Views
1 year ago

Systemy Instalacyjne 06/2017

 • Text
 • Regulacja
 • Klimatyzacja
 • Wentylacja
 • Kotly
 • Regulacyjne
 • Sanitarna
 • Cieplownicza
 • Grzewcza
 • Kanalizacja
 • Rury
 • Pompy
 • Instalacje
 • Armatura

20 ZAGRANICA Ry nek HVAC

20 ZAGRANICA Ry nek HVAC na świe cie bę dzie rósł o 5,24% rocz nie Według firmy analitycznej Wise Guy, rynek HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) w latach 2017-2021 będzie rósł w średniorocznym tempie 5,24%. Jednym z kluczowych elementów, który będzie napędzał tę branżę w najbliższych latach, jest gwałtowny wzrost sektora budowlanego i rynku nieruchomości. Jak wskazują analitycy Wise Guy, większość nowo budowanych, nowoczesnych budynków wykorzystuje energooszczędne systemy HVAC. Ponadto w krajach rozwijających się następuje wzrost urbanizacji i uprzemysłowie nia, co prze kła da się na ro sną cą liczbę powstających fabryk, budynków ko mer cyj nych i kom plek sów mieszkaniowych, które wykorzystują rozwiązania z dziedziny HVAC. Ha ier sprze dał naj wię cej „smart” kli ma ty za to rów Haier okazał się numerem jeden pod względem ilości sprzedanych urządzeń klimatyzacyjnych podłączonych i sterowanych za pomocą Internetu – wynika z raportu opracowanego przez brytyjską firmę badawczą Euromonitor. Udział firmy Haier w światowym rynku tego typu rozwiązań w 2016 ro ku się gnął 23,6%. Zgod nie z kryterium oceny Euromonitor, pod uwagę brane były klimatyzatory z wbudowaną funkcją łączności z innymi urządzeniami i/lub konsumentami oraz urzą dze nia mi IoT, któ re mo gą komunikować się ze sobą wzajemnie. Badane klimatyzatory obejmują inteligentne urządzenia, które są zautomatyzowane i wymagają niewielkiej ingerencji człowieka. Analiza została przeprowadzona w 46 krajach i regionach, z udziałem 30 marek z całego świata. Raport wykazał, że w ubiegłym roku sprzedaż tego typu urządzeń była na rekordowym poziomie a w latach 2013-2016 zwięk szy ła się o 62%. Ama rinth do star czy pom py na plat for mę wiert ni czą Amarinth otrzymał zamówienie o warto ści 0,5 mln USD na do sta wę pomp wspomagających API 610 OH2 od firmy Premier Oil. Urządzenia zostaną wykorzystane w produkcji wody technologicznej na platformie wiertniczej Solan zlokalizowanej na należących do Wielkiej Brytanii wodach Morza Północnego. 20 Dział „Ak tu al no ści” opra co wał To masz Krze śniak f i r m y , l u d z i e , p r o d u k t y W Krakowie znikną kolejne tysiące piecyków gazowych Wmaju zarządy Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce”, MPEC Kra ków oraz EDF Pol ska od - dział nr 1 w Krakowie podpisały kom plek so wą umo wę o re - ali za cji pro gra mu „Cie pła wo - da bez pie cy ka” w blo kach spół - dziel ni, gdzie miesz ka pra wie 14 tys. osób. Dzię ki te mu pla - no wa na licz ba kra kow skich miesz kań, w któ rych w naj bliż - szych la tach in sta la cja cen tral - nej cie płej wo dy za stą pi pie cyki ga zo we, prze kro czy ła 25 tys. To już trze cie te go ty pu po ro - zumienie podpisane w tym roku. Wcze śniej, w kwiet niu zro - biła to Spółdzielnia Mieszkaniowa „Skawina”, która w swoich zaso bach ma 2,7 tys. miesz kań za - mieszkałych przez około 6,5 tys. osób. W lutym natomiast umowę na likwidację piecyków parafowała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kurdwanów Nowy”. W tym przypadku ciepła woda z miejskiej sie ci tra fi do po nad 7,7 tys. miesz kań ców z 3,5 tys. miesz kań. „Cie pła wo da bez pie cy ka” – to pro gram re ali zo wa ny przez part ne rów mar ki „Cie pło dla Krakowa”: EDF Polska Oddział nr 1 i CEZ Ska wi na oraz do - stawcę ciepła – Miejskie Przedsię bior stwo Ener ge ty ki Ciepl - nej Kra ków. Dzię ki przed się - wzię ciu trwa ją ce mu od 2004 ro ku, z cie płej wo dy pod grze - wa nej z miej skiej sie ci ko rzy - sta ją już miesz kań cy 15 kra - kow skich spół dziel ni miesz ka - niowych, które podpisały umowy kom plek so we i suk ce syw - nie li kwi du ją pie cy ki ga zo we w swo ich bu dyn kach. Pie cy ki zo sta ły zli kwi do wa ne rów nież w dzie siąt kach in sty tu cji, szko - łach, przed szko lach czy pla - ców kach kul tu ry. W no wo bu - dowanych obiektach ciepło siecio we do ogrze wa nia i pod - grze wa nia wo dy jest już stan - dar do wo sto so wa nym roz wią - za niem. Naj więk szą za le tą cen tral nej ciepłej wody jest podgrzewanie jej poza mieszkaniem. Pozwala to na wy eli mi no wa nie ry zy ka za tru cia cza dem. MPEC, EDF i CEZ Ska wi na w pro gra mie „Ciepła woda bez piecyka” dofinansowują realizacje projektów poprzez dostawę węzła cieplnego i współfinansują wykonania instalacji wewnętrznej. Tłocznia gazu Strachocina z pozwoleniem na budowę Operator Gazociągów Prze syłowych Gaz - -Sys tem uzy skał po - zwolenie na budowę tłoczni gazu w miejscowości Strachocina w gminie Sanok (woj. podkarpac kie) wraz z wę złem roz - dziel czo -po mia ro wym. In we - sty cja po wsta je w ra mach pla - no wa ne go in ter ko nek to ra ga - zo we go Pol ska – Sło wa cja. Jej war tość to oko ło 210 mln zł. Re ali zo wa na przez Gaz -Sys - tem budowa tłoczni w Strachocinie została podzielona na dwa eta py. W pierw szym sta dium prze wi dzia na jest bu do wa no - wego węzła rozdzielczo-pomiaro we go wraz z ga zo cią giem, który połączy nowy węzeł z istnie ją cą już sie cią ga zo wą. Dru - gi etap to bu do wa tłocz ni ga zu wraz z in fra struk tu rą to wa rzy - szącą. Zakończenie obu etapów pla no wa ne jest na 2020 rok. Bę - dzie to 16. tłocz nia w pol skim sys te mie prze sy ło wym ga zu. – No wa tłocz nia w Stra cho - ci nie bę dzie peł ni ła waż ną rolę w pol skim i mię dzy na ro do - wym sys te mie prze sy łu ga zu. Umoż li wi roz pro wa dza nie błę - kit ne go pa li wa w po łu dnio - wo-wschod niej czę ści Pol ski, a tak że je go trans port na Sło - wa cję. Dzię ki niej moż li wy bę - dzie prze sył ga zu z Ter mi na lu LNG w Świ no uj ściu do na sze - go po łu dnio we go są sia da. Zo - sta ną rów nież za bez pie czo ne do sta wy ga zu w sy tu acjach kry zy so wych – oznaj mia To - masz Pie tra sień ski, rzecz nik pra so wy Gaz -Sys tem. Budowa tłoczni w Strachocinie to klu czo wy ele ment po łą - czenia gazowego Polska – Słowa cja. W je go skład, obok tłocz - ni po stro nie pol skiej, wej dzie rów nież ga zo ciąg Stra cho ci na – Gra ni ca RP (uzy skał już de cy - zję o śro dowiskowych uwarunkowaniach). Po stronie słowackiej in fra struk tu ra obej mie ga - zo ciąg od gra ni cy Pol ski do miej sco wo ści Veľké Ka pušany wraz ze stacją pomiarową oraz zmodernizowaną tłocznię Veľké Ka pušany. W lu tym bie żą ce go ro ku Gaz -Sys tem oraz Eu stre - am – polski i słowacki operator systemu przesyłowego – otrzyma ły do fi nan so wa nie z Unii Europejskiej w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF) na prace budowlane związane z tym połączeniem. War tość unijnego wspar cia wy - no si oko ło 108 mln eu ro. czerwiec 2017

