Views
1 year ago

Systemy Instalacyjne 06/2017

 • Text
 • Regulacja
 • Klimatyzacja
 • Wentylacja
 • Kotly
 • Regulacyjne
 • Sanitarna
 • Cieplownicza
 • Grzewcza
 • Kanalizacja
 • Rury
 • Pompy
 • Instalacje
 • Armatura

18 ENERGETYKA PGNiG i Or

18 ENERGETYKA PGNiG i Or len od kry ły no we zło że ga zu ziem ne go Zło że od kry te przez Pol skie Gór nic - two Naf to we i Ga zow nic two oraz Or len znaj du je się w oko li cach Śro - dy Wiel ko pol skiej. Po raz pierw szy w za chod niej Pol sce geo lo dzy za - sto so wa li tech no lo gię wier ceń ho - ry zon tal nych w znaj du ją cym się tam pia skow cu. Wy do by cie ga zu ziem ne go z tej lo ka li za cji roz pocz - nie się już wkrót ce. Otwór zlo ka li zo wa ny na kon ce sji Kór nik – Śro da Wiel ko pol ska osią - gnął głębokość ponad 3650 m, a jego cał ko wi ta dłu gość wy nio sła 4500 m, w tym po nad 400 me trów od cin ka po zio me go wier co ne go w zło żu ga zu. Wstęp ne te sty zło żo - we po ka zu ją, że na gro ma dze nie wę glo wo do rów jest ko mer cyj ne, a więc z otworu Miłosław-5K/H prowa dzo ne bę dzie wy do by cie. Ak tu - al nie pro wa dzo ne są te sty prze pły - wu ga zu, któ re po zwo lą na osza co - wanie wielkości złoża. Nowo odkryte za so by znaj du ją się w oko li cy eks plo ato wa nych już wspól nie przez PGNiG i Or len złóż: Ra dlin, Li - se wo oraz Win na Gó ra. UDZIAŁY W KONCESJI KÓRNIK – ŚRODA WIELKOPOLSKA f i r m y , l u d z i e , p r o d u k t y Geo-Term poszerzy ofertę o fotowoltaikę Wnajbliższych miesiącach Geo -Term, no - to wa na na New Con - nect spółka działająca na rynku pomp ciepła, planuje zdywersyfikować przychody poprzez wprowadzenie do oferty nowej grupy produktowej. Portfolio spółki ma zostać poszerzone o technologię fotowoltaiki, która w ostat nim cza sie cie szy się co raz większym zainteresowaniem. Zdaniem władz spółki wprowadzenie do oferty fotowoltaiki PRZYCHODY GEO-TERM POLSKA (w mln zł) spowoduje zwiększenie potencjalnego kręgu klientów zainteresowanych kompleksową obsługą w zakresie rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii. W okre sie od stycz nia do mar - ca tego roku przychody Geo- -Term wy nio sły 0,41 mln zł wo - bec 0,46 mln zł w ana lo gicz nym okresie roku ubiegłego. Strata net to skur czy ła się do 43 tys. zł wo bec 182 tys. zł stra ty przed ro kiem. – Okres pierw sze go kwar tału 2017 r. po mi mo niższych przychodów na le ży uznać za uda - ny, ze wzglę du na fakt, iż przez nie mal połowę analizowanego okresu utrzymywały się w Pol sce ni skie temperatury uniemoż li wia ją ce wszel kie prace w terenie. W analogicznym okresie roku poprzedniego warunki klimatyczne były zdecydowanie bardziej sprzyjające – czytamy w raporcie Geo-Termu. Spółka dodaje, że w omawianym cza sie prze pro wa dzi ła sze reg działań sprzedażowych. Efek ty tych dzia łań bę dą wi docz - ne w najbliższych miesiącach. – W ramach akcji promocyjnej głównego partnera, firmy Nibe Bia war, o na zwie „Szwedz ka dotacja”, udało się pozyskać do re ali za cji kil ka na ście umów u klientów indywidualnych, które to zlecenia będą wykonywane w trak cie ca łe go 2017 r. Ak cja pro mo cyj na trwać bę dzie rów - nież w drugim kwartale 2017 r., co powinno