Views
1 year ago

Systemy Instalacyjne 06/2017

 • Text
 • Regulacja
 • Klimatyzacja
 • Wentylacja
 • Kotly
 • Regulacyjne
 • Sanitarna
 • Cieplownicza
 • Grzewcza
 • Kanalizacja
 • Rury
 • Pompy
 • Instalacje
 • Armatura

10 i n d e k s S Y S T E

10 i n d e k s S Y S T E M Ó W I N S T A L A C Y J N Y C H KONTRAKTY Hy dro -Mar ko zmo der ni zu je SUW Hydro-Marko zmodernizuje stację uzdatniania wody w Rzgowie (woj. łódzkie). Zakres kontraktu obejmuje: roboty budowlane, wykonanie instalacji uzdatniających, elektrycznych, wentylacyjnych i grzewczych oraz roboty drogowe. Prace zostały wycenio ne na 2,4 mln zł. Cez Esco za in sta lu je pom py cie pła w szko le Konsorcjum Cez Esco i Hydrochem DGE przeprowadzi termomodernizację Szkoły Podstawowej w Niepołomicach, w ramach zadania „Modernizacja trzech kom plek sów szkol nych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki w zakresie modernizacji kompleksu budynków”. War tość prac to 2,2 mln zł. Ro xy do star czy ar ma tu rę do PGG PHU Roxy z Gierałtowic będzie odpowiedzialne za dostawy zasuw i zaworów przemysłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej w tym ro ku. War tość zle ce nia to 1,6 mln zł. Ar tex wy ko na sie ci c.o. i c.w.u. PPH Artex wykona sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dwu - i czte ro prze wo do we wraz z przyłączami oraz węzłami ciepłowniczymi. Zamawiającym jest Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Mar szał ka Pol ski Jó ze fa Pił - sudskiego w Koszalinie. Wartość zleco nych prac opie wa na 1,1 mln zł. Zie lo na ener gia za si li SUW w Sie mia ty czach Sto łecz na fir ma B4 kosz tem blisko 0,7 mln zł wy bu du je elek trow - nię wod ną i sło necz ną „Sie mia ty - cze 1”. Zielona energia zostanie wykorzystana do zasilania stacji uzdatnia nia wo dy w Sie mia ty czach. Hy dro Part ner wy re mon tu je układ pom po wy w ko pal ni Hy dro Part ner na zle ce nie Ko pal ni Siarki „Machów” zrealizuje „Remont ukła du pom po we go po le ga ją cy na wymianie pojedynczej pompy wraz z ar ma tu rą to wa rzy szą cą oraz urzą - dze nia mi ste row ni czy mi. Bu do wa budynku gospodarczego stanowiące go obu do wę po je dyn czej pompy wraz z ar ma tu rą to wa rzy szą cą i urzą dze nia mi ste row ni czy mi.” Za - mó wie nie opie wa na 0,6 mln zł. Indeks koniunktury SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH Koniunktura w branży rośnie kolejny miesiąc Poprawa warunków atmosferycznych, lepsza kondycja gospodarki i rosną ce za do wo le nie w bu dow nic twie – te czyn ni ki z pew no ścią wpły nęły na ko niunk tu rę w bran ży in sta la cyj nej. Wskaź nik na stro jów ro śnie ko lej ny mie siąc z rzę du. Wbieżącym ro ku, po - mi ja jąc sty czeń, ko - niunk tu ra w bran ży in sta la cyj nej utrzy mu je się w nur cie wzro sto wym. W maju po raz ko lej ny za no to wa ła po pra wę. Tym ra zem dy na mi - ka wy nio sła 0,8% i w po rów na - niu do kwiet nia by ła o 0,3 punk tu pro centowego wyższa. W efekcie Indeks Systemów Instalacyjnych zwiększył swo ją war tość do 4 564 punktów, zysku jąc w cią gu mie sią ca 36 oczek. Dwa razy więcej opty mi stów Wśród wszyst kich an kie to - wa nych przez nas osób naj - więk szą gru pę sta no wi li re pre - zentanci firm, w których w maju – w sto sun ku do kwiet - nia – nie na stą pi ła zmia na sy - tuacji. O wzroście koniunktury zdecydował jednak większy odsetek odpowiadających, którzy po in for mo wa li o po pra wie, w po rów na niu do licz by osób zgłaszających pogorszenie. Tych pierw szych by ło 36%, a więc dwa ra zy wię cej niż osób ra - portu ją cych zmia nę na gor sze (18%). Główne czyn ni ki wzro stów ROZKŁAD OPINII W MAJU Rosnące zadowolenie w branży in sta la cji jest sty mu lo wa ne przez kil ka czyn ni ków, do któ - rych z pew no ścią moż na za li - czyć poprawiającą się ogólną sytuację w gospodarce. W pierwszym kwartale tego roku wzrost Produktu Krajowego Brutto się gnął aż 4%. To naj lep szy wynik od kilkunastu miesięcy. Ostatnio podobną dynamikę polskie PKB zanotowało w czwartym kwartale 2015 roku. Rów nież sy tu acja w bu dow - nic twie po zy tyw nie wpły wa na seg ment in sta la cyj ny. Z naj - now szych da nych Głów ne go Urzędu Statystycznego wynika, że w ma ju ko niunk tu ra w bu - dow nic twie oce nia na by ła na po zio mie +2,5. Choć w po rów - na niu do kwiet nia (+2,7) na - stroje uległy minimalnemu pogo rze niu, to istot ne jest to, że na dal po zo sta ją one na po zio - mie do dat nim. Nie bez zna cze - nia dla bran ży po zo sta je rów - nież pogoda. Lepsze warunki atmosferyczne pozwalają w końcu na re ali za cję za dań in we sty - cyj nych na szer szą ska lę, co po - win no po zy tyw nie wpły nąć na kon dy cję sek to ra in sta la cyj ne - go w najbliższych miesiącach. 10 czerwiec 2017

