Views
1 year ago

Systemy Instalacyjne 06/2017

 • Text
 • Regulacja
 • Klimatyzacja
 • Wentylacja
 • Kotly
 • Regulacyjne
 • Sanitarna
 • Cieplownicza
 • Grzewcza
 • Kanalizacja
 • Rury
 • Pompy
 • Instalacje
 • Armatura

14 14 FIRMY Sest -Lu ve

14 14 FIRMY Sest -Lu ve zwięk szy mo ce pro duk cyj ne Wło ska fir ma Sest -Lu ve za in we stuje 132 mln zł w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W planach spółki jest budowa nowej hali produkcyjnej w Gliwicach i zwiększenie mo cy wy twór czych wy mien ni ków cie pła w urzą dze niach chłod ni - czych. W związ ku z pla no wa ną in - westycją zatrudnienie w firmie wzrośnie o 50 osób. Przy cho dy Rad po lu wciąż się kur czą Przy cho dy Rad po lu po pierw szych trzech mie sią cach bie żą ce go ro ku spa dły do po nad 27,4 mln zł wobec 30,2 mln zł w ana lo gicz nym okresie roku 2016. Strata netto wynio sła 2,25 mln zł i by ła mniej sza niż przed ro kiem (-2,5 mln zł). Od czerw - ca Rad po lem po kie ru je no wy prezes – rada nadzorcza spółki powołała na to stanowisko Michała Jarczyńskie go, któ ry wcze śniej był m.in. sze - fem Arctic Paper i Enea Operator. PRZYCHODY RADPOLU (w mln zł) Fer ro prze zna czy na dy wi den dę 25 mln zł Ferro, producent armatury instalacyjnej, prze zna czy bli sko 25 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 1,2 zł na ak cję. Środ ki na ten cel ma ją po cho - dzić z ubiegłorocznego zysku spółki (4,9 mln zł) i zysków wypracowanych w latach wcześniejszych (ponad 20,5 mln zł). Dzień dy wi den dy zo stał ustalony na 4 lipca. Wypłata nastąpi w dwóch tran szach: 26 lip ca (0,5 zł na ak cję) i 4 paździer ni ka (0,7 zł na ak cję). Za rząd Fer ro wska zu je, że wy pła ta dy wi den dy w ta kiej kwo cie jest możliwa, gdyż spółka ma pozytywny ra chu nek prze pły wów pie nięż - nych, a jej sy tu acja jest sta bil na. W pierwszym kwartale Ferro wypracowało 56,52 mln zł przychodów i 4,25 mln zł zy sku net to. Rok wcze śniej by ło to od po wied nio 48,38 mln zł i 1,58 mln zł. Na po zio mie skon so - lido wa nym przy cho dy wy nio sły 92,25 mln zł (80,88 mln zł przed ro - kiem) a zysk net to 12,45 mln zł (8,11 mln zł). 43% ob ro tów gru pa wy ge ne ro wa ła na ryn ku pol skim, po zo sta łe 57% w eks por cie. f i r m y , l u d z i e , p r o d u k t y PGE będzie największym graczem na rynku ciepła PGE podpisało warunkową umowę na zakup polskich aktywów EDF. Po trans ak cji o war to ści 4,5 mld zł zo sta nie naj więk szą fir mą na ryn ku cie - pła w Pol sce. Polska Grupa Energetyczna zakończyła negocjacje do ty czą ce za ku pu ak ty - wów fran cu skie go EDF w Pol - sce. Transakcja obejmuje: osiem elektrociepłowni w największych aglomeracjach (m.in. w Trójmieście, Wrocławiu czy Krakowie) w pięciu województwach, elektrow nię Ryb nik na Ślą sku i bli - sko 400 km sieci ciepłowniczej w czterech miastach. Akwizycja pozwoli Grupie PGE umocnić pozycję na polskim rynku elektroenergetycznym i zostać największym dostawcą ciepła systemowego. Umowa warunkowa o łącz nej war to ści 4,5 mld zł zo - stała pod pi sa na 19 ma ja. Dwu krot nie więk sze mo ce ciepl ne Dzięki przejęciu ośmiu elektrociepłowni – w Gdyni, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu (EC Wrocław i EC Zawidawie), Toruniu, Zielonej Górze i