przynieść dalsze korzyści w postaci kolejnych zleceń do realizacji – napisano w dokumencie. MPEC Prze myśl zwięk szy do sta wy cie pła o 1 MW Na mo cy za war tych pod ko niec kwiet nia umów z Pań stwo wą Wyż - szą Szko łą Wschod nio eu ro pej ską, MPEC Prze myśl przy łą czy w tym ro - ku do sieci położone na terenie Parku Lubomirskich budynki Kolegium No we go, Ko le gium Wschod nie go oraz Pałac Lubomirskich. Inwestycja zwią za na z przy łą cze niem tych obiektów ruszy na przełomie czerwca i lip ca a za koń czy się na prze ło - mie wrze śnia i paź dzier ni ka. Ko lej - nym du żym przed się wzię ciem roz - wo jo wym prze wi dzia nym do re ali - za cji w bie żą cym ro ku jest przy łą - czenie do sieci ciepłowniczej pięciu bu dyn ków użyt ko wa nych przez Biesz czadz ki Od dział Stra ży Gra - nicz nej w Prze my ślu. In we sty cja ta zo sta nie wy ko na na w lip cu i sierp - niu. Skut kiem re ali za cji dwóch po - wyż szych za dań bę dzie m.in. wzrost zamówionej mocy cieplnej w MPEC Prze myśl o nie mal 1 MW. 18 Ruda Śląska zamontuje 51 mikroinstalacji OZE Po nad 1 mln zł unij ne go dofinansowania pozyskały wła dze Ru dy Ślą skiej na wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Zostaną one zamontowane w 51 budynkach jednorodzinnych w mieście. Wkrótce ruszy nabór wniosków. Właściciele nieruchomości zapłacą jedynie 15% wartości całej instalacji oraz wartość podatku VAT od montażu urządzeń. Pozostałe koszty zostaną pokryte z dofinansowania. W ra mach re ali zo wa ne go przez mia sto przed się wzię cia zamontowanych zostanie 31 instalacji fotowoltaicznych, 15 solar nych oraz pięć pomp cie pła. Nim pierw sze eko lo gicz ne in we sty cje zo sta ną prze pro wa - dzo ne w bu dyn kach miesz kań - ców, miasto musi najpierw wybrać ope ra to ra, któ ry bę dzie od po wie dzial ny za przy go to - wanie programu funkcjonalno- -użyt ko we go z wy szcze gól nie - niem da nych in we sty cji. Wy - konawca mikroinstalacji zostanie wy ło nio ny w prze tar gu. – W pierw szej ko lej no ści bę - dziemy chcieli wykonać inwestycje w tych bu dyn kach, któ re są technicznie najbardziej przygoto wa ne do mon ta żu ta kich in - sta la cji. Waż ne jest to, że oso by, któ re nie „za ła pią” się na do fi - nansowanie teraz, automatycznie znaj dą się na li ście do otrzy - mania dotacji w drugim etapie. W mo men cie ogło sze nia ko lej - ne go kon kur su przez Urząd Mar szał kow ski w 2018 ro ku chce my sta rać się o dal sze środki unij ne na ten cel – oznaj mia Krzysz tof Me jer, wi ce pre zy - dent Ru dy Ślą skiej. Montaż mikroinstalacji OZE wpisuje się w realizację zarówno miejskiego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, jak i Strategii Roz wo ju Mia sta Ru da Ślą - ska na la ta 2014-2030. Do ku - menty te zakładają wykorzystywa nie i pro mo cję od na wial - nych źró deł ener gii w mie ście. Montaż 51 instalacji OZE w budynkach jednorodzinnych przyczy ni się do po pra wy tzw. zy sku eko lo gicz ne go. Dzię ki nim w mie ście w ska li ro ku zre du - ko wa na zo sta nie emi sja CO 2 o 47,3 a py łu PM10 o 40 kg. czerwiec 2017