G i e ł d o w y I n d e k s S y s t e m ó w I n s t a l a c y j n y c h 11 Giełdowy Indeks Systemów Instalacyjnych Giełdowe spółki z solidnym wzrostem Indeks giełdowych firm działających w branży instalacyjnej pozostawał w pozytywnym, zwyżkującym trendzie. Tym razem tempo wzrostów było zde cy do wa nie moc niej sze niż przed mie sią cem, za co od po wia da ły spół ki z ryn ku głów ne go GPW. INDEKS GPW MAJ 2017 INDEKS NEW CONNECT MAJ 2017 Od po ło wy kwiet nia do po ło wy ma ja In deks Sys te mów In sta la cyj - nych za no to wał wzrost o po - nad 2,5%. To naj lep szy wy nik od trzech miesięcy, poprzednio był on na po zio mie 0,4%, mie - siąc wcze śniej wy niósł 1,9%. W ciągu dwóch ostatnich tygodni kwiet nia i pierw szych dwóch ma ja war tość gieł do we - go wskaź ni ka bran ży in sta la - cyjnej urosła do poziomu 1 220 punk tów, po pra wia jąc wy nik z po ło wy kwiet nia o 31 oczek. GPW moc no w gó rę Tak dobry rezultat udało się osią gnąć dzię ki wzro sto wi in - deksu spółek z rynku głównego GPW, któ ry zwyżkował o 2,6%. Wskaźnik ten wypracował wysoką dynamikę, choć na 12 firm (z listy usunięto Hutmen, który został wycofany z giełdy) tylko czte ry po pra wi ły no to wa nia a osiem zaliczyło spadki. Motorem na pę do wym in dek su by ła spółka Ferro, której akcje w ciągu mie sią ca zy ska ły aż 25,9%. Istot ny wpływ mia ły tak że pa - pie ry Apa to ra (naj więk sze go re pre zen tan ta bran ży na gieł - dzie), które podrożały o 4,1%. Giełdowy Indeks Systemów Instalacyjnych Giełdowy Indeks SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH (GISI) pokazuje, jak zmieniała się wartość akcji spółek z branży instalacyjnej notowanych na rynku głównym GPW oraz na New Connect. Badania prowadzone są w okresie od połowy danego miesiąca do połowy następnego miesiąca. ZMIANA WARTOŚCI AKCJI FIRM WCHODZĄCYCH DO INDEKSU GISI W OKRESIE OD 17 KWIETNIA 2017 r. DO 15 MAJA 2017 r. New Con nect ze spad kiem Indeks spółek z „małej giełdy” zanotował korektę o 1,4%. Na dziewięć podmiotów zwyżkowały tyl ko dwa: Sa pling (12,5%) Zmiana Min. Maks. Amplituda GPW 2,60% 1172 1222 50 APATOR 4,08% 33,41 36,09 2,68 APLISENS -4,03% 13,33 13,90 0,57 AWBUD -6,04% 6,98 7,50 0,52 FERRO 25,91% 14,15 17,98 3,83 INSTAL KRAKÓW 2,83% 13,61 14,93 1,32 INTROL -4,27% 7,50 8,18 0,68 MANGATA -1,63% 118,00 127,00 9,00 MERCOR -5,90% 11,25 12,38 1,13 RADPOL -6,15% 2,41 2,67 0,26 SUNEX 2,42% 3,25 3,51 0,26 TESGAS -2,21% 3,04 3,23 0,19 WADEX -10,31% 6,00 6,71 0,71 New Connect -1,38% 615 672 58 AQUA -7,32% 5,02 6,89 1,87 CALESCO 0,00% 0,94 1,02 0,08 GEO-TERM -8,26% 5,00 5,45 0,45 MVA GREEN ENERGY 0,00% 0,15 0,15 0,00 GREMPCO 0,00% 0,32 0,38 0,06 LZMO 7,14% 0,13 0,15 0,02 NANOTEL -16,67% 0,07 0,19 0,12 PRESTO 0,00% 0,07 0,08 0,01 SAPLING 12,50% 0,07 0,09 0,02 Indeks Główny 2,54% 1184 1234 49 i LZMO (7,1%). War tość ak cji kolejnych czterech firm nie zmieniła się, a pozostałych trzech spadła. Najmocniej potaniały walory Nanotela. Wycena spółki w ciągu omawianego miesiąca skurczyła się o 16,7%. KURS AKCJI FERRO 17.04.2017 – 15.05.2017 KURS AKCJI NANOTEL 17.04.2017 – 15.05.2017 KURS AKCJI WADEX 17.04.2017 – 15.05.2017 KURS AKCJI SAPLING 17.04.2017 – 15.05.2017 11

© 2017 by Yumpu