Views
1 year ago

Systemy Instalacyjne 06/2017

 • Text
 • Regulacja
 • Klimatyzacja
 • Wentylacja
 • Kotly
 • Regulacyjne
 • Sanitarna
 • Cieplownicza
 • Grzewcza
 • Kanalizacja
 • Rury
 • Pompy
 • Instalacje
 • Armatura

16 16 ENERGETYKA ZWiK w

16 16 ENERGETYKA ZWiK w Ło dzi bę dzie re mon to wał szyb ciej i ta niej Za kład Wo do cią gów i Ka na li za cji w Ło dzi wzbo ga cił się o no wą ma - szy nę, dzię ki któ rej wy mia na sta - rych rur bę dzie się od by wać w spo - sób bez wy ko po wy. Dzię ki tej tech - no lo gii pra ce re mon to we bę dą wy - ko ny wa ne szyb ciej i zde cy do wa nie spad ną w mie ście kosz ty wy mia ny in sta la cji. Me to da zwa na kra kin - giem sta tycz nym spraw dza się w tych ob sza rach mia sta, gdzie jest gę sta za bu do wa oraz du że na gro - ma dze nie pod zie mią in sta la cji: ga - zo wej, ener ge tycz nej, te le ko mu ni - ka cyj nej. Jed no ra zo wo, przy uży ciu no we go sprzę tu moż na wy mie nić od ci nek sie ci o dłu go ści 150 me - trów. Trwa to je dy nie dwa dni ro bo - cze. Urzą dze nie przy da je się przy re - montach starych wodociągów zbudo wa nych z rur sta lo wych, że liw - nych czy ce men to wych. Pod czas wymiany sieci można zachować dotychczasową średnicę rur lub zwiększyć ją, po pra wia jąc w ten spo sób wy daj ność prze pły wu wo dy. ZWIK w swo im par ku ma szy no wym dys - ponuje już jednym urządzeniem do bez wy ko po wej wy mia ny wo do cią - gów. No wa ma szy na, za ku pio na za 640 tys. zł, jest jed nak bar dziej wy - daj na. Wo do cią gi Pu ław skie otrzy ma ły 12,5 mln zł wspar cia Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” podpisało w maju z Województwem Lu bel skim umo wę na do fi - nansowanie projektu „Ograniczenie strat i poprawa jakości dostaw wody w mieście Puławy”. Całkowita przewidywana wartość projektu wynosi blisko 12,5 mln zł, z czego dofinansowanie opiewa na kwotę nieprzekraczającą 6,4 mln zł, co daje 63,75% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. W ramach przedsięwzięcia planowane są m.in.: wymiana sta rych awa ryj nych sie ci wo do - cią go wych z rur azbe sto ce men to - wych i że liw nych na no we ru ry z po - li ety le nu o łącz nej dłu go ści oko - ło 9 km, za kup sprzę tu na po trze by do po sa że nia la bo ra to rium Oczysz - czal ni Ście ków, za kup wo do mie rzy i no wo cze snych na kła dek umoż li - wia ją cych zdal ny od czyt wska zań wodomierza. Roz po czę cie ro bót bu dow la nych prze wi du je się na dru gi kwar tał te - go ro ku, na to miast za koń cze nie na czwar ty kwar tał ro ku 2019. f i r m y , l u d z i e , p r o d u k t y Liczniki i eksport napędzają wyniki Apatora Wpierwszym kwartale Grupa Apator wypracowała 220,7 mln zł przychodów, co w porównaniu z tym samym kwartałem roku ubiegłego oznacza wzrost o 12%. Jesz cze moc niej rósł zysk net to, któ ry zwięk szył się o 23% do poziomu 16,9 mln zł (13,7 mln zł rok wcześniej). Dzięki temu grupa poprawiła rentowność netto, która wyniosła 7,66% wobec 6,93%. Przychody ze sprzedaży osiągnę ły wy so ki po ziom głów - PRZYCHODY GRUPY APATOR (w mln zł) Panasonic wybrał zwycięzców w konkursie PRO Awards Panasonic ogłosił zwycięzców dru giej edy cji kon - kur su PRO Awards – na najlepsze projekty z Europy wykorzystujące systemy Panasonic Heating & Cooling. Jury wyłoniło ośmiu laureatów, którzy wykazali się nieszablonowym myśleniem, wykorzystaniem innowacyjnych i jednocześnie ekologicznych rozwiązań. Ce lem kon kur su ogło szo ne - go w czerw cu ubiegłego roku, było wyróżnienie najlepszych projektów bazujących na systemach grzewczo-chłodzących firmy Panasonic. Instalatorzy, architekci, konsultanci i inżynierowie z całej Europy mogli ubiegać się o nagrody w czterech kategoriach: obiektów mieszkalnych, ho te lar sko -ga stro no micz nych, nie dzięki bardzo dobrym wynikom w segmencie pomiarowym (wzrost o 15%), uzy ska nym we wszystkich liniach biznesowych (liczniki energii elektrycznej, gazo mie rze, wo do mie rze). Rów - no cze śnie, dzię ki zwięk sze niu sprzedaży zagranicznej linii łączeniowej, wzrost odnotowano w segmencie automatyzacji pracy sie ci. Na uwagę zasługuje wysoka dynamika sprzedaży na rynkach zagranicznych (głównie UE), która przy utrzymującym się wysokim poziomie sprzedaży krajowej, spowodowa ła wzrost udzia łu eksportu w przychodach do po nad 56%. Apator zapowiada, że drugim kwartale handlowych oraz komercyjnych. Osta tecz nie wy bra no osiem pro jek tów, któ re by ły naj bar - dziej in no wa cyj ne, efek tyw ne energetycznie, ekologiczne i jednocześnie prezentowały walory estetyczne. Oprócz zwycięzców w poszczególnych kategoriach, jury wyłoniło jeszcze trzy projekty wyróżniające się w obszarach: innowacji, efektywności energetycznej i wykorzystania technologii GHP. Nagrodą główną dla laureatów będzie tygodniowy wyjazd do Japonii, podczas którego uczestnicy odwiedzą m.in. główną siedzibę Panasonic oraz inteligentne, zrównoważone ekologicznie miasto Fujisawa. Zwy cięz ca mi II edy cji kon - kursu Panasonic PRO Awards w po szcze gól nych ka te go riach będzie kontynuował tendencję poprawy wyników finansowych, dzięki dużej ilości zamówień w segmencie pomiarowym. Kontynuowane będą dostawy gazomie rzy do Ho lan dii oraz An glii, liczników energii elektrycznej do klientów krajowych, dostawy wodomierzy na rynek krajowy i zagraniczny oraz nastąpi rozliczenie zrealizowanego w kwietniu (z opóź nie niem ze wzglę du na akredytywę) kontraktu do Etiopii. Dzię ki do brym wy ni kom z pierwszego kwartału i korzystnym pro gno zom na naj bliż sze miesiące, zarząd Apatora podtrzy mu je pro gno zę fi nan so wą na bie żą cy rok. We dług niej skonsolidowane przychody mają wy nieść 900-950 mln zł a zysk net to 75-80 mln zł. zostali: Obiekty mieszkalne: Heat Mer chants za obiekt Ma ri na Village w Greystones (Irlandia); Obiek ty ho te lar sko -ga stro no - micz ne: IJT za pro jekt Ho tel Monument 5 (Hiszpania); Obiekty handlowe: Logicool za instalację dla fir my Ikea (Wiel ka Bry ta - nia); Obiekty komercyjne: RGS Technischer Service za projekt dla Audi (Niemcy); Najbardziej innowacyjny projekt: ICG Ltd dla Soapworks (Wielka Brytania); Projekt wyróżniający się najlepszą efektywnością energetyczną: KlimaShop! dla Le go land (Niemcy); Innowacyjne wykorzystanie technologii GHP: División Empresas dla hotelu Ayre Atocha (Hiszpania) Nagroda specjalna: Crystal Air za projekt dla Zalando (Irlandia). czerwiec 2017

