Views
1 year ago

Systemy Instalacyjne 06/2017

 • Text
 • Regulacja
 • Klimatyzacja
 • Wentylacja
 • Kotly
 • Regulacyjne
 • Sanitarna
 • Cieplownicza
 • Grzewcza
 • Kanalizacja
 • Rury
 • Pompy
 • Instalacje
 • Armatura

22 uniwersalne grupy

22 uniwersalne grupy pompowe Uniwersalne grupy pompowe firmy ESBE Grupy pompowe zyskują coraz większe zainteresowanie ze strony instalatorów i użytkowników. Ma ją one za za da nie po łą czyć układ za opa tru ją cy w cie pło – ko cioł, bu for, ko mi nek itp. – z ob - wo da mi od bior ni ków, np. pę tla mi ogrze wa nia pod ło go we go lub grzej ni ka mi. W za leż no ści od wersji, grupy pompowe mogą być wyposażone w różnego rodzaju armaturę regulacyjną, natomiast zawsze posiadają pompę i obudowę będącą jednocześnie izolacją cieplną. Artykuł przybli ża roz wią za nia fir my ESBE. Naj waż niej szy mi za le ta mi sto so wa - nia ukła dów wy po sa żo nych w gru py pom po we jest szyb kość mon ta żu i es te ty ka in sta la cji. Do dat ko wą za le tą – dzię ki pre cy zyj nie do pa so wa nej obu do wie – jest bar dzo do bre izo lo wa nie cieplnie, co ogranicza do minimum straty ciepła do otoczenia. W skład grupy pompowej wchodzą najczęściej elementy, które bar dzo trud no jest izo lo wać za po mo cą standardowych, ogólnie dostępnych materia łów izo la cyj nych. Izo la cja ter micz na grup pompowych jest podzielona na sekcje. Oznacza to, że elementy elektryczne znajdują się poza izolacją, oraz że istnieje możli wość zdję cia tyl ko jej czę ści dla uzy ska nia dostępu do najważniejszych elementów hydrau licz nych gru py. Wła ści wie do bra ne kom po nen ty urzą dze nia za pew nia ją bez - problemową pracę i odpowiednie dopasowanie parametrów pomp i zaworów. Uni wer sal ność za sto so wa nia Do dat ko wym atu tem grup pom po wych mo że być uni wer sal ność za sto so wań w wie lu ro dza jach in sta la cji. Dzię ki wy ko - rzy sta niu za awan so wa nych tech nicz nie roz wią zań moż li we jest do pa so wa nie gru - py pom po wej do róż nych in sta la cji, o in - Rys. 1. Cha rak te ry sty ka dzia ła nia za wo ru pro gre syw ne go 22 nym prze zna cze niu i mo cy grzew czej. W gru pach pom po wych ESBE za sto so wa - no mie sza ją ce za wo ry ob ro to we o pro gre - syw nej cha rak te ry sty ce prze pły wu i dzię ki te mu moż li we jest po go dze nie pre cy zyj nej re gu la cji tem pe ra tu ry przy nie wiel kich prze pły wach oraz za pew nie nie du żej wy - daj no ści dla więk szych in sta la cji. Jest to tech no lo gia do stęp na tyl ko w gru pach pom po wych fir my ESBE. Za wo ry pro gre syw ne Dzia ła nie za wo rów o cha rak te ry sty ce progresywnej przedstawia rysunek 1. Analizując wykres można dla przepływu 1 m 3 /h odczytać stopień otwarcia zaworu o kvs = 4 (dru ga czer wo na li nia li czo na od do łu wy - kre su), któ ry wy no si oko ło 22%. Dla te go sa me go prze pły wu sto pień otwar cia za wo - ru VRG43 0 wy no si oko ło 40% (za wór po - sia da kvs = 8). Od czy tu jąc tym ra zem war - tość prze pły wu dla 20% otwar cia tych dwóch za wo rów otrzy mu je się na stę pu ją - ce wiel ko ści: • dla za wo ru VRG43 0 – oko ło 0,3 m 3 /h, • dla za wo ru VRG13 0 o kvs = 4 – 0,8 m 3 /h. Co więc ozna cza cha rak te ry sty ka pro - gresywna w praktyce? Zawór z charakterystyką progresywną działa bardziej płynnie, a co za tym idzie, je go do kład ność re gu lacji jest wyż sza w sto sun ku do stan dar do - wych zaworów (wyeliminowanie wahadłowej pra cy za wo ru). Za wór pro gre syw ny znacz nie trud niej prze wy mia ro wać, więc je śli na wet za sto so wa ny zo sta nie zbyt duży ele ment, mi mo wszyst ko ja kość je go pracy będzie wyższa w stosunku do innych za wo rów ob ro to wych. Do bór urzą dze nia Wy bór grup pom po wych ESBE – w za - leż no ści od po trzeb in sta la cji i wy ma ga ne - go stop nia za awan so wa nia re gu la cji tem - pe ra tu ry – jest bar dzo sze ro ki. Naj prost szym urzą dze niem jest gru pa se rii GDA wy po sa żo na je dy nie w pom pę elek tro nicz ną – tzw. gru pa di rect. Słu ży ona głównie do zasilania zbiorników c.w.u. lub bu fo rów, do któ rych do star cza ny jest czyn nik grzew czy o moż li wie naj wyż szym do uzy ska nia ze źró dła cie pła pa ra me trze. Do wy ko rzy sta nia w ukła dach za si la - nych czynnikiem o stałej temperaturze, jak np. ukła dy ogrze wa nia pod ło go we go ze ste ro wa niem stre fo wym (si łow ni ki włącz/wy łącz dla po szcze gól nych pę tli), stwo rzo ne zo sta ły gru py pom po we se rii GFA wyposażone w termostatyczny zawór mie sza ją cy. Dzię ki za sto so wa niu w za wo - rze ter mo sta tu o sze ro kim za kre sie re gu la - cji 20-55 o C, moż li we jest uni wer sal ne sto - so wa nie grup do ob słu gi róż nych in sta lacji. Gru py tej se rii są prze zna czo ne do ukła dów o mo cy do 46 kW lub ogrze wa nia pod ło go we go o po wierzch ni do 270 m 2 *. Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest se ria grup GRA wy po sa żo nych w opi - sa ny wcze śniej mie sza ją cy za wór pro gre - syw ny. Są to gru py pom po we z za wo ra mi mieszającymi i siłownikami do precyzyjnego sterowania obiegiem grzewczym, za poczerwiec 2017