K A L E N D A R I U M 21 Wykaz najważniejszych wydarzeń Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych wydarzeń związanych z branżą instalacyjną, które odbędą się w ciągu najbliższych miesięcy. Wydarzenia krajowe Wydarzenie Nazwa Miasto Kontakt Termin CZERWIEC 2017 Konferencja Biowęgiel w Polsce Rawa Mazowiecka www.polskibiowegiel.pl 5-6 czerwca Szkolenie Przygotowanie sieci wod-kan do wdrożenia monitoringu Poznań www.dendros.pl 6 czerwca Konferencja VIII Konferencja – Metody zagospodarowania osadów ściekowych Kołobrzeg www.abrys.pl 6-7 czerwca Szkolenie Szkolenie podstawowe Mitsubishi Seria M, Mr Slim, Lossnay Warszawa www.mitsubishi-electric.pl 6-7 czerwca Konferencja XVIII Konferencja – Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE' 17 Jastrzębia Góra www.eia.pg.edu.pl 7-9 czerwca Konferencja Drylig Workshop 2017 Wrocław www.wme-z1.pwr.edu.pl 8 czerwca Seminarium Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia Białystok www.nowa-energia.com.pl 12-13 czerwca Konferencja E-mobility – wyzwania dla energetyki, samorządu i transportu Białystok www.nowa-energia.com.pl 20-21 czerwca Szkolenie Podstawy chłodnictwa i klimatyzacji Kraków www.coch.pl 21 czerwca Szkolenie Szkolenie zaawansowane Mitsubishi – Automatyka City Multi Warszawa www.mitsubishi-electric.pl 22 czerwca Konferencja XX Konferencja Ekonomiczno-Techniczna Przedsiębiorstw Ciepłowniczych i Elektrociepłowni Zakopane www.igcp.org.pl 20-22 czerwca Szkolenie Szkolenie i egzamin państwowy na Uprawnienia Elektroenergetyczne w szczególności dla chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji Bydgoszcz www.szkoleniabydgoszcz.com.pl 23 czerwca Forum I Międzynarodowe Forum Energetyka i Środowisko – Ekozakopane Zakopane www.greenpl.eu 26-28 czerwca Wydarzenia zagraniczne Wydarzenie Nazwa Miasto Kraj Kontakt Termin CZERWIEC 2017 Targi CWIEME 2017 – Międzynarodowe Targi Przemysłowe Berlin Niemcy www.coilwindingexpo.com 20-22 czerwca 21

© 2017 by Yumpu