f i r m y , l u d z i e , p r o d u k t y Aquanet wymienił pompy w poznańskiej oczyszczalni Firma Aquanet zarządzająca sie cią wod -kan w Po - znaniu i w okolicznych miejscowościach przeprowadziła modernizację w Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Wysłużone pompy membranowe stosowane dotychczas do dozowania chemikaliów wykorzystywanych w procesie oczyszczania ścieków zastąpiono nowoczesnymi pompami perystaltycznymi Qdos firmy Watson-Marlow. Dzięki temu, że mechanizm pompy nie ma kontaktu z tłoczonym medium, pompy perystaltycz ne są znacz nie mniej awa ryj - ne od pomp mem bra no wych. W razie potrzeby wymiany głowicy roboczej operacja ta zajmuje mniej niż minutę bez narażania pracownika na kontakt ze szkodliwymi chemikaliami. Co ważniejsze, pompy perystaltyczne są znacznie bardziej precyzyjne od Po nad 80 mln zł do fi nan - so wa nia z NFOŚiGW otrzy ma ł Gdańsk na re - ali za cję pro jek tu „Sys te my go - spo da ro wa nia wo da mi opa do - wymi na terenach miejskich – Mia sto Gdańsk”. Umo wę w tej sprawie podpisano 9 maja bieżącego roku. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa gospodarki wodnej miasta, w tym odwodnienie terenu poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicach Strzyża i Osowa oraz budowa zbiorników retencyjnych w dzielnicach: Kokoszki, Jaśkowa Dolina, Oso wa. Tym sa mym ma się poprawić jakość środowiska oraz warunki życia mieszkańców membranowych, a oprócz sterowania ręcznego umożliwiają też sterowanie zdalne i automatyczne, dzię ki cze mu moż na by ło le - piej dostosować dozowanie chemikaliów do rzeczywistych potrzeb i zmniej szyć ich zu ży cie z korzyścią dla środowiska. Kon struk cja pomp Qdos za - pewnia jednostajne podawanie chemikaliów z zadaną wydajnością, bez wzglę du na opo ry tło cze - nia i bez pulsacji, co umożliwiło także uproszczenie instalacji dozowania poprzez eliminację m.in. tłumików pulsacji, zaworów stopowych, odpowietrzających itp. – Stosowane dotychczas pompy membranowe, narażone na kontakt z agresywnymi chemikaliami, były bardzo awaryjne. Ponieważ korzystaliśmy z wielu typów pomp o różnych parametrach, musieliśmy utrzymywać kosztowne zapasy części zamiennych – oznaj mia Prze my sław Olejniczak, kierownik Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Po wie lu la tach eks plo ata cji pomp membranowych niezbędne sta ło się za stą pie nie ich przez inne, bardziej niezawodne rozwiązanie, które umożliwiłoby też zdalne sterowanie i opomiarowanie. – Automatyczne sterowanie pompami umożliwiło nam podniesienie jakości i warunków pracy przy równoczesnym ograniczeniu zużycia chemikaliów – a więc i kosztów. Także długie okresy między przerwami serwisowymi, szeroki zakres parametrów eksploatacyjnych ograniczający liczbę modeli oraz zunifikowana konstrukcja głowicy pozwoliły nam znacząco obniżyć koszty eksploatacyjne i całkowity koszt posiadania – dodaje Przemysław Olejniczak. Gdańsk otrzymał 80 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW Gdańska. W szczególności miasto zostanie zabezpieczone przed podtopieniami i powodziami. Za kres rze czo wy pro jek tu obejmuje budowę 9,4 kilometra sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę pięciu urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (zbiorniki retencyjne, instalacje do wykorzystania wód opadowych). Efek tem dzia łań, pod ję tych w du żej mie rze dzię ki umo - wie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będzie zwiększenie odporności Gdańska na niekorzystne zjawiska związane ze zmianą klimatu: nawalne deszcze, opady śniegu, susze, miejskie wyspy cie pła. Ce le te zo sta ną zre - ali zo wa ne po przez kom plek so - we roz wią za nie pro ble mu za - gospo da ro wa nia wód opa do - wych, dzię ki któ re mu na stą pi: zwięk sze nie ilo ści re ten cjo no - wanej wody, wzrost efektywności pra cy sys te mów od pro wa - dzania i oczyszczania wód opado wych i roz to po wych oraz zwiększenie wykorzystania wód opadowych w miejscach ich powstawania (fontanny, zbiorniki przeciwpożarowe). Prace w ramach projektu „Systemy gospodarowania wodami opa do wy mi na te re nach miej - skich – Mia sto Gdańsk” po - trwa ją do wrze śnia 2021 r. Będą kosztować 131,3 mln zł. PRZETARGI PZS w Ole śni cy zle ci mo der ni za cję in sta la cji Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy (woj. dolnośląskie) rozpisał przetarg na modernizację dotychczasowego źródła ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej budynku. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie w budynku głównym Szpitala w Sycowie kotłowni gazowej niskotemperaturowej o mocy niezbędnej do zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę szpitala i budynków towarzyszących oraz instalacji gazowej do kotłowni. Zamówienie obejmuje także zaprojektowanie i wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynkach towarzyszących, zaprojektowanie i wykonanie zasilania budynków towarzyszących w zakresie c.o. i c.w.u. z kotłowni. Termin składania ofert upływa 9 czerwca. Na wykonanie prac przewidziano trzy miesiące. MZB Wał brzych wy mie ni wo do mie rze w lo ka lach Miej ski Za rząd Bu dyn ków w Wał - brzy chu (woj. dol no ślą skie) po szu - kuje w ramach przetargu firmy, która dostarczy i wymieni wodomierze w gminnych lokalach mieszkalnych i użyt ko wych za rzą dza nych przez MZB. Ter min nad sy ła nia zgło szeń upływa 12 czerwca, zaś termin realiza cji za da nia usta lo no na 28 wrze - śnia te go ro ku. Przy wy bo rze ofer ty bra ne bę dą przede wszyst kim pod uwa gę: ce na (60%), okres gwa rancji (30%) i ter min re ali za cji (10%). Gmi na Ry ki za mon tu je 477 ko lek to rów sło necz nych Gmina Ryki (woj. lubelskie) ogłosiła przetarg na dostawę i montaż 477 zestawów instalacji solarnych na terenie gminy Ryki. Zamówienie zakłada montaż 296 instalacji 2-kolektorowych z zasobnikiem c.w.u. o pojemności 300 litrów oraz 181 instalacji 3-kolektorowych z zasobnikiem c.w.u. o pojemności 300 litrów. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Ryki – Przyjaźni Środowisku”. Oferty w tej spra wie moż na skła dać do 26 czerw - ca. Zakończenie instalacji solarów przewidziano na 30 listopada przyszłego roku. Wybór wykonawcy będzie zależeć w szczególności od zaproponowanej ceny (60%) oraz okresu gwarancyjnego urządzeń (20%) i terminu zakończenia prac (20%). 17 17

© 2017 by Yumpu