uniwersalne grupy pompowe 23 Rys. 2. Gru py pom po we fir my ESBE mocą sterownika kotła lub centralnego sterow ni ka za rzą dza ją ce go do mem. Gru pa pom po wa jest w sta nie ob słu żyć układ o mo cy na wet do 60 kW lub po wierzch nię ogrze wa nia pod ło go we go do 330 m 2 *. Do obsługi układów sterowanych niezależ nie stwo rzo ne zo sta ły gru py pom po we serii GRC. Wyposażono je w siłowniki zinte gro wa ne ze ste row ni ka mi, mo gą więc peł nić funk cje za awan so wa nych urzą dzeń nie za leż ne go ste ro wa nia obie giem grzew - czym. Każ dy z obie gów po sia da ją cych tego ty pu gru pę pom po wą mo że pra co wać we dług nie za leż nych na staw, w róż ny spo - sób re gu lu jąc tem pe ra tu rę po miesz czeń (np. nie za leż ne, róż ne na sta wy dla każ dego z pięter budynku). Dodatkowo, tego rodza ju urzą dze nie na da je się do re gu la cji parametrów instalacji wyposażonej w proste źró dło cie pła, jak np. ko cioł na pa li wo sta łe bez ste row ni ka. Gru py pom po we serii GRC wy stę pu ją w dwóch wer sjach. Mo - de le GRC14 0 są re gu lo wa ne przez ste row - nik tem pe ra tu ry we wnętrz nej z ko rek tą po go do wą. Jest to po łą cze nie ste row ni ka po go do we go z re gu la to rem tem pe ra tu ry wewnętrznej. Grupa pompowa posiada pilo ta z wy świe tla czem i czuj ni kiem tem pe - ratury, dzięki któremu można kontrolować i programować (z 7-dniowym programem) pra cę ste row ni ka. Se ria GRC110 to gru py pompowe wyposażone w sterowniki pogodo we z uni kal ną funk cją cał ko wi cie pro - gramowalnej krzywej grzewczej. Podobnie jak se ria GRA, jed na gru pa pom po wa jest w sta nie ob słu żyć układ o mo cy na wet do 60 kW lub po wierzch nię ogrze wa nia pod ło go we go do 330 m 2 *. Wszystkie grupy pompowe ESBE występują w wersjach z pompami elektronicznymi Wilo lub Grundfos oraz w wielkościach DN25 lub DN32. Roz dzie la cze Ja ko uzu peł nie nie asor ty men tu do stęp - ne są rów nież do pa so wa ne do grup pom - po wych roz dzie la cze dwu - oraz trzy obwo - do we. Oferowane są wer sje bez i z wbu do - wa nym sprzę głem hy drau licz nym. Wer sja roz dzie la cza ze sprzę głem hy drau licz nym jest za le ca na do ukła dów, gdzie prze pływ do roz dzie la cza za pew nia osob na pom pa obiegowa (np. zabudowana w kotle). Dzięki te mu moż li we jest unik nię cie pro ble - mów w pra cy dwóch sze re go wo po łą czo - nych pomp. Na rzę dzie do wy mia ro wa nia Dla uła twie nia wła ści we go do bo ru grup pom po wych do wy ma gań in sta la cji i pre - fe ren cji in we sto ra fir ma ESBE ofe ru je na - rzędzie do ich wymiarowania. Prosty w obsłu dze pro gram do bo ro wy jest do stęp ny na stro nie in ter ne to wej: http://www.es - be.eu/pl/pl -pl/wspar cie/es be -cir cu la tion - -unit -se lec tor -to ol. * maksymalna powierzchnia ogrzewania podłogowe go okre ślo na dla Δt = 5 o C i H = min. 2,5 m H 2 O, q = 55 kW/m 2 ; mak sy mal na moc ogrze wa - nia grzej ni ko we go okre ślo na dla H = min. 1,5 m H 2 O, Δt = 15 o C Opra co wa no na pod sta wie ma te ria łów fir my ESBE ESBE Hydronic Systems Sp. z o.o. ul. Garbary 56 61‐758 Poznań tel. (61) 85 10 728 fax (61) 85 82 208 e‐mail: info.pl@esbe.eu www.esbe.pl 23

© 2017 by Yumpu