Siechnicach – Gru pa PGE zwięk sza swoje zainstalowane moce cieplne z 3,55 GWt do 7,57 GWt, to jest o ponad 100%. Utrzymanie do tych cza so we go, ra por to wa - ne go za 2016 r. po zio mu pro - duk cji, zwięk szy ło by wo lu men pro du ko wa ne go przez gru pę cie pła o po nad 150%. Po łą czo - ne mo ce za in sta lo wa ne PGE i EDF pozwalają uzyskać Grupie PGE naj więk szy, bo 15-pro cen - to wy udział w ryn ku cie pła. – Przejęcie polskich aktywów EDF to strategiczna transakcja dla Grupy Kapitałowej PGE, dzię ki któ rej re ali zu je my świa - domą ekspansję. Przede wszystkim po zwa la nam ona na ugruntowanie pozycji lidera na ryn ku ener ge tycz nym i daje pierwsze miejsce na rynku ciepła. Transakcja bu du je war tość gru py, a także pozwala z optymizmem pa trzeć na roz wój w segmencie regulowanej dzia łal no ści cie płow ni - czej na bazie przejmowanych ak ty wów – oznaj - mia Hen ryk Ba ra now - ski, pre zes PGE. Za kup wpi su je się w zaktualizowaną strategię gru py do 2020 r. Na - bywane aktywa ciepłowni cze pa su ją do pro fi lu biznesowego PGE, a także – po przez wie lo kie - run ko wą dy wer sy fi ka - cję – ograniczają ogólne ryzyko działalności spółki. – W ob li czu dy na micz nych zmian ryn ku ener gii elek trycz - nej, ry nek cie pła cha rak te ry zu - je sta bil ne oto cze nie ryn ko we i re gu la cyj ne. In we sty cje w ak - ty wa cie płow ni cze są rów nież zgodne z megatrendem rozwoju ener ge ty ki roz pro szo nej i wpły - wa ją na zwięk sze nie bez pie - czeń stwa ener ge tycz ne go kra ju. Po nad to dzia ła nia te wspie ra ją re ali za cję ce lów kli ma tycz nych, wpi su ją się w po stu lat po pra wy ja ko ści po wie trza w mia stach oraz ograniczenia niskiej emisji. Są tak że gwarantem pewności dostaw do klientów po konkurencyjnej cenie – dodaje Henryk Baranowski. Fi nan so wa nie ze środ ków wła snych MOCE ZAINSTALOWANE CIEPLNE (GWt) PRODUKCJA CIEPŁA (PJ) Wartość transakcji dla wszystkich ak ty wów na by wa nych od EDF wy no si 4,51 mld zł, z czego oko ło 2,45 mld zł przy pa da na wartość kapitałów własnych, a oko ło 2,06 mld zł na za dłu że - nie net to, bę dą ce dłu giem we - wnątrz Gru py EDF (zo bo wią - za nia pol skich spół ek EDF wo - bec fran cu skie go wła ści cie la). Transakcja zostanie sfinansowana ze środ ków wła snych PGE. Na koniec pierwszego kwartału te go ro ku Gru pa PGE dys po - nowa ła środ ka mi pie nięż ny mi w wysokości 4,6 mld zł. Umo wa ma cha rak ter wa - run ko wy, a za mknię cie trans - ak cji zależy od: uzy ska nia przez PGE zgo dy UOKiK oraz Mi ni - stra Ener gii, uzy ska nia przez PGE od stą pie nia od pra wa pier wo ku pu od Pre ze sa Agen - cji Nie ru cho mo ści Rol nych oraz uzy ska nia przez EDF zgo - dy na trans ak cję od od po wied - nich władz rzą do wych we Fran cji zajmujących się nad zo - rem nad spół ka mi skar bu pań - stwa i trans ak cja mi na ich udzia łach. czerwiec 2017

