I mosmeniT warmoadgina, agreTve,

kanonproeqtebi: `saqarTvelos Tavdacvis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi

cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~ da `samxedro mosamsaxuris

statusis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze~.

Tavdacvisa da uSiSroebis komitetis Tavmjdomaris moadgilem nikoloz

ruruam deputatebs gaacno komitetis daskna, romlis mixedviTac kanonproeqtebis

I mosmeniT miReba komitets mizanSewonilad miaCnia.

parlamentarebs saproceduro sakiTxTa da wesebis komitetis Tavmjdomarem

xaTuna gogoriSvilma `saqarTvelos parlamentis reglamentSi cvlilebebisa

da damatebebis Setanis Taobaze~ proeqti I mosmeniT gaacno. reglamentis

proeqtis avtori da iniciatori parlamentis saproceduro sakiTxTa da

wesebis komitetia. proeqtis Sesabamisad, parlamentis komitetebisa da

mTavrobisaTvis wesdeba kanonproeqtTa ganxilvis minimaluri da maqsimaluri

vadebi. reglamentis damatebaTa proeqti saqarTvelos parlamentis erT-erT

prerogativad aWaris avtonomiuri respublikis konstituciis damtkicebas

gansazRvravs da saqarTvelos parlamentis mier aWaris avtonomiuri respublikis

konstituciis damtkicebis proceduras detalurad awesrigebs.

amave sxdomaze deputatebma kidev ramdenime kanonproeqti ganixiles.

amiT 24 noembris plenarulma sxdomam muSaoba daasrula.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

37

plenaruli sxdoma


plenaruli sxdoma

T v i d a n T v e m d e

25 25 noembers

noembers noembers parlamentis plenarul sxdomaze dilidan kvorumis

Sekreba kvlav gaWirda, razec parlamentis Tavmjdomarem nino burjanaZem

mwvave reagireba moaxdina. misi nebarTviT mandaturma im deputatTa sia

waikiTxa, vinc wina sxdoma gaacdina. rogorc nino burjanaZem ganacxada,

Tu ase gagrZeldeba, gamcden parlamentarTa sias presaSic gamoaqveyneben

da maT mimarT mkacr zomebsac miiReben.

ganmeorebiTi registraciis Semdeg eleqtronul tabloze 148 deputati

dafiqsirda da umaRlesi sakanonmdeblo organo Cveul saqmianobas Seudga.

deputatma eldar kvernaZem parlamentarTa yuradReba saqarTveloazerbaijanis

sazRvarze Seqmnil viTarebas miapyro da aRniSna, rom,

sxvadasxva mizezis gamo, 5 noembridan aq 700 vagonamde tvirTia SeCerebuli.

viTareba droulad unda ganimuxtos, winaaRmdeg SemTxvevaSi, qveynis ekonomika

mZime mdgomareobaSi aRmoCndeba. parlamentis Tavmjdomarem am sakiTxis

Seswavla Sesabamis komitets daavala da imedi gamoTqva, rom es gaugebroba

male gairkveva.

saparlamento umravlesobis lideri maia nadiraZe specialuri gancxadebis

miRebis iniciativiT gamovida. es mosazreba parlamentis Tavmjdomaremac

gaiziara da sagareo urTierTobaTa komitets Sesabamisi gancxadebis

momzadeba daavala.

amis Semdeg parlamentarebma wina plenarul sxdomaze ganxilul sakiTxebs

kenWi uyares da miiRes kanonproeqtebi

I mosmeniT - `saqarTvelos parlamentis reglamentSi cvlilebebisa da

damatebis Setanis Sesaxeb~, `samxedro valdebulebisa da samxedro samsaxuris

Taobaze~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis

Taobaze~, erTxmad; `saqarTvelos Tavdacvis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi

cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~, `samxedro mosamsaxuris

statusis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze.

II mosmeniT - `saqarTvelos samoqalaqo kodeqsSi~ cvlilebebis Setanis

Sesaxeb~, saqarTvelos organul kanonSi `saqarTvelos saarCevno kodeqsSi~

cvlilebebisa da damatebebis Setanis Sesaxeb~, `patimrobis Sesaxeb~ saqarTvelos

kanonSi damatebebis Setanis Taobaze~.

III mosmeniT: `saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsSi~

cvlilebebis Setanis Sesaxeb~, `saqarTvelos samoqalaqo saproceso kodeqsSi~

cvlilebebisa da damatebebis Setanis Sesaxeb~, `saqarTvelos administraciul

samarTaldarRvevaTa kodeqsSi~ cvlilebebis Setanis Sesaxeb~, `saqarTvelos

sakonstitucio sasamarTlos Sesaxeb~ saqarTvelos organul kanonSi cvlilebebisa

da damatebebis Setanis Taobaze~, `sakonstitucio samarTalwarmoebis

Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi damatebebis Setanis Taobaze~, `saxelmwifo

valis Sesaxeb~, `Zvirfasi liTonebisa da Zvirfasi qvebis saxelmwifo

kontrolis, analizisa da dadamRvis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis Zaladakargulad

gamocxadebis Taobaze~, `salicenzio da sanebarTvo mosakreblis

Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebis Setanis Taobaze~, `saqarTvelos

administraciul samar-

TaldarRvevaTa kodeqsSi~

cvlilebis Setanis Taobaze~,

`samewarmeo saqmianobis

licenziisa da nebarTvis

gacemis safuZvlebis

Sesaxeb~ saqarTvelos

kanonSi cvlilebis

Setanis Taobaze~,

kenWisyris proceduris

dasrulebis Semdeg ganaTlebis

ministrma aleqsandre

lomaiam saqarTvelos

mTavrobis sakanonmdeblo

iniciativis wesiT

parlamentSi Semotanili

`umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb~

kanonproeqti I mos-

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

38


T v i d a n T v e m d e

meniT warmoadgina. ministrma deputatebs kanonproeqtis zogadi principebi

da ZiriTadi debulebebi gaacno. misi TqmiT, warmodgenili proeqti

umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebebis avtonomiis myar garantiebs

qmnis, rac akademiur avtonomiasa da TviTmmarTvelobas moicavs. swavlebis

xarisxis asamaRleblad ki kanonproeqti umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebisaTvis

akreditaciis sistemis Seqmnas iTvaliswinebs. ministris gancxadebiT,

es kanonproeqti qveyanaSi umaRlesi saganmanaTleblo saqmianobis ganxorcielebis

pirobebs qmnis umaRlesi ganaTlebis marTvisa da dafinansebis

principebs awesrigebs. adgens yvela umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebis

statuss, maTi dafuZnebis, saqmianobis, reorganizaciisa da likvidaciis,

licenzirebisa da akreditaciis wess. Semdeg aleqsandre lomaiam upasuxa

deputatTa kiTxvebs.

plenaruli sxdomis meore nawili `umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb~

kanonproeqtis ganxilviT gagrZelda. ganaTlebis, mecnierebis, kulturisa da

sportis komitetis Tavmjdomarem nodar grigalaSvilma komitetis daskvna

warmoadgina da ganacxada, rom kanonproeqti Tavdapirveli variantisagan

sruliad gansxvavdeba da amjerad misi zogadi principebi savsebiT misaRebia.

misi daxvewa muxlobrivi ganxilvisas unda moxdes.

kanonproeqti parlamentma I mosmeniT aucileblad unda miiRos, es aris

gabeduli da radikaluri reforma, romelic evropis saganmanaTleblo

sivrceSi Cveni ganaTlebis sistemis integracias Seuwyobs xels. sxdomaze

Tumca kanonmdeblebma isic aRniSnes, rom aris sakiTxebi, romelTa dazustebac

aucilebelia.

kanonproeqtis I mosmeniT miRebas mxari memarjvene opoziciamac dauWira.

amis Sesaxeb deputatma manana naWyebiam ganacxada da parlamentis wevrebs

ramdenime sakiTxTan dakavSirebiT alternativac SesTavaza. kenWisyra meore

dRisTvis gadaido.

parlamentma kenWi uyara da 135 momxriT, erTxmad miiRo gancxadeba

ukrainis saprezidento arCevnebTan dakavSirebiT. nino burjanaZem imedi

gamoTqva, rom ukrainaSi ganviTarebuli movlenebi umtkivneulod dasruldeba

da Semdgomi procesebi ise ganviTardeba, rogorc es demokratiuli

saxelmwifos ganviTarebas sWirdeba.

sxdomis dasasruls kanonmdeblebma I mosmeniT miiRes kanonproeqti

`sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis sakuTrebis Sesaxeb~ saqarTvelos

kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~.

26 26 noembers noembers parlamentis plenarulma sxdomam, kvorumis uqonlobis

gamo, daniSnul dros muSaoba kvlav ver daiwyo. parlamentis Tavmjdomarem

nino burjanaZem saproceduro sakiTxTa da wesebis komitetis xelmZRvanelobas

parlamentis reglamentSi Sesatan cvlilebaTa proeqtis momzadeba daavala.

misi TqmiT, plenaruli sxdomebis arasapatio mizeziT gamcdeni deputatebis

mimarT Sesabamisi RonisZiebebi aucileblad unda ganxorcieldes.

nino burjanaZem sagadasaxado kodeqsis proeqtis II mosmeniT ganxilvasTan

dakavSirebiT aRniSna, rom mas, savaraudod, momaval kviras, parlamentis

riggareSe plenarul sxdomaze ganixilaven.

kanonmdeblebma `umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb~ kanonproeqtis wina sxdomaze

dawyebuli ganxilva gaagrZeles. kolegebs ivane javaxiSvilis saxelobis

Tbilisis saxelmwifo universitetis proreqtorebis parmen margvelaSvilisa

da anzor xelaSvilis parlamentisadmi mimarTvisa da gancxadebis Sinaarsi

deputatma zurab tyemalaZem gaacno. rogorc aRmoCnda, universitetis

didi samecniero sabWos wevrebisa da profesor-maswavleblebisaTvis parlamentis

plenarul sxdomaze gansaxilvelad warmidgenili kanonproeqtis ZiriTadi

principebi miuRebelia.

proeqtTan dakavSirebiT sakuTari poziciebi daafiqsires parlamentis

fraqciaTa warmomadgenlebma. momxsenebelma, ganaTlebis ministrma aleqsandre

lomaiam ganxilvis Sedegebi Seajama da upasuxa deputatTa SekiTxvebs.

parlamentis wevrebs memarjvene opoziciam `umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb~

kanonproeqtis ramdenime principis alternativa warudgina, romelsac kenWisyrisas

mxolod 19 mxardamWeri aRmoaCnda.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

39

plenaruli sxdoma


plenaruli sxdoma

T v i d a n T v e m d e

amis Semdeg parlamentis Tavmjdomarem `umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb~

kanonproeqtis ZiriTadi varianti kenWisyrisaTvis warmoadgina. parlamentma

kanonproeqti 143 xmiT, 10-is winaaRmdeg, I mosmeniT miiRo.

deputatebma ganixiles da saboloo - III mosmeniT 136 xmiT, erTxmad

miiRes kanonproeqti `saqarTvelos parlamentis reglamentSi damatebebis

Setanis Sesaxeb~, romelic saqarTvelos saxelmwifo simbolikis Sesaxeb

organuli kanonproeqtebis ganxilvasa da maTi 1-li mosmeniT miRebas

Seexeba.

kanonmdeblebma saboloo - III mosmeniT kenWi uyares da miiRes kanonproeqtebi:

`saqarTvelos samoqalaqo kodeqsSi cvlilebis Setanis Taobaze~, `saqarTvelos

organul kanonSi _ `saqarTvelos saarCevno kodeqsi~ cvlilebebisa da

damatebis Setanis Sesaxeb~, `patimrobis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi

damatebebis Setanis Taobaze~, parlamentis dadgenileba `sajaro samarTlis

iuridiuli piris _ `saqarTvelos televizia da radiomauwyebloba~

finansuri saqmianobisa da masze gadacemuli saxelmwifo qonebis Semowmebis

Taobaze~. am dadgenilebis Tanaxmad, saqarTvelos kontrolis palatas,

sajaro samarTlis iuridiuli piris, saqarTvelos televiziisa da

radiomauwyeblobis finansuri saqmianobisa da masze gadacemuli saxelmwifo

qonebis Seswavlis mizniT, aragegmiuri reviziisa da Semowmebis Catareba

da Semowmebis masalebis parlamentis plenarul sxdomaze 2005 wlis 15

Tebervlamde wardgena daevala.

saproceduro sakiTxTa da wesebis komitetis Tavmjdomaris moadgilem

daviT TodraZem `saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos wevrTa socialuri

dacvis garantiebis Sesaxeb~ kanonproeqtis ZiriTadi principebi da zogadi

debulebebi Camoayaliba.

plenaruli sxdomis meore nawilSi kanonproeqtebi `saqarTvelos uzenaesi

sasamarTlos Sesaxeb~ saqarTvelos organul kanonSi cvlilebebis Setanis

Taobaze~ da `saerTo sasamarTloebis Sesaxeb~ saqarTvelos organul

kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze~ deputatma irine qurdaZem I

mosmeniT gansaxilvelad gamoitana.

kanonmdeblebma ganixiles, aseve, `sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis

sakuTrebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da damatebebis

Setanis Taobaze~ kanonproeqti, romelic parlamentarebs agrarul sakiTxTa

komitetis Tavmjdomarem giorgi xeviaSvilma II mosmeniT warmoudgina.

mogvianebiT, es kanonproeqti parlamentma II da III mosmeniT miiRo.

deputatma qeTevan maxaraSvilma `mauwyeblobis Sesaxeb~ kanonproeqtidan

gamomdinare kanonproeqtTa paketze isaubra, romelic kavSirgabmulobisa

da fostis, aseve, mavne zegavlenisagan arasrulwlovanTa dacvis Sesaxeb

kanonebSi cvlilebebisa da damatebebis Setanas iTvaliswinebs.

finansTa ministris moadgilem zurab anTeliZem `saqarTvelos 2005 wlis

saxelmwifo biujetis Sesaxeb~ kanonproeqtis Tanmdev kanonproeqtTa paketi

ganixila. ganxilvisas darbazSi mxolod ramdenime deputati ijda, ramac

samarTliani ukmayofileba gamoiwvia. parlamentis Tavmjdomarem aRSfoTeba

ver damala imis gamo, rom warmodgenili kanonproeqtebi parlamentis

komitetebSi ganxiluli ar iyo da, Sesabamisad, maT Tan ar axlda wamyvani

komitetebis daskvna. nino burjanaZem am mxriv safinanso-sabiujeto komitetis

saqmianoba uaryofiTad Seafasa da plenarul sxdomaze kanonproeqtebze

msjeloba Sewyda. Semdeg deputatebma ganxilul sakiTxebs kenWi uyares.

sxdomis dasasruls parlamentis Tavmjdomaris moTxovniT, mandaturma

sajarod waikiTxa im deputatTa sia, romlebic sxdomis gaxsnisas, 11.00

saaTze ar gamocxadnen. dasaxelda im deputatTa gvarebic, romlebic

sxdomaze ar iyvnen da maTi xmis micemis baraTebi gamoiyenes. parlamentis

Tavmjdomarem saproceduro sakiTxTa da wesebis komitetisa da mandaturis

samsaxuris xelmZRvanelobas daavala, parlamentis biuros warudginos im

deputatTa gvarebi, romelTa xmis micemis baraTebic maT gareSe iqna

gamoyenebuli. nino burjanaZis TqmiT, sakiTxis garkvevis Semdeg, sajarimo

sanqciebic ar gamoiricxeba.

7 7 dekembers dekembers plenaruli sxdoma, romelsac parlamentis Tavmjdomaris

moadgile mixeil maWavariani uZRveboda, dRis wesrigis damtkicebis Semdeg,

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

40


T v i d a n T v e m d e

kenWisyris proceduriT daiwyo.

deputatebma I mosmeniT kenWi uyares

da miiRes kanonproeqtebi: `saaRsrulebo

warmoebis Sesaxeb~ saqarTvelos

kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze~

`mosamarTleTa socialuri da

samarTlebrivi dacvis garantiebis

Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebis

Setanis Taobaze~ da `saqarTvelos

sakonstitucio sasamarTlos

wevrTa socialuri dacvis garantiebis

Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi

cvlilebebis Setanis Taobaze~.

ganxilvis procedura `saqarTvelos

sagadasaxado kodeqsis~ proeqtze

msjelobiT daiwyo, romelic

saqarTvelos dRes moqmedi kanonis

gadamuSavebul variants warmoadgens.

finansTa ministris zurab noRaidelis

gancxadebiT, masSi gaTvaliswinebulia

parlamentis komitetebSi

II mosmeniT ganxilvisas gamoTqmuli

SeniSvnebi da winadadebebi. axal

sagadasaxado kodeqsSi daixvewa gadamxdelTa

uflebebi da gadamxdel-

Ta informirebis meqanizmebi, dazustda

sagaadamxdelo davebis procedurebis

detalebi.

safinanso-sabiujeto komitetis

Tavmjdomaris roman gociriZis gancxadebiT,

TiToeulma deputatma, komitetma,

fraqciam da finansTa saministrom sagadasaxado kodeqsis

srulyofisaTvis udidesi Sroma gawies. amis miuxedavad, SeuTanxmebeli

sakiTxebi kvlav darCa: manqanebis importis dabegvra, fizikuri pirebis

qonebis da avtomobilebis gadasaxadis gansazRvra. es sakiTxebi III mosmenisaTvis

SeTanxmdeba. plenarul sxdomaze deputatebis mxridan sagadasaxado kodeqsis

irgvliv ramdenime alternatiuli winadadeba kvlav ZalaSi darCa.

amis Semdeg II mosmeniT ganixiles kanonproeqtebi: `samxedro valdebulebisa

da samxedro samsaxuris Sesaxeb~; `saqarTvelos Tavdacvis Sesaxeb~ da

`samxedro mosamsaxuris statusis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonebSi cvlilebebis

Setanis Taobaze~, romelic Tavdacvis ministris moadgilem vasil sixaruliZem

warmoadgina. misi TqmiT, kanonproeqtebis mizania samxedro samsaxuris

gavlis wesis srulyofa da saqarTvelos SeiaraRebuli Zalebis kvalificiuri

kadrebiTa da brZolisunariani rezervistebiT dakompleqteba.

parlamentis wevrma nino kalandaZem, deputatis iniciativis wesiT, II

mosmeniT warmoadgina kanonproeqtebi: `saqarTvelos sisxlis samarTlis

kodeqsSi~ cvlilebebis Setanis Sesaxeb~ da `saqarTvelos administraciul

samarTaldarRvevaTa kodeqsSi~ cvlilebebis Setanis Taobaze~. aseve, II

mosmeniT ganixiles `saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos Sesaxeb~ da `saqarTvelos

sakonstitucio sasamarTlos wevrTa socialuri dacvis garantiis Sesaxeb~

saqarTvelos organuli kanonebis proeqtebi, romlebic deputatebs saproceduro

sakiTxTa da wesebis komitetis Tavmjdomaris moadgilem daviT TodraZem

gaacno. iuridiuli komitetis Tavmjdomarem levan beJaSvilma I mosmeniT

warmoadgina kanonproeqti `saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa

kodeqsSi~ cvlilebebisa da damatebebis Setanis Sesaxeb~. iuridiuli

komitetis wevrma nikoloz gvaramiam ki kanonproeqti `sacxovrebeli sadgomiT

sargeblobisas warmoSobili urTierTobebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi

cvlilebebis Setanis Taobaze~. misi TqmiT, kanonproeqtis SemuSaveba sacxovrebeli

sadgomiT sargeblobisas warmoSobili urTierTobebis mowesrigebis aucileblobam

ganapiroba.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

41

plenaruli sxdoma


plenaruli sxdoma

T v i d a n T v e m d e

10 10 dekembers

dekembers dekembers parlamentis

plenaruli

sxdoma deputatebma gancxadebebiT

daiwyes.

memarjvene opoziciis

lideris daviT gamyreli-

Zis gancxadebiT, sapatrulo

policiis avtomanqanebze

dRes arsebuli inglisurenovani

warwerebi

konstituciiT gansazRvruli

saqarTvelos saxelmwifo

enis upativcemulobad

aRiqmeba. qalaqis

merma zurab WiaberaSvilma

da Sinagan saqmeTa

ministrma irakli

oqruaSvilma umokles

vadaSi unda uzrunvelyon

arsebuli problemis mogvareba, winaaRmdeg SemTxvevaSi daviT gamyreliZe

sakonstitucio sasamarTloSi saCivars Seitans da qalaqis merisa da Sss

ministris impiCmentis sakiTxs daayenebs.

plenarul sxdomaze deputatebma ganixiles saqarTvelos dadgenilebis

proeqti `saqarTvelos konstituciaSi cvlilebebis Setanis Sesaxeb~ saqarTvelos

konstituciuri kanonis proeqtis gamoqveynebisa da misi sayovelTaosaxalxo

ganxilvis saorganizacio komisiis Seqmnis Taobaze~. komisia 9

wevrisagan dakompleqtdeba: levan beJaSvili - `parlamentis iuridiul

sakiTxTa komitetis Tavmjdomare, roman gociriZe - parlamentis safinansosabiujeto

komitetis Tavmjdomare, joni xecuriani~ - sakonstitucio

sasamarTlos Tavmjdomare, nikoloz gvaramia - parlamentis wevri, valeri

gelbaxiani - parlamentis wevri, giorgi cagareiSvili - parlamentis wevri

zurab bucxrikiZe -parlamentis safinanso-sabiujeto komitetis Tavmjdomaris

moadgile, giorgi papuaSvili - iusticiis ministri; zurab noRaideli -

finansTa ministri, warmodgenil kandidaturebs deputatebma kenWi uyares

da, 128 xmiT, erTxmad dauWires mxari.

finansTa ministrma zurab noRaidelma sagadasaxado kodeqsis proeqti II

mosmeniT gansaxilvelad warmoadgina da ganacxada, rom finansTa saministrom

parlamentis wevrTa TiTqmis yvela SeniSvna gaiTvaliswina. fizikuri piris

qonebis gadasaxadis Tanaxmad, dabegvris reJimSi is pirebi moeqcevian,

romelTa wliuri Semosavali 40 aTas lars aRemateba da maT sakuTrebaSi

imave odenobis qonebac iricxeba. fizikuri piri 0,2%-s gadaixdis, rac

wliurad 200 lars gulisxmobs. am principiT mosaxleobis 90 procents

qonebis gadasaxadi ar Seexeba.

safinanso-sabiujeto komitetis Tavmjdomaris roman gociriZis ganmartebiT,

mTavrobam gaiTvaliswina parlamentis safinanso-sabiujeto komitetis iniciativa,

avtomobilebis importis dabegvrasTan dakavSirebiT, romelic dabegvris

arsebuli reJimis SenarCunebas gulisxmobs. parlamentma eqvsi Tvis Semdeg

damatebiTi Rirebulebis gadasaxadis 2%-iT Semcirebis ZalaSi Sesvlas

mxari dauWira. 18%-iani dRg 1 ivnisidan amoqmeddeba. sadavo sakiTxad

darCa soflis meurneobis dabegvra. konsultaciebis Sedegad, agrarul

sakiTxTa komitetis aTi alternatiuli winadadebidan eqvsi gaTvaliswinebuli

iqna. roman gociriZis gancxadebiT, Zalian mniSvnelovania, rom soflis

meurneoba dRg-s gadasaxadisagan Tavisufldeba. mogebis gadasaxadi ar

daibegreba, Tu mewarme reinvestirebas moaxdens. soflis meurneoba erTaderTi

dargia, romelic axali sagadasaxado kodeqsiT yvelaze SeRavaTian dabegvris

reJimSi moeqca. sagadasaxado kodeqsis proeqtis Tanaxmad, adgilobriv

ufiltro sigaretze aqcizis fasi mniSvnelovnad daiwevs, beWdviT medias

ki arsebuli oTxi saxis gadasaxadidan ori - saSemosavlo da socialuri

_ darCeba. roman gociriZis gancxadebiT, sagadasaxado kodeqsi kargi

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

42


T v i d a n T v e m d e

ekonomikuri garemos xelSemwyobi proeqtia. ianvridan saqarTveloSi amoqmeddeba

kanoni, romelic samewarmeo saqmianobas mniSvnelovnad Seuwyobs xels.

fraqciebisa da komitetebis warmomadgenelTa mosazrebiT, warmodgenilma

sagadasaxado kodeqsma mniSvnelovani cvlilebebi ganicada, amitom

Sejerebul variants TiTqmis yvela deputati daeTanxma.

parlamentis wevris SoTa gvenetaZis iniciativiT warmodgenil ~kvebis

produqtebisa da Tambaqos warmoebis licenziis da nebarTvis gacemis

Sesaxeb~ saqarTvelos kanonproeqtsa da misgan gamomdinare kanonproeqtebs

II da III mosmeniT, daCqarebuli wesiT, uyares kenWi da miiRes.

kanonproeqts `sacxovrebeli sadgomiT sargeblobisas warmoSobili

urTierTobebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebis Setanis

Taobaze~ uyares kenWi da miiRes.

sagareo saqmeTa ministris moadgilem merab anTaZem deputatebs

ratificirebisaTvis warudgina SeTanxmeba saqarTvelos mTavrobasa da

iranis islamur respublikas Soris savaWro urTierTobebis Sesaxeb~

da dadgenilebis proeqti `saqarTvelos Tavdacvis saministrosa da

amerikis SeerTebuli Statebis Tavdacvis departaments Soris biologiuri

iaraRis SeqmnasTan dakavSirebuli teqnologiis, paTogenebisa da eqspertizis

gauvrceleblobaSi TanamSromlobis Sesaxeb~. deputatebma orive dokumentis

ratificirebas mxari dauWires.

ganaTlebis, mecnierebis, kulturisa da sportis komitetis Tavmjdomarem

nodar grigalaSvilma ~umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb~ saqarTvelos

kanonis proeqti deputatebs gansaxilvelad da kenWis sayrelad II

mosmeniT warudgina. misi TqmiT, kanonproeqtma mniSvnelovani cvlilebebi

ganicada da sabolood evrostandartebTan miaxloebuli koncefcia

miiRes. aseTi reforma uaxloesi aTi wlis ganmavlobaSi ar gatarebula.

momavali Taobis ganaTleba, romelsac proeqti gvTavazobs, aris qveynis

Tavdacvac, Sinamowyobac da qveynis momavalic. `axali saqarTvelos

axali idea~-ase uwoda gamosvlis dasasruls nodar grigalaSvilma

koncefcias umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb. plenarul sxdomaze msjelobis

Semdeg aRniSnul proeqts kenWi uyares da, 118 xmiT, aTis winaaRmdeg

miiRes.

memarjvene opoziciis wevris daviT saganeliZis iniciativiT I mosmeniT

warmodgenil kanonproeqtebs: `sajaro samsaxuris Sesaxeb~ saqarTvelos

kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze~ da `Sromis kanonTa kodeqsSi

cvlilebebis Setanis Sesaxeb~ deputatebma mxari ar dauWires, radgan,

maTi azriT, es cvlilebebi sabiujeto xarjebTan iqneba dakavSirebuli

da am etapze kanoni ver amoqmeddeba.

iuridiul sakiTxTa komitetis Tavmjdomaris levan beJaSvilis

iniciativiT warmodgenil `saqarTvelos parlamentis reglamentSi

cvlilebebisa da damatebebis Setanis Sesaxeb~ parlamentis reglamentis

proeqts deputatebma II mosmeniT kenWi uyares da miiRes.

energetikis sferoSi darRvevaTa Semswavleli komisiis Tavmjdomarem

gia nacvliSvilma Catarebuli gamoZiebis Sedegebze isaubra. radgan

sakmaod vrceli masala Sesaswavlia,

komisiis muSaobis vada

ki iwureba, gia nacvliSvilma

komisiisaTvis erTi TviT

uflebamosilebis gagrZeleba

moiTxova, rasac deputatebma

118 xmiT, erTxmad, dauWires

mxari.

aseve, erTxmad miiRes irakli

kenWoSvilis iniciativa,

parlamentis erT-erTi darbazisaTvis

saqarTvelos pirveli

prezidentis zviad gamsaxurdias

saxelis miniWebis

Sesaxeb. amiT plenarulma

sxdomam muSaoba daasrula.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

43

plenaruli sxdoma


k o m i t e t e b S i

T v i d a n T v e m d e

2 2 noembers noembers safinansosabiujeto

komitetis gafarToebul

sxdomas, komitetis

wevrebis garda, eswrebodnen

sxvadasxva uwyebisa

da samsaxuris warmomadgenlebi,

prezidentisa

da mTavrobis saparlamento

mdivnebi. I mosmeniT

ganixiles saqarTvelos

prezidentis mier sakanonmdeblo

iniciativis wesiT

warmodgenili kanonproeqti

`aradeklarirebuli sagadasaxado

valdebulebebisa

da qonebis legalizaciis

Sesaxeb~.

kanonproeqtis zogad

principebsa da ZiriTad

debulebebze finansTa

ministris pirvelma moadgilem aleqsi aleqsiSvilma isaubra. kanonproeqtis

mizani qveyanaSi samarTlebrivi da ekonomikuri xasiaTis liberaluri

garemos Seqmnaa kanonproeqtis kanonad qcevis SemTxvevaSi arc erTi

makontrolebeli da samarTaldamcavi organo aRar Seamowmebs 2004 wlis

1 ianvramde ganxorcielebul ekonomikur saqmianobas. aravis eqneba ufleba

deklarirebuli qonebis, maT Soris finansebis warmomavlobis Semowmebisa,

moratoriumi cxaddeba 2005 wlis ganmavlobaSi qonebis gadamowmebaze;

piris mier wardgenili informacia qonebrivi mdgomareobis Sesaxeb iqneba

konfidencialuri; finansuri mdgomareobis legalizaciis mizniT piri

valdebulia, gadaixados erTjeradi gadasaxdeli qonebis 1%-is odenobiT.

kanoni ar Seexeba im pirebs, vis mimarTac kanonis amoqmedebamde aRZruli

iyo sisxlis samarTlebrivi devna an ganxorcielda saproceso SeTanxmeba,

vis mimarTac am kanonis ZalaSi Sesvlis dRisaTvis administraciuli an

kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli sxva saxis samarTalwarmoeba mimdinareobs,

da, vinc es Semosavali danaSaulebrivi gziT, kerZod: narkobiznesiT,

terorizmiT, TrefiqingiT da iaraRiT vaWrobiT daagrova.

kanonproeqtis ganxilvam mwvave kamaTi gamoiwvia. gamoiTqva mravali

SeniSvna da mosazreba.

3 3 noembers noembers dargobrivi ekonomikisa da ekonomikuri politikis komitetis

sxdomaze ganixiles, prezidentis sakanonmdeblo iniciativiT warmodgenili

kanonproeqti `aradeklarirebuli sagadasaxado valdebulebebisa da qonebis

legalizaciis Sesaxeb~ da misgan gamomdinare kanonproeqtebi.

finansTa ministris pirvelma moadgilem aleqsi aleqsiSvilma kanonproeqtis

zogad principebze isaubra.

ganixiles deputat SoTa gvenetaZis mier sakanonmdeblo iniciativis

wesiT warmodgenili kanonproeqtebic: `kvebis produqtebisa da Tambaqos

warmoebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da damatebebis

Setanis Taobaze~ da `samewarmeo saqmianobis licenziisa da nebarTvebis

gacemis safuZvlebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da damatebebis

Setanis Taobaze~ kanonproeqtebi, ulicenzio produqciis warmoebis SemTxvevaSi

sxvadasxva obieqtebze sxvadasxva odenobis jarimis SemoRebas iTvaliswinebs.

zurab cqitiSvilis azriT, jarima yvelasaTvis 2000 lariT unda

ganisazRvros. deputatebma SeniSvnebi gamoTqves `saqarTvelos administraciul

samarTaldarRvevaTa kodeqsSi~ cvlilebebisa da damatebebis Setanis Sesaxeb~

kanonproeqtSi miTiTebuli jarimis odenobasTan dakavSirebiTac.

3 3 noembers noembers saqarTvelos parlamentis evropasTan integraciis komitetis

sxdomaze finansTa ministris pirvelma moadgilem aleqsi aleqsiSvilma

warmoadgina kanonproeqti `aradeklarirebuli sagadasaxado valdebulebebisa

da qonebis legalizaciis Sesaxeb~ da misgan gamomdinare kanonproeqtebi.

komitetis Tavmjdomarem daviT baqraZem aRniSnul kanonproeqts

politikurad da ekonomikurad mniSvnelovani uwoda.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

44


T v i d a n T v e m d e

kanonproeqti `ukanono Semosavlebis legalizaciis aRkveTis xelSewyobis

Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~

da misgan gamomdinare kanonproeqtebi saqarTvelos finansuri samsaxuris

monitoringis ufrosma nikoloz geguCaZem warmoadgina. es proeqtebi

saqarTvelos finansuri monitoringis samsaxuris, ekonomikuri politikisa

da samarTlebrivi sakiTxebis qarTul-evropuli sakonsultacio centris

TanamSromlobiT momzadda da am sferoSi moqmed saerTaSoriso standartebTan

arsebuli kanonis kidev ufro daaxloebas isaxavs miznad.

sxdomaze ganixiles, kanonproeqtebi: `sajaro samsaxuris Sesaxeb~ saqarTvelos

kanonSi damatebis Setanis Taobaze~; `saqarTvelos sabaJo kodeqsSi~ cvlilebebis

Setanis Sesaxeb~; `saqarTvelos kontrolis palatis Sesaxeb~ saqarTvelos

kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~; ~saeqimo saqmianobis

Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze~ da sxva.

komitetis wevrebma aRniSnuli kanonproeqtebis parlamentis plenarul

sxdomaze gatanas dauWires mxari.

daviT baqraZem sakanonmdeblo iniciativis wesiT `evropuli integraciis

procesis xelSemwyobi RonisZiebebis Sesaxeb~ dadgenilebis proeqti warmoadgina,

romelic gansaxilvelad saqarTvelos parlamentis komitetebsa da fraqciebs

gadaecema.

