Views
1 year ago

Systemy Instalacyjne 06/2017

 • Text
 • Regulacja
 • Klimatyzacja
 • Wentylacja
 • Kotly
 • Regulacyjne
 • Sanitarna
 • Cieplownicza
 • Grzewcza
 • Kanalizacja
 • Rury
 • Pompy
 • Instalacje
 • Armatura

12 GUS Raport o

12 GUS Raport o produkcji Dane o produkcji wybranych artykułów branży instalacyjnej pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego i dotyczą producentów sektora publicznego i prywatnego w których liczba zatrudnionych wynosi 50 lub więcej pracowników, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. W comiesięcznym badaniu GUS zamieszcza informacje o produkcji około 260 wyrobów lub grup asortymentowych. PRODUKCJA WODOMIERZY – DYNAMIKA ZMIAN (tys. sztuk) PRODUKCJA GAZOMIERZY – DYNAMIKA ZMIAN (tys. sztuk) PRODUKCJA WYROBÓW SANITARNYCH CERAMICZNYCH – DYNAMIKA ZMIAN (tony) PRODUKCJA GRZEJNIKÓW C.O. – DYNAMIKA ZMIAN (tony) f i r m y , l u d z i e , p r o d u k t y Produkcja wybranych artykułów instalacyjnych – III 2017 W marcu wzrosła produkcja wszystkich wyrobów z segmentu instalacji. W trzech przypadkach dynamika była na poziomie dwucyfrowym. Rzad ko się zda rza, aby jed - nego miesiąca wszystkie ba da ne przez Głów ny Urząd Sta ty stycz ny wy ro by z bran ży in sta la cyj nej za no to - wa ły wzrost pro duk cji. Tak by - ło w mar cu. Co waż ne, lep sze wy - niki osiągnięto nie tylko w porównaniu do miesiąca wcześniejszego – lutego, w którym była mniejsza liczba dni roboczych – ale też w sto sun ku do mar ca ro - ku ubie głe go. Istot ne jest rów - nież to, że we wszyst kich przy - pad kach mar co we wy ni ki były jed ny mi z naj lep szych, je śli nie naj lep szy mi za no to wa ny - mi w cią gu ostat nich 12 mie - się cy. Największą dynamikę osiągnięto w produkcji gazomierzy. Urządzeń pomiarowych tego typu wytworzono 419 tys. sztuk, a więc o 32,6% wię cej niż w lu - tym. O jed ną czwar tą (25,2%) wzrosła natomiast produkcja wodomierzy. W marcu z linii montażowych zjechało ich 477 tys., miesiąc wcześniej 381 tys. W przy pad ku ce ra micz nych wyrobów sanitarnych dynamika marcowej produkcji była na po zio mie 16,5%. W oma wia - nym czasie w zakładach wytworzono 7 772 tony produktów tego ty pu, w lu tym 6 669 ton. Naj niż szym (choć i tak spo - rym) poziomem wzrostu charakteryzowała się produkcja grzejników centralnego ogrzewania z żeliwa i stali. W marcu wyprodukowano 12 894 tony grzejników, przed mie sią cem 11 995 ton. W po rów na niu z marcem ubiegłego roku najmocniej wzrosła produkcja gazomierzy (+46%) oraz grzej ni ków (26,3%). W przy - padku wodomierzy wzrost był na poziomie 18,4% a dla wyrobów sanitarnych wyniósł 2,3%. W tej ostatniej grupie asortymentowej marcowy wynik okazał się najlepszy w cią gu ostat nich 12 mie sięcy. Produkcja wodomierzy i gazomierzy była wyższa tylko raz w ciągu ostatniego roku (odpowiednio w styczniu tego roku i październiku roku ubiegłego). Grzejników c.o. wyprodukowano wię cej je dy nie dwa ra zy: we wrze - śniu i październiku. 12 czerwiec 2017