f i r m y , l u d z i e , p r o d u k t y Powstają kolejne uchwały antysmogowe Od po cząt ku ro ku na si li ły się lo kal ne dzia ła nia ma ją ce na ce lu ochronę pol skich miast przed smo giem. Część wo je wództw zde cy do wa ło się na opra co wa nie uchwał an ty smo go wych, któ re cze ka ją już na wej ście w ży cie. Szlaki przetarł samorząd Małopolski: 23 stycznia przyjął pierwszą w Polsce uchwa łę, któ ra ma na ce lu re du - kowanie smogu w regionie i zapobieganie występowaniu tego zjawiska. Akt prawny wejdzie w ży cie już w lip cu. Od te go mo - men tu nie bę dzie moż na pa lić w piecach mułami, flotami węglowymi i mokrym drewnem o wilgotności większej niż 20%. 7 kwietnia podobne przepisy uchwalił Sejmik Województwa Śląskiego. Regulacje będą dotyczyć wszyst kich ko tłów i pie ców na pa li wo sta łe. Nie tyl ko tych służących ogrzewaniu budynków, ale też podgrzewających wodę czy posiłki. Śląsk planuje także całkowitą wymianę pieców na ko tły co naj mniej 5 kla sy. To prawo wejdzie w życie z początkiem wrze śnia. – Obie uchwa ły są zgod ne z po stu la ta mi kam pa nii „Nie Rób Dy mu”, pro mu ją cej eko lo - gicz ne spo so by ogrze wa nia do - mu i po tę pia ją cej pa le nie śmie - cia mi. Szcze gól nie cie szy nas za pis o za ka zie pa le nia wil got - nym drew nem. Jed nym z ce lów na szej kam pa nii jest in for mo - wa nie Po la ków o eko no mii i eko lo gii wy ni ka ją cych z uży - wa nia od po wied nio se zo no wa - nego (suszonego) drewna – mó - wi Pa try cja So bień z kam pa nii „Nie Rób Dy mu”. Ko lej ne wo je wódz twa chcą uchwał an ty smo go wych Za rząd wo je wódz twa dol no - ślą skie go rów nież zde cy do wał się pójść w śla dy Ma ło pol ski i od stycz nia przy go to wu je pro jekt uchwa ły an ty smo go - wej. Ma on być go to wy w ostat - nim kwar ta le 2017 r. Wte dy zo - sta nie pod da ny kon sul ta cjom społecznym i głosowaniu w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Od początku roku trwają tak że pra ce nad trze ma pro - jek ta mi uchwa ły an ty smo go - wej dla wo je wódz twa łódz kie - go, któ re wpły nę ły od rad nych z PO, PSL i Pre zy den ta Ło dzi. Wszyst kie trzy zo sta ły przy ję te i osta tecz na wer sja ak tu praw - ne go chro nią ce go łódz kie po - wie trze bę dzie za pew ne sta no - wić po łą cze nie pro po no wa - nych roz wią zań. Ma zo wiec cy urzęd ni cy rów - nież rozpoczęli prace nad stworze niem uchwa ły an ty smo go - wej. Nie zna ne są jesz cze szcze - gó ły jej za pi sów – wia do mo na pew no, że pod gło so wa nie Sej - miku regulacja zostanie poddana jesz cze w tym ro ku. Po dob - nie jest w Opo lu. Mar sza łek wo je wódz twa opol skie go za - pew nia, że uchwa łę po dej mie jesz cze w 2017 ro ku. Pra ce nad uchwa łą w Wiel ko pol sce Na początku 2018 r. powinny być także znane przepisy uchwały dla Wielkopolski. Pierwszym krokiem tamtejszych samorządowców było rozesłanie ankiet do 226 gmin w re gio nie, któ rych celem było zdiagnozowania sytuacji na terenie województwa. Kwestionariusze dotyczyły propo zy cji pod ję cia przez Sej mik Województwa Wielkopolskiego uchwa ły an ty smo go wej. Z 226 Smog Słowo smog pochodzi z połączenia angielskich słów smoke (dym) i fog (mgła). Za nie czysz cze nie po wie trza, ja kim jest smog, po - wstaje wskutek przedostawania się do at mos fe ry szko dli wych związ ków che micz nych, ta kich jak tlen ki siar ki i tle nek azo tu oraz substancje stałe, czyli pyły zawieszo ne, a tak że kan ce ro gen ne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Jak wynika z rapor tu WHO, spo śród 50 naj bar - dziej zanieczyszczonych europejskich miast aż 33 