4 4 noembers noembers iuridiul sakiTxTa komitetis sxdomaze ganixiles saqarTvelos

prezidentis sakanonmdeblo iniciativis wesiT warmodgenili `aradeklarirebuli

sagadasaxado valdebulebebisa da qonebis legalizaciis Sesaxeb~ kanonproeqti

da misgan gamomdinare kanonproeqtebi.

kanonproeqtis zogadi principebi da ZiriTadi debulebebi SekrebilT

finansTa ministris pirvelma moadgilem aleqsi aleqsiSvilma gaacno.

deputatebma kanonproeqtis mimarT bevri SeniSvna gamoTqves. kanonproeqti

unda gavrceldes mxolod da mxolod mewarme subieqtebze, vinc Seqmnili

situaciis gamo, iZulebuli iyo daemala gadasaxadebi, da ara samoxeleo

subieqtebze, anu im Tanamdebobis pirebze, romelTac Tanamdebobis borotad

gamoyenebiT sakmaod didi odenobis dausabuTebeli qoneba SeiZines.

II mosmeniT ganixiles `sakonstitucio sasamarTlos Sesaxeb~ saqarTvelos

kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~ saqarTvelos

organuli kanonis proeqti da mis gatanas parlamentis plenarul sxdomaze

dauWires mxari.

4 4 4 noembers noembers parlamentis regionuli politikis, TviTmmarTvelobisa da

maRalmTiani regionebis komitetis sxdomaze moismines ltolvilTa da

gansaxlebis ministris eTer astemirovas moxseneba qveyanaSi arsebuli

ekologiuri migrantebis socialur-ekonomikuri mdgomareobisa da maTi

gansaxlebis Sesaxeb.

rogorc ministrma aRniSna, qveyanaSi bolo wlebSi momxdarma stiqiurma

SemTxvevebma araerTi ojaxi datova usaxlkarod. procesebi gansakuTrebiT

aWaras, raWa-leCxumsa da zemo svaneTs Seexo. am regionebidan 1987-1989

wlebSi qveynis 17 raionis 55 sofelSi 5094 dazaralebuli ojaxi unda

ganesaxlebinaT. faqtobrivad, mxolod 2880 ojaxi gadmosaxlda. ekomigrantebis

erTi nawili mitovebul saxlebs TviTneburad ikavebs da problemebs

uqmnis rogorc adgilobriv mosaxleobas, aseve xelisuflebas. eTer astemirovam

warmoadgina programa, romelic am sakiTxis gadawyvetas Seuwyobs xels.

komitetis Tavmjdomaris edvard surmaniZis azriT, maRalmTiani raionebis

mosaxleoba mTlianad unda gaTavisufldes yovelgvari gadasaxadisagan da

sazRvrispira soflebis gamagreba da gaZliereba, maTze zrunva, mTavrobam

prioritetad unda miiCnios.

stiqiuri ubedurebis gamo svaneTidan walkaSi Casaxlebuli mosaxleobis

usafrTxoebis sakiTxebs Seexo mestiis maJoritari deputati viqtor

jafariZe.

sxdomaze ganixiles kanonproeqti `aradeklarirebuli sagadasaxado

valdebulebebisa da qonebis legalizaciis Sesaxeb~ deputatTa azriT, ar

SeiZleba mewarmeTa da Tanamdebobis pirTa gaTanabreba, kargi iqneba, Tu

ki e.w. amnistia im pirebsac Seexeba, vis mimarTac sisxlis samarTlebrivi

devna xorcieldeba. maT sadaod miiCnies is faqtic, rom aradeklarirebuli

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

45

k o m i t e t e b S i


k o m i t e t e b S i

T v i d a n T v e m d e

sagadasaxado valdebulebebisa da qonebis legalizaciisaTvis pirma mxolod

1% unda gadaixados.

4 4 noembers noembers Tavdacvisa da uSiSroebis komitetis sxdomaze III mosmeniT

ganixiles organuli kanonproeqti `erovnuli uSiSroebis sabWos Sesaxeb~.

komitetis wevrebma imsjeles saqarTvelos prezidentis mier ratificirebisaTvis

warmodgenili xelSekrulebis proeqtze `saqarTvelos mTavrobasa

da TurqeTis mTavrobas Soris samxedro sferoSi grantisa~ da `saqarTvelos

Tavdacvis saministrosa da TurqeTis respublikis generalur Stabs Soris

fuladi daxmarebis Sesaxeb~. sakiTxi gansaxilvelad sagareo saqmeTa ministris

moadgilem kote qavTaraZem warmoadgina.

komitetis wevrebma kenWi uyares saratifikacio dokuments - `saqarTvelos

Tavdacvis saministrosa da estoneTis respublikis Tavdacvis saministros

Soris samoqalaqo Tavdacvis mrCevlis droebiT mivlinebis wesis Sesaxeb~

urTierTgagebis memorandums.

4 4 noembers noembers saqarTvelos parlamentis sagareo urTierTobaTa komitetis

iniciativiT moewyo seminari Temaze: `saerTaSoriso organizaciebi da

konfliqtebi saqarTveloSi~. seminars gaeros, euTosa da evrokomisiis

warmomadgenlebi eswrebodnen.

komitetis Tavmjdomaris konstantine gabaSvilis TqmiT, seminaris mizani

saqarTveloSi konfliqtebis mogvarebas saerTaSoriso organizaciebis

rolis warmoCena da am kuTxiT samomavlo gzebis dasaxvaa.

gaeros generaluri mdivnis specialurma warmomadgenlma heidi taliavinma

isaubra saqarTveloSi gaeros samxedro damkvirveblebis misiis mandatis

Sesaxeb da yuradReba gaamaxvila konfliqtSi monawile mxareTa Soris

miRweuli SeTanxmebebis Sesrulebis aucileblobaze. seminaris muSaobaSi

monawileobda euTos misiis xelmZRvaneli saqarTveloSi roi rivi.

5 5 noembers noembers saproceduro sakiTxTa da wesebis komitetis sxdomaze II

mosmeniT ganixiles daviT baqraZis mier sakanonmdeblo iniciativis wesiT

warmodgenili kanonproeqti: `saqarTvelos parlamentis reglamentSi cvlilebis

Setanis Sesaxeb~ da parlamentis plenarul sxdomaze mis gatanas erTxmad

dauWires mxari.

imsjeles Sualeduri maJoritaruli arCevnebis Sedegebis Sesaxeb ceskodan

Semosul masalebze da Teimuraz WeiSvilis, giorgi asaniZis, Teimuraz

cercvaZis da jumber patiaSvilis parlamentis wevrad uflebamosilebis

cnobas erTxmad dauWires mxari.

komitetis gadawyvetilebiT, parlamentSi daiwyeba `saqarTvelos uzenaesi

sasamarTlos Sesaxeb~ saqarTvelos organul kanonSi cvlilebebis Setanis

Sesaxeb~, `sakonstitucio sasamarTlos wevrTa socialuri dacvis garantiebis

Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebis Setanis Sesaxeb~, `saerTo

sasamarTloebis Sesaxeb~ saqarTvelos organul kanonSi cvlilebebis Setanis

Sesaxeb~ da `mosamarTleTa

socialuri

dacvis garantiebis Sesaxeb~

saqarTvelos

kanonSi cvlilebis

Setanis Sesaxeb~ kanonproeqtebis

ganxilvis

procedura. sakiTxi

gansaxilvelad deputatebma

irine qurdaZem

da daviT TodraZem

gamoitanes. kanonproeqtebi

saxelfaso politikis

mowesrigebas

iTvaliswinebs.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

46

5 5 5 noembers

noembers noembers parlamentis

evropasTan

integraciis komitetis

wevrebis iniciativiT


T v i d a n T v e m d e

gaimarTa seminari Temaze: `ukanono Semosavlis legalizaciis aRkveTis

xelSewyobis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da damatebebis

Setanis Taobaze~.

kanonproeqti evropasTan integraciis komitetma saqarTvelos finansuri

monitoringis samsaxursa da ekonomikuri politikisa da samarTlebriv

sakiTxTa qarTul-evropul sakonsultacio centrTan (GEPLAC) TanamSromlobiT

moamzada.

kanonproeqtis Taobaze informacia saqarTvelos finansuri monitoringis

samsaxuris ufrosma nikoloz geguCaZem da ekonomikuri politikisa da

samarTlebrivi sakiTxebis qarTul-evropuli sakonsultacio centris eqspertma

samarTlebriv sakiTxebSi daviT bazeraSvilma warmoadgines.

5 5 noembers noembers janmrTelobis dacvisa da socialur sakiTxTa komitetis

sxdomaze ganixiles saqarTvelos prezidentis mier sakanonmdeblo iniciativis

wesiT warmodgenili kanonproeqti `aradeklarirebuli sagadasaxado

valdebulebebisa da qonebis legalizaciis Sesaxeb~ da dRis wesrigiT

gaTvaliswinebuli sxva sakiTxebi.

komitetis sxdomaze II mosmeniT ganixiles SoTa gvenetaZis mier sakanonmdeblo

iniciativis wesiT warmodgenili kanonproeqtebi: `kvebis produqtebisa da

Tambaqos warmoebis licenziisa da nebarTvis gacemis Sesaxeb~ saqarTvelos

kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~, `samewarmeo saqmianobis

licenziisa da nebarTvis gacemis safuZvlebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi

cvlilebebis Setanis Taobaze~, `saqarTvelos administraciul samarTaldar-

RvevaTa kodeqsSi~ cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~.

5 5 noembers

noembers noembers adamianis uflebaTa dacvisa da samoqalaqo integraciis

komitetis sxdomaze pirvel sakiTxad ganixiles saqarTvelos prezidentis

mier sakanonmdeblo iniciativis wesiT Semotanili kanonproeqti `aradeklarirebuli

sagadasaxado valdebulebebisa da qonebis legalizaciis

Sesaxeb~, romelic mTavrobis saparlamento mdivanma giorgi xuroSvilma

warmoadgina.

finansTa ministris pirvelma moadgilem aleqsi aleqsiSvilma `finansuri

amnistiis~ ekonomikur efeqtze isaubra da aRniSna, rom es iqneba

aramarto aralegaluri, aramed legaluri Semosavlebis dabandebis

SesaZlebloba. am amnistiiT biujeti 100-115 milioni lariT Seivseba.

komitetis wevrebma kanonproeqts I mosmeniT kenWi uyares da parlamentis

plenarul sxdomaze mis gatanas mxari dauWires. gamoTqmuli SeniSvnebi

sarekomendacio werilSi aisaxeba da gansaxilvelad mTavrobas gadaegzavneba.

administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsSi Sesatan cvlilebebTan

dakavSirebiT komitetis wevrebs SeniSvnebi ar hqondaT. ganixiles, agreTve,

`samxedro valdebulebisa da samxedro samsaxuris~, `saqarTvelos Tavdacvis

da samxedro mosamsaxuris statusis Sesaxeb~ kanonebSi Sesatan cvlilebaTa

proeqtebi, romlebic parlamentSi prezidentis sakanonmdeblo iniciativis

wesiT aris warmodgenili.

10 10 10 noembers noembers safinanso-sabiujeto komitetis sxdomaze winadRiT parlamentis

plenarul sxdomaze pirveli mosmeniT ganxiluli _ `aradeklarirebuli

sagadasaxado valdebulebebisa da qonebis legalizaciis Sesaxeb~ _

kanonproeqtis Taobaze gamoTqmul SeniSvnebsa da alternatiul winadadebebze

imsjeles. aRiniSna, rom mTavrobis wevrebma zogierTi SeniSvna gaiTvaliswines

da momaval plenarul sxdomaze Sejerebul variants warmoadgenen.

komitetis sxdomaze ganixiles saratifikaciod warmodgenili SeTanxmeba

`saqarTvelos mTavrobasa da didi britaneTis da CrdiloeT irlandiis

gaerTianebuli samefos mTavrobas Soris Semosavlebsa da kapitalze

ormagi dabegvris Tavidan acilebisa da gadasaxadebis gadauxdelobis

aRkveTis Sesaxeb~ da kanonproeqtebi: `sabaJo tarifisa da gadasaxadis

Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi damatebis Setanis Taobaze~, `sabaJo mosakreblebis

Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi damatebis Setanis Taobaze~ da `saxelmwifo

valis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis

Taobaze~, parlamentis uaxloes plenarul saxdomaze maT gatanas mxari

dauWires.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

47

k o m i t e t e b S i


k o m i t e t e b S i

T v i d a n T v e m d e

10 10 10 noembers noembers gaimarTa iuridiul sakiTxTa komitetis riggareSe sxdoma

romelzec iuridiul sakiTxTa komitetis Tavmjdomarem levan beJaSvilma

waradgina kanonproeqtebi `saqarTvelos organul kanonSi _ `saqarTvelos

saarCevno kodeqsSi~ cvlilebebisa da damatebebis Setanis Sesaxeb~. sxdomaze

mowveuli iyvnen centraluri saarCevno komisiis, iusticiis saministros,

axalgazrda iuristTa asociaciis, arasamTavrobo organizaciebis

warmomadgenlebi.

11 11 noembers noembers parlamentis garemos dacvisa da bunebrivi resursebis

komitetis sxdomaze ganixiles, saqarTvelos sagadasaxado kodeqsis proeqti.

komitetis sxdomas eswrebodnen mTavrobis Sesabamisi uwyebebisa da samsaxurebis

warmomadgenlebi.

komitetis Tavmjdomarem Tamaz xideSelma sagadasaxado kodeqsis

proeqtis zogierT muxlze komitetis wevrebis iniciativa warmoadgina.

misi TqmiT, es iniciativa morisa da daumuSavebeli ficris importze

damatebiTi Rirebulebis gadasaxadis moxsnas exeba da aman Wris Sedegad

ganadgurebis piras misuli adgilobrivi tyis masivebis gadarCenas unda

Seuwyos xeli. Tumca finansTa saministros warmomadgenlis kaxa damenias

ganmartebiT, dRg-sagan importis gaTavisufleba saTanado Sedegs ar

iZleva da, Sesabamisad, finansTa saministro am winadadebas ver gaiziarebs.

xangrZlivi debatebis Semdeg garemos dacvisa da bunebrivi resursebis

komitetis

daeTanxmnen.

wevrebi finansTa saministros warmomadgenelTa mosazrebebs

komitetis sxdomaze satyeo departamentis Tavmjdomarem biZina giorgobianma

saqarTvelos tyeebis savalalo mdgomareobaze isaubra.

komitetis wevrebma imsjeles sagadasaxado kodeqsis im gauqmebul

muxlzec, romelic mavne nivTierebebiT garemos dabinZurebisaTvis gadasaxadis

gadaxdas exeboda. deputatebis azriT, garemos dabinZurebis gadasaxadi

garemosdacviTi erT-erTi fuZemdebluri principia, rogorc dargis

ganviTarebisa da funqcionirebisaTvis, aseve saqarTvelos mier aRebuli

saerTaSoriso valdebulebebis Sesrulebis TvalsazrisiT. am gadasaxadis

gauqmeba ar SeiZleba.

17 17 noembers noembers saqarTvelos sabanko asociaciisa da kerZo dacviTi

firmebis werilebis safuZvelze `iaraRis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonTan

dakavSirebiT iuridiul sakiTxTa komitetSi specialuri sxdoma gaimarTa.

saqarTvelos bankebis asociaciis prezidentma zurab gvasaliam da

kerZo dacviTi firmebis warmomadgenlebma ganacxades, rom Sinagan saqmeTa

saministrom mimdinare wlis 20 seqtembridan safantiani iaraRis tarebis

uflebis gaformeba Sewyvita. safantiani iaraRi fizikur pirTa sicocxlisa

da janmrTelobis dacvisaTvis gankuTvnili iaraRis erT-erT saxeobas

warmoadgens da misi tarebis akrZalvis SemTxvevaSi Sss dacvis policiis

departamenti monopoliur mdgomareobaSi aRmoCndeba, xolo kerZo struqturebs

ara marto jansaRi konkurenciis, aramed arsebobis uflebac ki moespoba.

amasTanave, SeizRudeba kerZo dacvis samsaxurebis mier sabanko da sxva

tipis obieqtebis dacvis SesaZleblobac.

Sinagan saqmeTa ministris moadgilem daviT mumlaZem ganacxada, rom

saministros safantiani iaraRis tarebaze nebarTvis gacemis ufleba ar

hqonda, vinaidan amas moqmedi kanoni ar iTvaliswinebs.

mwvave kamaTis Semdeg daaskvnes, rom safantiani iaraRis tarebis

ufleba mxolod mas mieces, vinc dacviT saqmianobas axorcielebs.

17 17 noembers noembers parlamentis dargobrivi ekonomikis komitetis sxdomaze

saqarTveloSi eleqtroenergiiT momaragebis TvalsazrisiT Seqmnil viTarebaze

imsjeles. saTbobenergetikis ministrma nikoloz gilaurma yuradReba

gaamaxvila engurhesis reabilitaciis proeqtze, romelsac evrobanki sakuTari

saxsrebiT

hesebzec.

axorcielebs. sareabilitacio samuSaoebi mimdinareobs sxva

maJoritarma deputatebma sayveduri gamoTqves regionebis cudi

eleqtromomaragebis gamo. sxdomaze Tanamdebobidan ministris gadayenebis

sakiTxmac gaiJRera. nikoloz gilauris interesebis dacvas umravlesobis

lideri maia nadiraZe Seecada, Tumca, manac aRniSna, rom regionebSi

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

48


T v i d a n T v e m d e

eleqtroenergiis momaragebis mxriv marTlac mZime viTarebaa da saministrom

regionebis minimaluri moTxovnebi mainc unda daakmayofilos.

saCxeris maJoritarma deputatma valeri gelbaxianma saTbobenergetikis

ministrs gaacno imereTis mosaxleobis moTxovna imereTis calke

energokompaniad Camoyalibebis Sesaxeb.

mwvave kamaTis Semdeg dargobrivi ekonomikis komitetis Tavmjdomarem

nikoloz lekiSvilma marTebulad ar miiCnia dRis wesrigSi ministris

pasuxismgeblobis sakiTxis dasma.

17 17 noembers

noembers noembers saproceduro sakiTxTa da wesebis komitetis sxdomaze

I mosmeniT ganixiles kanonproeqtebi: `sakonstitucio sasamarTlos wevrTa

socialuri dacvis garantiebis Taobaze~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebis

Setanis Sesaxeb~; `saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos Sesaxeb~ saqarTvelos

organul kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze~; `saerTo sasamarTloebis

Sesaxeb~ saqarTvelos organul kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze~ da

misgan gamomdinare _ `mosamarTleTa socialuri dacvis garantiebis

Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebis Setanis Taobaze~. parlamentis

plenarul sxdomaze maT gatanas mxari erTxmad dauWires.

deputatma koba dvaliSvilma I mosmeniT gansaxilvelad gamoitana

iuridiul sakiTxTa komitetis mier sakanonmdeblo iniciativis wesiT

warmodgenili kanonproeqtebi `saqarTvelos parlamentis reglamentSi

damatebebis Setanis Sesaxeb~, da `aWaris avtonomiuri respublikis statusis

Sesaxeb~, romelic konstituciuri kanonisa da `sakonstitucio sasamarTlos

Sesaxeb~ organul kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Sesaxeb~

kanonproeqtisgan gamomdinareobs.

17 17 noembers noembers parlamentis evropasTan integraciis komitetis sxdomaze

komitetis Tavmjdomarem daviT baqraZem gansaxilvelad warmoadgina

`saqarTvelos mTavrobasa da didi britaneTis da CrdiloeT irlandiis

gaerTianebuli samefos mTavrobas Soris Semosavlebsa da kapitalze

ormagi dabegvris Tavidan acilebisa da gadasaxadebis gadauxdelobis

aRkveTis Sesaxeb~ SeTanxmeba.

finansTa ministris moadgilem zurab anTeliZem deputatebs gaacno

sakanonmdeblo iniciativis wesiT warmodgenili kanonproeqtebi: `sabaJo

tarifisa da gadasaxadebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi damatebis

Setanis Taobaze~ da `sabaJo mosakreblebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi

damatebis Setanis Taobaze~. aRniSnuli kanonproeqtebi msoflios sxvadasxva

qveyanaSi miRebuli normis saqarTveloSi damkvidrebas isaxavs miznad.

ganaTlebis ministris moadgilem bela wifuriam `umaRlesi ganaTlebis

Sesaxeb~ kanonproeqtze saubrisas aRniSna, rom proeqtSi umaRlesi ganaTlebis

sferosTan dakavSirebuli yvela ZiriTadi sakiTxisadmi axleburi

xedvaa warmodgenili.

17 17 noembers noembers ganaTlebis, mecnierebis, kulturisa da sportis komitetis

sxdomaze, romelsac

komitetis Tavmjdomare

nodar grigalaSvili

uZRveboda, ganixiles

kanonproeqti

`umaRlesi ganaTlebis

Sesaxeb~. sxdomas ganaTlebisa

da mecnierebis

saministros warmomadgenlebi

da mowveuli stumrebi

eswrebodnen.

ganaTlebisa da mecnierebis

ministrma aleqsandre

lomaiam aRniSna,

rom kanonproeqti umaRlesi

saswavleblebis

farTo avtonomias iTvaliswinebs,

saministros

ki mxolod kontroli,

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

49

k o m i t e t e b S i


k o m i t e t e b S i

T v i d a n T v e m d e

xarisxis marTva da dafinanseba exeba. saxelmwifos mxridan xarisxis

marTva ganxorcieldeba instituciuri akreditaciis saSualebiT. akreditacia

mxolod im umaRles saswavleblebze gaicema, romelTac studentTa

gansazRvruli raodenobis Sesabamisi auditoriuli farTobi, materialurteqnikuri

baza, saswavlo programebis xarisxi da kompiuterizaciis

done eqnebaT. im umaRles saswavlebels, romelic akreditacias ver

gaivlis, Tavisi pirobebis mosawesrigeblad garkveuli vada miecema da

Tuki meoradac ver daakmayofilebs akreditaciis moTxovnebs dadgeba

saswavleblebis likvidaciis sakiTxi.

studentTa vauCerizaciis sakiTxis ganxilvas araerTgvarovani reaqcia

mohyva. aleqsandre lomaias azriT, umjobesia, saxelmwifos xarjze

myof studentTa dafinanseba maTi raodenobis Semcirebis xarjze 300

laridan 1500 laramde gaizardos.

mowveul stumarTa umravlesobam miiCnia: samagistro programebis

inglisur enaze wardgenis aucileblobam, SesaZloa, saxelmwifo enaze

swavlebis sakiTxs safrTxe Seuqmnas. aleqsandre lomaias ganmartebiT,

Tu gvinda, rom Cveni mecnierebi saerTaSoriso asparezze welgamarTulni

iyvnen, aucilebelia swavleba inglisur enaze moxdes.

Tanamomxsenebelma deputatma vasil maRlaferiZem auditorias warmoudgina

alternatiuli kanonproeqti umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb, romelic, misi

azriT, mTavrobis mier warmodgenil kanonproeqtTan unda Sejerdes da

erTiani, daxvewili kanonis miRebas daedos safuZvlad.

18 18 18 noembers

noembers noembers iuridiul sakiTxTa komitetis sxdomaze komitetis

wevrebma ganacxades, rom SemuSavebuli aqvT mTavrobis mier warmodgenili

`aradeklarirebuli sagadasaxado valdebulebebisa da qonebis legalizaciis

Sesaxeb~ kanonproeqtis alternatiuli varianti. msjelobisas gamoikveTa

azri, rom aucilebelia amnistiis ganxorcieleba da im pirTa sisxlis

samarTlebrivi pasuxismgeblobisagan gaTavisufleba, romlebmac samewarmeo

da ekonomikur sferoSi danaSauli Caidines. amasTanave, amnistia ar

unda Seexos umaRlesi politikuri Tanamdebobis pirebs.

mTavrobis saparlamento mdivanma giorgi xuroSvilma ganacxada, rom

parlamentis plenarul sxdomaze kanonproeqtis I mosmeniT ganxilvisas

gamoTqmul SeniSvnas imis Taobaze, rom kanonproeqti umaRlesi politikuri

Tanamdebobis pirebs ar unda Seexos, mTavroba eTanxmeba. imavdroulad,

mTavrobisaTvis kategoriulad miuRebelia sisxlis samarTlebriv devnaSi

myofTaTvis amnistiis gamocxadeba.

mTavrobis poziciis miuxedavad, deputatebma komitetis mier SemuSavebuli

varianti muxlobrivad ganixiles da gadawyvites, rom Tu mTavrobasTan

SeTanxmeba ver moxerxdeba, plenarul sxdomaze komitetis alternatiul

variants gaitanen.

iusticiis ministris moadgilem besarion lolaZem sasjelaRsrulebis

dawesebulebebSi arsebul

mdgomareobaze

isaubra da komitetis

wevrebs ganucxada, rom

sapyrobileebis gantvirTvis

saSualeba

saministros ukve 1

dekembrisaTvis eqneba.

msjelobis Semdeg komitetis

wevrebma SesaZleblad

miiCnies `patimrobis

Sesaxeb~ saqarTvelos

kanonSi

damatebebis Setanis

Taobaze~ kanonproeqtis

plenarul sxdomaze II

mosmeniT ganxilva.

komitetis wevrebma

`sagzao moZraobis

usafrTxoebis Sesaxeb~

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

50


T v i d a n T v e m d e

saqarTvelos kanonSi damatebebis Setanis Taobaze~ kanonproeqtze

gadawyvetileba ver miiRes, radgan ganxilvas Sss pasuxismgebeli pirebi

ar eswrebodnen.

18 18 18 noembers noembers regionuli politikis, TviTmmarTvelobisa da maRalmTiani

regionebis komitetis sxdomaze saxelmwifo ministrma zurab meliqiSvilma

deputatebs ramdenime raionSi saministroebisa da saxelmwifo uwyebebis

struqturuli qvedanayofebis gaerTianebasTan dakavSirebiT informacia

gaacno. momxseneblis TqmiT, vidre xelisufleba administraciul-teritoriuli

mowyobis princips sabolood Camoayalibebs, aucilebelia reformebis

gziT saxelmwifo uwyebebis optimizacia da maTi uflebebis decentralizacia,

rac raionebis gaerTianebas an gauqmebas ar niSnavs.

saCxeris maJoritarma deputatma valeri gelbaxianma konkretul faqtebze

dayrdnobiT im siZneleebze isaubra, rac raionebSi calkeuli saxelmwifo

struqturebis Serwymas mohyva. misi gancxadebiT, yofiTi problemebiT

damZimebul adamianebs elementaruli cnobis misaRebad quTaisamde 80

kilometris gavla uxdebaT. gamgeobebi TiTqmis ufunqciod darCnen.

memarjvene opoziciis wevrma mamuka kacitaZem calsaxad aRniSna, rom

qveynis teritoriuli mowyoba is sakiTxia, razec opoziciasa da

pozicias erTiani xedva unda hqondes. mTavrobam, sakiTxis problemurobasa

da specifiurobidan gamomdinare politikuri gadawyvetileba unda miiRos.

sabolood, komitetis wevrebma gadawyvites samuSao jgufis Seqmna,

romelic TviTmmarTvelobasTan dakavSirebul yvela winadadebas da SeniSvnas

Seajerebs da mTavrobas warudgens.

sxdomaze imsjeles `maRalmTiani regionebis socialur-ekonomikuri da

kulturuli ganviTarebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi damatebebis Setanis

Taobaze~. am kanonproeqtis avtori da iniciatori parlamentari nugzar

sabaniZea.

komitetis Tavmjdomaris edvard surmaniZis azriT, wina xelisuflebis

periodSi es kanoni sakmaod damaxinjda. pirovnebebi, survilis mixedviT,

calkeul muxlebs lamis yovelkvireulad cvlidnen, amdenad dRes moqmed

kanonmdeblobaSi raime saxis cvlilebis Setanas azri ara aqvs da saWiroa

komitetma kanonze lokaluri muSaoba daiwyos.

komitetis sxdomaze miiRes gadawyvetileba oficialurad mimarTon

parlamentis biuros, miiRos dadgenilebis proeqti, raTa mTavrobam umokles

droSi uzrunvelyos aRniSnuli kanonis axali variantis momzadeba da

parlamentisaTvis wardgena.

18 18 noembers noembers ganaTlebis, mecnierebis, kulturisa da sportis komitetis

sxdomaze gagrZelda msjeloba kanonproeqtze `umaRlesi ganaTlebis

Sesaxeb~. amjerad igi muxlobrivad ganixiles. sxdomas komitetis wevrebi,

umaRlesi saswavleblebis reqtorebi da studentebi eswrebodnen.

rogorc nodar grigalaSvilma aRniSna, kanonproeqtSi saqarTvelos

umaRlesi ganaTlebis sistemisaTvis saWiro yvela formaluri principia

Sesuli. kanonproeqti umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebebisaTvis

avtonomiis myar garantiebs Seqmnis, moawesrigebs umaRlesi saganmanaTleblo

dawesebulebebis marTvasTan dakavSirebul urTierTobebs, daadgens studentTa

ZiriTad uflebebs, romelTa realizacia saxelmwifos mier garantirebuli

iqneba. proeqtis erT erTi ZiriTadi mizania umaRlesi ganaTlebis xarisxis

amaRleba. mTavar siaxles warmoadgens misaRebi gamocdebis Catarebis

arsebuli wesis gauqmeba da erTiani erovnuli gamocdis SemoReba.

komitetis wevris vasil maRlaferiZis TqmiT, umaRlesi ganaTlebis

dawesebulebaTa dafinansebis sistema Zireulad Seicvleba. kanonis miRebis

Semdeg SesaZlebeli gaxdeba miznobrivi dafinanseba, rasac saxelmwifo

yovel konkretul studentTan mimarTebaSi ganaxorcielebs. amasTan, saxelmwifo

umaRles saganmanaTleblo dawesebulebebSi mimdinare samecniero kvlevebi

konkretuli miznobrivi programebis farglebSi specialuri fondebis

meSveobiT dafinansdeba.

erTiani studenturi moZraobis wevris rati bregaZis azriT, umaRlesi

saswavleblis senatis sxdomis uflebamosilebis cnoba siiTi Semadgenlobis

sami meoTxediT ararealuria da saWiroa sxva raodenobrivi normis

Semotana. garda amisa, unda dakonkretdes kanonproeqtiT studentisaTvis

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

51

k o m i t e t e b S i


k o m i t e t e b S i

T v i d a n T v e m d e

miniWebuli ufleba - Seafasos profesoris muSaoba, vasil maRlaferiZis

ganmartebiT, am kriteriumebis gansazRvra mxolod umaRlesi saswavleblis

debulebis safuZvelze da misi avtonomiis farglebSi unda moxdes.

18 18 18 noembers noembers janmrTelobis dacvisa da socialur sakiTxTa komitetis

sxdomaze, romelsac komitetis Tavmjdomare giorgi wereTeli uZRveboda,

SezRuduli pasuxismgeblobis mqone pirTa mdgomareoba da am sferoSi

saxelmwifo politikis mimarTulebebi ganixiles. sxdomas komitetis wevrebi,

euTos warmomadgenlebi, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministrosa

da socialuri dazRvevis erTiani saxelmwifo fondidan mowveuli stumrebi

eswrebodnen.

sxdomaze gamoiTqva mosazreba, saqarTvelos prezidentsa an premierministrTan

SeTanxmebis safuZvelze, erTiani sakoordinacio sabWos Seqmnis

Sesaxeb, romelic moawesrigebs SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirTa

socialuri dacvis sakiTxebs. sakoordinacio sabWos SemadgenlobaSi, SesaZloa,

Sevidnen parlamentarebi, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministrosa

da arasamTavrobo organizaciebis warmomadgenlebi. damkvirveblis statusi,

SeiZleba, euTos warmomadgenels ergos.

18 18 18 noembers noembers agrarul sakiTxTa komitetis sxdomaze komitetis Tavmjdomarem

giorgi xeviaSvilma warmoadgina kanonproeqti `sasoflo-sameurneo

daniSnulebis miwis sakuTrebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi

damatebis Setanis Taobaze~, romlis avtori da iniciatori agrarul

sakiTxTa komitetia. proeqtis mizania saqarTveloSi 1992-98 w.w. Catarebuli

miwis reformis periodSi daSvebuli xarvezebis aRmofxvra da sasoflosameurneo

miwebis samarTliani ganawileba. kanonproeqtis Sesabamisad,

aWaris avtonomiur respublikaSi mcxovreb im ojaxebs, romlebmac miwis

reformis periodSi sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwa kerZo sakuTrebaSi

ver miiRes, SesaZlebloba eqnebaT, 2008 wlis 1 ianvramde igi daisakuTron.

sxdomaze iTqva, rom saqarTvelos kanonSi Setanili es cvlileba aWaris

avtonomiur respublikaSi miwis reformis gagrZelebis safuZveli gaxdeba.

soflis meurneobis saministros mecxoveleobis sanaSene saqmis departamentis

Tavmjdomare Suqri devnozaSvili deputatebs 2002-2004 w.w. departamentis

saqmianobaze esaubra.

soflis meurneobisa da sursaTis saministros agroqimiuri da niadagis

nayofierebis samsaxuris ufrosma irina comaiam ganmarteba gaakeTa

kanonproeqtze `saqarTvelos mTavrobis struqturis, uflebamosilebisa da

saqmianobis wesis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebis Setanis

Taobaze~. komitetis gadawyvetilebiT, aRniSnul proeqtze msjeloba momavalSic

gagrZeldeba.