f i r m y , l u d z i e , p r o d u k t y Instal Kraków podpisał umowy za ponad 94 mln zł Koń ców ka kwiet nia i pierw sza po ło wa ma ja to okres, w któ rym In stal Kra ków po zy skał trzy zna czą ce zle ce nia. Jed na z umów zo sta ła pod pi - sa na z Gru pą Po wen -Wa fa pomp, dwie ko lej ne z Gru pą Tau ron. Łącz na war tość kon trak tów prze kra cza 94 mln zł. Umowa z Grupą Powen- -Wa fa pomp zo sta ła pod pi sa na 10 ma ja. Do ty czy bu do wy Sta cji Prób Pomp w Cen trum Ba daw czo - -Roz wo jo wym Pomp Gru py Po wen -Wa fa pomp w Za brzu. War tość za mó wie nia opie wa na po nad 18 mln zł brut to. Za - koń cze nie prac prze wi dzia no na ko niec sierp nia przy szłe go ro ku. Pro jek to wa na sta cja bę - dzie mie ści ła: sta no wi ska do ba dań pomp, sta no wi ska skła - do wa nia pomp, sta no wi ska skła do wa nia ru ro cią gów ja ko elementów łącznych do montażu pomp badanych, stanowiska skła do wa nia in nej ar ma tu ry, a tak że po miesz cze nia so cjal - no -biu ro we. W obiek cie znaj - dzie się też roz dziel nia elek - tryczna służąca do zasilania potrzeb bie żą cych ha li no wej sta - cji prób pomp w tym: in sta la cji HVAC, pomp wstęp nych i po - moc ni czych oraz in sta la cji oświetleniowej itp. (moc zasilania sta cji wy nie sie 5 MW). Cen trum B+R ma umoż li wić wy ko ny wa nie peł nych pro gra - mów ba dań pomp, roz wój no - wych me tod pro jek to wa nia oraz te sto wa nie pomp du żych mocy, których produkcję firma za mie rza roz po cząć w przy - szło ści. Inwestycja realizowana przez Gru pę Po wen -Wa fa pomp jest współ fi nan so wa na ze środ ków unij nych. War tość do fi nan - sowa nia w ra mach pro gra mu Inte li gent ny Roz wój wy no si 4,31 mln zł. Dwie umo wy na pra ce w Ja worz nie Ko lej ne dwie umo wy, ja kie In stal Kra ków za warł w ostat - nich ty go dniach, do ty czą prac w ra mach projektu „Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Nowe Jaworzno Grupa Tauron – budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na pa ra me try nad kry tycz ne w No we Ja worz no Gru pa Tau - ron”. Pierw sze za mó wie nie, po zy ska ne pod ko niec kwiet - nia, do ty czy za pro jek to wa nia oraz kom plek so we go wy ko na - nia, uruchomienia, przeprowadze nia ru chu prób ne go i prze - SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO INSTALU KRAKÓW (w mln zł) ka za nia do eks plo ata cji sta cji uzdatniania wody oraz oczysz - czalni ścieków. Drugi kontrakt, podpisany w połowie maja, obejmu je za pro jek to wa nie oraz kom plek so we wy ko na nie, uru - cho mie nie, prze pro wa dze nie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji instalacji sprężonego powietrza (sprężarkowni). Pierwsza umowa opiewa na po nad 53,2 mln zł, dru ga na niespełna 23 mln zł. Oznacza to, że łącz na war tość trzech umów podpisanych w ostatnich tygodniach prze kra cza 94,3 mln zł. To pra wie dwa ra zy wię cej niż wy nio sły przy cho dy spół ki w pierw szym kwar ta le. Wy ni ki po pierw szym kwar ta le Od stycz nia do mar ca bie żą - cego roku Instal Kraków wypraco wał bo wiem nie co po nad 48 mln zł przy cho dów, wobec 71,7 mln zł w ana lo gicz nym okresie roku ubiegłego. Pomimo niższych obrotów, notowana na warszawskiej giełdzie spółka zdecydowanie poprawiła wynik netto. Na czy sto za ro bi ła 2,2 mln zł wo bec 1,3 mln zł przed ro kiem. Na poziomie skonsolidowanym obroty wyniosły 88,2 mln zł (116,7 mln zł w pierw szym kwar - ta le 2016), zysk net to się gnął 3,1 mln zł (wo bec 357 tys. zł). Instal Kraków skupia swoją działalność w branży budowlanej. Do segmentów operacyjnych spółki zalicza się: działalność budowlano-montażową, produkcję przemysłową, działalność deweloperską, usługi produkcyjne. FIRMY Sa pling dys try bu to rem fir my So tra lentz -Ha bi tat Spółka Sapling od maja jest oficjalnym part ne rem i dys try bu to rem produktów francuskiej firmy Sotralentz -Ha bi tat. Tym sa mym Sa pling jest przed sta wi cie lem i do staw cą asortymentu produkowanego przez Sotralentz-Habitat we Francji na rynek Pol ski oraz na ryn ki kra jów nad - bałtyckich. So tra lentz -Ha bi tat ofe ru je roz wią - zania dla spół dziel ni miesz ka nio - wych, przed się biorstw, gmin i klien - tów in dy wi du al nych w za kre sie: oczysz cza nia ście ków, zbie ra nia i wy ko rzy sty wa nia desz czówki, ma - ga zy no wa nia ole ju opa ło we go. PRZYCHODY FIRMY SAPLING (w mln zł) Vie ga Ad van tix Va rio po dwój nie na gro dzo ny Odpływ ścienny Viega Advantix Vario w kwietniu zwyciężył w konkursie „Łazienka – Wybór Roku 2017”. Produkt ten oka zał się naj lep szy w moc - no obsadzonej kategorii „Instalacje łazienkowe”, powtarzając sukces wersji podłogowej z 2013 roku. Wcześniej rozwiązanie zajęło pierwsze miejsce w konkursie „System Instalacyjny 2016 Roku”, organizowanym przez magazyn Systemy Instalacyjne. Odpływ Advantix Vario to przykład eleganckiego i funkcjonalnego designu. Możliwość przycięcia na dowolną dłu gość w za kre sie od 300 do 1200 mm czy ni go uni kal nym roz - wiązaniem na rynku. Szeroka gama ele men tów sys te mo wych po zwa la projektować wydajne i atrakcyjne wizualnie odwodnienia prysznicowe. Grupa Viega działa w branży produktów techniki instalacyjnej. Zatrudnia ponad 4 tys. pracowników na całym świecie. Produkcja odbywa się w czterech głównych zakładach w Niemczech oraz w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Naj waż niej szą część ofer ty Vie ga stanowi technika instalacyjna. Obok systemów rurowych ważną rolę odgrywają także systemy podtynkowe i od pły wo we. Asor ty ment Vie ga obejmuje około 17 tys. produktów, któ re znaj du ją za sto so wa nie w in - sta la cjach do mo wych, prze my sło - wych i w przemyśle okrętowym. 13 13

© 2017 by Yumpu