znaj du ją się w Polsce. wiel ko pol skich gmin an kie ty wypełniło i przesłało 213. Pierwsza analiza wykazała, że 82 gminy chcą uchwa ły an ty smo gowej, 10 go dzi się na nią, ale pod pewnymi warunkami, 110 gmin nie chce jej wpro wa dze nia, na - tomiast 11 nie dało jednoznacznej odpowiedzi. Tak podzielone odpowiedzi mogą być wynikiem nie wy star cza ją cej ilo ści sta cji monitoringu jakości powietrza w województwie wielkopolskim, co mo że wpły wać na wie dzę i potrzeby mieszkańców tego regio nu. Z wy peł nio nych do ku - mentów wynika jednak, że Poznań popiera wprowadzenie zapi sów ogra ni cza ją cych emi sję szko dli wych sub stan cji do at - mosfery. Miasto proponuje, by jesz cze w 2017 r. zo sta ła przy jęta uchwała antysmogowa. Natomiast w latach 2018-2019 postuluje się ograniczenie niektórych ro dza jów pa liw sta łych (mu ły, floty, miały). Daty wejścia w życie przepisów z wymienionych regionów poznamy dopiero po sporządzeniu uchwał. INWESTYCJE Su wał ki li kwi du ją sta re źró dła cie pła Prawie 100 osób otrzyma w Suwałkach dofinansowanie na wymianę źródeł cie pła w tym ro ku. Łącz na kwo ta dotacji w ramach miejskiego programu „Ograniczanie niskiej emisji na terenie gminy Miasta Suwałki” wyniesie 308 tys. zł. Komisja weryfikacyjna zakwalifikowała do dofinansowania 98 wniosków, z czego 96 pochodzi od osób fizycznych, a autorami dwóch pozostałych są wspólnoty mieszkaniowe. Wspólnoty i dziewięć osób fizycznych wnioskowało o podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, 52 wnioski dotyczą podłączenia do sieci gazowej. Z kolei 35 mieszkańców ubie ga ło się o środ ki, któ re ma ją być wsparciem przy wymianie starego źródła ogrzewania na nowe. W ubiegłym roku, podczas realizacji pierwszej edycji programu podpisanych zo sta ło 47 umów, z cze go: 19 na dotację na podłączenie nieruchomości do sie ci ga zo wej, 14 na pod łą czenie do miejskiej sieci ciepłowniczej i 14 na dotację na wymianę starego źródła ciepła na nowe. Wydatki samorządu na ten cel po chło nę ły bli sko 151 tys. zł, co oznacza, że tegoroczna edycja programu „Ograniczanie niskiej emisji na terenie gminy Miasta Suwałki” będzie dwa ra zy więk sza – za rów no pod względem złożonych wniosków jak i wartości przyznanych dotacji. Pod pi sa no pierw szą umo wę w ra mach pro gra mu Re gion 11 maja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bia łym sto ku za warł z Na ro do - wym Fun du szem Ochro ny Śro do - wi ska i Go spo dar ki Wod nej umo wę w ra mach pro gra mu Re gion. To pierw sze ta kie po ro zu mie nie zwią - za ne z re ali za cją ini cja ty wy Re gion. Udzie lo na po życz ka, w wy so ko ści po nad 32 mln zł, zo sta nie prze zna - czona na dofinansowanie przedsięwzięć z za kre su ochro ny wód oraz OZE i efek tyw no ści ener ge tycz nej. W szcze gól no ści środ ki z NFOŚiGW zostaną rozdysponowane na rozbudo wę oczysz czal ni ście ków i upo - rząd ko wa nie go spo dar ki wod no - -ście ko wej w Cho rosz czy, bu do wę osiedlowej sieci ciepłowniczej w Siemiatyczach, modernizację oświetlenia ulicz ne go na te re nie gmi ny Sie - mia ty cze, mon taż in sta la cji so lar - nych w bu dyn kach miesz kal nych położonych na terenie Gminy Krypno oraz mo der ni za cję ko tłow ni w Moń kach. 15 15

© 2017 by Yumpu