18 18 noembers noembers garemos dacvisa da bunebrivi resursebis komitetis

sxdomas garemosa da bunebrivi resursebis dacvis ministri Tamar lebaniZe

eswreboda. satyeo departamentis Tavmjdomarem biZina giorgobianma

gansaxilvelad tyis reformis koncefcia warmoadgina.

man detalurad isaubra satyeo meurneobis ganviTarebis sakuTar

koncefciaze. deputatebma mas sruli mxardaWera aRuTqves.

19 19 19 noembers

noembers noembers iuridiul sakiTxTa komitetis sxdomaze II mosmeniT

ganixiles kanonproeqti `saqarTvelos organul kanonSi `saqarTvelos saarCevno

kodeqsSi~ cvlilebebisa da damatebebis Setanis Sesaxeb~. sxdomaze mowveuli

iyvnen saqarTvelos centraluri saarCevno komisiisa da saerTaSoriso da

arasamTavrobo organizaciaTa warmomadgenlebi.

kanonproeqtis muxlobrivi ganxilvisas komitetis wevrebs bevr sakiTxze

konsensusis miRweva gauWirdaT. komitetis wevrebma miiRes gadawyvetileba,

kanonproeqtis daxvewis mizniT, samuSao jgufi Seqmnan, xolo kanonproeqti

parlamentis plenarul sxdomaze II mosmeniT sagazafxulo sesiaze ganixilon.

kanonproeqtis miRebamde ceskos arsebul Semadgenlobas vada gaugrZeldeba.

19 19 noembers noembers Tavdacvisa da uSiSroebis komitetis sxdomaze saqarTvelos

Tavdacvis saministrosa da aSS Tavdacvis departaments Soris biologiuri

iaraRis ganviTarebasTan dakavSirebuli teqnologiis, paTogenebisa da

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

52


T v i d a n T v e m d e

eqspertizis gauvrceleblobaSi TanamSromlobis Sesaxeb 2002 wlis 23

marts dadebul xelSekrulebaSi Sesatan cvlilebebze imsjeles. mTavarma

momxsenebelma, sagareo saqmeTa ministris moadgilem konstantine qavTaraZem

aRniSna, rom am misiis gansaxorcieleblad kontraqtorma mxarem, nacvlad

15 mln. aSS dolarisa, 30 mln. aSS dolari gamoyo. Tanxis xarjvas

amerikuli mxare gaakontrolebs. specifiuri laboratoriebi saqarTvelos

Tavdacvis saministros kuTvnili bazebis teritoriaze aSendeba, sadac,

ZiriTadad, qarTveli specialistebi dasaqmdebian. grantis farglebSi

gaTvaliswinebulia qarTveli mecnierebisaTvis mobiluri laboratoriiT

aRWurvili ori spec-transportis SeZena. deputatebma warmodgenil Sesworebebs

saratifikaciod kenWi uyares da mxari erTxmad dauWires.

deputatebma ganixiles prezidentis sakanonmdeblo iniciativis wesiT

parlamentSi Semotanili ramdenime kanonproeqti: `samxedro valdebulebisa

da samxedro samsaxuris Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi Sesatani cvlilebebi

umaRles saswavleblebSi samxedro kaTedrebis gauqmebas iTvaliswinebs.

`saqarTvelos Tavdacvis Sesaxeb~ kanonSi Sesatani cvlilebebiT fuZndeba

saqarTvelos SeiaraRebul Zalebze samoqalaqo, demokratiuli kontrolis

meqanizmebi, generalur Stabs, rogorc Tavdacvis saministris struqturul

qvedanayofs, gadaecema yvela samxedro xasiaTis uflebamosileba, raTa man

SeiaraRebuli Zalebis operatiuli marTva ganaxorcielos.

`samxedro mosamsaxuris statusis Sesaxeb~ kanonSi Sesatani cvlilebebi,

savaldebulo samxedro samsaxuris gavlisas, orkviriani SvebulebiT sargeblobis

uflebas imperatiulad gansazRvravs.

19 19 noembers noembers janmrTelobis dacvisa da socialur sakiTxTa komitetis

sxdomaze ganixiles kanonproeqtebi: `saeqimo saqmianobis Sesaxeb~ saqarTvelos

kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~ da `sajaro

samsaxuris Sesaxeb~ kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~.

sxdomas komitetis wevrebi, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministrosa

da socialuri dazRvevis erTiani saxelmwifo fondis warmomadgenlebi

eswrebodnen.

komitetis Tavmjdomarem giorgi wereTelma vrclad isaubra eqimTa

profesiuli momzadebisa da uwyveti profesiuli ganviTarebis sferoSi

arsebul problemebze. saxelmwifo samedicino akademiis reqtorma giorgi

menabdem komitetis wevrebs eqimTa diplomisSemdgomi profesiuli mzadebisrezidenturis

srulyofisa da uwyveti profesiuli ganviTarebis koncefciis

sqema gaacno. misi TqmiT, Zveli sistema mxolod Teoriul codnaze iyo

orientirebuli. resertificirebisaTvis saWiro iyo 250 sakredito saaTis

dagroveba. savaldebulo iyo sasertifikacio gamocdis Cabarebac. axali

sistema ki eqimis codnisa da unar-Cvevebis gaumjobesebas, eqimis praqtikuli

klinikur saqmianobis raodenobriv da xarisxobriv Sefasebas iTvaliswinebs.

deputatma daviT saganeliZem isaubra `sajaro samsaxuris Sesaxeb~

kanonSi cvlilebebisa da

damatebebis Setanis Taobaze~.

misi azriT, yvela

is kanoni unda gauqmdes,

romelic samsaxuridan

daTxovnil pirTa fuladi

kompensaciis SeCerebis

safuZveli gaxda. giorgi

wereTlis azriT, aucilebelia

sajaro samsaxuris

reorganizaciis safu-

Zvelze gaTavisuflebuli

pirebis kompensacia gaTvaliswinebuli

iqnes

momavali wlis saxelmwifo

biujetSi.

kenWisyris Sedegad

komitetis wevrebma warmodgenil

kanonproeqtebs

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

53

k o m i t e t e b S i


k o m i t e t e b S i

T v i d a n T v e m d e

plenarul sxdomaze gasatanad erTsulovnad dauWires mxari.

19 19 noembers noembers agrarul sakiTxTa da garemos dacvisa da bunebrivi

resursebis komitetebis erTobliv sxdomaze saqarTveloSi TevzWerasTan

dakavSirebiT dRes arsebul situaciaze imsjeles. soflis meurneobisa da

sursaTis saministros Tevzis meurneobis departamentis _ `saqTevzis~

Tavmjdomarem daviT iakobiZem damswreebs TevzWerasTan dakavSirebuli

problemebi gaacno. misi TqmiT, kanoniT `cxovelTa samyaros Sesaxeb~

TevzWera cxovelTa samyaros obieqtebis specialuri sargeblobis saxes

ganekuTvneba da masze fasiani bunebaTsargeblobis principi vrceldeba.

samrewvelo TevzWera mxolod saTanado licenziis safuZvelzea daSvebuli.

samoyvarulo da sportul TevzWeras fizikuri pirebi licenziis gareSe

awarmoeben, saqarTvelos ar gaaCnia arc mopovebuli Tevzis gasaRebis

bazari da arc Tevzis gadamamuSavebeli sawarmoebi. amasTanave xdeba ara

mxolod ukanonod mopovebuli, aramed WeraakrZaluli iSviaTi da gadaSenebis

piras myofi Tevzis saxeobebis realizacia. aRniSnuli problemis mogvarebis

erT-erT gzad `saqTevzis~ Tavmjdomarem soflis meurneobis saministros

sistemaSi Camoyalibebis stadiaSi myofi ekologiuri inspeqtoratis gaZliereba

daasaxela, romelsac eqneba Sesabamisi uflebebi da materialur-teqnikuri

baza.

garemos dacvisa da bunebrivi resursebis ministris moadgilem irakli

maWaraSvilma Tevzis samrewvelo saxeobebis mopovebis mkacrad gansazRvruli

kvotebis saWiroebis sakiTxi daayena da kvotebis ararsebobis SemTxvevaSi

licenziebis gacema dauSveblad miiCnia.

agrarul sakiTxTa komitetis Tavmjdomaris giorgi xeviaSvilis gancxadebiT,

problema metad mniSvnelovania. aucilebelia warmodgenili dargis

konceptualuri xedvis SemuSaveba, risTvisac komitetTan Seiqmneba muSajgufi.

19 19 noembers noembers safinanso-sabiujeto komitetis sxdomaze, romelsac

aRmasrulebeli xelisuflebis Sesabamis uwyebaTa da struqturaTa

warmomadgenlebi da mTavrobis saparlamento mdivani giorgi xuroSvili

eswrebodnen, II mosmeniT ganixiles prezidentis sakanonmdeblo iniciativis

wesiT warmodgenili kanonproeqti `aradeklarirebuli sagadasaxado

valdebulebebisa da qonebis legalizaciis Sesaxeb~ da mis plenarul

sxdomaze gatanas mxari dauWires. mTavrobis saparlamento mdivanma giorgi

xuroSvilma deputatebs gaacno mTavrobis mier SemuSavebuli kanonproeqti

`amnistiis Sesaxeb~, romelSic gaTvaliswinebul iqna `aradeklarirebuli

sagadasaxado valdebulebebisa da qonebis legalizaciis Sesaxeb~ kanonproeqtis

parlamentSi pirveli mosmeniT ganxilvisas gamoTqmuli SeniSvnebi da

winadadebebi. deputatebma aRniSnuli kanonproeqti moiwones.

sxdomaze finansTa

ministris pirvelma

moadgilem aleqsi

aleqsiSvilma warmoadginakanonproeqti

`saqarTvelos sabaJo

kodeqsSi~ cvlilebis

Setanis Taobaze~,

romelic uba-

Jo vaWrobis obieqtebSi

gasayidad

gankuTvnili Tambaqos

nawarmisaTvis sabaJo

reJims awesrigebs.

sxdomaze kidev

ramdenime sakiTxi

ganixiles, Tumca kvorumis

ararsebobis

gamo, maT kenWi ver

uyares. maT Soris

iyo fraqciis `memar-

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

54


T v i d a n T v e m d e

jvene opozicia - axlebi, mrewvelebis~ sakanonmdeblo iniciativis wesiT

warmodgenili kanonproeqtebi: `sajaro samsaxuris Sesaxeb~ saqarTvelos

kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze~ da `Sromis kanonTa kodeqsSi

cvlilebebis Setanis Sesaxeb~, romlebic SekrebilT deputatma daviT

saganeliZem gaacno. rogorc finansTa ministris moadgilem laSa gociriZem

ganacxada, mTavroba am kanonproeqtebis amoqmedebas jerjerobiT ar

eTanxmeba, vinaidan mizanSeuwonlad miaCnia axali finansuri valdebulebebis

(rasac kanonproeqtebi iTvaliswinebs) aReba maSin, rodesac 2004 wlis

miwurulisaTvis 170 mln. laris davalianeba aqvs. miuxedavad imisa, rom

aRniSnul sakiTxze komitetma gadawyvetileba ver miiRo, avtorebi kanonproeqts

parlamentis plenarul sxdomaze gansaxilvelad mainc gaitanen.

19 19 noembers noembers adamianis uflebaTa dacvisa da samoqalaqo integraciis

komitetis sxdomaze mTavrobis saparlamento mdivanma giorgi xuroSvilma

deputatebs e.w. `finansuri amnistiis~ proeqti gaacno. misi TqmiT, mTavrobam

gaiTvaliswina is vnebaTaRelva, rac `aradeklarirebuli sagadasaxado

valdebulebebisa da qonebis legalizaciis Sesaxeb~ proeqtma gamoiwvia

sazogadoebasa da sxvadasxva politikur jgufebSi, agreTve, umravlesobis

SeniSvnebi da axalma proeqtma, sruliad samarTlianad, amnistiis saxe

miiRo. amis miuxedavad, komitetis sxdomaze mainc gamoiTqva SeniSvnebi.

`umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb~ kanonproeqti ganaTlebisa da mecnierebis

ministris moadgilem bela wifuriam warmoadgina man ganacxada, rom

avtorebi mzad arian, gaiTvaliswinon dasabuTebuli da argumentirebuli

SeniSvnebi. umjobesia, kanonproeqtTan dakavSirebuli mosazrebebis gamoTqma

ar gaWianurdes, raTa saministrom 2005 wlis misaRebi gamocdebi erTiani

erovnuli gamocdis principiT Caataros.

komitetis wevrTa SeniSvnebi komitetis mier momzadebul daskvnaSi

aisaxeba da mTavrobas gadaegzavneba.

komitetis wevrebi ar daeTanxmnen saqarTvelos administraciul samar-

TaldarRvevaTa kodeqsSi Sesatan cvlilebebs, radgan, komitetis Tavmjdomaris

moadgilis lali fafiaSvilis TqmiT, CamoTvlili muxlebis amoRebiT

samarTlebrivi vakuumi Seiqmneba.

24 24 noembers noembers saqarTvelos parlamentSi iuridiul sakiTxTa komitetisa

da fondis `Ria sazogadoeba - saqarTvelo~ erToblivi proeqtis _

~samoqalaqo sazogadoeba kanonSemoqmedebiT procesSi~ prezentacia moewyo.

es proeqti eqvsi Tvis ganmavlobaSi ganxorcieldeba da rogorc

samoqalaqo sazogadoebis institutis gamgeobis Tavmjdomarem vaJa salamaZem

ganacxada, miznad isaxavs politikis sajaroobis principebis samarTlebriv

doneze ganmtkicebas, sajaro moxeleTa mxridan sazogadoebis winaSe

administraciuli angariSvaldebulebis damkvidrebas da ukanono interesebis

prevenciis xelSewyobas, aseve, saqarTvelos parlamentis mier momzadebuli

kanonproeqtebisa da maTi ganxilvis procesis mimdinareobis Sesaxeb

sazogadoebis informirebas, rac fondis `Ria sazogadoeba - saqarTvelo~

finansuri xelSewyobiT xor-cieldeba.

30 30 noembers noembers iuridiul sakiTxTa komitetis sxdomas mTavrobis

saparlamento mdivani, aRmasrulebeli xelisuflebis Sesabamisi uwyebebisa

da samsaxurebis warmomadgenlebi eswrebodnen.

kanonproeqti `ukanono Semosavlebis legalizaciis aRkveTis xelSewyobis

Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze~ da misgan

gamomdinare kanonproeqtebi evropasTan integraciis komitetis Tavmjdomarem

daviT baqraZem warmoadgina. komitetis wevrebs kanonproeqtis zogadi

principebi da ZiriTadi debulebebi finansuri monitoringis samsaxuris

ufrosma nikoloz geguCaZem gaacno. kanonproeqti momzadebulia evropasTan

integraciis komitetis mier finansuri monitoringis samsaxursa da

ekonomikuri politikisa da samarTlebrivi sakiTxebis qarTul-evropul

sakonsultacio centrTan TanamSromlobiT.

daviT baqraZis gancxadebiT, proeqtiT gaTvaliswinebuli cvlilebebiT

arsebuli kanoni saerTaSoriso konvenciebsa da evrodireqtivebis debulebebs

esadageba. komitetma, gamoTqmuli SeniSvnebis gaTvaliswinebiT, `ukanono

Semosavlebis legalizaciis aRkveTis xelSewyobis Sesaxeb~ saqarTvelos

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

55

k o m i t e t e b S i


k o m i t e t e b S i

T v i d a n T v e m d e

kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze~ kanonproeqtis plenarul sxdomaze

I mosmeniT gatanas mxari dauWira.

kanonproeqtTa paketi, romelic policiis da saxanZro usafrTxoebis

Sesaxeb kanonebSi cvlilebebis Setanas iTvaliswinebs, Sinagan saqmeTa

ministris moadgilem daviT mumlaZem I mosmeniT gansaxilvelad warmoadgina.

`policiis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze~

kanonproeqtis ganxilva, romelic samsaxurebrivi movaleobis Sesrulebisas

policiis TanamSromlis daRupvis an dasaxiCrebis SemTxvevaSi erTdrouli

kompensaciis gacemas iTvaliswinebs, komitetma saboloo variantis Camoyalibebamde

gadado `saxanZro usafrTxoebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi

cvlilebebis Setanis Taobaze~ kanonproeqts ki mxari dauWira.

komitetis wevrebma saboloo gadawyvetileba ver miiRes `saqarTvelos

mTavrobis struqturis, uflebamosilebisa da saqmianobis wesis Sesaxeb~

saqarTvelos kanonSi cvlilebis Setanis Taobaze~ kanonproeqtis ganxilvisas.

sxdomaze soflis meurneobisa da garemos dacvisa da bunebrivi resursebis

saministroTa warmomadgenlebs mousmines, magram aRiniSna, rom Sesabamisi

informaciis miReba aucilebelia iusticiis saministrosganac. kanonproeqti

soflis meurneobis saministros mieraa momzadebuli da mizanSewonilad

miiCnevs saministrosaTvis miwis marTvis saxelmwifo departamentis im

funqciebisa da ufleba-movaleobebis dabrunebas, rac niadagebis dacvas,

nayofierebis amaRlebas da masTan dakavSirebul sakiTxebs Seexeba.

I mosmeniT ganixiles, agreTve, kanonproeqti `advokatTa Sesaxeb~ saqarTvelos

kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~, romelic deputat

qeTevan maxaraSvilis sakanonmdeblo iniciativas warmoadgens.

30 30 30 noembers noembers dargobrivi ekonomikisa da ekonomikuri politikis

komitetis sxdomaze deputatebs `Telasis~ generalurma menejerma dangiras

nikolaiunasma 2003-2004 wlebSi gaweuli saqmianobis Sesaxeb angariSi

warudgina. man Tavis gamosvlaSi yuradReba, ZiriTadad, teqnikur problemebze

gaamaxvila da maTi mogvarebis programaze isaubra. `Telasis~ generaluri

menejeris gancxadebiT, saqarTveloSi arsebuli gaumarTavi eleqtro obieqtebi

~Telass~ seriozul winaaRmdegobebs uqmnis. analogiuri viTarebaa transformatorebis

muSaobasTan dakavSirebiT. `am sakiTxebis mosagvareblad

seriozuli investiciebis mozidvaa saWiro, radgan arsebuli faqtorebi

Cvens saqmianobas seriozulad aferxebs~, - ganacxada dangiras nikolaiunasma.

yvelaze mtkivneul Temad Telasis generalurma menejerma gamricxvelianebis

problemis mougvarebloba miiCnia. mosaxleobidan Tanxebis amoRebis prolemas

swored gamricxvelianebis mouwesrigebloba qmnis. dRemde dRis wesrigSi

dgas sabiujeto organizaciebis mxridan davalianebis amoRebis problema

_ ganacxada man, magram, amave dros, imedi gamoTqva, rom `Telasi~ am

sakiTxis mogvarebas 2005 wlis 1 ianvramde SeZlebs.

energoombudsmenma daviT ebraliZem Tavis gamosvlaSi tarifis sakiTxze

gaamaxvila yuradReba. misi informaciiT, `Telasma~ semeks tarifis gazrdis

moTxovniT werilobiT mimarTa maisSi, Tumca es moTxovna semekma ar

daamayofila. am sakiTxTan dakavSirebiT semekis Tavmjdomarem giorgi

TavaZem ganmarteba gaakeTa. misi gancxadebiT, semekSi `Telasis~ mxridan

tarifis gazrdis sakiTxze arasrulyofili ganacxadi Sevida, rasac.

Sesabamisad, semeki ver ganixilavda.

komitetis wevris zurab cqitiSvilis SefasebiT, dangiras nikolaiunasis

angariSi sakmaod saqmiani iyo. `Telasis~ generalurma menejerma zustad

warmoadgina dedaqalaqis winaSe mdgari problemebi. komitetis rekomendaciis

Tanaxmad, parlamenti mimarTavs aRmasrulebel xelisuflebas, `TelasTan~

dadebuli xelSekruleba detalurad gadaixedos da konkretulad ganisazRvros

Tbilisis 24-saaTiani eleqtromomaragebis valdebuleba. garda amisa, komitetis

wevrTa azriT, `rao-TelasTan~ dadebul xelSekrulebaSi Tbilisis

gamricxvelianebis dasrulebis konkretuli vadebi unda ganisazRvros.

30 30 noembers

noembers noembers sagareo urTierTobaTa komitetis sxdomaze sagareo

saqmeTa ministris moadgilem konstantine qavTaraZem komitetis wevrebs

`saqarTvelos mTavrobasa da didi britaneTis da CrdiloeT irlandiis

gaerTianebul samefos Soris Semosavlebsa da kapitalze ormagi dabegvris

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

56


T v i d a n T v e m d e

Tavidan acilebisa da

gadasaxadebis gadauxdelobis

aRkveTis Sesaxeb~

SeTanxmeba warudgina.

SeTanxmebis mizania

saqarTvelosa da did

britaneTs Soris savaWro-ekonomikur

sferoSi

ormxrivi TanamSromlobis

gafarToeba. xolo

imis gaTvaliswinebiT,

rom didi britaneTi

saqarTvelosaTvis erTerTi

umniSvnelovanesi

savaWro partniori da

investiciis wyaroa, am

SeTanxmebis ratificirebis

Sedegad kidev

ufro gaumjobesdeba pirobebi

saqarTveloSi

britanuli investiciebis mosazidad da qarTvel biznesmenTa samewarmeo -

savaWro saqmianobisaTvis.

sagareo urTierTobaTa komitetis wevrebma SeTanxmebis ratificirebas

mxari dauWires.

konstantine qavTaraZem warmoadgina meore dokumentic - `saqarTvelos

Tavdacvis saministrosa da aSS-s Tavdacvis departaments Soris biologiuri

iaraRis SeqmnasTan dakavSirebuli teqnologiis, paTogenebisa da eqspertizis

gauvrceleblobaSi TanamSromlobis Sesaxeb xelSekrulebis Sesworebis~

informacia. misi TqmiT, ama wlis 30 agvistos xelSekrulebaSi Sevida

cvlilebebi, romlis mixedviT, aSS-s Tavdacvis departamentis usasyidlo

daxmarebis Tavdapirveli raodenoba - 5 mln. aSS dolari _ 30 mln.

dolaramde gaizrdeba.

sxdomaze komitetis wevrebma xelSekrulebis Sesworebuli variantis

ratificireba saWirod miiCnies.

parlamentis evropasTan integraciis komitetis Tavmjdomarem daviT

baqraZem, komitetis iniciativis wesiT, sagareo urTierTobaTa komitetis

wevrebs `ukanono Semosavlis legalizaciis aRkveTis xelSewyobis Sesaxeb~

saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~

kanonproeqti warudgina. misi TqmiT, kanonproeqtis mizania am sferoSi

saerTaSoriso standartebTan daaxloeba da kanonis praqtikuli gamoyenebis

procesSi warmoCenili xarvezebisa da uzustobebis aRmofxvra.

sagareo urTierTobaTa komitetis Tavmjdomaris konstantine gabaSvilis

TqmiT, sagareo urTierTobaTa komiteti proeqts I mosmeniT mxars dauWers

mxolod im SemTxvevaSi, Tu mkafiod iqneba Camoyalibebuli bankSi

Semosuli fulis warmomavlobis kontrolis meqanizmi.

30 30 noembers noembers Tavdacvisa da uSiSroebis komitetis wevrebma II mosmeniT

kanonproeqtTa paketi ganixiles.

`samxedro valdebulebisa da samxedro samsaxuris Sesaxeb~, `saqarTvelos

Tavdacvis Sesaxeb~ da samxedro mosamsaxuris statusis Sesaxeb~ saqarTvelos

kanonebSi Sesatani cvlilebebisa da damatebebis proeqti deputatebs

Tavdacvis saministros iuridiuli departamentis ufrosma mamuka nikolaiSvilma

warmoudgina parlamentarebs proeqtis mimarT, redaqciuli xasiaTis SeniSvnebis

garda, arsebiTi xasiaTis SeniSvnebi ar gamouTqvamT.

komitetis wevrebma muSaoba evropasTan integraciis komitetis mier

sakanonmdeblo iniciativis wesiT warmodgenili kanonproeqtis - `ukanono

Semosavlis legalizaciis aRkveTis xelSewyobis Sesaxeb~ saqarTvelos

kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~ _ ganxilviT

ganagrZes. proeqtis avtorebma, am cvlilebebTan erTad, misgan gamomdinare

kanonproeqtebSi Sesatan cvlilebebzec imsjeles, romelic komitetis

wevrebs evropasTan integraciis komitetis Tavmjdomarem daviT baqraZem

gaacno. misi TqmiT, warmodgenili cvlilebebi saqarTvelos finansuri

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

57

k o m i t e t e b S i


k o m i t e t e b S i

T v i d a n T v e m d e

monitoringis samsaxurisa

da ekonomikuri

politikis, samarTlebrivi

sakiTxebis qarTulevropulisakonsultacio

centris TanamSromlobiT

momzadda. misi

mizania kanonis ufro

metad daaxloeba am

sferoSi moqmed saerTa-

Soriso standartebTan

da evrokavSiris kanonmdeblobasTansaqarTvelos

kanonmdeblobis

harmonizacia. kanonproeqtis

mTavari amocanaa

fulis gaTeTrebisa

da terorizmis

dafinansebis winaaRmdeg

mimarTuli Sesabamisi

RonisZiebebisaTvis xelis Sewyoba.

warmodgenili cvlilebebis mimarT komitetis wevrTa SeniSvnebis miuxedavad,

kanonproeqts I mosmeniT deputatebma kenWi uyares.

30 30 noembers noembers janmrTelobis dacvisa da socialur sakiTxTa komitetis

sxdomaze, romelsac komitetis Tavmjdomare giorgi wereTeli uZRveboda,

ganixiles kanonproeqtebi: `iodis, sxva mikroelementebisa da vitaminebis

deficitiT gamowveuli daavadebebis Sesaxeb~ da `kvebis produqtebisa da

Tambaqos warmoebis licenziisa da nebarTvis gacemis Sesaxeb~ saqarTvelos

kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~. sxdomas komitetis

wevrebi, socialuri uzrunvelyofisa da saxelmwifo dazRvevis erTiani

fondis warmomadgenlebi da mowveuli stumrebi eswrebodnen.

rogorc momxsenebelma giorgi gegelaSvilma aRniSna, iodisa da sxva

mikroelementebiT gamowveuli endemuri daavadebebis prevencia, ZiriTadad,

iodizirebuli marilis xarjze warmoebs, saWiroa mis warmoebaze, xarisxis

kontrolsa da importze mkacri kontrolis daweseba. parlamentis wevris

zurab cqitiSvilis mosazrebiT, upriania sasmeli wylis iodiT gamdidreba

moxdes, rac marilis warmoebasTan dakavSirebul bevr problemas gadaWris.

sxdomis dasasruls ganxilul kanonproeqtebs kenWi uyares. komitetis

wevrebis umravlesobis azriT, kanonproeqtebi mzadaa uaxloes plenarul

sxdomaze gasatanad.

1 1 dekembers dekembers iuridiul sakiTxTa komitetis sxdomaze ganixiles deputat

goCa fifias sakanonmdeblo iniciativiT warmodgenili kanonproeqti

`saqarTvelos samoqalaqo saproceso kodeqsSi~ cvlilebebisa da damatebebis

Setanis Sesaxeb~. rogorc goCa fifiam ganacxada, igi Seecada procesualuri

xarvezebis mowesrigebas, romlebic sasamarTlo praqtikis Sedegad gamovlinda.

deputatebma ganixiles da mxari dauWires kanonproeqts `saqarTvelos

administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsSi cvlilebebis Setanis Sesaxeb~.

`sagzao moZraobis usafrTxoebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi damatebebis

Setanis Taobaze~ kanonproeqtis dagegmili ganxilva, Sinagan saqmeTa saministros

warmomadgenlis winadadebis safuZvelze, gadaido. saministroSi acxadeben,

rom isini mzad ar arian, kanonis miRebis SemTxvevaSi, misi moTxovnebi

ganaxorcielon. kanonproeqti avtomanqanis marTvis dros mZRolisTvis

satelefono saubrebis akrZalvas da usafrTxoebis Rvedebis gamoyenebis

aucileblobas exeba.

komitetis wevrebma mxari ar dauWires deputat kaxa kukavas sakanonmdeblo

iniciativiT warmodgenil kanonproeqts `saaRsrulebo warmoebaTa Sesaxeb~

saqarTvelos kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze~. saxelmwifoebrivisazogadoebrivi

interesebidan gamomdinare, am kanonproeqtis miReba

mizanSeuwonlad miiCnia iusticiis ministris moadgilem besarion lolaZemac.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

58


T v i d a n T v e m d e

misi TqmiT, am kanonproeqtze mkveTrad uaryofiTi pozicia aqvs finansTa

saministrosac.

sxdomaze ganixiles `1991-1992 wlebis dekember-ianvris movlenebis politikuri

da samarTlebrivi Sefasebis Sesaxeb~ parlamentis dadgenilebis proeqti,

romelic deputatma zviad ZiZigurma warmoadgina. sxdomis wamyvans, kvorumis

ararsebobis gamo, sakiTxis kenWisyraze dayeneba ar undoda, magram,

momxseneblis daJinebuli moTxovniT, kenWisyris procedura Catarda. sabolood,

eqvsi momxriT, oris winaaRmdeg, komitetma dadgenilebis proeqts mxari

dauWira.

1 1 dekembers dekembers gaimarTa saproceduro sakiTxTa da wesebis komitetis

sxdoma, romelsac komitetis Tavmjdomare xaTuna gogoriSvili uZRveboda.

janmrTelobis dacvisa da socialur sakiTxTa komitetis Tavmjdomaris

moadgilem daviT saganeliZem gansaxilvelad gamoitana fraqciis `memarjvene

opozicia - axlebi, mrewvelebis~ sakanonmdeblo iniciativis wesiT warmodgenili

kanonproeqtebi: `sajaro samsaxuris Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebis

Setanis Taobaze~ da `Sromis kanonTa kodeqsSi~ cvlilebebisa da damatebebis

Setanis Sesaxeb~. kanonproeqtebi sajaro mosamsaxureTa socialuri

mdgomareobis gaumjobesebas isaxavs miznad.

am proeqtebTan dakavSirebiT mTavrobis uaryofiT poziciaze finansTa

ministris moadgilem laSa gociriZem isaubra. saministrom komitetisagan

davaleba miiRo, warmoadginos gaangariSeba, kanonproeqtiT gansazRvruli

kompensaciis forma 2005 wlis biujetSi ra Tanxebis damatebas gamoiwvevs.

komiteti mxolod am informaciis miRebis SemTxvevaSi gadawyvets,

warmodgenili sakanonmdeblo iniciativis gatanas plenarul sxdomaze

mxari dauWiros Tu ara.

deputatebma imsjeles saproceduro sakiTxTa da wesebis komitetis

sakanonmdeblo iniciativis wesiT momzadebul kanonproeqtebze, romlebic

sakonstitucio sasamarTlos, saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos da saerTo

sasamarTloebis mosamarTleTa socialuri dacvis garantiebis Sesaxeb kanonebSi

cvlilebebis Setanas iTvaliswinebs.

komitetis wevrebma ganixiles kanonproeqtebi: iuridiul sakiTxTa komitetis

sakanonmdeblo iniciativis wesiT warmodgenili `saqarTvelos parlamentis

reglamentSi damatebebis Setanis Sesaxeb~, saproceduro sakiTxTa da

wesebis komitetis mier sakanonmdeblo iniciativis wesiT warmodgenili

`saqarTvelos parlamentis reglamentSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis

Sesaxeb~, prezidentis sakanonmdeblo iniciativis wesiT warmodgenili `iusticiis

umaRlesi skolis Sesaxeb~.

komitetis wevrebma imsjeles, agreTve, im cvlilebebisa da damatebebis

proeqtze, romelTa Setanac parlamentis reglamentSi igegmeba. cvlilebebi,

kerZod, exeba sajarimo sanqciebs, romlebic deputatebs plenaruli da

sakomiteto sxdomebis gacdenisaTvis daekisrebaT.