f i r m y , l u d z i e , p r o d u k t y Wybrano wykonawcę bloku w EC Żerań PGNiG Termika 17 maja rozstrzygnęła przetarg na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie. Po analizie i ocenie ostatecznych ofert, spół ka uzna ła za naj ko rzyst - niejszą propozycję złożoną przez konsorcjum: Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Gmbh – lider konsorcjum, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, Polimex Mostostal. Cena całkowita wybranej oferty, obejmująca budowę bloku w formule „pod klucz” oraz umo wę ser wi so - wą, wy no si brut to 1,59 mld zł. Inwestycja przyczyni się do modernizacji warszawskiej Elektrociepłowni Żerań. Dzięki budowie nowego bloku, wyeksploatowane kotły węglowe zostaną wycofane z użytkowania. Projekt wpisuje się w strategię Grupy PGNiG, która zakłada utrzymanie pozycji wiodącego dostawcy ga zu na pol skim ryn ku. Jed nost - ka o mocy zainstalowanej około 490 MWe będzie zużywała corocz nie oko ło 550 mln m 3 gazu ziemnego, co będzie stanowić około 4% krajowego zużycia tego paliwa. Przekazanie do eksploatacji bloku gazowo-parowego pla no wa ne jest na 2020 rok. – Blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Żerań stanowi strategiczną inwestycję nie tylko dla Warszawy i PGNiG Termika, ale także w skali kraju. Jesteśmy przeko na ni, że jednostka ta wzmoc - ni bezpieczeństwo energetyczne Warszawy oraz poprawi komfort In ży nie ria Rze szów pod pi - sa ła z Przed się bior stwem Go spo dar ki Ko mu nal nej w Lu bar to wie kon trakt o war - to ści po nad 66 mln zł brut to (55 mln zł net to). Umo wa na za da nie pod na zwą „Roz bu do - wa i przebudowa – modernizacja oczysz czal ni ście ków w Lu - bar to wie” zo sta ła za war ta pod ko niec ma ja. No wa oczysz czal nia przy - wróci funkcjonalność wysłużone go obiek tu i spro sta ro sną - cym wy ma ga niom od no śnie go spo dar ki osa do wej. Jak za - pew nia ją wła dze In ży nie rii Rzeszów, zakład zostanie oddany do użyt ku pod ko niec przy - szłe go ro ku. – Proces technologiczny można po dzie lić na dwa eta py. Pierw szy jest związany z częścią biologiczną, ściekową – tu technologia, która będzie zastosowana, wynika z zasad ekonomicznego gospodarowania zasobami. Zainstalowane zostaną oszczędniejsze rozwiązania – pompy, mieszadła, które nie zużywają tyle energii elektrycz nej. Dru ga część to osa do wa, gdzie najnowocześniejsza technologia polega na zastosowaniu suszarni do suszenia osadu. Praktycznie osad będzie odwodniony o 90% do postaci granulatu. Jego ilość zmniej szy się, a w związ ku z tym koszty będą niewielkie w sto sun ku do te go, co jest obec - nie. Będziemy pracować na obiekcie czyn nym, ca ły czas ście ki bę dą przyjmowane z miasta. Jednak mamy doświadczenie w tego typu pracach i budowę poprowadzimy bezpiecznie – zaznacza Jerzy Żyła, prezes Inżynierii Rzeszów. życia lokalnej społeczności. Budowa blo ku w EC Że rań ma na ce lu odtworzenie mocy wytwórczych zakładu w związku z programem likwidacji wyeksploatowanego, przestarzałego majątku produkcyjnego (ponad 60-letniego), niespełniającego oczekiwanych standardów środowiskowych Konkluzji BAT – oznajmia Wojciech Dąbrowski, prezes PGNiG Termika. PGNiG Termika, należąca do Gru py PGNiG, jest naj więk szym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Elektrociepłownia Żerań