1 1 dekembers dekembers evropasTan integraciis komitetis sxdomaze garemosa da

bunebrivi resursebis dacvis ministris moadgilem giorgi imnaZem `atmosferuli

haeris dacvis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi damatebebis Setanis Taobaze~

kanonproeqti warmoadgina.

iusticiis saministros samarTalSemoqmedebiTi departamentis ufrosis

moadgilem zurab sisaurma `saaRsrulebo warmoebaTa Sesaxeb~ saqarTvelos

kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~ isaubra. proeqtis

mizania sasamarTlo gadawyvetilebaTa aRsrulebis sistemis srulyofa da

misi efeqturobis amaRleba. avtori iusticiis saministroa.

komitetis wevrebma imsjeles parlamentis fraqcia `maJoritarebis~

iniciativiT warmodgenil kanonproeqtze `saqarTvelos sisxlis samarTlis

kodeqsSi~ damatebebis Setanis Taobaze~.

iuridiul sakiTxTa komitetis wevris qeTevan maxaraSvilis mier sakuTari

iniciativis wesiT warmodgenil kanonproeqts `advokatTa Sesaxeb~ saqarTvelos

kanonSi cvlilebebisa da damatebis Setanis Taobaze~, evropasTan integraciis

komitetis wevrebma mxari dauWires.

2 2 dekembers

dekembers dekembers garemos dacvisa da bunebrivi resursebis ministrma

Tamar lebaniZem garemos dacvisa da bunebrivi resursebis komitetis

sxdomaze axali samsaxuris - garemos dacvis inspeqtoratis Seqmnis

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

59

k o m i t e t e b S i


k o m i t e t e b S i

T v i d a n T v e m d e

aucileblobaze isaubra. misi TqmiT, dRes aRmasrulebeli xelisuflebis

sxvadasxva uwyebas Soris gadanawilebuli garemos dacvaze saxelmwifo

kontrolis funqcia erTi, garemos dacvaze saxelmwifo politikis

ganmxorcielebeli, organos mmarTvelobis sferoSi unda moeqces.

komitetis wevrebma ministrs mxardaWera aRuTqves.

2 2 dekembers

dekembers dekembers parlamentis safinanso-sabiujeto komitetis sxdomaze

axali sagadasaxado kodeqsis muxlobrivi ganxilva gaimarTa. ganxilvaSi

monawileobda finansTa ministri zurab noRaideli. misi azriT, qonebis

dabegvra Rirebulebis Sesabamisad unda moxdes. azrTa sxvadasxvaoba

gamoiwvia sagadasaxado ombudsmenis institutis SemoRebis sakiTxma. komitetis

Tavmjdomaris roman gociriZis gancxadebiT, ombudsmenis institutis Seqmna

aucilebeli ar aris.

2 2 dekembers dekembers gaimarTa iuridiul sakiTxTa, dargobrivi ekonomikisa

da ekonomikuri reformebis, ganaTlebis, mecnierebis, kulturisa da

sportis komitetebis erToblivi sxdoma, romelzec II mosmeniT ganixiles

kanonproeqti `mauwyeblobis Sesaxeb~.

sxdomas eswrebodnen kavSirgabmulobis erovnuli maregulirebeli komisiis,

sxvadasxva mauwyeblobisa da arasamTavrobo organizaciis warmomadgenlebi.

maT kanonproeqtis muxlobriv ganxilvaSi aqtiuri monawileoba miiRes.

kanonproeqti gansaxilvelad iuridiul sakiTxTa komitetis Tavmjdomaris

moadgilem giga bokeriam warmoadgina.

kanonproeqtis avtorma da ganxilvis procesSi monawile subieqtebma

bevr sakiTxTan dakavSirebiT SeTanxmebas miaRwies.

finansTa ministris moadgilem laSa gociriZem aRniSna, rom mTavroba

kategoriulad ar daeTanxmeba sazogadoebrivi televiziis dafinansebis

warmodgenil proeqts.

3 3 dekembers dekembers safinanso-sabiujeto komitetis sxdomaze, romelsac

komitetis Tavmjdomare roman gociriZe uZRveboda, deputatebma `sagadasaxado

amnistiisa da aradeklarirebuli sagadasaxado valdebulebebisa da qonebis

legalizaciis Sesaxeb~ proeqtis wina dReebSi II mosmeniT dawyebuli

ganxilva gaagrZeles.

rogorc roman gociriZem ganacxada, mTavrobam sakomiteto mosmenaze

gamoTqmuli yvela winadadeba gaiTvaliswina, kanonproeqtis ekonomikuri

mxare gamartivda da daixvewa. siaxle ki isaa, rom dokuments axlavs im

Tanamdebobis pirTa nusxa, romlebzec finansuri amnistia ar unda gavrceldes.

roman gociriZes miaCnia, rom Tanamdebobis pirTa CamonaTvalis nusxa unda

Semcirdes. am mosazrebas komitetis wevrebic daeTanxmnen. Tumca, aqve isic

aRiniSna, rom Tanamdebobis pirTa nusxis sakiTxi politikuri gadawyvetilebis

sagania da amis Taobaze umravlesobaSi unda SeTanxmdnen. am

sakiTxis

dauWira.

gaTvaliswinebiT, komitetma warmodgenil kanonproeqts mxari

komitetis wevrebma fraqcia `memarjvene opoziciis~ mier sakanonmdeblo

iniciativis wesiT warmodgenil, ukve ganxilul kanonproeqtebs kenWi

uyares da mxari ar dauWires.

3 3 dekembers

dekembers dekembers garemos dacvisa da bunebrivi resursebis komitetis

sxdomaze deputatebma ganixiles ratificirebisaTvis Semotanili `biologiuri

mravalferovnebis usafrTxoebis konvenciis kartaxenas oqmi~, romelic

garemosa da bunebrivi resursebis ministris moadgilem irakli maWaraSvilma

warmoadgina. misi TqmiT, oqmis SemuSaveba bioteqnologiebis meTodebis

swrafma ganviTarebam da, Sesabamisad, adamianis janmrTelobasa da garemoze

SesaZlo mavne zemoqmedebis riskis zrdam ganapiroba.

3 3 dekembers

dekembers dekembers iuridiul sakiTxTa komitetis sxdomaze iusticiis

ministris moadgilem besarion lolaZem komitetis wevrebs `saqarTvelos

administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsSi~ cvlilebebis Setanis Sesaxeb~

kanonproeqti warudgina. kanonproeqtiT, romelic iusticiis saministrom

moamzada, mkacrdeba administraciuli pasuxismgebloba.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

60


T v i d a n T v e m d e

deputatebma kanonproeqti I mosmeniT ganixiles da plenarul sxdomaze

mis gatanas mxari dauWires. komiteti kanonproeqtis daCqarebuli wesiT

ganxilvas iTxovs.

amis Semdeg iuridiul sakiTxTa komitetma sxdoma integraciis komitetTan

erTad gaagrZela. erTobliv sxdomaze deputatebma `saqarTvelos sagadasaxado

kodeqsis~ proeqti II mosmeniT ganixiles. ganxilvaSi monawileobda

finansTa ministris moadgile zurab anTeliZe.

3 3 dekembers dekembers adamianis uflebaTa dacvisa da samoqalaqo integraciis

komitetis wevrebma II mosmeniT ganixiles parlamentis wevris giga bokerias

mier sakanonmdeblo iniciativis wesiT warmodgenili kanonproeqti

`mauwyeblobis Sesaxeb~ da misgan gamomdinare kanonproeqtTa paketi.

pirveli mosmenisas gamoTqmuli ZiriTadi SeniSvnebi proeqtis avtorebma

gaiTvaliswines, Tumca elene TevdoraZis TqmiT, Sesworebuli variantis

muxlebis mimarT SeniSvnebi kvlavac gamoiTqva da maT sarekomendacio

werilSi aisaxa. sakamaTo gaxda qcevis kodeqsi, radgan komitetis wevrebi

ver SeTanxmdnen, mas normatiuli aqtis saxe unda miscemoda Tu ara.

Sejerebuli SeniSvnebis gaTvaliswinebiT, parlamentarebma kanonproeqts II

mosmeniT kenWi uyares.

mwvave debatebi mohyva fraqcia `memarjvene opozicia-mrewvelebi, axlebis~

sakanonmdeblo iniciativis wesiT warmodgenili kanonproeqtebis `sajaro

samsaxuris Sesaxeb~ da `Sromis kanonTa kodeqsSi~ Sesatani cvlilebebisa

da damatebebis ganxilvas, romelic deputatma daviT saganeliZem warmoadgina.

maTi mosazrebiT qveyanaSi reformebi namdvilad gasatarebelia, optimizaciac

dasaSvebia, mxolod saxelmwifom socialuri valdebuleba unda aiRos im

adamianebis mimarT, vinc umuSevari darCa da elementaruli saarsebo

minimumi ara aqvs, opoziciis azriT, saubaria 18 mln. larze, Tumca es

gaTvlebi mTavrobas gakeTebuli ara aqvs da am sakiTxis SeCerebis

erTaderTi mizezi esaa.

sakiTxis kenWisyraze dayenebis Semdeg umravlesobam opoziciis mier

warmodgenil proeqts mxari dauWira.

I mosmenisas gamoTqmuli redaqciuli xasiaTis SeniSvnebis gaTvaliswinebis

Semdeg komitetma mxari dauWira saqarTvelos mTavrobis iniciativiT

warmodgenil kanonproeqtebSi `saxelmwifo saidumloebis Sesaxeb~ da misgan

gamomdinare kanonproeqtTa paketSi Sesatan cvlilebebsa da damatebebs.

3 3 dekembers dekembers sagareo saqmeTa ministrma salome zurabiSvilma sagareo

urTierTobaTa komitetis sxdomaze deputatebs saministros mier 2004

wels gaweuli samuSaosa da 2005 wlis gegmebis Sesaxeb detaluri

informacia miawoda. ministris TqmiT, aucilebelia, ukve momavali wlidan

axali diplomatiuri kanoni Seiqmnas, radgan dRes moqmedi kanonmdebloba

moZvelebulia. 2004 wels sagareo uwyebis sruli reorganizacia moxda -

Semcirda departamentebis raodenoba da saStato erTeulebi. ganxorcielda

28 diplomatis rotacia da 26 axali diplomati dainiSna. sagareo

uwyebaSi antikorufciuli

RonisZiebebi gatarda

da saministroSi

Seiqmna jgufi, romelic

saelCoebSi reviziebs

Caatarebs. centralur

aparatSi 85 vakantur

adgilze atestacia da

konkursi mimdinareobs.

xelfasebi 7-8-jer gaizarda.

gaixsna ramdenime

axali saelCo da momavalSic

igegmeba. momaval

wels e.w. `mexanZre~ konsulis

instituti Seiqmneba

da gansakuTrebul

SemTxvevaSi konsuli im

mxareSi gaigzavneba, sadac

saqarTvelos diplomatiuri

misia ar hyavs.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

61

k o m i t e t e b S i


k o m i t e t e b S i

T v i d a n T v e m d e

komitetis wevrebma sagareo saqmeTa saministros Sesaxeb warmodgenili

informacia moiwones.

3 3 dekembers dekembers dargobrivi ekonomikisa da ekonomikuri politikis

komitetis sxdomaze foTis sazRvao navsadgurSi gasatarebel RonisZiebaTa

ganxorcielebis mdgomareobasa da navsadguris ganviTarebis perspeqtivebze

imsjeles. navsadguris ufrosis Teimuraz miminoSvilis gancxadebiT, foTis

sazRvao navsadguri maqsimalurad efeqtur dawesebulebad unda Camoyalibdes

da amisaTvis saWiroa profesiuli kadrebis mozidva da seriozuli

investireba. aucilebelia sakoordinacio centris Seqmna, romelic navsadguris

reformis process xels Seuwyobs.

seriozuli kamaTi mohyva foTis sazRvao navsadguris ufrosis

gancxadebas sazRvao navsadgurSi satarifo politikis gadaxedvis Sesaxeb.

Teimuraz miminoSvilis ganmartebiT, dRemde arsebuli tarifebi

TviTRirebulebazec ki dabalia.

dargobrivi ekonomikisa da ekonomikuri politikis komitetis wevrTa

azriT, am etapze umjobesia, sazRvao navsadguris xelmZRvanelobam

gadawyvetilebis miRebisagan Tavi Seikavos, rac Seexeba sakadro politikas,

Teimuraz miminoSvilis azriT, navsadgurSi kadrebis Semcireba gardauvalia.

komitetis sxdomaze foTis maJoritari deputatis roman meliasa da

Teimuraz miminoSvilis kamaTis sagani swored es Tema gaxda. roman melia

Tvlis, rom dauSvebelia foTis navsadgurSi momuSave 3.000-mde adamianis

erTi xelis mosmiT gaTavisufleba.

kidev erTi Tema, romelic garkveul wilad daregulirebas saWiroebs

foTis sazRvao navsadgursa da saqarTvelos rkinigzas Soris urTierTobis

mowesrigebaa. komitetis sxdomaze erTmniSvnelovnad aRiniSna, rom foTis

navsadgursa da rkinigzas Soris urTierToba Tanabaruflebiani unda

iyos. deputatebi SeTanxmdnen, rom Seiqmnas samuSao jgufi, romelic

komitetis dRevandel sxdomaze wamoWril yvela sakiTxs Seajerebs.

3 3 dekembers dekembers parlamentis agrarul sakiTxTa komitetSi gamarTul

sxdomaze, romelsac komitetis Tavmjdomare giorgi xeviaSvili uZRveboda,

parlamentis biuros davalebiT, induri xorcis vargisianobis sakiTxi

ganxiles. sxdomas eswrebodnen soflis meurneobis saministros warmomadgenlebi,

veterinaruli da sanitaruli samsaxurebis xelmZRvanelebi.

saqarTvelos veterinaruli departamentis epizooturi daavadebebis

winaaRmdeg brZolis sammarTvelos ufrosma jambul maRlakeliZem aRniSna,

rom saqarTveloSi moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad, bolo ori wlis

ganmavlobaSi saqarTvelos soflis meurneobis saministros veterinariis

departamentis saxelmwifo vetinspeqtorebi miavlines avstriaSi, argentinaSi,

italiaSi, indoeTsa da niderlandebSi. saqarTveloSi xorcisa da

xorcproduqtebis importi mxolod saTanado kontrolis ganxorcielebis

Semdeg moxda. indoeTSi 18 xorcis gadamamuSavebeli sawarmo Semowmda,

saidanac xorcis importiorad mxolod 7 qarxana SeirCa.

janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros sanitaruli samsaxuris

ufrosma daviT mesxiSvilma ki sruli undobloba gamoxata indoeTSi

warmoebuli sertificirebis procesebis mimarT. misi TqmiT, xorcis uvnebloba

arafers ambobs mis xarisxianobasa da saerTaSoriso standartebTan

Sesabamisobaze.

parlamentis wevris zurab cqitiSvilis azriT, induri xorcis Semotana

saerTod unda Sewydes, radgan, dabali fasebis miuxedavad, evrogaerTianebis

mowinave qveynebi mis importze uars acxadeben.

rogorc giorgi xeviaSvilma aRniSna induri xorcis sakiTxis ganxilvis

procesSi sakmaod bevrma problemam iCina Tavi, ris gamoc aRniSnul

sakiTxze komitetis momdevno sxdomaze imsjeleben.

7 7 dekembers dekembers agrarul sakiTxTa komitetis sxdoma, romelsac komitetis

Tavmjdomare giorgi xeviaSvili uZRveboda, axali sagadasaxado kodeqsis

proeqtis irgvliv SeuTanxmebel sakiTxebze msjelobas mieZRvna. sxdomas

finansTa ministri zurab noRaideli da misi moadgile zurab anTeliZe

eswrebodnen. mowveuli iyvnen, agreTve, fermerebi da mewarmeebi. finansTa

ministrma gaiziara agrarul sakiTxTa komitetis wevrebis zogierTi

SeniSvna.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

62


T v i d a n T v e m d e

giorgi xeviaSvilis TqmiT, alternatiul winadadebebs parlamentis

plenarul sxdomaze sagadasaxado kodeqsis proeqtis ganxilvisas waradgenen.

7 7 dekembers

dekembers dekembers ganaTlebis, mecnierebis, kulturisa da sportis komitetis

sxdomaze, romelsac komitetis Tavmjdomare nodar grigalaSvili uZRveboda,

ganixiles saqarTvelos axali sagadasaxado kodeqsisa da `umaRlesi ganaTlebis~

kanonproeqtebi. sagadasaxado kodeqsis proeqtis mixedviT, sagamomcemlo

saqmianobis beWdviTi nawili dRg-sagan Tavisufldeba. nodar grigalaSvilis

azriT, umjobesia, dRg-sagan gaTavisufldes ara mxolod beWdviTi nawili,

aramed wignis gamocemis yvela etapi. komitetis Tavmjdomaris winadadebas

komitetis wevrebma mxari erTsulovnad dauWires.

`umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb~ kanonproeqti II mosmenisaTvis ganaTlebisa

da mecnierebis ministrma aleqsandre lomaiam warmoadgina. muxlobrivi

ganxilvis dros, polemika gamoiwvia Zveli terminebis axali terminebiT

Secvlis terminma.

komitetis sxdomaze yuradReba gamaxvilda umaRlesi saswavleblebis

akreditaciisa da swavlis qiris raodenobis sakiTxzec.

komitetis wevrma guguli maRraZem gamoTqva mosazreba, rom yvela

institutisaTvis dawesdes gadasaxdeli Tanxis zRvruli odenoba, romlis

qvemoTac saswavlebels swavlis Rirebulebis tarifis dawesebis ufleba

ar eqneba. komitetis wevrTa umravlesoba deputatis am winadadebas

daeTanxma.

kenWisyris Sedegad gadawyda, rom `umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb~

kanonproeqti, komitetis sxdomaze gamoTqmuli SeniSvnebis gaTvaliswinebiT,

plenarul sxdomaze gatanamde kidev ufro daixveweba.

8 8 8 dekembers dekembers gaimarTa iuridiul sakiTxTa komitetis riggareSe

sxdoma. komitetis Tavmjdomarem levan beJaSvilma ganacxada, rom komitetis

riggareSe sxdomis mowvevis aucilebloba ganapiroba mTavrobis ramdenime

Txovnam sakanonmdeblo iniciativis riggareSe ganxilvis Sesaxeb.

deputatebma ganixiles iusticiis saministros mier momzadebuli

`saqarTvelos moqalaqeTa da saqarTveloSi mcxovreb ucxoelTa registraciis,

piradobis (binadrobis) mowmobisa da saqarTvelos moqalaqis pasportis

gacemis wesis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebis Setanis Taobaze~

da `samoqalaqo aqtebis registraciis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi

cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~. kanonproeqtebi iusticiis

ministris moadgilem konstantine varZelaSvilma warmoadgina. komitetis

wevrebma miiRes gadawyvetileba kanonproeqtebis plenarul sxdomaze daCqarebuli

wesiT ganxilvis Taobaze. komitetis wevrebi SeimuSaveben parlamentis

dadgenilebis proeqts haagis e.w. `apistolis~ konvenciis xelmowerasa da

ratifikaciasTan

dakavSirebiT, romeliclegalizaciis

dokumentebis

gamartivebas iTvaliswinebs.

iusticiis saministros

samarTal-

SemoqmedebiTi departamentis

xelm-

ZRvanelma dimitri

gagniZem komitetis

wevrebs warudgina

kanonproeqti `sajaro

reestris

erovnuli saagentos

mier gaweuli

momsaxurebisaTvis

dawesebuli safasuris

Sesaxeb~.

ganxilvaSi Sesabamisi

samsaxuris

warmomadgenlebic

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

63

k o m i t e t e b S i


k o m i t e t e b S i

T v i d a n T v e m d e

monawileobdnen. komitetis

wevrebis gadawyvetilebiT,

kanonproeqti

daskvnisaTvis safinansosabiujeto

komitets

gadaegzavneba.

komitetis wevrebma

imsjeles deputat kaxa

kukavas sakanonmdeblo

iniciativis wesiT warmodgenil

`1991-1992

wlebis dekember-ianvris

movlenebis politikuri

da samarTlebrivi Sefasebis

Sesaxeb~ dadgenilebis

proeqtsa da

masTan dakavSirebul

kanonproeqtebze. maT detalurad ganixiles kanonproeqtebi `saqarTvelos

sisxlis samarTlis saproceso kodeqsSi damatebis Setanis Sesaxeb~ da

`saqarTvelos moqalaqeTa politikuri represiebis msxverplad aRiarebisa

da represirebulTa socialuri dacvis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi

cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~ da maT erTxmad dauWires

mxari.

13 13 dekembers dekembers sagareo urTierTobaTa komitetis iniciativiT gaimarTa,

erTdRiani seminari Temaze: `evrokavSirSi integraciis samarTlebrivi da

politikuri aspeqtebi~. seminars, qarTvel da ucxoel eqspertebTan erTad

sagareo saqmeTa ministris moadgileebi kaxa sixaruliZe da konstantine

qavTaraZe eswrebodnen. evroparlamentis yofilma wevrma hans zahorkam,

romelic 11 Tvea saqarTveloSi imyofeba, saqarTveloSi samezoblo iniciativis

mniSvnelobaze vrclad da sainteresod isaubra. misi TqmiT, evrokavSiris

ruka bolo periodSi mniSvnelovnad gafarTovda. evropis samezoblo

iniciativis farglebSi konfliqtebi problemas warmoadgens, magram saqarTvelo

teritoriuli mTlianobis aRdgenas ar unda daelodos da molaparakebebi

evrokavSirTan aqtiurad unda awarmoos, amis magaliTad man kviprosis

saxelmwifo moiyvana, romelmac aRniSnuli orad gayofis miuxedavad

moaxerxa evrokavSirSi gawevrianeba.

saqarTvelos strategiisa da saerTaSoriso urTierTobebis kvlevis

fondis direqtorma kaxa gogolaSvilma globalizaciisa da evropuli

integraciis sakiTxi ganixila. misi TqmiT, evrokavSiri saerTaSoriso

gaerTianebaa da mis gafarToebis process specifikuri niSnebi axasiaTebs:

evrokavSirSi Tavisi nebiT gawevrianebisaken uamravi qveyana iswrafvis;

evrokavSiris gafarToebas ar axasiaTebs Zalauflebis koncentracia erTi

centris garSemo; evrokavSiri viTardeba religiuri da eTnikuri kulturuli

mravalferovnebis SenarCunebis principis dacviT.

seminaris dasasruls sagareo urTierTobaTa komitetis Tavmjdomarem

konstantine gabaSvilma saintereso moxsenebebisaTvis stumrebs madloba

gadauxada da aRniSna, rom msgavsi seminarebi regularulad gaimarTeba.

14 14 14 dekembers dekembers parlamentis ganaTlebis, mecnierebis, kulturisa da

sportis komitetis sxdomaze, romelsac komitetis Tavmjdomare nodar

grigalaSvili uZRveboda, ganixiles kanonproeqti `erovnuli kinematografiis

saxelmwifo mxardaWeris Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da

damatebebis Setanis Taobaze~. sxdomas eswrebodnen komitetis wevrebi,

ganaTlebis, mecnierebisa da kulturis, ZeglTa dacvisa da sportis

saministros warmomadgenlebi.

erovnul kinocentrs uxelmZRvanelebs direqtori, romelsac Tanamdebobaze

3 wliT daniSnavs saqarTvelos kulturis, ZeglTa dacvisa da sportis

ministri. kinos saxelmwifo dafinansebis ganawilebis wesi da pirobebi am

kanonis da sxva normatiuli aqtebis safuZvelze Seqmnili sakonkurso

debulebis mixedviT ganisazRvreba. debulebas erovnuli kinocentri SeimuSavebs

da kulturis, ZeglTa dacvisa da sportis ministri daamtkicebs.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

64


T v i d a n T v e m d e

komitetis Tavmjdomaris nodar grigalaSvilis azriT, moqmedi kanoni

`SemoqmedebiTi kavSirebis Sesaxeb~ arasrulyofilia da masSi Zireuli

cvlilebebis Setanaa saWiro. misive azriT, es kanoni SesaZlebelia gauqmdes

kidec. amitom komitetis Tavmjdomarem giorgi gabaSvils am sakiTxze

axali kanonproeqtis SemuSaveba SesTavaza.

sxdomaze deputatebma III mosmeniT imsjeles kanonproeqtze `umaRlesi

ganaTlebis Sesaxeb~ da mxari dauWires parlamentis plenarul sxdomaze

mis ganxilvas.

15 15 dekembers

dekembers dekembers gaimarTa iuridiul sakiTxTa komitetis sxdoma, romelsac

amave komitetis Tavmjdomare levan beJaSvili uZRveboda. komitetis

sxdomaze ZiriTadad im kanonproeqtebze imsjeles, romelTa ganxilvac,

savaraudod, parlamentis riggareSe sesiaze igegmeba.

iusticiis ministris moadgilem besarion lolaZem I mosmeniT gansaxilvelad

warmoadgina kanonproeqti `saqarTvelos mTavrobis struqturis, uflebamosilebisa

da saqmianobis wesis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebis

Setanis Taobaze~ romelsac komitetis wevrebma mxari dauWires.

Sinagan saqmeTa saministros warmomadgenelma ekaterine gaCeCilaZem komitetis

wevrebs gaacno kanonproeqti `policiis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi

cvlilebebis Setanis Taobaze~, romelic policiis TanamSromlis daRupvis

an dazianebis SemTxvevaSi misi ojaxisaTvis gasacemi kompensaciis gansazRvras

isaxavs miznad. komitetis wevrebma, kanonproeqtTan dakavSirebiT, mTavrobisagan

finansuri gaTvlebis wardgena moiTxoves. maT ganixiles kanonproeqtTa is

paketic, romelic axal sagadasaxado kodeqss ukavSirdeba. kanonproeqtebi

finansTa ministris moadgilem zurab anTeliZem warmoadgina. cvlilebebi

da damatebebi Seva: `administraciul samarTaldarRvevaTa da `sisxlis

samarTlis~ kodeqsebSi, kanonebSi:~ momxmarebelTan fuladi angariSsworebis

ganxorcielebisas sakontrolo-salaro aparatebis gamoyenebis Sesaxeb~:~,

`sabaJo tarifisa da gadasaxadis Sesaxeb~ da a. S.

komitetis wevrebi kategoriulad ar daeTanxmnen normatiuli aqtebis

Sesaxeb kanonSi Sesatan cvlilebas, romlis mixedviT sagadasaxado kodeqsSi

Sesatani cvlilebebisa da damatebebis kanonproeqti sayovelTao-sajaro

ganxilvisaTvis unda gamoqveyndes da parlamentSi misi ganxilva mxolod

gamoqveynebidan erTi Tvis Semdeg unda daiwyos. maTi azriT, es sakanonmdeblo

procesis Semaferxebeli normaa.

komitetis sxdomaze moismines lobistis lali xaritonaSvilis informacia

sacxovrebeli sadgomiT sargeblobisas warmoSobil urTierTobebTan dakavSirebiT.

lali xaritonaSvili mesakuTrea da misi infoormaciac ZiriTadad mesakuTreTa

mxardaWeras isaxavda miznad. deputatTa jgufma, romelsac nikoloz

gvaramia xelmZRvanelobs da romelsac `sacxovrebeli sadgomiT

sargeblobisas warmoSobili urTierTobebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi

cvlilebebisa da damatebebis Setanis Sesaxeb~ kanonproeqtis momzadeba

evaleboda, proeqtis samuSao varianti warmoadgina. mas komitetis parlamentis

uaxloes biuros warudgens, raTa ganxilvis procedurebi daiwyos.

komiteti kanonproeqtis miRebas sagazafxulo sesiaze gegmavs.

15 15 dekembers

dekembers dekembers saqarTvelos parlamentis dargobrivi ekonomikisa da

ekonomikuri politikis komitetma II mosmeniT ganixila saqarTvelos prezidentis

iniciativiT warmodgenili kanonproeqti `aRmzrdelobiT-saganmanaTleblo

saqmianobis licenziis Sesaxeb~, romelic parlamentma I mosmeniT ukve

miiRo. mosmenisaTvis kanonproeqtis garkveuli normebi da formulirebebi

daixvewa da terminebi axali redaqciiT Camoyalibda. I mosmeniT ganixiles

saqarTvelos mTavrobis mier warmodgenili kanonproeqti `saxelmwifo Sesyidvebis

Sesaxeb~.

dargobrivi ekonomikisa da ekonomikuri politikis komitetis Tavmjdomaris

nikoloz lekiSvilis gancxadebiT, saqarTveloSi saxelmwifo Sesyidvebis

erTiani sistemis formirebis procesma aCvena, rom moqmedi sakanonmdeblo

baza Zireulad Sesacvlelia. aucilebelia Sesyidvis proceduris gamartiveba

da dadgenili procedurebis saerTaSoriso normebTan harmonizacia.

kanonproeqtis Tanaxmad Sesyidvis procedura gamartivebuli da gamWvirvale

xdeba. Semsyidvel organizaciebs meti Tavisufleba eniWebaT, rac sabiujeto

saxsrebis racionalurad xarjvis sawindari gaxdeba.

dargobrivi ekonomikisa da ekonomikuri politikis komitetma ganixila,

agreTve, parlamentis agrarul sakiTxTa komitetis mier warmodgenili

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

65

k o m i t e t e b S i


k o m i t e t e b S i

T v i d a n T v e m d e

proeqti `fizikuri pirebisa da kerZo samarTlis iuridiuli pirebis

sargeblobaSi arsebuli arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis kerZo

sakuTrebad gamocxadebis Taobaze~ saqarTvelos kanonSi damatebis Setanis

Sesaxeb~. es damateba aWaris avtonomiur respublikaSi, aRniSnuli kanoniT

dadgenili wesiT, garkveuli sazRauris gadaxdisa da Sesabamii procedurebis

gavlis Semdeg, fizikuri pirebisa da kerZo samarTlis iuridiuli

pirebisaTvis dadgenili wesiT maT sargeblobaSi arsebuli arasasoflosameurneo

daniSnulebis miwis kerZo sakuTrebaSi gadacemas iTvaliswinebs.

15 15 dekembers

dekembers dekembers sagareo urTierTobaTa da evropasTan integraciis

komitetebis erTobliv sxdomaze finansTa ministrma zurab noRaidelma

deputatebs `saqarTvelos 2005 wlis saxelmwifo biujetis Sesaxeb~ proeqti

warudgina. misi TqmiT, kanonproeqtis Tanaxmad, saqarTvelos 2005 wlis

saxelmwifo biujeti Semosavlebis nawilSi _ 1.9 mlrd. laris odenobiT

ganisazRvra, xolo xarjviT nawilSi _ 272 mlrd lariT. saxelmwifo

sagareo valis zRvruli saprognozo maCvenebeli 4.2 mlrd. laria, xolo

ucxoeTidan miRebuli dafinansebis wyaroebiT da grantebiT ganxorcielebuli

sxva investiciuri proeqtebis moculoba 89 mln. lars Seadgens. axali

biujetis prioritetebia Tavdacvisunarianoba da marTlwesrigis ganmtkiceba,

siRaribis daZleva da sabiujeto davalianebis gastumreba.

Tavdacvis saministros warmomadgenlis gancxadebiT, mniSvnelovnad izrdeba

Tavdacvis saministros biujeti da igi 126 mln. lars miaRwevs, rac wina

biujetTan SedarebiT momatebulia 36 mln. lariT. sagareo da evrointegraciis

komitetebis Tavmjdomareebis konstantine gabaSvilisa da daviT baqraZis

gancxadebiT, komitetis wevrebi 2005 wlis biujetis proeqts mTlianobaSi

mxars uWeren.

meore sakiTxad sagareo saqmeTa ministris moadgilem kaxa sixaruliZem

komitetebis wevrebs CineTis saxalxo respublikaSi saqarTvelos sagangebo

da sruluflebian elCad mixeil uklebas kandidatura warudgina. 2001-2004

wlebSi mixeil ukleba saqarTvelos sagareo saqmeTa saministroSi sagangebo

davalebaTa elCad muSaobda, 2004 wlidan sagareo saqmeTa ministris

moadgilea. mixeil uklebas 1993 wels sagangebo da sruluflebiani elCis

diplomatiuri rangi mravali damsaxurebisaTvis mieniWa. sxdomaze mis

kandidaturas kenWi uyares da erTxmad dauWires mxari.

sxdomaze deputatebma mizanSewonilad miiCnies `saqarTvelos Tavdacvis

saministrosa da TurqeTis respublikis generalur Stabs Soris logistikis

sferoSi gansaxorcielebeli RonisZiebebis Sesaxeb~ oqmis parlamentis mier

ratificireba. iTqva, rom samxedro daxmareba saqarTvelosa da TurqeTs

Soris samxedro sferoSi TanamSromlobis gaRrmavebas da saqarTvelos

SeiaraRebuli Zalebis brZolisunarianobis amaRlebas Seuwyobs xels.

15 15 dekembers dekembers gaimarTa saproceduro sakiTxTa da wesebis komitetis

sxdoma, romelsac komitetis Tavmjdomare xaTuna gogoriSvili uZRveboda.

komitetis sxdomaze dRis wesrigiT gaTvaliswinebuli sami sakiTxi ganixiles.

fraqcia `maJoritarebis~ sakanonmdeblo iniciativis wesiT warmodgenili

kanonproeqti `saqarTvelos parlamentis reglamentSi cvlilebebisa da

damatebebis Setanis Sesaxeb~ komitetis wevrebs fraqciis Tavmjdomaris

moadgilem nugzar SoSiaSvilma gaacno. sakanonmdeblo iniciativis avtorTa

azriT, parlamentis reglamentiT irRveva deputatebis ufleba. survilis

mixedviT ama Tu im fraqciaSi gaerTiandnen da es ufro metad exebaT

maJoritarebs. arasworia, rodesac maJoritar deputats, romeli partiis

wevric unda iyos igi, reglamenti, faqtobrivad, ukrZalavs maJoritarTa

fraqciaSi gawevrebas. xangrZlivi msjelobis Semdeg komitetis wevrTa

umravlesobam gaiziara mosazreba, romlis Tanaxmadac reglamentSi cvlilebis

Setana aucilebelia. formulirebazec SeTanxmdnen, romlis mixedviT, erTi

partiuli siiT arCeuli erTi partiis wevrebs mxolod erTi fraqciis

Seqmna SeuZliaT. es niSnavs, rom maJoritarebi TavianT arCevanSi Tavisuflebi

iqnebian.

kanonproeqts memarjvene opoziciis warmomadgenlebma mxari ar dauWires.

komitetis wevrebma III mosmeniT ganixiles da mxari dauWires iuridiul

sakiTxTa komitetis mier sakanonmdeblo iniciativis wesiT warmodgenil

kanonproeqts: `saqarTvelos parlamentis reglamentSi damatebebis Setanis

Sesaxeb~, kanonproeqti `aWaris avtonomiuri respublikis statusis Sesaxeb~

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

66


T v i d a n T v e m d e

konstituciuri kanonisa da `sakonstitucio sasamarTlos Sesaxeb~ organul

kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Sesaxeb~ kanonproeqtisagan

gamomdinareobs da iTvaliswinebs parlamentis uflebas, dadgenilebis safuZvelze,

Seitanos konstituciuri wardgineba aWaris avtonomiuri respublikis

umaRlesi sabWos aqtebis saqarTvelos konstituciasTan, `aWaris avtonomiuri

respublikis statusis Sesaxeb~ konstituciur kanonTan, konstituciur

SeTanxmebasTan, saerTaSoriso xelSekrulebebTan, SeTanxmebebsa da saqarTvelos

kanonTan Sesabamisobis Sesaxeb. kanonproeqts mxari memarjvene opoziciis

warmomadgenelma ar dauWira, deputatma mamuka kacitaZem ganacxada, rom

maT aWaris avtonomiuri respublikis statusze gansxvavebuli xedva aqvT.

sxdomaze imsjeles, agreTve, parlamentis komitetebSi fraqciaTa

proporciuli warmomadgenlobis axali kvotebis gansazRvris Taobaze.

15 15 dekembers dekembers finansTa ministrma zurab noRaidelma garemos dacvisa

da bynebrivi resursebis komitetis wevrebs sxdomaze `saqarTvelos 2005

wlis saxelmwifo biujetis~ proeqti warudgina. misi TqmiT, axali biujetis

proeqti Sedegebze orientirebuli, dagegmil da Sesrulebul samuSaoebze

gaTvlili dokumentia.

garemos dacvisa da bunebrivi resursebis ministris Tamar lebaniZis

gancxadebiT, saministros dafinanseba 2005 wlisaTvis 34.058.1 lariT ganisazRvra.

maT Soris sabiujeto saxsrebi 15.310 aTasi laria, kreditebi da grantebi

_ 18.690 aTasi lari. daculi teritoriebisa da hidrometeorologiis

departamentebis sabiujeto dafinanseba wina welTan SedarebiT mniSvnelovnad

gazrdilia.

garemosdacvisa da bunebrivi resursebis komitetis wevrebma biujetis

ZiriTad nawils mxari dauWires.

15 15 dekembers dekembers regionuli politikis, TviTmmarTvelobisa da maRalmTiani

regionebis komitetis sxdomaze I mosmeniT ganixiles kanonproeqti `adgilobrivi

TviTmmarTveli erTeulis qonebis Sesaxeb~, romelic komitetis Tavmjdomaris

moadgilem ivane xuxunaiSvilma warmoadgina. ganxilvaSi ekonomikis saministrosa

da prezidentis administraciis warmomadgenlebi iRebdnen monawileobas.

deputatebs proeqtis muxlobrivi ganxilvis procesSi arsebiTi xasiaTis

SeniSvnebi ar gamouTqvamT da komitetmac parlamentis plenarul sxdomaze

mis II mosmeniT gatanas mxari dauWira.

ganixiles aWaris avtonomiuri respublikis umaRlesi sabWos mier

sakanonmdeblo iniciativis wesiT warmodgenili kanonproeqti `saxelmwifo

qonebis privatizaciis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi damatebebisa da

cvlilebebis Setanis Taobaze~. avtonomiuri respublikis umaRlesi sabWos

safinanso-sabiujeto da ekonomikur sakiTxTa komitetis Tavmjdomarem

merab qiZiniZem warmodgenili cvlilebebis aucileblobaze isaubra da

dasZina, rom sakuTrebis gamijvnis procesis drouli dasruleba avtonomiuri

respublikis mTavrobas

xels Seuwyobs, mis

daqvemdebarebaSi arsebuli

qoneba efeqturad

marTos gankargvos

da sabiujeto Semosavlebis

nawilSi damatebiTi

rezervebi amoqmedos.

komitetis Tavmjdomaris

edvard surmaniZis

TqmiT, warmodgenili

cvlileba avtonomiuri

respublikis

konstituciasTan SesabamisobaSia

mosayvani

da, sanam es ar ganxorcieldeba,

komiteti

daskvnas ver gaakeTebs.

komitetis wevrebi mis

mosazrebas

daeTanxmnen.

erTxmad

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

67

k o m i t e t e b S i


p r e s k o n f e r e n c i a

T v i d a n T v e m d e

8 8 noembers noembers parlamentis wevrebma zviad ZiZigurma da koba daviTaSvilma

gamarTes preskonferencia Temaze: axali politikuri partiis wesdebis prezentacia.

preskonferenciis organizatorebma ganacxades, rom isini qmnian konservatiul,

opoziciur da saqrTvelos mosaxleobis interesebze orientirebul partias,

romelsac umaRles sakanonmdeblo organoSi amave saxelwodebis fraqcia eyoleba.

partiuli Tanamdebobebi, maT Soris Tavmjdomarisac, arCeviTi iqneba. konservatorebi

TavianT saqmianobaSi sruliad saqarTvelos mosaxleobis Cabmas gegmaven. koba

daviTaSvilma aRniSna, rom maT partiaSi yvelas miecema saSualeba sakuTari

SesaZleblobebis realizebisa.

axali partiis damfuZneblebi gazafxulamde, yrilobis mowvevamde, adgilobriv

organizaciebs Camoayalibeben. yrilobaze gaxdeba cnobili partiis Tavmjdomaris

vinaobac.

10 10 noembers

noembers noembers parlamentis wevrebma koba daviTaSvilma, zviad ZiZigurma da

giga bukiam gamarTes brifingi, romelzec Jurnalistebs generaluri prokurorisadmi

mimarTva gaacnes.

mimarTvaSi naTqvamia, rom 1992-1993 wlebSi gaufasurda saxelmwifo-komerciul

bankebSi ricxuli saqarTvelos mosaxleobis anabrebi. xolo Semdgom moxda

zemoaRniSnuli sabanko dawesebulebebis privatizacia-miTviseba. `saxelmwifo valis

Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis Sesabamisad, aRniSnuli anabrebi Sida saxelmwifoebriv

valad iqna aRiarebuli. prezidentis brZanebulebiT dadginda indeqsaciis

normebi, romlis mixedviTac mosaxleobas saxelmwifo biujetidan mizeruli

Tanxebi unda mieces. aqedan gamomdinare, deputatebi generalur prokurors

TxovniT mimarTaven, raTa man zemoaRniSnulis Sesaxeb saqmis masalebi moikvlios

da, saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 182-e muxlis safuZvelze, aRZras

sisxlis samarTlis saqme, dasvas Sesabamis pirTa pasuxismgeblobis sakiTxi.

rogorc koba daviTaSvilma aRniSna, prezidentis sakanonmdeblo iniciativis

wesiT warmodgenili kanonproeqtiT `aradeklarirebuli sagadasaxado valdebulebebisa

da qonebis legalizaciis Sesaxeb~ korumpirebul Cinovnikebs xalxisagan miTvisebuli

qoneba ukanondebaT. es ki im xelSekrulebas ewinaaRmdegeba, romelic mixeil

saakaSvilma 2004 wlis arCevnebis win saqarTvelos mosaxleobasTan gaaforma.

aRniSnuli xelSekruleba mravaljer daibeWda gazeTSi `saakaSvili _ saqarTvelos

momavlisaTvis~. xelSekrulebis me-5 punqtSi naTqvamia, rom saparlamento

arCevnebSi nacionaluri moZraobis gamarjvebis SemTxvevaSi, `parlamenti miiRebs

kanons `dausabuTebeli qonebis CamorTmevis Sesaxeb~ da xalxs daubrundeba

ukanonod privatizebuli msxvili da strategiuli obieqtebi.

11 11 noembers parlamentis wevrebis mier gamarTul preskonferenciaze ganaTlebis,

mecnierebis, kulturisa da sportis komitetis Tavmjdomarem nodar grigalaSvilma

ganacxada, rom umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb kanonproeqtTan dakavSirebiT

ganaTlebis saministrosTan miRweulia SeTanxmeba da proeqtSi mniSvnelovani

principuli cvlilebebi Sevida. kanonproeqtis Sejerebuli variantis mixedviT,

universitets da sxva umaRles saswavleblebs sruli avtonomia mieniWebaT.

kanonproeqtis Sejerebuli variantis Sesaxeb dadebiTi azri gamoTqves

deputatebma koba daviTaSvilma, daviT zurabiSvilma, vasil maRlaferiZem da

zviad ZiZigurma.

kanonproeqtis saboloo variantis SemuSavebaSi, saparlamento komitetis

wevrebTan erTad, eqspertebi, akademiuri wreebis warmomadgenlebi monawileobdnen,

kanonproeqtma eqspertiza gaiara iuneskosa da evrosabWoSi.

preskonferenciaze iTqva, rom deputatebs safuZvliani SeniSvnebi aqvT

`zogadi ganaTlebis~ kanonproeqtis mimarTac. isini imedovneben, rom ganaTlebisa

da mecnierebis saministro parlamentTan am kanonproeqtzec iseve konstruqciulad

imuSavebs, rogorc es `umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb~ kanonproeqtTan dakavSirebiT

moxda.

12 12 noembers

noembers noembers energetikis seqtorSi arsebul darRvevaTa Semswavleli

droebiTi sagamoZiebo saparlamento komisiis Tamjdomarem gia nacvliSvilma

preskonferencia gamarTa, romelic, misive TqmiT, saaqcio sazogadoeba `Telasis~

mier monaTesave kompaniebTan saqarTvelos sazianod dadebuli xelSekrulebebis

sakiTxs mieZRvna.

rogorc preskonferenciaze aRiniSna, 2003 wlis 15 oqtombris xelSekrulebis

safuZvelze, saaqcio sazogadoeba `Telass~ ruseTis kompania `inter rao ees~isgan

TveSi 5 aTasi kvt.saaTi eleqtroenergia unda mieRo. erTi kv.saaTis

Rirebuleba 0.0245 aSS dolars Seadgenda. aRniSnuli xelSekrulebis moqmedebis

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

68


T v i d a n T v e m d e

vada 2004 wlis 31 dekembris 24 saaTamde iyo. miuxedavad amisa, 2004 wlis 1

oqtombers Telasis generalurma direqtorma dangiras mikolaiunasma xelSekrulebebis

pirobebi daarRvia da ~inter rao ees~-Tan damatebiT SeTanxmebas moawera

xeli, riTac eleqtroenergiis Sesasyidi fasi gaizarda da kvt.saaTi 0.026 aSS

dolari gaxda.

deputatis gancxadebiT, moxda korufciuli garigeba, riTac, faqtobrivad,

Seilaxa qarTuli mxaris interesebi. komisiis Tavmjdomare sasamarTloSi

sarCelis Setanas apirebs, prokuraturaSi ki ukve wardgenilia aRniSnul

sakiTxTan dakavSirebuli masalebi.

rogorc preskonferenciaze aRiniSna, analogiur faqts erTxel ukve hqonda

adgili somxeTidan eleqtroenergiis importirebisas.

25 25 noembers noembers saqarTvelos parlamentis evropasTan integraciis komitetis

Tavmjdomarem daviT baqraZem da saqarTvelo-evrokavSiris saparlamento

TanamSromlobis komitetis delegaciis wevrebma parlamentSi JurnalistebisaTvis

preskonferencia gamarTes.

komitetis TanaTavmjdomarem merien isler beguinma aRniSna, rom saqarTveloevrokavSiris

saparlamento TanamSromlobis komitetis meeqvse Sexvedra metad

nayofieri gamodga. amjerad, saqarTvelos mxaresTan erTad, SexvedraSi monawileobdnen

evrokavSiris gafarToebis Sedegad miRebuli axali wevri qveynebis warmomadgenlebic,

delegacia vizitis farglebSi, aWaris avtonomiur respublikasa da cxinvalis

regions ewvia. merien isler beguinis azriT, saqarTvelos xelisuflebas bevri

problema aqvs gadasaWreli, maT Soris, umTavresia konfliqturi kerebis

mSvidobiani gziT mowesrigeba da mosaxleobis socialur-ekonomikuri keTildReobis

uzrunvelyofa. swored amitom evrokavSiri gaagrZelebs daxmarebis proeqtebs im

sferoebSi, romelSic saqarTvelos xelSewyoba sWirdeba. rac Seexeba konfliqtebis

mogvarebas, evrokavSiri ruseTis federaciasTan erTad samits gegmavs.

preskonferenciis dasasruls daviT baqraZem da evrokavSiris warmomadgenelma

upasuxes JurnalistTa SekiTxvebs.

14 14 dekembers dekembers parlamentarma kaxa kukavam sagangebo preskonferencia gamarTa,

romelzec bolo dros saqarTvelos sapatriarqos irgvliv atexil aJiotaJze

isaubra. misi TqmiT, protestis is forma, romelsac sapatriarqos winaaRmdeg

zogierTi politikuri gaerTianeba Tu organizacia iyenebs, umarTebuloa.

SesaZloa, sapatriarqos winaaRmdeg gamoTqmuli braldebebi safuZvels moklebuli

ar aris, magram maTi gadawyveta mxolod samarTlebrivi formiT unda moxdes.

kaxa kukavas azriT, amazrzenia brZolis is meTodi, romliTac Tavisuflebis

instituti da arasamTavrobo organizacia `kmara~ sapatriarqos upirispirdeba,

miT ufro maSin, roca es politikuri organizaciebi dRevandel xelisuflebasTan

asocirdeba.

parlamentis wevrma, konservatiuli partiis saxeliT daafiqsira, rom

marTlmadidebluri religia unda darCes sajaro samarTlis iuridiul pirad,

rac eklesiasa da saxelmwifos Soris arsebuli konstituciuri SeTanxmebidanac

gamomdinareobs. amasTan dRes saqarTveloSi moqmedi yvela religiuri mimdinareoba

unda daregistrirdes rogorc kerZo samarTlis iuridiuli piri.

_ `es is sakiTxia, romelSic poziciac da opoziciac erTiani unda iyos,

da imedia, parlamentis opozicias aRniSnul sakiTxze alternatiuli kanonproeqtis

SemuSaveba ar mouwevs~, aRniSna kaxa kukavam.

15 15 dekembers

dekembers, dekembers `umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb~ kanonproeqtis plenarul

sxdomaze III mosmeniT ganxilvis win, ganaTlebis, mecnierebis, kulturisa da

sportis komitetis Tavmjdomarem nodar grigalaSvilma, amave komitetis Tavmjdomaris

moadgilem daviT zurabiSvilma da komitetis wevrma vasil maRlaferiZem

erToblivi preskonferencia gamarTes.

nodar grigalaSvilma Jurnalistebs ganumarta, rom am proeqtis irgvliv

atexili aJiotaJi mxolod demagogiaa. komitetis wevrebma ganaTlebis da

mecnierebis saministrosTan erTad masSi 300-ze meti SeniSvna Seitanes. parlamentarTa

TqmiT, umaRles saswavlebelSi abiturientTa miRebis axali sistema korufcias

srulad gamoricxavs da `fulis uSromlad keTebis wesi~ veRar imuSavebs.

umaRles saswavleblebs sruli avtonomia mieniWebaT, dafinanseba bevrad moimatebs,

xolo pedagog-maswavlebelTa xelfasi swavlebis xarisxze iqneba damokidebuli.

am proeqtis damtkicebisa da amoqmedebis Semdeg qarTuli saganmanaTleblo

sistema evropis saganmanaTleblo sistemis nawili gaxdeba, xolo licenziis

mqone umaRles saswavlebelTa kursdamTavrebulebis diplomebi, swavlis gagrZelebisa

Tu muSaobis dawyebis TvalsazrisiT, nebismier qveyanaSi iqneba aRiarebuli.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

69

p r e s k o n f e r e n c i a


s x v a d a s x v a

T v i d a n T v e m d e

10 10 noembers noembers saqarTvelos parlamentis teritoriuli mTlianobis aRdgenis

sakiTxTa droebiTma komisiam 2005 wlis saxelmwifo biujetis proeqtSi

saqarTvelos veteranTa saqmeebis departamentis dafinansebis sakiTxi ganixila.

departamentis Tavmjdomaris moadgilis giorgi baramiZis gancxadebiT,

imis gamo, rom ramdenime Tvis winaT veteranTa saqmeebis departamenti

Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros saqveuwyebo

dawesebuleba gaxda, misi saqmianoba garkveulwilad SeizRuda. veteranTa

saqmeebis departamentis xelmZRvaneloba uwyebisaTvis, romelic saxelmwifo

departamentad 1997 wels Camoyalibda, damoukidebeli statusis dabrunebasa

da 2005 wlis saxelmwifo biujetSi 1 mln 300 aTasi laris gamoyofasa

iTxovs.

parlamentis janmrTelobis dacvisa da socialur sakiTxTa komitetis

Tavmjdomarem giorgi wereTelma ganacxada, rom veteranTa saqmeebis

departamentisaTvis damoukidebeli statusis aRdgenis sakiTxi komitetis

sxdomaze unda ganixilon.

22 22 noembers noembers saqarTvelos parlamentSi muSaoba daiwyo saqarTveloevrokavSiris

saparlamento TanamSromlobis komitetis meeqvse sxdomam,

romelmac or dRes gastana. evrokomisiis delegacias xelmZRvanelobda

Torben holce, TanaTavmjdomareebi iyvnen: saqarTvelos parlamentis evropasTan

integraciis komitetis Tavmjdomare daviT baqraZe da merien isler

beguini safrangeTidan.

sxdomas, sapatio stumris statusiT daeswro saqarTvelos parlamentis

Tavmjdomare nino burjanaZe, romelmac damswre sazogadoebas sityviT

mimarTa.

`gamovxatavT Cveni xalxis nebas, viyoT evropuli ojaxis srulfasovani

wevri. SegaxsenebT, swored parlamentis Senobis win saqarTvelos mosaxleoba

erTi wlis winaT icavda Tavis Tavisufal arCevans, evropul faseulobebs,

adamianis uflebebs, raTa ecxovraT Rirseul, Tavisufal da demokratiul

saqarTveloSi~, - ganacxada nino burjanaZem. man xazgasmiT aRniSna, rom

evrokavSiris wevroba Cveni qveynis erT-erTi strategiuli prioritetia da

imedi gamoTqva, rom uaxloes momavalSi am mowvevis parlamenti garkveul

valdebulebebs Seasrulebs da am saerTaSoriso gaerTianebis asocirebul

wevrad gaxdomas daimsaxurebs.

nino burjanaZem isaubra Cveni kanonmdeblobis evropulTan harmonizaciis

kuTxiT sakanonmdeblo organos mier gaweul seriozul samuSaoze da

korufciis winaaRmdeg farTomasStabian brZolaze. man evroparlamentis

delegaciis wevrebs didi madloba gadauxada mxardaWerisaTvis, rasac

evrokavSiri saqarTvelos mimarT gamoxatavda kritikul periodebSi da

isurva, kvlavac gagrZeldes Tanadgoma, radgan axalgazrda xelisuflebas

demokratiuli idealebis ganxorcielebis gzaze swored saerTaSoriso

Tanamegobrobis daxmareba sWirdeba.

nino burjanaZem saparlamento TanamSromlobis komitetis wevrebs madloba

gadauxada im `gulSematkivruli~ rezoluciisTvis, romelic am saerTaSoriso

organizaciam sul axlaxan

saqarTvelos

mxardasaWerad miiRo.

parlamentis Tavmjdomare

Seexo aseve

parlamentis muSaobis

efeqturobisa da gam-

Wvirvalobis uzrunvelsayofadsakanonmdeblo

organoSi mimdinare

cvlilebebs,

raSic mniSvnelovania

evrokavSiris daxmarebis

proeqtebis roli.

evroparlamentis delegaciis

wevrebi vizitis

farglebSi Sexvdnen

saqarTvelos prezidents

mixeil saakaSvils,

premier-ministrs

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

70


T v i d a n T v e m d e

zurab Jvanias, daeswrnen `erTiani nacionaluri moZraobis~ partiul

yrilobas, ewvivnen evrokomisiis delegaciis ofiss, moinaxules aWaris

avtonomiuri respublikisa da cxinvalis regioni, gamarTes preskonferencia.

25 25 25 noembers

noembers noembers parlamentSi muSaoba daasrula saqarTveloSi demokratiuli

stabilurobis ganmtkicebis evrokomisiisa da evrosabWos erTiani programis

eqspertTa jgufis ordRianma seminarma, romelic adgilobrivi biujetebis

Sesaxeb kanonproeqtis ganxilvas mieZRvna. proeqtis warmomdgeni da avtoria

finansTa saministro. samuSao SexvedraSi monawileobdnen: parlamentis

regionuli politikis, TviTmmarTvelobisa da maRalmTiani regionebis

komiteti, saqarTvelos prezidentis administracia, iusticiis saministro,

aWaris finansTa da ekonomikis saministro, Tbilisis saxelmwifo da

teqnikuri universitetebi, axalgazrda ekonomistTa kavSiri, evrosabWo da

evrokomisia, euTo, msoflio banki, Sveicariis ganviTarebis fondi da sxva

oficialuri struqturebi.

Sexvedris pirvel dRes parlamentarma vano xuxunaiSvilma adgilobrivi

biujetis kanonis miRebis aucileblobaze isaubra.

kanonproeqtis Sesaxeb sakuTari xedva didi britaneTis birminghemis

universitetis profesorma kein deivimac daafiqsira da, ZiriTadad, proeqtis

naklovan mxares Seexo.

varSavis universitetis profesoris pavel svianieviCis azriT, misaRebia

proeqtis principi TviTmmarTvelobis organoebis biujetis damoukideblobis

Sesaxeb. man proeqtis irgvliv jer kidev ori wlis winaT gamoTqmuli

SeniSvnebi kvlav daafiqsira.

axalgazrda ekonomistTa kavSiris Tavmjdomaris Tengiz SergelaSvilis

TqmiT, kanonmdeblobaSi mkveTrad unda gaimijnos TviTmmarTvelobisa da

adgilobrivi mmarTvelobis biujetebi.

proeqtis irgvliv diskusia meore dRes gagrZelda. seminaris muSaoba

saqarTvelos prezidentisadmi mimarTvis teqstis SemuSavebiT dasrulda, romelSic

naTqvamia, rom aucilebelia, gaaqtiurdes mmarTvelobiTi sistemisa da teritoriuli

mowyobis saxelmwifo komisiis muSaoba. amisaTvis xuT-Svid kaciani samuSao

jgufebi Seiqmneba, romlebic sferoebis mixedviT rekomendaciebs SeimuSaveben.

seminaris monawileTa azriT, samuSao jgufi unda gaxdes organo,

romelsac TviTmmarTvelobis ganviTarebis politikis strategiul sakiTxebze

drouli gadawyvetilebebis miRebis ufleba eqneba.

26 26 noembers noembers saqarTvelos parlamentis SoTa rusTavelis saxelobis

darbazSi saqarTvelos parlamentis TavmjdomaresTan arsebuli genderuli

Tanasworobis sakiTxebis sakonsultacio sabWos prezentacia Sedga.

prezentacias daeswrnen parlamentis Tavmjdomare nino burjanaZe,

saqarTveloSi gaeros ganviTarebis programis mudmivi warmomadgeneli lans

klarki, SvedeTis saerTaSoriso ganviTarebis saagentos sakoordinacio

ofisis direqtori samxreT kavkasiaSi eriq jonsoni, sakonsultacio sabWos

wevrebi da sapatio stumrebi.

`sabWo aris pirveli saxelmwifo institucionuri meqanizmi, romelic

gaeros ganviTarebis programisa da SvedeTis ganviTarebis saagentos

mxardaWeriT daarsda. masSi gaerTianebuli samTavrobo da arasamTavrobo

struqturebis warmomadgenlebi ganixilaven genderul sakiTxebs da SeimuSaveben

rekomendaciebs, raTa sazogadoebrivi politikis gansazRvrasa da saxelmwifo

doneze gadawyvetilebis miRebaSi mamakacebis Tanasworad monawileoba

qalebmac miiRon~, - ganacxada prezentaciaze nino burjanaZem. parlamentis

Tavmjdomaris TqmiT, sakonsultacio sabWos kari Riaa yvela im donori

da ganmaxorcielebeli organizaciisaTvis, romelic genderuli Tanasworobis

sakiTxebze erToblivi muSaobis survils gamoTqvams.

nino burjanaZis gancxadebiT, sabWo mxars dauWers qalis dawinaurebas

sazogadoebaSi, misi rolis gazrdas saxelmwifos ganviTarebis saqmeSi,

daexmareba CvenSi genderuli Tanasworobis principebis damkvidrebas, xels

Seuwyobs am Temaze momuSave arasamTarobo organizaciebisa da saxelmwifo

struqturebis TanamSromlobas.

gaeros ganviTarebis programis mudmivi warmomadgenlis lans klarkis

TqmiT, proeqti samwliania da erToblivi iniciativis - samxreT kavkasiis

genderisa da regionuli politikis programis farglebSi ganxorcieldeba.

sabWos nino burjanaZe uxelmZRvanelebs. sabWos SemadgenlobaSi Sevlen:

parlamentis Svidi wevri, arasamTavrobo organizaciebidan eqvsi warmomadgeneli

da aRmasrulebeli xelisuflebis oTxi wevri.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

71

s x v a d a s x v a


s x v a d a s x v a

T v i d a n T v e m d e

sabWos ZiriTadi

principebia: politikur,

socialur da ekonomikur

sferoebSi genderuli

mimarTulebis

danergva; genderuli

Tanasworobis uzrunvelyofisa

da saqarTvelos

kanonmdeblobis

evropul standartebTan

harmonizaciis mizniT

kanonmdeblobis daxvewa;

mWidro TanamSromloba

parlamentis komiteteb-

Tan, komisiebsa da parlamentis

sxva subieqtebTan;

Tavisi kompetenciis

farglebSi, genderuli

Tanasworobis

Sesaxeb saerTaSoriso

xelSekrulebebisa da

SeTanxmebebis gaanalizeba da saxelmwifo genderuli politikis Taobaze

SemuSavebuli rekomendaciebis parlamentis TavmjdomarisaTvis wardgena.

sabWos warmatebuli muSaobisaTvis teqnikur daxmarebas SvedeTis

saerTaSoriso ganviTarebis saagento - SIDA da gaeros ganviTarebis programa

UNDP uzrunvelyofs. SvedeTis mTavroba proeqtis gansaxorcieleblad 900

aTas dolarian grants gamoyofs.

6 6 dekembers dekembers erovnuli bankis angariSgebis auditis CatarebisaTvis

damoukidebeli auditoris SerCevis satendero komisiis sxdoma parlamentis

safinanso-sabiujeto komitetis saTaTbiro oTaxSi gaimarTa, sxdomas amave

komisiis Tavmjdomare, parlamentis safinanso-sabiujeto komitetis Tavmjdomare

roman gociriZe uZRveboda.

saqarTvelos erovnuli bankis angariSgebis auditis CatarebisaTvis

damoukidebeli auditoris SerCevis mizniT gamocxadebul tenderSi monawileoben

msoflioSio wamyvani auditoruli kompaniebi: `fraisvoTerhauz kufers~,

`deloiT TuS~, `ernsT end iang~ da `granT TornTon inTerneiSenel~.

7 7 dekembers dekembers kulturis saministros axalgazrdul saqmeTa departamentis

iniciativiT, Tbiliss ukrainis oficialuri delegacia ewvia. delegaciis

SemadgenlobaSi iyvnen: arasamTavrobo organizaciebis - `znaius~ da `poras~

(kmara), ukrainis prezidentobis kandidatis viqtor iuSenkos saarCevno

Stabis wevrebi.

ukrainis delegaciis wevrebs Sexvda parlamentis umravlesobis lideris

moadgile daviT kirkitaZe. man stumrebs `vardebis revoluciis~ gamocdileba

gauziara. isaubres sxva aqtualur sakiTxebzec. rogorc viqtor iuSenkos

saarCevno Stabis erT-erTma xelmZRvanelma vadim kovoliovma aRniSna,

viqtor iuSenkos ukrainis prezidentis arCevnebis mesame turSi gamarjvebis

didi Sansi aqvs, radgan informaciuli blokada, romelic viqtor ianukoviCis

mxardasaWerad xorcieldeboda, ukve garRveulia. amasTanave, ukrainis

mosaxleobis umravlesoba mxars, erTmniSvnelovnad, viqtor iuSenkos uWers.

8 8 dekembers

dekembers dekembers parlamentis wevri koba daviTaSvili, axalgazrda finansistTa

da biznesmenTa asociaciis iniciativiT, sxvadasxva umaRlesi saswavleblis

studentebs Sexvda. studentebma qveyanaSi mimdinare reformebze sakuTari

poziciebi daafiqsires, parlamentarisagan ki politikuri Sefasebebi moismines.

analogiuri Sexvedrebi parlamentSi xSirad imarTeba da studentebi

Tavad irCeven maTTvis sasurvel parlamentars.

koba daviTaSvilis TqmiT, amgvari Sexvedrebi sazogadoebasTan, gansakuTrebiT

mis axalgazrdul nawilTan daaxloebis erT-erTi saukeTeso saSualebaa da

man sistematuri xasiaTi unda miiRos.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

72


saqarTveloSi

saqarTveloSi

TviTmmarTvelobis

TviTmmarTvelobis

TviTmmarTvelobis

axali axali etapi etapi iwyeba

iwyeba

2004 wlis 26 oqtombers saqarTvelos

parlamentma moaxdina adgilobrivi

TviTmmarTvelobis evropuli qartiis

ratificireba.

am umniSvnelovanesi gadawyvetilebiT

saqarTveloSi daiwyo TviTmmarTvelobis

ganviTarebis axali etapi, romelic

gzas gauxsnis kanonmdeblobaTa

axali paketis miRebas, arsebuli

sakanonmdeblo bazis srulyofas, adgilze

politikuri, ekonomikuri, socialuri,

humanitaruli procesebis

gaaqtiurebas, TiToeuli adamianis

uSualo Cabmas saxelmwifo marTvaSi,

pirovnul TviTdamkvidrebas.

saWirod mimaCnia kidev erTxel gavusva

xazi evropuli qartiis ZiriTad

principebs.

adgilobrivi TviTmmarTvelobis instituti

uzrunvelyofs moqalaqeTa uflebas

monawileoba miiRon saxelmwifoebriv

marTvaSi.

adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis

aRWurva realuri xelisuflebiT

uzrunvelyofs efeqtur da

imavdroulad moqalaqeebTan daaxloebul

marTvas.

yvela individi aris pirovneba. pirovneba

terminia da ara ubralod

yoveldRiuri sityva, romelic aRniSnavs

calkeul pirebs, individebs. pirovnebis

saqcieli kanonis Sesrulebaa da ara

interesebisa Tu fsiqologiuri meqanizmebis

TamaSis Sedegi.

adgilobrivi TviTmmarTveloba gulisxmobs

demokratiuli gziT formirebuli

uflebamosili adgilobrivi

organoebis arsebobas da am organoebisTvis

farTo avtonomiis miniWebas.