została uruchomiona w 1954 roku i jest dru gim co do wiel ko - ści źró dłem cie pła dla War sza - wy. Moc cieplna zakładu wynosi 1580 MWt a moc elek trycz na brut to 386 MW. Inżynieria Rzeszów zdobywa kontrakt za ponad 66 mln zł Modernizacja oczyszczalni ścieków jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Działania 2.3 „Gospodarka wodno -ście ko wa w aglo me - racjach” Oś prio ry te to wa II „Ochro na śro do wi ska, w tym ada pta cja do zmian kli ma tu” Programu Operacyjnego Infrastruk tu ra i Śro do wi sko na lata 2014-2020. – Wartość inwestycji netto to 55 mln zł, z te go do fi nan so - wanie wy no si bli sko 35 mln zł. Oko ło 20 mln to wkład własny – 5 mln po cho dzi ze środ ków PGK a 15 mln to po życz ka z Na - ro do we go Fun du szu Ochro ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w War sza wie – oznaj mia Tomasz Marzęda, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Lubartowie. ENERGETYKA For tum sprze da ło spół kę Du on Dys try bu cja Fortum zdecydowało się na sprzedaż 100% swo ich udzia łów w pol skiej spół - ce infrastruktury gazowej Duon Dystrybucja. Nabywcą jest Infracapital, część funduszu M&G Investments odpowiedzialna za inwestycje infrastrukturalne. Fortum podjęło decyzję o zbyciu aktywów w obszarze infrastruktury ga zo wej, po nie waż nie są one klu - czowe dla realizacji strategii firmy. Działalność spółki Duon Dystrybucja opie ra się na do sta wach ga zu ziem - nego sieciowego i skroplonego (LNG) w Polsce. Fortum nabyło ją w ramach akwizycji Grupy Duon, zajmującej się sprzedażą energii elektrycznej i gazu (obec nie For tum Mar kets) w 2016 ro - ku. Transakcja musi uzyskać wymagane zgody regulacyjne, a także spełnić zwyczajowo przyjęte warunki zamknię cia. Spół ka spo dzie wa się jej fi - nalizacji w trzecim kwartale 2017 roku. Wartości transakcji nie ujawniono. GPEC roz sze rza dzia łal ność o Pel pin Grupa GPEC nabyła nieruchomość, infrastrukturę techniczną i urządzenia słu żą ce do prze sy ła nia ener gii ciepl nej na te re nie Pel pli na. Fir ma rozpoczęła działania na nowym rynku 1 czerw ca. No wa spół ka wzmac - nia po zy cję ca łej Gru py GPEC na Po - mo rzu. Jest tak że szan są na do tar cie z eko lo gicz nym cie płem sys te mo - wym do dal szych czę ści Po mo rza. – Sukcesywnie umacniamy naszą pozycję branży ciepłowniczej. Jest to element na szej dłu go fa lo wej stra te gii, która przede wszystkim zakłada rozwój organiczny, akwizycję nowych syste mów oraz dzie le nie się know -how z rynkiem i otoczeniem – oznaj mia Lu - cyna Federowicz, dyrektor ds. personalnych i strategii Grupy GPEC. Do Świ no uj ścia do tar ło już 3 mln m 3 LNG W drugiej połowie maja zakończył się rozładunek kolejnego zbiornikowca LNG, w Terminalu w Świnoujściu. Do tej pory do gazoportu dotarło już 3 mln m 3 skroplonego paliwa w ramach 15 dostaw. Tankowce każdorazowo dostarczają do Świnoujścia oko ło 200 tys. m 3 skroplonego LNG, który po regazyfikacji zwiększa swoją ob ję tość do 120 mln m 3 . Ozna cza to, że w niecały rok od przejęcia terminalu od wykonawcy i rozpoczęcia etapu eksploatacji gazoportu przez Polskie LNG do gazociągów w całej Polsce tra fi ło już 1,8 mld m 3 gazu ziemnego. 19 19

© 2017 by Yumpu