Cven mtkiced gadavwyviteT axali

gaqaneba mivceT saqarTveloSi adgilobrivi

mmarTvelobisa da TviTmmar-

Tvelobis realur damkvidrebasa da

gaZlierebas im mizniT, rom maT SeZlon

adgilobriv doneze miRebuli gadawyvetilebebis

gadaWra.

miuxedavad calkeuli xarvezebisa,

miCneulia, rom saqarTvelos organuli

kanoni `adgilobrivi TviTmmarTvelobisa

da mmarTvelobis Sesaxeb~ (2001

wlis 2 agvistos mdgomareobiT) sakmaod

kargi dokumentia adgilebze mmarTvelobis

efeqturi organizaciisaTvis,

t r i b u n a

edvard edvard surmaniZe surmaniZe _ regionuli

politikis, TviTmmarTvelobisa

da maRalmTiani regionebis

komiteti

nacionaluri moZraoba - demokratebi

Tumca, aucilebelia misi srulad

amoqmedebis uzrunvelmyofi kanonebis

miReba; pirvel rigSi mxedvelobaSi

maqvs: `saqarTvelos sagadasaxado kodeqsSi~

im cvlilebaTa da damatebaTa

Setana, romlebic uzrunvelyofen adgilobrivi

TviTmmarTvelobis organoebis

finansur siZlieres; saqarTvelos

kanonebSi `saerTo saxelmwifoebrivi

gadasaxadebisagan afxazeTisa da aWaris

avtonomiuri respublikebisa da saqarTvelos

sxva teritoriuli erTeulebis

biujetebSi anaricxebis grZelvadiani

ekonomikuri normativebis Sesaxeb~, `sabiujeto

sistemebis Sesaxeb~; `adgilobrivi

mosakreblebis Sesaxeb~ cvlilebebisa

da damatebebis Setana.

aRniSnul kanonproeqtebze parlamentSi,

upirvelesad Cvens komitetSi,

ukve mimdinareobs aqtiuri muSaoba.

procesSi CarTulia saerTaSoriso

organizaciebi, eqspertebi.

faqtia, rom adgilobrivi TviTmmarTveloba

Zalebs ikrebs, didi gamocdileba

SegvZina adgilobrivi TviTmmarTvelobis

sami arCevnebis momzadebam

da Catarebam; Tumca, kritikosebs ra

gamolevs, maT Soris metad samarTlianebsac,

romelTa gasagonad xazs vusvam,

rom qveynis demokratizaciis es seqtori

umtkivneulod sazRvargareTis

arc erT qveyanaSi ar Catarebula

da mas ganixilaven mudmiv ganaxlebad,

dinamiur procesad.

cxadia, rom sakiTxi martivi ar

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

73


t r i b u n a

aris: qveynis dedaqalaqi vaSingtoni

iqneba es Tu Tbilisi, gamoscems kanonebs,

normatiul aqtebs, magram diskusiebi

da gadawyvetilebebi, romlebic

gavlenas axdenen xalxze, xorcieldeba

adgilobriv doneze. amitom, demokratiuli

sazogadoebis mSeneblobisas

metad mniSvnelovania Sesabamisi balansis

miRweva centrsa da adgilobriv

xelisuflebas Soris. adgilobrivi xelisuflebis

xelmZRvanelebma da

moqalaqeebma pativi unda scen da

gaiTvaliswinon qveynis kanonebi, magram

amasTanave, centralurma xelisuflebam

unda misces adgilobriv xelisufalT

sakmarisi Zalaufleba da Tavisufleba.

amdenad, gasagebi unda iyos sifrTxle

da saTuTi damokidebuleba xelisuflebis

decentralizaciis sakiTxisadmi

(samwuxarod, gvaqvs mware istoriuli

da Tanamedrove gamocdilebebi),

Tumca, mimaCnia, rom mougvarebeli

sakiTxebi ar arseboben (miT

ufro, rom saxelmwifo komisia prezidentis

xelmZRvanelobiT axorcielebs

racionaluri decentralizaciis kurss).

Zalian mniSvnelovania, rom adgilobrivi

da centraluri xelisuflebis

warmomadgenlebma zustad icodnen

TavianTi uflebebisa da movaleobebis

Sesaxeb, exeba es biujets, gadasaxadebs,

adgilobriv Semosavlebs, qonebas, transferts,

ganaTlebas, gzebis SekeTebas

Tu jandacvas. mniSvnelovania, rom am

parametrebis SemuSaveba moxdes gamWvirvaled,

dialogis saSualebiT, romelSic

yvela mxare miiRebs monawileobas.

bunebrivia, rom ara varT dazRveuli

jansaRi konkurenciisagan xelisuflebaTa

doneebs Soris. garduvalia, rom

am SemTxvevaSi sakiTxi wydebodes mxolod

da mxolod civiluri gzebiT

da saSualebebiT rogorc vertikalur,

ise horizontalur veqtorebze.

CvenTvis kargadaa cnobili adgilebze

arsebuli uamravi problema, iseve

rogorc mTlianad qveyanaSi, magram

darwmunebuli varT, rom Cveni TanamSromlobis

axal simaRleze ayvana,

romlis safuZvelia qveynis mosaxleobis

saocari Sromismoyvareoba, ojaxuri

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

74

tradiciebi, Rirsebis grZnoba, gonebaxsniloba,

ganaTlebisa da siaxleebisadmi

dauokebeli survili, yvela siZneles

dagvaZlevinebs.

Cveni komiteti mzadaa adgilobriv

organoebTan partniorobisa da TanamSromlobisaTvis,

amitomac gadavwyviteT

erToblivi saqmianobis kompleqsuri

gegmis SemuSaveba, SemoviReT komitetis

`cxeli telefonebi da faqsi~ raTa

dialogebma eqstremaluri viTarebis

sibrtyidan gadainacvlon yoveldRiur

TanamSromlobaSi, pirad-adamianur

siaxloveSi.

amJamad, SemuSavebuli gegmis mixedviT,

TviTmmarTvelobis yvela rgolSi mimdinareobs

muSaoba, raTa winaswar

Sedgenili kiTxvaris Sesabamisad mivi-

RoT amomwuravi informacia adgilebze

arsebuli problemebis, gadauWreli

sakiTxebis, siaxleebis Sesaxeb, romelic

ganzogaddeba qveynis masStabiT.

gadawyvetili gvaqvs maJoritar deputatebTan

TanamSromloba aviyvanoT

axal simaRleze, daviwyoT komitetis

gasvliTi sxdomebis Catareba, xalxTan

Sexvedrebi da moqalaqeTa miRebebi

adgilebze.

komitetis interesebSia regionTan

dakavSireuli yvela problema,, romelsac

awydebian qveynis prezidenti, parlamentis

Tavmjdomare da wevrebi,

mTavrobis meTauri, mTavrobis wevrebi,

marTvis sxva struqturebi xorcieldebodnen

srulad da amomwuravad.

am mizniT gvaqvs kontaqtebi saprezidento,

samTavrobo da saparlamento

yvela rgolTan.

am amocanaTa gadawyvetis erT-erT

saSualebad miviCnieT komitetis biuletenis

perioduli gamocema, romelic

Tavs mouyris regionebis problemebs,

faqtebs, movlenebs, siaxleebs.

Tumca, biuleteni komitetis ZalebiT

gamoicema da, amdenad, egzemplarTa

raodenoba SezRuduli iqneba. vfiqrobT,

samomavlod karg saqmes vuyriT

safuZvels. gansakuTrebiT mniSvnelovnad

migvaCnia, rom parlamentSi Semova

axali sunTqva adgilebidan.


T v i d a n T v e m d e

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

75


T v i d a n T v e m d e

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

76


vin arian is adamianebi, visac saqarTvelos moqalaqeebma oTxi wliT

Tavisi bed-iRbali Caabares, riTi cxovroben, ra uyvarT da ra aRizianebT...

mcire, saxasiaTo interviuebi axal saxelebTan, ganwyobis Sesaqmnelad,

saaxalwlod!... yovelgvari regaliebis gareSe _ kaxaber kukava da kaxaber

suxiSvili...

kaxaber kukava _ daibada 1976 wlis 12 ivliss,

iuristi, hyavs meuRle

`pativcemulo `pativcemulo kolegebo!

kolegebo!

mogiwodebT mogiwodebT keTilgonierebisaken!~

keTilgonierebisaken!~

_ _ Tqven Tqven Tqven da da parlament

parlamenti...

parlament i...

_ saqarTvelos parlamentSi

`nacionaluri moZraobis~ siiT

movxvdi. CemTvis parlamentaroba

bevr sapasuxismgeblo sakiTxTanaa

dakavSirebuli, pirvel rigSi, is,

rom SemiZlia davexmaro adamianebs

da Cemi qveynis mSeneblobaSi mivi-

Ro monawileoba.

_ _ _ kaxaber kaxaber kaxaber kukava kukava parla- parla- parlaparla- mentarobamde...

mentarobamde...

_ parlamentarobamde dakavebuli

viyavi saadvokato saqmianobiT.

_ _

dRe... dRe...

dRe...

parlamentar

parlamentaris parlamentar is erTi

erTi

_ Cemi samuSao dRe iwyeba

diliT, partiis ofisSi an parlamentSi

misvliT. es aris sxdomebi,

muSaoba kanonproeqtebze,

saparlamento Sexvedrebis organizeba,

TaTbirebze daswreba. es

yvelaferi

mTavrdeba.

saRamos 9-10 saaTze

_ _ _ deputat

deputatis deputat is cxov cxovrebis

cxov rebis

samzareulo,samzareulo, romelic romelic gare- gare- gare-

Se Se TvalisaTvis TvalisaTvis miuwvdome-

miuwvdomemiuwvdome-

lia...

lia...

_ es aris Zalian Sromatevadi

samuSao aTasobiT dokumentTan.

me pasuxismgebeli var im gancxadebebze,

romlebsac mosaxleobisagan

viRebT, vcdilob arc erTi

maTgani upasuxod ar davtovo.

l

axali saxe ebi

`vinc `vinc ara ara hgavs hgavs kaxabersa, kaxabersa, mas mas ver ver ver vityvi vityvi kaxaberad~

kaxaberad~

_ _ damokidebulebebi damokidebulebebi da

da

urTierTobebi... urTierTobebi... Secvala Secvala Tu

Tu

araaraara rame rame Tqvenma Tqvenma Tqvenma deputatodeputatobambam

TqvenSi TqvenSi an an Tqvens Tqvens axax-

loblebSi?

loblebSi?

_ ara! Cemi mxridan araferi

Secvlila da vcdilob Tavi ar

`gamoviWiro~ aseT cvlilebebSi.

sxvebis urTierTobebi ki Cem

mimarT namdvilad Seicvala

uaryofiTad, magaliTad, umravlesobidan

opoziciaSi Cemi gadasvlis

Semdeg zogierTi kolega

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

77


axali saxe ebi

aRar mesalmeba.

_ _ aqvs aqvs Tu Tu ara ara Tqvens

Tqvens

mobilurs mobilurs `Savi `Savi yuTi~ yuTi~ da

da

iyenebTiyenebTiyenebT rad?

rad?

Tu Tu ara ara ara mas mas mas xSixSixSi- _ ara, `Savi yuTi~ ar aqvs,

yvela nomers vupasuxeb.

_ _ _ 2008 2008 weli weli _ _ Tqven Tqveni Tqven

moRvaweobis moRvaweobis Sedegi

Sedegi

_ Cemi moRvaweobis mizania

qveyanaSi Seicvalos sazogadoebrivi

azri da saqarTvelo cotaTi

mainc miuaxlovdes evropul standartebs.

minda, aRniSnul procesebSi

Cemi wvlili Sevitano.

vTvli, rom maqvs amis SesaZlebloba.

_ _ sayvareli sayvareli mwerali,

mwerali,

mxatvar

mxatvari, mxatvar i, kompoz kompozitor

kompoz itor itori? itor i?

_ mwerlebi: grigol robaqiZe,

konstantine gamsaxurdia. mxatvari

- firosmani, kompozitori -

enio morikone.

_ _ _

meli

meli

sayvareli sayvareli kerZi, kerZi, sas- sas- sas- sas- sas-

_ Semwvari kartofili, `jin

toniki~.

_ _ _ sayvareli sayvareli tan tanisamos

tan isamos isamosi, isamos i,

aqsesuar

aqsesuari, aqsesuar

aqsesuari,

i, sunamo...

sunamo...

_ tanisamosi: jinsi, sportuli

Sarvlebi da botasebi. aqsesuarebi

ar miyvars. sunamo _

`kenzo~

_ _ _ sayvareli sayvareli fer fer feri... fer fer i...

_ muqi lurji

_ _

qana... qana...

qana...

sayvareli sayvareli avtoman-

avtoman-

avtoman-

_ `mersedesi~

_ _ Tqven Tqven Tqveni Tqven Tqven i hobi...

hobi...

_ curva

_ _ fraza, fraza, romelsac romelsac xSi- xSi- xSi- xSi- xSi-

rad rad imeorebT...

imeorebT...

`pativcemulo kolegebo!~

_ fraza,fraza, romelic romelic gaRigaRizianebT

ianebT

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

78

l

`mogiwodebT

bisaken!~keTilgoniere-

_ _ avtor avtoritet

avtor itet iteti itet i kaxaber

kaxaber

kaxaber

kukavasaTvis

kukavasaTvis

_ rogorc iuristisaTvis _

koba daviTaSvili

_ _ ras ras ras ver ver apat apatiebT apat apatiebT

iebTadaada- mians?

mians?

_ adamians ver vapatieb komfromistobas;

ar miyvars, roca

adamiani Tavisi sulmdablobis

gamarTlebas maRal materiebze

saubriT cdilobs.

_ _ kaxaber kaxaber kukavas kukavas dade- dadedade- biTi biTi da da uaryofiTi uaryofiTi Tviseba

Tviseba

_ Cems dadebiT Tvisebebze

sxvebma isaubron. xolo uaryofiTi

maklia.

isaa, rom gamocdileba

_ _ Tqven Tqven Tqveni Tqven i cxov cxovrebis cxov cxov rebis didi

didi

Secdoma

Secdoma

_ zomaze metad vende dRevandel

xelisuflebas revoluciis

periodSi.

_ _ bavSvobisdroindeli

bavSvobisdroindeli

bavSvobisdroindeli

ocneba, ocneba, romelic romelic agixdaT

agixdaT

_ aqtiur politikaSi yofna

yovelTvis

kidec.

mindoda da amixda

_ _ gjeraT gjeraT Tu Tu ara ara ara bedis- bedisbedis- wer weris? wer is?

_ ara, ar mjera!

_ _ qveyana, qveyana, qveyana, sadac sadac kaxaber kaxaber

kaxaber

kukavakukava robas.

robas.

isurvebda isurvebda mogzaumogzau-

_ iaponia

_ _ qalis qalis etalon etaloni, etalon i, rogor rogor rogori rogor

unda unda iyos iyos is?

is?

_ momwons Savgvremani, maRali

qalebi, CemTvis qalis etalonia

romi Snaideri.

_ _

do

do

Tqven Tqven Tqveni Tqven Tqven i cxov cxov cxovrebis cxov rebiskrekre- _ adamianma ise unda icxovros,

rom fulsa da Tanamdebobaze

ar gaiyidos!

esaubra Tamar gunia


kaxaber suxiSvili _ daibada 1971 wlis 31 maiss,

ekonomisti, ucolSvilo.

`gaocebad parlamentarebTan megobrul

urTierTobas CavTvli~

_ _ parlamentar

parlamentaris parlamentar

parlamentar is kaxaber

kaxaber

sux suxiSvilis sux iSvilis p ppirveli

p irveli dRe

dRe

umaRlesumaRles ganoSi...

ganoSi...

sakanonmdeblo sakanonmdeblo oror-

_

gancda

udidesi pasuxismgeblobis

_ _ _ parlamentar

parlamentarizmis parlamentar izmisinsinstitut itut itutis itut is mimarT mimarT Tqven Tqveni Tqven idadamokidebulebamokidebulebaparlamentaroparlamentaro- bamde bamde da da da mis mis Semdeg...

Semdeg...

_ sxvaoba Zalian didia da

igi pasuxismgeblobasTanaa dakavSirebuli

_ _ _ parlamentar parlamentar kaxaber

kaxaber

sux suxiSvilis sux suxiSvilis

iSvilis yvelaze yvelaze didi

didi

imedgacrueba imedgacrueba da da gaoceba?

gaoceba?

_ gaocebad parlamentarebTan

megobrul urTierTobas CavTvli

_ _ 2008 2008 wels wels rogor rogor gin- gingin- daT daT Seafason Seafason Seafason Tqven Tqveni Tqven Tqveni

isaqmiasaqmiasaqmianobanoba da da Tavad Tavad rogor rogor SeaSea-

fasebdiT fasebdiT

wels?

wels?

ganvlil ganvlil ganvlil oTx

oTx

_ dadebiTad minda Sevafaso

mec da sxvebmac.

_ _ r rriT

r iT gansxvavdeboda

gansxvavdeboda

kaxaber kaxaber sux suxiSvilis sux iSvilis cxov cxovre- cxov rebisbis

erTi erTi dRe dRe deputat deputat kaka-

xaber xaber xaber

sagan?

sagan?

sux sux suxiSvilis sux suxiSvilis

iSvilis erTi erTi erTi dRidRidRi- _ gansxvaveba TiTqmis ar aris

_ _

Si?

Si?

ras ras afasebT afasebT adamian-

adamian-

_ pirovnulobas da principulobas

_ _ iyenebT iyenebT Tu Tu ara ara ara mobi- mobi- mobi- mobi- mobi-

lur luri lur luri

i yuTs~?

yuTs~?

telefon

telefonis telefon is `Sav

`Sav

_ pirvelad Tqvengan vigeb

mis arsebobas

l

axali saxe ebi

_ _ sayvareli sayvareli sayvareli mwerali,

mwerali,

poet poeti, poet i, w wwign

w wign

ign igni ign i da da leqs leqs leqsi... leqs leqsi...

i...

_ ilia WavWavaZe, `vefxistyaosani~neli~

da `aleqsandre makedo-

_ _ mus musikis mus ikis romel romel Janrs

Janrs

an aniWebT an iWebT u uupiratesobas?

uu

iratesobas?

iratesobas?

_ ganwyobis mixedviT yvelanair

Janrs vusmen.

_ _ sayvareli sayvareli sayvareli filmi, filmi, re-

re-

Jisor Jisori Jisor i da da msax msaxiobi?

msax msaxiobi?

iobi?

_ `naTlimama~, frensis ford

kopola, al paCino da robert

de niro

_ _ qali qali _ _ ideali...

ideali...

_ kargi qalebi momwons

_ _ Tqven Tqveni Tqven i p ppirveli

p irveli s ssiyvaru

s iyvaru

li...

li...

_ ar maxsovs

_ _ `s `siur `s iur iurpriz

iur iz iz izi~.. iz i~.. - - ra

ra

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

79


axali saxe ebi

asociacias asociacias

TqvenSi?

TqvenSi?

iwvevs iwvevs es es s ssityva

s ityva

_ Zalian miyvars siurprizebi.

_ _ bavSvobis bavSvobis auxdeneli

auxdeneli

ocneba...

ocneba...

_ Cemi da ornela mutis

qorwineba.

_ _ yvelaze yvelaze yvelaze bedn bednier bedn ier ieri ier i dRe dRe

dRe

Tqvens Tqvens cxov cxovrebaSi?

cxov cxovrebaSi?

rebaSi?

_ ZmiSvilis dabadeba.

_ _ xarT xarT Tu Tu ara, ara, kr krit kr it itiku- it iku

li li sakuTar

sakuTari sakuTar i Tavis Tavis mimarT?

mimarT?

_ ra Tqma unda.

_ _ sayvareli sayvareli saWmeli...

saWmeli...

_ mwvadi da Semwvari qaTami

mayvalis wvenSi.

_ _ sayvareli sayvareli fer feri? fer fer i?

_ Savi.

_ _ _ Cacmis Cacmis Tqveneuli

Tqveneuli

st st stili... st stili...

ili...

_ klasikuri da sportuli

_ _ kur kurioz kur ioz iozi... ioz i...

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

80

l

_ gavixseneb wina saarCevno

kampanias; saqarTveloSi zurab

sotkilava Camovida.. zugdidSi

daigegma koncerti, magram zugdidis

kulturis saxlSi roiali

ar aRmoCnda. qalbatonma nino

burjanaZem damireka: radac unda

dagvijdes, roiali iSoveo. zugdidis

meriis me-5 sarTulze,

kerZo televiziaSi, aRmovaCineT

kabinetis roiali. quTaisidan CamoviyvaneT

specialisti, davaSlevineT,

zurgze movikideT da

ukve pirvel sarTulze viyaviT

Camosuli, quTaisis Stabis ufrosma,

gogita gegelaSvilma, damireka:

roiali aRar aris saWiro,

sotkilavam

gadaifiqrao.

zugdidSi Camosvla

_ _ _ sayvareli sayvareli fraza?

fraza?

_ miyvarxar, saqarTvelo!

esaubra maia iremaSvili


ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒË ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÐÀÒË ÀÌÄÍÔÉÓ

à à À À À Ã Ã Â Â Ä Ä Í Í É É Ë Ë Ä Ä Á Á À

À

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒË ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÐÀÒË ÀÌÄÍÔÉÓ ßÄÅÒÉÓ ßÄÅÒÉÓ ÁÄãÀÍ ÁÄãÀÍ ÊÀË ÊÀËÀÍà ÊÀË ÀÍà ÀÍÃÀÞÉÓÀÈÅÉÓ

ÀÍÃ ÀÞÉÓÀÈÅÉÓ

Ö×ËÄÁÀÌÏÓÉËÄÁÉÓ Ö×ËÄÁÀÌÏÓÉËÄÁÉÓ ÅÀà ÅÀÃÀÌÃÄ ÅÀà ÀÌÃÄ ÛÄßÚÅÄÔÉÓ ÛÄßÚÅÄÔÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ

ÛÄÓÀáÄÁ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÓ 54-Ä ÌÖáËÉÓ ÌÄ-2 ÐÖÍØÔÉÓ „Ã’ ØÅÄÐÖÍØÔÉÓÀ ÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÒÄÂËÀÌÄÍÔÉÓ ÌÄ -7 ÌÖáËÉÓ ÌÄ -2 ÐÖÍØÔÉÓ „Ô ØÅÄÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ, ÁÄÑÀÍ ÊÀËÀÍÃÀÞÄÓ

ÅÀÃÀÌÃÄ ÛÄÖßÚÃÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ßÄÅÒÉÓ Ö×ËÄÁÀÌÏÓÉËÄÁÀ.

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 26 ÏØÔÏÌÁÄÒÉ.

N 516 – IIÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒË ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÐÀÒË ÀÌÄÍÔÉÓ

à à À À À Ã Ã Â Â Ä Ä Í Í É É Ë Ë Ä Ä Á Á À

À

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒË ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÐÀÒË ÀÌÄÍÔÉÓ ßÄÅÒÉÓ ßÄÅÒÉÓ ÌÀËáÀ ÌÀËáÀÆ ÌÀËáÀ ÌÀËáÀ Æ ÁÄÂÉÀ ÁÄÂÉÀÛÅÉËÉÓÀÈÅÉÓ

ÁÄÂÉÀ ÁÄÂÉÀÛÅÉËÉÓÀÈÅÉÓ

ÛÅÉËÉÓÀÈÅÉÓ

Ö×ËÄÁÀÌÏÓÉËÄÁÉÓ Ö×ËÄÁÀÌÏÓÉËÄÁÉÓ ÅÀà ÅÀÃÀÌÃÄ ÅÀà ÀÌÃÄ ÛÄßÚÅÄÔÉÓ ÛÄßÚÅÄÔÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ

ÛÄÓÀáÄÁ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÓ 54-Ä ÌÖáËÉÓ ÌÄ-2 ÐÖÍØÔÉÓ „Ã’ ØÅÄÐÖÍØÔÉÓÀ ÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÒÄÂËÀÌÄÍÔÉÓ ÌÄ -7 ÌÖáËÉÓ ÌÄ -2 ÐÖÍØÔÉÓ „Ô ØÅÄÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀà ÌÀËáÀÆ ÁÄÂÉÀÛÅÉËÓ

ÅÀÃÀÌÃÄ ÛÄÖßÚÃÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ßÄÅÒÉÓ Ö×ËÄÁÀÌÏÓÉËÄÁÀ.

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 26 ÏØÔÏÌÁÄÒÉ.

N 517 – IIÓ

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

81


p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

82

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒË ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÐÀÒË ÀÌÄÍÔÉÓ

à à à À À À Ã Ã Â Â Ä Ä Í Í É É Ë Ë Ä Ä Á Á À

À

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒË ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÐÀÒË ÐÀÒË ÀÌÄÍÔÉÓ ßÄÅÒÉÓ ßÄÅÒÉÓ ËÄÅÀÍ ËÄÅÀÍ ÌáÄÉÞÉÓÀÈÅÉÓ

ÌáÄÉÞÉÓÀÈÅÉÓ

ÌáÄÉÞÉÓÀÈÅÉÓ

Ö×ËÄÁÀÌÏÓÉËÄÁÉÓ Ö×ËÄÁÀÌÏÓÉËÄÁÉÓ ÅÀà ÅÀÃÀÌÃÄ ÅÀà ÀÌÃÄ ÛÄßÚÅÄÔÉÓ ÛÄßÚÅÄÔÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ

ÛÄÓÀáÄÁ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÓ 54-Ä ÌÖáËÉÓ ÌÄ-2 ÐÖÍØÔÉÓ „Ã’ ØÅÄÐÖÍØÔÉÓÀ ÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÒÄÂËÀÌÄÍÔÉÓ ÌÄ -7 ÌÖáËÉÓ ÌÄ -2 ÐÖÍØÔÉÓ „Ô ØÅÄÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀà ËÄÅÀÍ ÌáÄÉÞÄÓ ÅÀÃÀÌÃÄ

ÛÄÖßÚÃÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ßÄÅÒÉÓ Ö×ËÄÁÀÌÏÓÉËÄÁÀ.

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 26 ÏØÔÏÌÁÄÒÉ.

N 518 – IIÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒË ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÐÀÒË ÀÌÄÍÔÉÓ

à à à À À À Ã Ã Â Â Â Ä Ä Í Í É É Ë Ë Ä Ä Á Á À

À

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒË ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÐÀÒË ÀÌÄÍÔÉÓ ßÄÅÒÉÓ ßÄÅÒÉÓ ÂÉÏÒÂÉ ÂÉÏÒÂÉ áÀÜÉÞÉÓÀÈÅÉÓ

áÀÜÉÞÉÓÀÈÅÉÓ

Ö×ËÄÁÀÌÏÓÉËÄÁÉÓ Ö×ËÄÁÀÌÏÓÉËÄÁÉÓ Ö×ËÄÁÀÌÏÓÉËÄÁÉÓ ÅÀà ÅÀÃÀÌÃÄ ÅÀà ÅÀÃÀÌÃÄ

ÀÌÃÄ ÛÄßÚÅÄÔÉÓ ÛÄßÚÅÄÔÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ

ÛÄÓÀáÄÁ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÓ 54-Ä ÌÖáËÉÓ ÌÄ-2 ÐÖÍØÔÉÓ „Ã’ ØÅÄÐÖÍØÔÉÓÀ ÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÒÄÂËÀÌÄÍÔÉÓ ÌÄ -7 ÌÖáËÉÓ ÌÄ -2 ÐÖÍØÔÉÓ „Ô ØÅÄÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀà ÂÉÏÒÂÉ áÀÜÉÞÄÓ

ÅÀÃÀÌÃÄ ÛÄÖßÚÃÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ßÄÅÒÉÓ Ö×ËÄÁÀÌÏÓÉËÄÁÀ.

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 26 ÏØÔÏÌÁÄÒÉ.

N 519 – IIÓ


ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒË ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÐÀÒË ÀÌÄÍÔÉÓ

à à À À À Ã Ã Â Â Ä Ä Í Í Í É É Ë Ë Ä Ä Á Á À

À

ØÄÈÄÅÀÍ ØÄÈÄÅÀÍ ÁÀÂÀÒÔÉÏÍ ÁÀÂÀÒÔÉÏÍ – – ÌÖáÒÀÍÁÀÔÏÍÉÓ ÌÖáÒÀÍÁÀÔÏÍÉÓ ßÌÉÍà ßÌÉÍÃÀ ßÌÉÍà À ÓÀÚà ÓÀÚÃÀÒÈÀÍ

ÓÀÚÃ ÓÀÚÃ ÀÒÈÀÍ

(ÅÀÔÉÊÀÍÛÉ) (ÅÀÔÉÊÀÍÛÉ) (ÅÀÔÉÊÀÍÛÉ) ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ Ã ÃÃÀ

à À ÓÒ ÓÒ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍ ÓÒ ÖËÖ×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀÃ

ÄËÜÀÃ

ÃÀÍÉÛÅÍÀ ÀÍÉÛÅÍÀ ÀÍÉÛÅÍÀÆÄ ÀÍÉÛÅÍÀ ÆÄ ÈÀÍáÌÏÁÉÓ ÈÀÍáÌÏÁÉÓ ÌÉÝÄÌÉÓ ÌÉÝÄÌÉÓ ÈÀÏÁÀ ÈÀÏÁÀÆÄ ÈÀÏÁÀ ÆÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÓ 73-Ä ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÓ „À¨ ØÅÄÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀà ÈÀÍáÌÏÁÀ

ÌÉÄÝÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÓ ØÄÈÄÅÀÍ ÁÀÂÒÀÔÉÏÍ-ÌÖáÒÀÍÁÀÔÏÍÉÓ ßÌÉÍÃÀ ÓÀÚÃÀÒÈÀÍ (ÅÀÔÉÊÀÍÛÉ) ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÃÀ ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍ ÄËÜÀà ÃÀÍÉÛÅÍÀÆÄ.

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 26 ÏØÔÏÌÁÄÒÉ.

N 520 – IIÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒË ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÐÀÒË ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÓÀ ÓÀÂÆÀÏ ÓÀ ÆÀÏ ÌÏÞÒÀÏÁÉÓ ÌÏÞÒÀÏÁÉÓ ÖÓÀ ÖÓÀ×ÒÈáÏÄÁÉÓ ÖÓÀ ÖÓÀ ×ÒÈáÏÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ ÛÄÓÀáÄÁ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÓ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÓ Ã ÃÃÀáÅÄßÉÓ

à ÀáÅÄßÉÓ ÈÀÏÁÀ ÈÀÏÁÀÆÄ ÈÀÏÁÀ ÆÄ

„ÓÀÂÆÀÏ ÌÏÞÒÀÏÁÉÓ ÖÓÀ×ÒÈáÏÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ” ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÉÓ ÀÙÓÒÖËÄÁÉÓ, ÌÉÓÉ ÌÏØÌÄÃÄÁÉÓ

Ä×ÄØÔÉÀÍÏÁÉÓ ÛÄ×ÀÓÄÁÉÓ, ÓÀÔÒÀÍÓÐÏÒÔÏ Ó×ÄÒÏÛÉ ÀÃÌÉÍÉÓÔÒÀÝÉÖË ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÈÀ ÛÄÓÀáÄÁ Ä×ÄØÔÉÀÍÉ

ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÓ ÛÄØÌÍÉÓÀ ÃÀ ÀÌ Ó×ÄÒÏÛÉ ÌÉÌÃÉÍÀÒÄ ÒÄ×ÏÒÌÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÉÓ ÉÍ×ÏÒÌÉÒÄÁÉÓ

ÌÉÆÍÉÈ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÀáÀËÉ ÉÍÓÔÉÔÖÔÉÓ – ÓÀÐÀÔÒÖËÏ ÐÏËÉÝÉÉÓ ×ÖÍØÝÉÏÍÉÒÄÁÉÓ ÃÀ ÀÅÔÏÓÀÔÒÀÍÓÐÏÒÔÏ

ÓÀÛÖÀËÄÁÄÁÉÓ ÌÞÙÏËÉÓ, ÌÂÆÀÅÒÉÓÀ ÃÀ ØÅÄÉÈÉÓ ÉÍÔÄÒÄÓÄÁÉÓ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÉÈ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÈÀÅÒÏÁÀÌ

ÛÄÉÌÖÛÀÏÓ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉ ÓÀÐÀÔÒÖËÏ ÐÏËÉÝÉÉÓ Ö×ËÄÁÄÁÉÓÀ ÃÀ ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÀÂÆÀÏ

ÌÏÞÒÀÏÁÉÓ ÖÓÀ×ÒÈáÏÄÁÉÓ Ó×ÄÒÏÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÉÓ ×ÀÒÈÏÌÀÓÛÔÀÁÉÀÍÉ

ÉÍ×ÏÒÌÉÒÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ.

2. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÛÉÍÀÂÀÍ ÓÀØÌÄÈÀ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÌ ØÅÄÚÀÍÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÉÓ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÉÈ

ÛÄÉÓßÀÅËÏÓ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÀ ÃÀ ÓÀÔÒÀÍÓÐÏÒÔÏ Ó×ÄÒÏÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÀÃÌÉÍÉÓÔÒÀÝÉÖËÉ

ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÄÁÉ, ÌÀÈ ÛÏÒÉÓ:

À) ÌÀÒÈÅÉÓ Ö×ËÄÁÉÓ ÜÀÌÏÒÈÌÄÅÉÓ, ÒÏÂÏÒÝ ÀÃÌÉÍÉÓÔÒÀÝÉÖËÉ ÓÀáÃÄËÉÓ, ÌÉÆÀÍÛÄßÏÍÉËÏÁÀ;

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

83


Á) ÓÀÔÒÀÍÓÐÏÒÔÏ Ó×ÄÒÏÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÂÀÃÀÝÃÏÌÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÀÃÌÉÍÉÓÔÒÀÝÉÖË

ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÈÀ ÊÏÃÄØÓÉÓ ÃÄÁÖËÄÁÄÁÉÓ Ä×ÄØÔÉÀÍÏÁÀ;

Â) ÓÀÔÒÀÍÓÐÏÒÔÏ ÓÀÛÖÀËÄÁÀÈÀ ÌÀÒÈÅÉÓ Ö×ËÄÁÉÓ ÌÉÓÀÙÄÁÉ ÂÀÌÏÝÃÄÁÉÓ ÓÉÓÔÄÌÀ ÃÀ ÌÀÒÈÅÉÓ ÌÏßÌÏÁÉÓ

ÃÀÊÀÒÂÅÉÓ ÀÍ ÂÀÒÊÅÄÖËÉ ÂÀÃÀÝÃÏÌÉÓ ÜÀÃÄÍÉÓ ÛÄÌÃÄ ÂÀÌÏÝÃÄÁÉÓ ÂÀÍÌÄÏÒÄÁÉÈÉ ÜÀÁÀÒÄÁÉÓ ÌÉÆÀÍÛÄßÏÍÉËÏÁÀ;

Ã) ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÈ ÃÀÃÂÄÍÉËÉ ÀÅÔÏÓÀÔÒÀÍÓÐÏÒÔÏ ÓÀÛÖÀËÄÁÉÓ ÌÏÞÒÀÏÁÉÓ ÓÉÜØÀÒÉÓ

ÀÒÓÄÁÖËÉ ÛÄÆÙÖÃÅÄÁÉÓ ÌÉÆÀÍÛÄßÏÍÉËÏÁÀ;

Ä) ÊÏÍÊÒÄÔÖËÉ ÂÀÃÀÝÃÏÌÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÓÀáÃÄËÄÁÉÓ – ãÀÒÉÌÄÁÉÓ ×ÉØÓÉÒÄÁÖËÉ ÈÀÍáÉÈ ÂÀÌÏáÀÔÅÉÓ

ÌÉÆÀÍÛÄßÏÍÉËÏÁÀ;

Å) ãÀÒÉÌÉÓ, ÒÏÂÏÒÝ ÀÃÌÉÍÉÓÔÒÀÝÉÖËÉ ÓÀáÃÄËÉÓ, ÀÃÂÉËÆÄ ÂÀÃÀáÃÉÓ ÓÀÍÀÝÅËÏà ÌÞÙÏËÉÓ ÌÉÄÒ

ãÀÒÉÌÉÓ ÓÀÁÀÍÊÏ ÃÀßÄÓÄÁÖËÄÁÀÛÉ ÂÀÃÀáÃÉÓ ÓÉÓÔÄÌÉÓ ÜÀÌÏÚÀËÉÁÄÁÉÓ ÛÄÓÀÞËÄÁËÏÁÀ, ÒÏÌÄËÛÉÝ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ

ÉØÍÄÁÀ ÌÉÓÉ ÂÀÃÀÖáÃÄËÏÁÉÓ ÀÙÊÅÄÈÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÉ ÌÄØÀÍÉÆÌÄÁÉ;

Æ) ÓÀÔÒÀÍÓÐÏÒÔÏ ÓÀÛÖÀËÄÁÀÈÀ ÓÀØÀÒÄ ÃÀ ÂÅÄÒÃÉÈÉ ÌÉÍÄÁÉÓ ÃÀÌÖØÄÁÉÓ ÃÀÓÀÛÅÄÁÉ ÍÏÒÌÉÓ ÃÀÃÂÄÍÉÓÀ ÃÀ

ÌÉÓÉ ÃÀÒÙÅÄÅÉÓÀÈÅÉÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÉÓ ÛÄÌÏÙÄÁÉÓ ÌÉÆÀÍÛÄßÏÍÉËÏÁÀ.

3. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÛÉÍÀÂÀÍ ÓÀØÌÄÈÀ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÌ ÛÄÉÓßÀÅËÏÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓ ÌÉÄÒ ÃÀÌÔÊÉÝÄÁÖËÉ ÊÀÍÏÍØÅÄÌÃÄÁÀÒÄ

ÀØÔÄÁÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÏÁÀ „ÓÀÂÆÀÏ ÌÏÞÒÀÏÁÉÓ ÖÓÀ×ÒÈáÏÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ” ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÈÀÍ ÀÅÔÏÓÀÔÒÀÍÓÐÏÒÔÏ

ÓÀÛÖÀËÄÁÄÁÉÓ ÔÄØÍÉÊÖÒÉ ÃÀÈÅÀËÉÄÒÄÁÉÓ Ó×ÄÒÏÛÉ ÃÀ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏÓ ÊÀÍÏÍÉÓ ÌÏÈáÏÅÍÀÈÀ ÓÒÖËÉ ÒÄÀËÉÆÀÝÉÀ

ÛÄÓÀÁÀÌÉÓ ÀØÔÄÁÛÉ.

4. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÛÉÍÀÂÀÍ ÓÀØÌÄÈÀ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÌ ÀÌ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÉÓ ÌÄ-2 ÃÀ ÌÄ-3 ÐÖÍØÔÄÁÉÓ ÌÏÈáÏÅÍÀÈÀ

ÛÄÓÒÖËÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÉÖÒÉÃÉÖË ÓÀÊÉÈáÈÀ ÊÏÌÉÔÄÔÓ ÀÝÍÏÁÏÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÉÓ

ÀÌÏØÌÄÃÄÁÉÃÀÍ 2 ÈÅÉÓ ÅÀÃÀÛÉ.

5. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÂÀÌÏØÅÄÚÍÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ.

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 26 ÏØÔÏÌÁÄÒÉ.

N 539 - IIÓ

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

84

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒË ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÐÀÒË ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

„ÐÏËÉÝÉÉÓ „ÐÏËÉÝÉÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ” ÛÄÓÀáÄÁ” ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÛÉ ÊÀÍÏÍÛÉ ÝÅËÉËÄÁÄÁÉÓ

ÝÅËÉËÄÁÄÁÉÓ

ÛÄÔÀÍÉÓ ÛÄÔÀÍÉÓ ÈÀÏÁÀ ÈÀÏÁÀÆÄ” ÈÀÏÁÀ ÆÄ” ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÈÀÍ ÊÀÍÏÍÈÀÍ Ã ÃÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ

à ÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

1. „ÐÏËÉÝÉÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ” ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÛÉ ÝÅËÉËÄÁÄÁÉÓ ÛÄÔÀÍÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ” 2004 ßËÉÓ 26

ÏØÔÏÌÁÒÉÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÉÓ ÈÀÍÀáÌÀà À×áÀÆÄÈÉÓ ÛÉÍÀÂÀÍ ÓÀØÌÄÈÀ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓ ËÉÊÅÉÃÀÝÉÉÓ ÛÄÌÃÄÂ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÛÉÍÀÂÀÍ ÓÀØÌÄÈÀ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÌ ÌÉÌÃÉÍÀÒÄ ÒÄÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÉÓÀ ÃÀ ÓÀÊÀÃÒÏ ÒÄ×ÏÒÌÄÁÉÓ ×ÀÒÂËÄÁÛÉ

ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏÓ À×áÀÆÄÈÉÃÀÍ ÃÄÅÍÉË ÃÀ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖËÉ ÌÈËÉÀÍÏÁÉÓÀÈÅÉÓ ÁÒÞÏËÄÁÛÉ ÃÀÌÓÀáÖÒÄÁÉÓÀ ÃÀ

ÌÀÙÀËÉ ÐÒÏ×ÄÓÉÖËÉ ÈÅÉÓÄÁÄÁÉÓ ÌØÏÍÄ ÐÉÒÈÀ ÁÀÆÀÆÄ À×áÀÆÄÈÉÓ ÓÀÊÉÈáÄÁÆÄ ÏÒÉÄÍÔÉÒÄÁÖËÉ ÓÔÒÖØÔÖÒÉÓ

ÛÄØÌÍÀ ÀÍ ÌÀÈÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÛÉÍÀÂÀÍ ÓÀØÌÄÈÀ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓ ÓáÅÀ ÓÔÒÖØÔÖÒÄÁÛÉ ÃÀÓÀØÌÄÁÀ.

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÂÀÌÏØÅÄÚÍÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 26 ÏØÔÏÌÁÄÒÉ.

N 499 - IIÓ


ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒË ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÐÀÒË ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

„ÀÃÂÉËÏÁÒÉÅÉ „ÀÃÂÉËÏÁÒÉÅÉ ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÏÁÉÓ ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÏÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ“ ÛÄÓÀáÄÁ“ ÄÅÒÏÐ ÄÅÒÏÐ ÄÅÒÏÐÖËÉ

ÄÅÒÏÐ ÖËÉ

ØÀÒÔÉÉÓ” ØÀÒÔÉÉÓ” ÒÀÔÉ×ÉÝÉÒÄÁÉÓ ÒÀÔÉ×ÉÝÉÒÄÁÉÓ ÈÀÏÁÀ ÈÀÏÁÀÆÄ ÈÀÏÁÀ ÆÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

1. ÒÀÔÉ×ÉÝÉÒÄÁÖË ÉØÍÄÓ ÄÅÒÏÐÉÓ ÓÀÁàÏÓ 1985 ßËÉÓ 15 ÏØÔÏÌÁÒÉÓ „ÀÃÂÉËÏÁÒÉÅÉ ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÏÁÉÓ

ÛÄÓÀáÄÁ ÄÅÒÏÐÖËÉ ØÀÒÔÉÀ” ÃÀ ÀÌÀÅÄ ØÀÒÔÉÉÓ ÌÄ-12 ÌÖáËÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀà ÄÅÒÏÐÉÓ ÓÀÁàÏÓ ÂÄÍÄÒÀËÖÒ

ÌÃÉÅÀÍÓ ÂÀÄÂÆÀÅÍÏÓ ÛÄÔÚÏÁÉÍÄÁÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÉÄÒ ØÀÒÔÉÉÓ ÛÄÌÃÄÂÉ 24 ÐÖÍØÔÉÓ ÀÙÉÀÒÄÁÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ:

À) ÌÄ-12 ÌÖáËÉÓ 1-Ë ÐÖÍØÔÛÉ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÖËÉ ÓÀÅÀËÃÄÁÖËÏ ÐÖÍØÔÄÁÉÃÀÍ: ÌÄ-2 ÌÖáËÉ, ÌÄ-3 ÌÖáËÉÓ 1-

ËÉ ÃÀ ÌÄ-2 ÐÖÍØÔÄÁÉ, ÌÄ-4 ÌÖáËÉÓ 1-ËÉ, ÌÄ-2 ÃÀ ÌÄ-4 ÐÖÍØÔÄÁÉ, ÌÄ-7 ÌÖáËÉÓ 1-ËÉ ÐÖÍØÔÉ,

ÌÄ-8 ÌÖáËÉÓ ÌÄ-2 ÐÖÍØÔÉ, ÌÄ-9 ÌÖáËÉÓ 1-ËÉ, ÌÄ-2 ÃÀ ÌÄ-3 ÐÖÍØÔÄÁÉ, ÌÄ-10 ÌÖáËÉÓ 1-ËÉ ÐÖÍØÔÉ, ÌÄ-

11 ÌÖáËÉ;

Á) ÃÀÌÀÔÄÁÉÈÉ ÐÖÍØÔÄÁÉÃÀÍ: ÌÄ-4 ÌÖáËÉÓ ÌÄ-3 ÃÀ ÌÄ-5 ÐÖÍØÔÄÁÉ, ÌÄ-6 ÌÖáËÉÓ 1-ËÉ ÐÖÍØÔÉ, ÌÄ-7

ÌÖáËÉÓ ÌÄ-2 ÃÀ ÌÄ-3 ÐÖÍØÔÄÁÉ, ÌÄ-8 ÌÖáËÉÓ 1-ËÉ ÃÀ ÌÄ-3 ÐÖÍØÔÄÁÉ, ÌÄ-9 ÌÖáËÉÓ ÌÄ-4, ÌÄ-5, ÌÄ-7 ÃÀ ÌÄ-

8 ÐÖÍØÔÄÁÉ.

2. À×áÀÆÄÈÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀÓÀ ÃÀ ÝáÉÍÅÀËÉÓ ÒÄÂÉÏÍÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÉÖÒÉÓÃÉØÝÉÉÓ ÓÒÖËÀÃ

ÀÙÃÂÄÍÀÌÃÄ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ ÉáÓÍÉÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ ÀÙÍÉÛÍÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ „ÀÃÂÉËÏÁÒÉÅÉ ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÏÁÉÓ

ÛÄÓÀáÄÁ ÄÅÒÏÐÖËÉ ØÀÒÔÉÉÓ” ÆÄÌÏÈ ÜÀÌÏÈÅËÉËÉ ÐÖÍØÔÄÁÉÈ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÄÁÉÓ ÛÄÓÒÖËÄÁÀÆÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 26 ÏØÔÏÌÁÄÒÉ.

N 515 - IIÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒË ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÐÀÒË ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÄÒÀÚÛÉ ÄÒÀÚÛÉ ÌÛÅÉÃÏÁÉÓÀ ÌÛÅÉÃÏÁÉÓÀ Ã ÃÃÀ

à À ÖÓÀ ÖÓÀ×ÒÈáÏÄÁÉÓ ÖÓÀ ×ÒÈáÏÄÁÉÓ ÛÄÍÀÒÜ ÛÄÍÀÒÜÖÍÄÁÉÓÀ ÛÄÍÀÒÜ ÖÍÄÁÉÓÀ à ÃÃÀ

Ã

ÀÙÃÂÄÍÉÓ ÀÙÃÂÄÍÉÓ ÏÐÄÒÀÝÉÄÁ

ÏÐÄÒÀÝÉÄÁÛÉ ÏÐÄÒÀÝÉÄÁ

ÏÐÄÒÀÝÉÄÁ ÛÉ Ã ÃÃÀÌÀÔÄÁÉÈ

à ÀÌÀÔÄÁÉÈ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÛÄÉÀÒÀÙÄÁ

ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖËÉ

ÛÄÉÀÒÀÙÄÁ

ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖËÉ

ÖËÉ

ÞÀËÄÁÉÓ ÞÀËÄÁÉÓ ÄÒÈÉ ÄÒÈÉ ÁÀÔÀËÉÏÍÉÓ ÁÀÔÀËÉÏÍÉÓ ÃÃ

ÃÀ ÃÃ

À ÄÒÈÉ ÄÒÈÉ À ÀÀÓÄÖËÉÓ

À ÓÄÖËÉÓ ÌÏÍÀ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÉÓ

ÌÏÍÀ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÉÓ

ßÉËÄÏÁÉÓ

ÛÄÓÀáÄÁ ÛÄÓÀáÄÁ

ÛÄÓÀáÄÁ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÈÀÍáÌÏÁÀ ÌÉÄÝÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÓ ÄÒÀÚÛÉ ÌÛÅÉÃÏÁÉÓÀ ÃÀ ÖÓÀ×ÒÈáÏÄÁÉÓ ÛÄÍÀÒÜÖÍÄÁÉÓÀ ÃÀ

ÀÙÃÂÄÍÉÓ ÏÐÄÒÀÝÉÄÁÛÉ ÀÌÄÒÉÊÉÓ ÛÄÄÒÈÄÁÖËÉ ÛÔÀÔÄÁÉÓ ÌÄ-4 ÌÄØÀÍÉÆÄÁÖËÉ ÃÉÅÉÆÉÉÓ ÛÄÌÀÃÂÄÍËÏÁÀÛÉ

ÃÀÌÀÔÄÁÉÈ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖËÉ ÞÀËÄÁÉÓ ÄÒÈÉ ÁÀÔÀËÉÏÍÉÓ ÃÀ ÄÒÈÉ ÀÓÄÖËÉÓ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÀÆÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 9 ÍÏÄÌÁÄÒÉ.

N 563 - IIÓ

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

85


p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

86

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒË ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÐÀÒË ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÝÄÍÔÒÀËÖÒÉ ÝÄÍÔÒÀËÖÒÉ ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ ÊÏÌÉÓÉÉÓ ÊÏÌÉÓÉÉÓ

ÊÏÌÉÓÉÉÓ

2005 2005 ßËÉÓ ßËÉÓ áÀÒãÈÀÙÒÉÝáÅÉÓ áÀÒãÈÀÙÒÉÝáÅÉÓ Ã ÃÃÀÌÔÊÉÝÄÁÉÓ

à ÀÌÔÊÉÝÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ

ÛÄÓÀáÄÁ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÏÒÂÀÍÖËÉ ÊÀÍÏÍÉÓ „ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ ÊÏÃÄØÓÉ” 23-Ä ÌÖáËÉÓ ÌÄ-2 ÐÖÍØÔÉÓ

ÓÀ×ÖÞÅÄËÆÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÃÀÌÔÊÉÝÃÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÝÄÍÔÒÀËÖÒÉ ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ ÊÏÌÉÓÉÉÓ 2005 ßËÉÓ áÀÒãÈÀÙÒÉÝáÅÀ (ÊÏÃÉ 06 01)

ÃÀÍÀÒÈÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 11 ÍÏÄÌÁÄÒÉ.

N 566 - IIÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÝÄÍÔÒÀËÖÒÉ ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ ÊÏÌÉÓÉÉÓ ÀÐÀÒÀÔÉÓ

(ÊÏÃÉ 06 01) 2005 ßËÉÓ áÀÒãÈÀÙÒÉÝáÅÀ

ÓÖË - 577.3 ÀÈÀÓÉ ËÀÒÉ

ÌÖÛÀÊÈÀ ÒÉÝáÏÅÍÏÁÀ - 63

ÌÖÛÀ-ÌÏÓÀÌÓÀáÖÒÄÈÀ ÛÒÏÌÉÓ ÀÍÀÆÙÀÖÒÄÁÀ - 416.5 ÀÈÀÓÉ ËÀÒÉ

ÃÀÌØÉÒÀÅÄÁËÉÃÀÍ ÀÍÀÒÉÝáÄÁÉ - 83.3 ÀÈÀÓÉ ËÀÒÉ

ÌÉÅËÉÍÄÁÄÁÉ - 7.0 ÀÈÀÓÉ ËÀÒÉ

ÓáÅÀ ÓÀØÏÍÄËÉ ÃÀ ÌÏÌÓÀáÖÒÄÁÀ - 70.5 ÀÈÀÓÉ ËÀÒÉ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒË ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÐÀÒË ÐÀÒË ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÃÀÍÀÒÈÉ

¨ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ¨ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÈÀÅÃ ÈÀÅÃÀÝÅÉÓ ÈÀÅÃ ÈÀÅÃÀÝÅÉÓ

ÀÝÅÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓÀ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓÀ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓÀ Ã ÃÃÀ

ÃÃ

À À ÈÖÒØÄÈÉÓ

ÈÖÒØÄÈÉÓ

ÒÄÓÐ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓ ÒÄÓÐ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓ

ÖÁËÉÊÉÓ ÛÔÀÁ ÛÔÀÁÓ ÛÔÀÁ Ó ÛÏÒÉÓ ÛÏÒÉÓ ÛÏÒÉÓ ×ÖË ×ÖËÀÃÉ ×ÖË ×ÖËÀÃÉ

ÀÃÉ Ã ÃÃÀáÌÀÒÄÁÉÓ

à ÃÀáÌÀÒÄÁÉÓ

ÀáÌÀÒÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ¨ ÛÄÓÀáÄÁ¨ ÏØÌÉÓ ÏØÌÉÓ

ÏØÌÉÓ

ÒÀÔÉ×ÉÝÉÒÄÁÉÓ ÒÀÔÉ×ÉÝÉÒÄÁÉÓ ÒÀÔÉ×ÉÝÉÒÄÁÉÓ ÈÀÏÁÀ ÈÀÏÁÀ ÈÀÏÁÀÆÄ ÈÀÏÁÀ ÈÀÏÁÀ ÆÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÒÀÔÉ×ÉÝÉÒÄÁÖË ÉØÍÄÓ ÀÍÊÀÒÉÓ 2004 ßËÉÓ 16 ÀÂÅÉÓÔÏÓ ÏØÌÉ ¨ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÈÀÅÃÀÝÅÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓÀ

ÃÀ ÈÖÒØÄÈÉÓ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓ ÛÔÀÁÓ ÛÏÒÉÓ ×ÖËÀÃÉ ÃÀáÌÀÒÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ¨.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÏÌÀÒÄ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 11 ÍÏÄÌÁÄÒÉ.

N 589 - IIÓ


ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒË ÐÀÒË ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÐÀÒË ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÄÅÒÏÐ ÄÅÒÏÐÖËÉ ÄÅÒÏÐ ÖËÉ ÉÍÔÄÂÒÀÝÉÉÓ ÉÍÔÄÂÒÀÝÉÉÓ ÐÒÏÝÄÓÉÓ

ÐÒÏÝÄÓÉÓ

áÄËÛÄßÚÏÁÉÓ áÄËÛÄßÚÏÁÉÓ ÙÏÍÉÓÞÉÄÁÄÁÉÓ ÙÏÍÉÓÞÉÄÁÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ

ÛÄÓÀáÄÁ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ

ÄÚÒÃÍÏÁÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÓ 48-Ä ÌÖáËÓ;

ÌáÄÃÅÄËÏÁÀÛÉ ÉÙÄÁÓ ØÀÒÈÅÄËÉ áÀËáÉÓ ÉÓÔÏÒÉÖË ÓÖÒÅÉËÓ, ÃÀÉÌÊÅÉÃÒÏÓ ÙÉÒÓÄÖËÉ ÀÃÂÉËÉ

ÄÅÒÏÐÉÓ ÄÒÄÁÉÓ ÏãÀáÛÉ;

ÌÉÄÓÀËÌÄÁÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÈÀÅÒÏÁÉÓ ÐÏËÉÔÉÊÖÒ ÊÖÒÓÓ, ÌÉÌÀÒÈÖËÓ ÄÅÒÏÐÖË ÃÀ ÄÅÒÏÀÔËÀÍÔÉÊÖÒ

ÓÔÒÖØÔÖÒÄÁÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÂÀßÄÅÒÉÀÍÄÁÉÓÊÄÍ;

ÌáÀÒÓ ÖàÄÒÓ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÉÍÔÄÂÒÀÝÉÉÓ ÐÒÏÝÄÓÉÓ ÛÄÌÃÂÏÌ ÉÍÔÄÍÓÉ×ÉÊÀÝÉÀÓ;

ÀÖÝÉËÄÁËÀà ÌÉÉÜÍÄÅÓ ØÅÄÚÀÍÀÛÉ ÌÉÌÃÉÍÀÒÄ ×ÀÒÈÏÌÀÓÛÔÀÁÉÀÍÉ ÒÄ×ÏÒÌÄÁÉÓ ÂÀÂÒÞÄËÄÁÀÓÀ ÃÀ ÂÀÙÒÌÀÅÄÁÀÓ;

ÀÙÍÉÛÍÀÅÓ ÀÌ Ó×ÄÒÏÛÉ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÂÀÌÏÝÃÉËÄÁÉÓ ÂÀÆÉÀÒÄÁÉÓ ÃÉà ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀÓ;

ÉÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÓ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÛÄáÅÄÃÒÄÁÉÓ, ÌÀÈ ÛÏÒÉÓ, 2004 ßËÉÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÉÓ ÒÖÌÉÍÄÈÓÀ (ÌÀÉÓÉ) ÃÀ ÁÀËÔÉÉÓÐÉÒÄÈÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÄÁÛÉ (ÏØÔÏÌÁÄÒÉ) ÅÉÆÉÔÄÁÉÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ ÒÖÌÉÍÄÈÛÉ ÅÉÆÉÔÉÓ (ÏØÔÏÌÁÄÒÉ) ÛÄÃÄÂÄÁÓ

ÃÀ ÀÃÂÄÍÓ:

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒË ÐÀÒË ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÐÀÒË ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

¨ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ¨ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÈÀÅÃ ÈÀÅÃÀÝÅÉÓ ÈÀÅÃ ÀÝÅÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓÀ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓÀ ÃÃ

ÃÀ Ã À ÄÓÔÏÍÄÈÉÓ

ÄÓÔÏÍÄÈÉÓ

ÒÄÓÐ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓ ÒÄÓÐ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓ

ÖÁËÉÊÉÓ ÈÀÅÃ ÈÀÅÃÀÝÅÉÓ ÈÀÅÃ ÀÝÅÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓ ÛÏÒÉÓ ÛÏÒÉÓ ÓÀÌÏØÀË ÓÀÌÏØÀËÀØÏ

ÓÀÌÏØÀË ÀØÏ

ÈÀÅà ÈÀÅà ÈÀÅÃÀÝÅÉÓ ÈÀÅà ÈÀÅà ÀÝÅÉÓ ÌÒÜÄÅËÉÓ ÌÒÜÄÅËÉÓ ÌÉÅËÉÍÄÁÉÓ ÌÉÅËÉÍÄÁÉÓ ßÄÓÉÓ ßÄÓÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ¨ ÛÄÓÀáÄÁ¨ ÖÒÈÉÄÒÈÂÀÂÄÁÉÓ

ÖÒÈÉÄÒÈÂÀÂÄÁÉÓ

ÌÄÌÏÒÀÍÃÖÌÉÓ ÌÄÌÏÒÀÍÃÖÌÉÓ ÒÀÔÉ×ÉÝÉÒÄÁÉÓ ÒÀÔÉ×ÉÝÉÒÄÁÉÓ ÈÀÏÁÀ ÈÀÏÁÀÆÄ ÈÀÏÁÀ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÆÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÒÀÔÉ×ÉÝÉÒÄÁÖË ÉØÍÄÓ ÖÒÈÉÄÒÈÂÀÂÄÁÉÓ ÌÄÌÏÒÀÍÃÖÌÉ ¨ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÈÀÅÃÀÝÅÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓÀ ÃÀ

ÄÓÔÏÍÄÈÉÓ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓ ÈÀÅÃÀÝÅÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓ ÛÏÒÉÓ ÓÀÌÏØÀËÀØÏ ÈÀÅÃÀÝÅÉÓ ÌÒÜÄÅËÉÓ ÌÉÅËÉÍÄÁÉÓ

ßÄÓÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ¨.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 11 ÍÏÄÌÁÄÒÉ.

N 588 - IIÓ

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

87


1. ÃÀÄÅÀËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÒÄÏ ÓÀØÌÄÈÀ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓ (Ó. ÆÖÒÀÁÉÛÅÉËÉ) ÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï

ÌÉÍÉÓÔÒÓ ÄÅÒÏÉÍÔÄÂÒÀÝÉÉÓ ÓÀÊÉÈáÄÁÛÉ (È. ÁÄÒÖÜÀÛÅÉËÉ):

À) ÛÄØÌÍÀÍ ÓÐÄÝÉÀËÖÒÉ ÓÀÌÖÛÀÏ ãÂÖ×É ÒÖÌÉÍÄÈÛÉ, ËÉÔÅÀÛÉ, ËÀÔÅÉÀÓÀ ÃÀ ÄÓÔÏÍÄÈÛÉ ÖÌÀÙËÄÓÉ ÃÏÍÉÓ

ÅÉÆÉÔÄÁÉÓ ÃÒÏÓ ÌÉÙßÄÖËÉ ÐÏËÉÔÉÊÖÒÉ ÛÄÈÀÍáÌÄÁÄÁÉÓ ÒÄÀËÉÆÄÁÉÓÀÈÅÉÓ. ÀÙÍÉÛÍÖËÌÀ ãÂÖ×ÌÀ, ÊÄÒÞÏÃ,

ÌÏÀÌÆÀÃÏÓ ÓÀÌÖÛÀÏ ÂÄÂÌÀ, ÒÏÌÄËÛÉÝ ÌÉÈÉÈÄÁÖËÉ ÉØÍÄÁÀ ÐÀÒÔÍÉÏÒ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÄÁÈÀÍ ÛÄÈÀÍáÌÄÁÖËÉ

ÊÏÍÊÒÄÔÖËÉ Ó×ÄÒÏÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÛÉÝ ÄÓ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÄÁÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀáÌÀÒÄÁÀÓ ÂÀÖßÄÅÄÍ, ÀÓÄÅÄ ÜÀÌÏÚÀËÉÁÄÁÖËÉ

ÉØÍÄÁÀ ÌÀÈ ÌÉÄÒ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÓÀ ÃÀ ÍÀÔÏÓ ÓÔÒÖØÔÖÒÄÁÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌáÀÒÃÀàÄÒÉÓ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÄÁÉ;

Á) ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓ ÓÔÒÖØÔÖÒÄÁÈÀÍ ÃÀÉßÚÏÍ ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÄÁÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓÀ ÃÀ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÓ

ÛÏÒÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÉÓ ÈÅÉÓÏÁÒÉÅÀà ÀáÀË ÃÏÍÄÆÄ ÀÓÀÚÅÀÍÀÃ, ÊÄÒÞÏÃ, ÓÔÀÁÉËÉÆÀÝÉÉÓÀ ÃÀ ÀÓÏÝÉÀÝÉÉÓ

ÛÄÈÀÍáÌÄÁÉÓ ÌÏÓÀÌÆÀÃÄÁËÀÃ;

Â) ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓ ÉÍÓÔÉÔÖÔÄÁÓÀ ÃÀ ßÄÅÒ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÄÁÈÀÍ ÃÀÉßÚÏÍ ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÄÁÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÓÔÒÖØÔÖÒÉÓ ÌÖÛÀÏÁÀÛÉ ÃÀÌÊÅÉÒÅÄÁËÉÓ ÓÔÀÔÖÓÉÈ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÉÓ ÛÄÓÀÞËÄÁËÏÁÉÓ

ÈÀÏÁÀÆÄ.

2. ÃÀÄÅÀËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÌÉÍÉÓÔÒÓ ÄÅÒÏÉÍÔÄÂÒÀÝÉÉÓ ÓÀÊÉÈáÄÁÛÉ, ÄÅÒÏÐÖË ÓÀÌÄÆÏÁËÏ

ÐÏËÉÔÉÊÀÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÒÖË×ÀÓÏÅÀÍÉ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÉÓÀÈÅÉÓ ÚÅÄËÀ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓ ÖßÚÄÁÀÓÈÀÍ ÄÒÈÀà ÜÀÌÏÀÚÀËÉÁÏÓ

ÛÄÈÀÍáÌÄÁÖËÉ ÓÀÌÖÛÀÏ ÂÄÂÌÀ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÐÏËÉÔÉÊÉÓ ×ÀÒÂËÄÁÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÉÍÔÄÒÄÓÄÁÉÓ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÉÓ

ÖÆÒÖÍÅÄËÓÀÚÏ×ÀÃ.

3. ÃÀÄÅÀËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÌÉÍÉÓÔÒÓ ÄÅÒÏÉÍÔÄÂÒÀÝÉÉÓ ÓÀÊÉÈáÄÁÛÉ ÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÓÀÂÀÒÄÏ ÓÀØÌÄÈÀ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓ, ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓ ÉÍÓÔÉÔÖÔÄÁÈÀÍ ÃÀ ßÄÅÒ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÄÁÈÀÍ ÃÀÉßÚÏÍ

ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÄÁÉ ÄÅÒÏÐÖËÉ ÓÀÌÄÆÏÁËÏ ÐÏËÉÔÉÊÉÓ ×ÀÒÂËÄÁÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ-ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ ÓÀÌÏØÌÄÃÏ ÂÄÂÌÉÓ

ÌáÀÒÃÀÓÀàÄÒÀà ÃÀ ÀÙÍÉÛÍÖË ÂÄÂÌÀÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÒÉÏÒÉÔÄÔÄÁÉÓ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÉÓ ÖÆÒÖÍÅÄËÓÀÚÏ×ÀÃ.

4. ÃÀÄÅÀËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÒÄÏ ÓÀØÌÄÈÀ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓ ÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ×ÉÍÀÍÓÈÀ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓ (Æ.

ÍÏÙÀÉÃÄËÉ), ÓÀÂÀÒÄÏ ÓÀØÌÄÈÀ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓ ÁÉÖãÄÔÉÓ ÐÒÏÄØÔÛÉ ÂÀÉÈÅÀËÉÓßÉÍÏÍ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ ßÄÅÒ

ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÄÁÓÀ ÃÀ ßÄÅÒÏÁÉÓ ÊÀÍÃÉÃÀÔ ØÅÄÚÍÄÁÛÉ ÂÀÍËÀÂÄÁÖËÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÉÐËÏÌÀÔÉÖÒÉ

ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍËÏÁÄÁÉÓÀ ÃÀ ÓÀÊÏÍÓÖËÏ ÃÀßÄÓÄÁÖËÄÁÄÁÉÓ ÃÀ×ÉÍÀÍÓÄÁÉÓ ÐÒÉÏÒÉÔÄÔÖËÏÁÉÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÀÙÍÉÛÍÖË

ÃÉÐËÏÌÀÔÉÖÒ ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍËÏÁÄÁÓÀ ÃÀ ÓÀÊÏÍÓÖËÏ ÃÀßÄÓÄÁÖËÄÁÄÁÛÉ ÒÏÔÀÝÉÉÓ ßÄÓÉÈ ÌÉÅËÉÍÄÁÖË ÌÏÓÀÌÓÀáÖÒÄÈÀ

ÂÒÞÄËÅÀÃÉÀÍÉ ÓÀÌÖÛÀÏ ÌÉÅËÉÍÄÁÄÁÉÓ ÄÅÒÏÛÉ ÀÍÀÆÙÀÖÒÄÁÉÓ ÓÀÊÉÈáÄÁÉ.

5. ÃÀÄÅÀËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ×ÉÍÀÍÓÈÀ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓ ÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÀÐÀÒÀÔÓ (Â. ÌÀÒÔÉÍÄÍÊÏ),

ÂÀÉÈÅÀËÉÓßÉÍÏÍ ØÅÄÚÍÉÓ ÄÅÒÏÐÖËÉ ÉÍÔÄÂÒÀÝÉÉÓ ÐÒÏÝÄÓÉÓ áÄËÛÄßÚÏÁÉÓ ÙÏÍÉÓÞÉÄÁÄÁÉÓ (ÊÏÍ×ÄÒÄÍÝÉÄÁÉ,

ÓÄÌÉÍÀÒÄÁÉ, ËÏÁÉÒÄÁÉÓ áÀÒãÄÁÉ, ÃÄËÄÂÀÝÉÄÁÉÓ ÅÉÆÉÔÄÁÉ ÃÀ À.Û.) ÃÀ×ÉÍÀÍÓÄÁÉÓ ÐÒÉÏÒÉÔÄÔÖËÏÁÀ.

6. ÃÀÄÅÀËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÈÀÅÒÏÁÀÓ, ÃÀÀÜØÀÒÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÓ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ

ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÀÓÈÀÍ ÃÀÀáËÏÄÁÉÓ 2004-2006 ßËÄÁÉÓ ÓÀÌÏØÌÄÃÏ ÂÄÂÌÉÓ ÓÀÁÏËÏÏà ÛÄÈÀÍáÌÄÁÀ ÃÀ ÃÀÌÔÊÉÝÄÁÀ,

ÀÓÄÅÄ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÂÄÂÌÉÈ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÓÀÊÉÈáÄÁÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓ ÅÀÃÄÁÛÉ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÖËÀà ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÐÀÒËÀÌÄÍÔÛÉ ÛÄÌÏÔÀÍÀ.

7. ÃÀÄÅÀËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÈÀÅÒÏÁÀÓ, ÌÏÀÌÆÀÃÏÓ ÓÀÌÖÛÀÏ ÂÄÂÌÀ, ÒÏÌÄËÛÉÝ ÀÓÀáÖËÉ ÉØÍÄÁÀ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ

ÌÉÄÒ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓÈÅÉÓ 2006 ßËÉÃÀÍ ×ÉÍÀÍÓÖÒÉ ÃÀáÌÀÒÄÁÉÓ ÂÀßÄÅÉÓ ÊÏÍÊÒÄÔÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉ. ÃÀÄÅÀËÏÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÌÉÍÉÓÔÒÓ ÄÅÒÏÉÍÔÄÂÒÀÝÉÉÓ ÓÀÊÉÈáÄÁÛÉ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÒÄÏ ÓÀØÌÄÈÀ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓ,

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÄÅÒÏÐÀÓÈÀÍ ÉÍÔÄÂÒÀÝÉÉÓÀ (Ã. ÁÀØÒÀÞÄ) ÃÀ ÓÀÂÀÒÄÏ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÀÈÀ (Ê. ÂÀÁÀÛÅÉËÉ)

ÊÏÌÉÔÄÔÄÁÓ, ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓ ÉÍÓÔÉÔÖÔÄÁÓÀ ÃÀ ßÄÅÒ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÄÁÈÀÍ ÃÀÉßÚÏÍ ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÄÁÉ

ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÂÄÂÌÉÓ ÒÄÀËÉÆÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ×ÉÍÀÍÓÖÒÉ ÓÀáÓÒÄÁÉÓ ÌÏÞÉÄÁÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ.

8. ÄÈáÏÅÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄÓ ÃÀ ÃÀÄÅÀËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÄÅÒÏÐÀÓÈÀÍ

ÉÍÔÄÂÒÀÝÉÉÓÀ ÃÀ ÓÀÂÀÒÄÏ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÀÈÀ ÊÏÌÉÔÄÔÄÁÓ, ÃÀÉßÚÏÍ ÌÖÛÀÏÁÀ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÉÍÓÔÉÔÖÔÄÁÛÉ

ØÅÄÚÍÉÓ ÉÍÔÄÒÄÓÄÁÉÓ ÌáÀÒÃÀàÄÒÉÓÀÈÅÉÓ „ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÌÄÂÏÁÀÒÉ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÄÁÉÓ ãÂÖ×ÉÓ”

ÛÄÓÀØÌÍÄËÀÃ. ÃÀÄÅÀËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÀÐÀÒÀÔÓ, ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏÓ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÐÒÏÝÄÓÉÓ ÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÖËÉ,

ÔÄØÍÉÊÖÒÉ ÃÀ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ áÄËÛÄßÚÏÁÀ.

9. ÃÀÄÅÀËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÄÅÒÏÐÀÓÈÀÍ ÉÍÔÄÂÒÀÝÉÉÓÀ ÃÀ ÓÀÂÀÒÄÏ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÀÈÀ ÊÏÌÉÔÄÔÄÁÓ,

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÌÉÍÉÓÔÒÓ ÄÅÒÏÉÍÔÄÂÒÀÝÉÉÓ ÓÀÊÉÈáÄÁÛÉ ÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÒÄÏ ÓÀØÌÄÈÀ

ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓ, ÀÌ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÓ „À” ØÅÄÐÖÍØÔÛÉ, ÌÄ-2, ÌÄ-3, ÌÄ-6 ÃÀ ÌÄ-7 ÐÖÍØÔÄÁÛÉ

ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÂÄÂÌÄÁÉÓ ÓÀ×ÖÞÅÄËÆÄ ÌÏÀÌÆÀÃÏÍ ØÅÄÚÍÉÓ ÄÅÒÏÐÖËÉ ÉÍÔÄÂÒÀÝÉÉÓ ÄÒÈÉÀÍÉ ÓÀÌÖÛÀÏ ÂÄÂÌÀ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 11 ÍÏÄÌÁÄÒÉ.

N 580- IIÓ

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

88


ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒË ÐÀÒË ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÐÀÒË ÀÌÄÍÔÉÓ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÀ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÀ

ÖÊÒÀÉÍÉÓ ÖÊÒÀÉÍÉÓ ÖÊÒÀÉÍÉÓ ÓÀÐÒÄÆÉÃÄÍÔÏ ÓÀÐÒÄÆÉÃÄÍÔÏ ÀÒÜÄÅÍÄÁÈÀÍ ÀÒÜÄÅÍÄÁÈÀÍ Ã ÃÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ

ÃÃ

ÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ

ÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÌÉÄÓÀËÌÄÁÀ ÖÊÒÀÉÍÄËÉ áÀËáÉÓ ÓßÒÀ×ÅÀÓ ÃÄÌÏÊÒÀÔÉÖËÉ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÉÓÀÊÄÍ ÃÀ

ÈÀÅÓ ÅÀËÃÄÁÖËÀà ÈÅËÉÓ, ÂÀÌÏáÀÔÏÓ ÓÀÊÖÈÀÒÉ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÄÁÀ ÌÄÂÏÁÀÒ ØÅÄÚÀÍÀÛÉ ÌÉÌÃÉÍÀÒÄ ÌÏÅËÄÍÄÁÈÀÍ

ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÌáÀÒÓ ÖàÄÒÓ ÄÖÈÏÓ, ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ, ÄÅÒÏÓÀÁàÏÓ, ÚÅÄËÀ ÃÄÌÏÊÒÀÔÉÖËÉ ÃÀ

ÈÀÅÉÓÖ×ÀËÉ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÓ ÐÒÉÍÝÉÐÖË ÃÀ ÏÁÉÄØÔÖÒ ÐÏÆÉÝÉÀÓ, ÊÄÒÞÏÃ, ÖÊÒÀÉÍÉÓ ÓÀÐÒÄÆÉÃÄÍÔÏ ÀÒÜÄÅÍÄÁÉÓ

ÂÀÚÀËÁÄÁÉÓÀ ÃÀ ÌÀÓÏÁÒÉÅÉ ÃÀÒÙÅÄÅÄÁÉÓ ÂÀÌÏ ÂÀÌÏÈØÌÖË ÖÀÒÚÏ×ÉÈ ÛÄ×ÀÓÄÁÄÁÓ, ÊÀÔÄÂÏÒÉÖËÀà ÌÉÖÙÄÁËÀÃ

ÌÉÉÜÍÄÅÓ ÖÊÒÀÉÍÉÓ ÐÏËÉÔÉÊÖÒ ÐÒÏÝÄÓÄÁÛÉ ÓáÅÀ ØÅÄÚÍÉÓ ÞÀËÉÓÌÉÄÒ ÜÀÒÄÅÀÓ ÃÀ ÉÌÄÃÏÅÍÄÁÓ, ÒÏÌ ÀÂÒÄÓÉÖËÉ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÄÁÉ ÀÒ ÂÀÓÝÃÄÁÀ ÒÖÓÄÈÉÓ ÃÖÌÀÓ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÌÉÌÀÒÈÀÅÓ ÖÊÒÀÉÍÉÓ ÃÙÄÅÀÍÃÄË áÄËÉÓÖ×ËÄÁÀÓ, ÀÒ ÂÀÌÏÉÚÄÍÏÓ ÞÀËÏÅÀÍÉ

ÓÔÒÖØÔÖÒÄÁÉ ÓÀÊÖÈÀÒÉ áÀËáÉÓ ßÉÍÀÀÙÌÃÄÂ, ÒÏÌÄËÌÀÝ ÂÀÌÏáÀÔÀ ÖÒÚÄÅÉ ÍÄÁÀ ÃÄÌÏÊÒÀÔÉÉÓÀ ÃÀ ÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÉÓ

ÓÀÓÀÒÂÄÁËÏÃ, ÃÀ ÀÙÍÉÛÍÀÅÓ, ÒÏÌ ÖÊÒÀÉÍÄËÉ áÀËáÉÓ ÓÀÚÏÅÄËÈÀÏà ÀÙÉÀÒÄÁÖËÉ Ö×ËÄÁÄÁÉÓ ÞÀËÉÈ

ÛÄÆÙÖÃÅÀÓ ÌÏÞÀËÀÃÄÈÀ ÖÝÉËÏÁÄËÉ ÌÀÒÝáÉ ÌÏäÚÅÄÁÀ, áÏËÏ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÒÉÅ ÀÒÜÄÅÀÍÆÄ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ ÞÀËÀÃÏÁÀ

ÂÀÌÏÉßÅÄÅÓ áÄËÉÓÖ×ËÄÁÉÓ ËÄÂÉÔÉÌÀÝÉÉÓ ÃÀÊÀÒÂÅÀÓ ÃÀ áÀËáÓ, ÒÏÂÏÒÝ áÄËÉÓÖ×ËÄÁÉÓ ÄÒÈÀÃÄÒÈ ÃÀ

ÖÌÈÀÅÒÄÓ ßÚÀÒÏÓ, ÌÉÀÍÉàÄÁÓ Ö×ËÄÁÀÓ, ÈÀÅÀà ÀÙÀÃÂÉÍÏÓ ÓÀÌÀÒÈËÉÀÍÏÁÀ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÃÉà ÉÌÄÃÓ ÂÀÌÏÈØÅÀÌÓ, ÒÏÌ ÀÙÓÒÖËÃÄÁÀ ÖÊÒÀÉÍÄËÉ áÀËáÉÓ ÍÄÁÀ ÃÀ ÌÉÓÉ

ÁÒÞÏËÀ ÓÀÌÀÒÈËÉÀÍÏÁÉÓÀ ÃÀ ÃÄÌÏÊÒÀÔÉÉÓÀÈÅÉÓ ÌÛÅÉÃÏÁÉÀÍÉ ÂÀÌÀÒãÅÄÁÉÈ ÃÀÂÅÉÒÂÅÉÍÃÄÁÀ.

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 25 ÍÏÄÌÁÄÒÉ.

N 613- IIÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒË ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÐÀÒË ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÓÀãÀÒÏ ÓÀãÀÒÏ ÓÀÌÀÒÈËÉÓ ÓÀÌÀÒÈËÉÓ ÓÀÌÀÒÈËÉÓ ÉÖÒÉÃÉÖËÉ ÉÖÒÉÃÉÖËÉ ÐÉÒÉÓ ÐÉÒÉÓ –


„ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ „ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÔÄËÄÅÉÆÉÀ ÔÄËÄÅÉÆÉÀ ÔÄËÄÅÉÆÉÀ Ã ÃÃÀ

à À ÒÀÃÉÏÌÀ ÒÀÃÉÏÌÀÖßÚÄÁËÏÁÀ” ÒÀÃÉÏÌÀ ÖßÚÄÁËÏÁÀ” -

-

×ÉÍÀÍÓ ×ÉÍÀÍÓÖÒÉ ×ÉÍÀÍÓ ×ÉÍÀÍÓ ÖÒÉ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÉÓÀ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÉÓÀ à ÃÃÀ

à À ÌÉÓÈÅÉÓ ÌÉÓÈÅÉÓ ÂÀà ÂÀÃÀÝÄÌÖËÉ

ÂÀÃ ÀÝÄÌÖËÉ

ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ØÏÍÄÁÉÓ ØÏÍÄÁÉÓ ÛÄÌÏßÌÄÁÉÓ ÛÄÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÏÁÀ ÈÀÏÁÀÆÄ ÈÀÏÁÀ ÈÀÏÁÀ ÆÄ

„ÌÀÖßÚÄÁËÏÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ” ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÉÓ ÐÒÏÄØÔÉÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÛÉ ÂÀÍáÉËÅÀÓÈÀÍ

ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÃÀÉÓÅÀ ÓÀÊÉÈáÉ ÓÀãÀÒÏ ÓÀÌÀÒÈËÉÓ ÉÖÒÉÃÉÖËÉ ÐÉÒÉÓ – „ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÔÄËÄÅÉÆÉÀ ÃÀ

ÒÀÃÉÏÌÀÖßÚÄÁËÏÁÀ” ×ÉÍÀÍÓÖÒÉ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÉÓÀ ÃÀ ÌÉÓÈÅÉÓ ÂÀÃÀÝÄÌÖËÉ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ØÏÍÄÁÉÓ ÛÄÓßÀÅËÉÓ

ÈÀÏÁÀÆÄ.

ÆÄÌÏÀÙÍÉÛÍÖËÉÃÀÍ ÂÀÌÏÌÃÉÍÀÒÄ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÒÄÂËÀÌÄÍÔÉÓ 216-Ä ÌÖáËÉÓ ÌÄ-5 ÐÖÍØÔÉÓ

ÓÀ×ÖÞÅÄËÆÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

1. ÃÀÄÅÀËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÔÒÏËÉÓ ÐÀËÀÔÀÓ ÓÀãÀÒÏ ÓÀÌÀÒÈËÉÓ ÉÖÒÉÃÉÖËÉ ÐÉÒÉÓ – „ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÔÄËÄÅÉÆÉÀ ÃÀ ÒÀÃÉÏÌÀÖßÚÄÁËÏÁÀ” ×ÉÍÀÍÓÖÒÉ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÉÓÀ ÃÀ ÌÉÓÈÅÉÓ ÂÀÃÀÝÄÌÖËÉ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ØÏÍÄÁÉÓ

ÛÄÓßÀÅËÉÓ ÌÉÆÍÉÈ ÀÒÀÂÄÂÌÖÒÉ ÒÄÅÉÆÉÉÓÀ ÃÀ ÛÄÌÏßÌÄÁÉÓ ÜÀÔÀÒÄÁÀ.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

89


2. ÀÌ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÉÓ ÐÉÒÅÄË ÐÖÍØÔÛÉ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÒÄÅÉÆÉÉÓÀ ÃÀ ÛÄÌÏßÌÄÁÉÓ ÐÄÒÉÏÃÀà ÂÀÍÉÓÀÆÙÅÒÏÓ

ÓÀãÀÒÏ ÓÀÌÀÒÈËÉÓ ÉÖÒÉÃÉÖËÉ ÐÉÒÉÓ – „ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÔÄËÄÅÉÆÉÀ ÃÀ ÒÀÃÉÏÌÀÖßÚÄÁËÏÁÀ” ÌÉÌÀÒÈ

ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÄÁÖËÉ ÁÏËÏ ÂÄÂÌÖÒÉ ÒÄÅÉÆÉÉÓÀ ÃÀ ÛÄÌÏßÌÄÁÉÓ ÛÄÌÃÂÏÌÉ ÐÄÒÉÏÃÉ.

3. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÔÒÏËÉÓ ÐÀËÀÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄÌ ÀÍÂÀÒÉÛÉ ÀÌ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÉÓ ÛÄÓÀÓÒÖËÄÁËÀÃ

ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÄÁÖËÉ ÙÏÍÉÓÞÉÄÁÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ ÃÀ ÜÀÔÀÒÄÁÖËÉ ÀÒÀÂÄÂÌÖÒÉ ÒÄÅÉÆÉÉÓÀ ÃÀ ÛÄÌÏßÌÄÁÉÓ ÌÀÓÀËÄÁÉ

ßÀÒÖÃÂÉÍÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÐËÄÍÀÒÖË ÓáÃÏÌÀÓ 2005 ßËÉÓ 15 ÈÄÁÄÒÅËÀÌÃÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ ÍÉÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 26 ÍÏÄÌÁÄÒÉ.

N 620 - IIÓ

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

90

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒË ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÐÀÒË ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

„ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ „ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÀ

ÊÏÍÓÔÉÔ ÖÝÉÀ ÖÝÉÀÛÉ ÖÝÉÀ ÛÉ ÝÅËÉËÄÁÉÓ ÝÅËÉËÄÁÉÓ ÛÄÔÀÍÉÓ ÛÄÔÀÍÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ”

ÛÄÓÀáÄÁ”

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔ ÊÏÍÓÔÉÔ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÖÒÉ ÊÏÍÓÔÉÔ ÊÏÍÓÔÉÔ ÖÝÉÖÒÉ ÊÀÍÏÍÉÓ ÊÀÍÏÍÉÓ ÊÀÍÏÍÉÓ ÐÒÏÄØÔÉÓ ÐÒÏÄØÔÉÓ ÐÒÏÄØÔÉÓ ÂÀÌÏØÅÄÚÍÄÁÉÓÀ

ÂÀÌÏØÅÄÚÍÄÁÉÓÀ

ÃÀ À ÌÉÓÉ ÌÉÓÉ ÓÀÚÏÅÄËÈÀÏ-ÓÀáÀËáÏ ÓÀÚÏÅÄËÈÀÏ-ÓÀáÀËáÏ ÂÀÍáÉË ÂÀÍáÉËÅÉÓ ÂÀÍáÉË ÅÉÓ ÓÀÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÏ ÓÀÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÏ ÊÏÌÉÓÉÉÓ

ÊÏÌÉÓÉÉÓ

ÛÄØÌÍÉÓ ÛÄØÌÍÉÓ ÈÀÏÁÀ ÈÀÏÁÀÆÄ ÈÀÏÁÀ ÆÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÓ 102-Ä ÌÖáËÉÓ ÌÄ-2 ÐÖÍØÔÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀà ÓÀÚÏÅÄËÈÀÏ-ÓÀáÀËáÏ

ÂÀÍáÉËÅÉÓÀÈÅÉÓ ÂÀÌÏØÅÄÚÍÃÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÉÓ ÌÉÄÒ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ „ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÀÛÉ

ÝÅËÉËÄÁÉÓ ÛÄÔÀÍÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ” ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÖÒÉ ÊÀÍÏÍÉÓ ÐÒÏÄØÔÉ.

2. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÒÄÂËÀÌÄÍÔÉÓ 176-Ä ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÃÀ ÌÄ-2 ÐÖÍØÔÄÁÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ

ÛÄÉØÌÍÀÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÖÒÉ ÊÀÍÏÍÉÓ ÐÒÏÄØÔÉÓ ÓÀÚÏÅÄËÈÀÏ-ÓÀáÀËáÏ ÂÀÍáÉËÅÉÓ ÓÀÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÏ ÊÏÌÉÓÉÀ ÒÅÀ

ßÄÅÒÉÓÀÂÀÍ, ÛÄÌÃÄÂÉ ÛÄÌÀÃÂÄÍËÏÁÉÈ:

ËÄÅÀÍ ÁÄÑÀÛÅÉËÉ – ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÉÖÒÉÃÉÖË ÓÀÊÉÈáÈÀ

ÊÏÌÉÔÄÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ (ÊÏÌÉÓÉÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ);

ÆÖÒÀÁ ÁÖÝáÒÉÊÉÞÄ – ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÓÀ×ÉÍÀÍÓÏ-

ÓÀÁÉÖãÄÔÏ ÊÏÌÉÔÄÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉËÄ;

ÅÀËÄÒÉ ÂÄËÁÀáÉÀÍÉ – ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ßÄÅÒÉ;

ÍÉÊÏËÏÆ ÂÅÀÒÀÌÉÀ – ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ßÄÅÒÉ;

ÒÏÌÀÍ ÂÏÝÉÒÉÞÄ – ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÓÀ×ÉÍÀÍÓÏ-ÓÀÁÉÖãÄÔÏ ÊÏÌÉÔÄÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ;

ÆÖÒÀÁ ÍÏÙÀÉÃÄËÉ – ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ×ÉÍÀÍÓÈÀ ÌÉÍÉÓÔÒÉ;

ÂÉÏÒÂÉ ÐÀÐÖÀÛÅÉËÉ – ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÌÉÍÉÓÔÒÉ;

ÂÉÏÒÂÉ ÝÀÂÀÒÄÉÛÅÉËÉ – ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ßÄÅÒÉ.

3. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÂÀÌÏØÅÄÚÍÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉËÄ ÌÉáÄÉË ÌÀàÀÅÀÒÉÀÍÉ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 9 ÃÄÊÄÌÁÄÒÉ.

N 632 - IIÓ


ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒË ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÐÀÒË ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

„ÊÏÒ „ÊÏÒÖ×ÝÉÉÓ „ÊÏÒ Ö×ÝÉÉÓ ßÉÍÀÀÙÌÃÄ” ßÉÍÀÀÙÌÃÄ” ÂÀÄÒÈÉÀÍÄÁ

ÂÀÄÒÈÉÀÍÄÁÖËÉ ÂÀÄÒÈÉÀÍÄÁ ÖËÉ ÄÒÄÁÉÓ ÄÒÄÁÉÓ ÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÉÓ

ÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÉÓ

ÊÏÍÅÄÍÝÉÉÓ ÊÏÍÅÄÍÝÉÉÓ ÊÏÍÅÄÍÝÉÉÓ áÄËÌÏßÄÒÉÓÀ áÄËÌÏßÄÒÉÓÀ à ÃÃÀ

à À ÒÀÔÉ×ÉÝÉÒÄÁÉÓ ÒÀÔÉ×ÉÝÉÒÄÁÉÓ ÈÀÏÁÀ ÈÀÏÁÀÆÄ ÈÀÏÁÀ ÈÀÏÁÀÆÄ

ÆÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÌÉÉÜÍÄÅÓ, ÒÏÌ ÊÏÒÖ×ÝÉÉÓ ßÉÍÀÀÙÌÃÄ ÁÒÞÏËÀ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÓ ÓÀÛÉÍÀÏ ÐÏËÉÔÉÊÉÓ

ÄÒÈ-ÄÒÈÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÐÒÉÏÒÉÔÄÔÉÀ; ÀÌÃÄÍÀÃ, ÀÖÝÉËÄÁÄËÉÀ ÃÀÉáÅÄßÏÓ ØÅÄÚÍÉÓ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÀ, ÊÄÒÞÏÃ,

ÌÀÓÛÉ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÖÍÃÀ ÉØÍÄÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓ Ó×ÄÒÏÛÉ ÌÏØÌÄÃÉ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÃÀ ÒÄÂÉÏÍÀËÖÒÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÄÁÉÓ

ÌÏÈáÏÅÍÄÁÉ. ÆÄÌÏÀÙÍÉÛÍÖËÉÃÀÍ ÂÀÌÏÌÃÉÍÀÒÄ,

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

ÄÈáÏÅÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÓ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÈ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÐÒÏÝÄÃÖÒÄÁÉÓ

ÃÀÝÅÉÈ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏÓ „ÊÏÒÖ×ÝÉÉÓ ßÉÍÀÀÙÌÃÄ” ÂÀÄÒÈÉÀÍÄÁÖËÉ ÄÒÄÁÉÓ ÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÉÓ 2003 ßËÉÓ 31

ÏØÔÏÌÁÒÉÓ ÊÏÍÅÄÍÝÉÉÓ áÄËÌÏßÄÒÀ ÃÀ ÓÀÒÀÔÉ×ÉÊÀÝÉÏà ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓÈÅÉÓ ßÀÒÃÂÄÍÀ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉËÄ ÌÉáÄÉË ÌÀàÀÅÀÒÉÀÍÉ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 9 ÃÄÊÄÌÁÄÒÉ.

N 633 - IIÓ

ÂÀÍÌÀÒÔÄÁÉÈÉ ÂÀÍÌÀÒÔÄÁÉÈÉ ÂÀÍÌÀÒÔÄÁÉÈÉ ÁÀÒÀÈÉ

ÁÀÒÀÈÉ

¨ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ¨ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÉÓÔÉÔ

ÊÏÍÉÓÔÉÔÖÝÉÀ

ÊÏÍÉÓÔÉÔ ÖÝÉÀ ÖÝÉÀÛÉ ÖÝÉÀ ÛÉ ÝÅËÉËÄÁÉÓ ÝÅËÉËÄÁÉÓ ÛÄÔÀÍÉÓ ÛÄÔÀÍÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ¨

ÛÄÓÀáÄÁ¨

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÖÒÉ ÊÏÍÓÔÉÔ ÖÝÉÖÒÉ ÊÀÍÏÍÉÓ ÊÀÍÏÍÉÓ ÐÒÏÄØÔ ÐÒÏÄØÔÆÄ

ÐÒÏÄØÔ ÐÒÏÄØÔÆÄ

ÆÄ

¨ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÀÛÉ ÝÅËÉËÄÁÉÓ ÛÄÔÀÍÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ¨ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÖÒÉ ÊÀÍÏÍÉÓ

ÐÒÏÄØÔÉ ÉÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÓ ¨ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÁÉÖãÄÔÏ ÓÉÓÔÄÌÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ¨ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÉÓ ÏÒÂÀÍÖË

ÊÀÍÏÍÀÃ ÂÀÒÃÀØÌÍÀÓ.

ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÝÅËÉËÄÁÉÓ ÀÖÝÉËÄÁËÏÁÀ ÂÀÍÐÉÒÏÁÄÁÖËÉÀ ÛÄÌÃÄÂÉ ÂÀÒÄÌÏÄÁÄÁÉÈ:

„ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÁÉÖãÄÔÏ ÓÉÓÔÄÌÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ“ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÉ ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍÓ ØÅÄÚÍÉÓ ÓÀÁÉÖãÄÔÏ

ÓÉÓÔÄÌÉÓ ÌÀÒÄÂÖËÉÒÄÁÄË ÞÉÒÉÈÀà ÃÏÊÖÌÄÍÔÓ, ÒÏÌËÉÈÀÝ ÂÀÍÉÓÀÆÙÅÒÄÁÀ ÚÏÅÄËßËÉÖÒÉ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï

ÁÉÖãÄÔÉÓ ÊÀÍÏÍÉÓ ÛÄÃÂÄÍÉÓÀ ÃÀ ÌÉÙÄÁÉÓ ßÄÓÉ. ÀÂÒÄÈÅÄ, ÓÉÓÔÄÌÉÓ ÊÀÍÏÍÉÈ ÂÀÍÉÓÀÆÙÅÒÄÁÀ ÓáÅÀ ÚÅÄËÀ ÉÓ

ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÐÒÉÍÝÉÐÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÓÀ×ÖÞÅËÀà ÖÃÄÅÓ ÝÄÍÔÒÀËÖÒÉ áÄËÉÓÖ×ËÄÁÉÓ, ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÄÁÉÓ

áÄËÉÓÖ×ËÄÁÉÓÀ ÃÀ ÀÃÂÉËÏÁÒÉÅÉ áÄËÉÓÖ×ËÄÁÉÓ ÓÀÁÉÖãÄÔÏ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÄÁÓÀ ÃÀ ÐÀÓÖáÉÌÂÄÁËÏÁÀÓ,

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÚÅÄËÀ ÉÌ ÊÀÍÏÍÓ, ÒÏÌËÄÁÌÀÝ ÖÍÃÀ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÏÍ ÓÀÁÉÖãÄÔÏ ÌÏßÚÏÁÀÓÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÖËÉ

ÓÀÊÉÈáÄÁÉ.

ÀÌÀÓÈÀÍ, ÓÀÁÉÖãÄÔÏ ÓÀÊÉÈáÄÁÉÓ ÂÀÃÀßÚÅÄÔÉÓÀÓ, ÌÀÈ ÛÏÒÉÓ, ßËÉÖÒÉ ÓÀÁÉÖãÄÔÏ ÊÀÍÏÍÉÓ ÛÄÌÖÛÀÅÄÁÉÓÀÓ

„ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÁÉÖãÄÔÏ ÓÉÓÔÄÌÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ“ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÉÓÀ ÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓáÅÀ ÊÀÍÏÍÉÓ

ÊÏËÉÆÉÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÀÖÝÉËÄÁÄËÉ ÖÐÉÒÀÔÄÓÉ ÞÀËÀ ÌÉÄÍÉàÏÓ ØÅÄÚÀÍÀÛÉ ÓÀÁÉÖãÄÔÏ Ó×ÄÒÏÓ ÞÉÒÉÈÀÃ

ÌÀÒÄÂÖËÉÒÄÁÄË ÃÏÊÖÌÄÍÔÓ.

ÚÏÅÄËÉÅÄ ÀÙÍÉÛÍÖËÉÓ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÉÈ, ¨ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÁÉÖãÄÔÏ ÓÉÓÔÄÌÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ¨ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÊÀÍÏÍÉÓ ÏÒÂÀÍÖË ÊÀÍÏÍÀà ÂÀÒÃÀØÌÍÀ Ö×ÒÏ ÌÊÀ×ÉÏà ÃÀ ÍÀÈËÀà ÃÀÀÒÄÂÖËÉÒÄÁÓ ØÅÄÚÀÍÀÛÉ ÓÀÁÉÖãÄÔÏ

ÌÏßÚÏÁÉÓ ÓÀÊÉÈáÄÁÓ, áÄËÓ ÛÄÖßÚÏÁÓ ÃÀ ÂÀÀÌÀÒÔÉÅÄÁÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÁÉÖãÄÔÉÓ ÛÄÃÂÄÍÉÓÀ ÃÀ ÌÉÙÄÁÉÓ

ÐÒÏÝÄÃÖÒÄÁÓ

ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÖÒÉ ÊÀÍÏÍÉÓ ÐÒÏÄØÔÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÀÒ ÀÒÉÓ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÖËÉ ÃÀÌÀÔÄÁÉÈ ×ÉÍÀÍÓÖÒ ÓÀáÓÒÄÁÈÀÍ

ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÖÒÉ ÊÀÍÏÍÉÓ ÐÒÏÄØÔÉ ÌÏÌÆÀÃÄÁÖËÉÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ×ÉÍÀÍÓÈÀ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓ ÌÉÄÒ.

p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

91


p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

92

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒË ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÐÀÒË ÀÌÄÍÔÉÓ

ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ

ÄÍÄÒÂÄÔÉÊÉÓ ÄÍÄÒÂÄÔÉÊÉÓ ÓÄØÔÏÒ ÓÄØÔÏÒÛÉ ÓÄØÔÏÒ ÓÄØÔÏÒÛÉ

ÛÉ ÀÒ ÀÒ ÀÒÓÄÁ ÀÒ ÀÒ ÓÄÁ ÓÄÁÖË ÓÄÁ ÖË Ã ÃÃÀÒÙ

à ÀÒÙ ÀÒÙÅÄÅÀÈÀ ÀÒÙ ÅÄÅÀÈÀ ÛÄÌÓ ÛÄÌÓßÀÅËÄËÉ

ÛÄÌÓ ÛÄÌÓ ÀÅËÄËÉ

ÃÒÏÄÁÉÈÉ ÃÒÏÄÁÉÈÉ ÓÀÂÀÌÏÞÉÄÁÏ ÓÀÂÀÌÏÞÉÄÁÏ ÊÏÌÉÓÉÉÓ ÊÏÌÉÓÉÉÓ Ö×ËÄÁÀÌÏÓÉËÄÁÉÓ Ö×ËÄÁÀÌÏÓÉËÄÁÉÓ ÅÀÃÉÓ

ÅÀÃÉÓ

ÂÀÂÒÞÄËÄÁÉÓ ÂÀÂÒÞÄËÄÁÉÓ ÈÀÏÁÀ ÈÀÏÁÀÆÄ ÈÀÏÁÀ ÆÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

1. ÄÍÄÒÂÄÔÉÊÉÓ ÓÄØÔÏÒÛÉ ÀÒÓÄÁÖË ÃÀÒÙÅÄÅÀÈÀ ÛÄÌÓßÀÅËÄËÉ ÃÒÏÄÁÉÈ ÓÀÂÀÌÏÞÉÄÁÏ ÊÏÌÉÓÉÀÓ ÂÀÖÂÒÞÄËÃÄÓ

Ö×ËÄÁÀÌÏÓÉËÄÁÉÓ ÅÀÃÀ ÄÒÈÉ ÈÅÉÈ.

2. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÌÉÙÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉËÄ ÌÉáÄÉË ÌÀàÀÅÀÒÉÀÍÉ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2004 ßËÉÓ 9 ÃÄÊÄÌÁÄÒÉ.

N 667 - IIÓ


p a r l a m e n t i s u w y e b a n i

93

More magazines by this user
Similar magazines