Views
1 year ago

Systemy Instalacyjne 06/2017

 • Text
 • Regulacja
 • Klimatyzacja
 • Wentylacja
 • Kotly
 • Regulacyjne
 • Sanitarna
 • Cieplownicza
 • Grzewcza
 • Kanalizacja
 • Rury
 • Pompy
 • Instalacje
 • Armatura

24 nagrzewnice i kurtyny

24 nagrzewnice i kurtyny VTS z silnikami EC Nagrzewnice i kurtyny VTS z silnikami EC Rosnące zapotrzebowanie na energię, wynikające z rozwoju gospodarczego, wymusza konieczność obniżenia kosztów jej zużycia. Znaczący udział w poborze energii mają silniki, wykorzystywane w różnego rodzaju urządzeniach, w związku z czym ich producenci dążą do stosowania napędów o zmniejszonym poborze mocy. Firma VTS – specjalizująca się w sprzedaży nagrzewnic i kurtyn – również przygotowała swoje propozycje urządzeń z energooszczędnymi silnikami EC. Sil nik EC to elek tro nicz nie ko mu to - wa ny, bez sz czot ko wy sil nik prą du sta łe go. W je go skład wcho dzi m.in. wir nik z ma gne sa mi trwa ły mi oraz sto jan z uzwo je nia mi. Rezygnacja z komutatora i szczotek – elementów stosowanych w tradycyjnych silnikach, które bardzo szybko się zużywają – pozwoliła na znaczące wydłużenie czasu pracy silników elektronicznie komutowanych EC. Sil ni ki EC cha rak te ry zu ją się rów nież wy so ką spraw no ścią w peł nym za kre sie re gu la cji, a ich trwa łość jest bar dzo du ża, gdyż prak tycz nie nie jest wy ma ga na kon - ser wa cja. Ma szy na elek trycz na, ja ką jest sil nik EC, uzy sku je ci cho bież ność na wet przy znacznych prędkościach obrotowych, co korzystnie wpływa na akustykę urządzeń, w których montowane są te silniki – Volcano EC i Wing EC. Na grzew ni ce Vol ca no i kur ty ny po wietrz ne Wing Sil ni ki EC są klu czo wym ele men tem, w któ re zo sta ły wy po sa żo ne zmo der ni zo - wa ne na grzew ni ce Vol ca no oraz kur ty ny po wietrz ne Wing fir my VTS. Obec ność te - go rodzaju napędów w urządzeniach niesie Rys. 2. Sil ni ki EC są klu czo wym ele men tem, w któ re zo sta ły wy po sa żo ne zmo der ni zo wa ne na grzew - ni ce Vol ca no oraz kur ty ny po wietrz ne Wing fir my VTS kon kret ne korzyści dla klienta: zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych i kosztów konserwacji, cichą pracę oraz wydłużony okres eksploatacji. Kolejną zaletą jest prostota podłączenia ze sterownikami. Silnik podłączony do sieci wymaga jedynie doprowadzenia sygnału 0-10 V DC, aby móc wysterować jego prędkością obrotową. Rys. 1. Kur ty na po wietrz na VTS Wing W150 EC 24 Cicha praca urządzeń z silnikami EC Zespół wentylatorowy, czyli silnik w połączeniu ze zoptymalizowanym pod względem aerodynamicznym kształtem łopatek wirnika, decyduje o efektywności tłoczenia powietrza. Jego dokładne spasowanie z obudową nagrzewnic Volcano oraz równomierny przepływ powietrza wewnątrz urządzenia pozwalają uzyskać maksymalną efektywność przy najniższym poziomie mocy akustycznej generowanej do otoczenia. W przypadku kurtyn powietrznych akustyka pracy urządzenia również jest kluczoczerwiec 2017

nagrzewnice i kurtyny VTS z silnikami EC 25 Tabela 1. Porównanie kosztów zakupu i eksploatacji nagrzewnic Volcano w wersji AC i EC Urządzenie VR 2 AC bieg II VR 2 EC bieg II Wydatek powietrza 3600 m 3 /h 3600 m 3 /h Moc elektryczna silnika 0,243 kW 0,089 kW Koszt zakupu 8 urządzeń Volcano VR 2 wraz z automatyką i osprzętem (netto) 14 048 zł 16 921 zł Koszt zużycia energii elektrycznej przez rok (8 x VR2) 2 125 zł 778 zł Koszt energii elektrycznej zużytej w ciągu 5 lat (8 x VR2) 10 625 zł 3 890 zł Rys. 3. Na grzew ni ca Vol ca no VR1 w wer sji z sil ni - kiem EC wym elementem, gdyż urządzenia tego typu są montowane m.in. w strefach wejściowych reprezentacyjnych budynków (teatrów, restauracji itp.). Kurtyna Wing wyposażona w silniki EC ogranicza poziom emitowanego dźwięku, a jego dodatkową redukcję zapewnia precyzyjne dopasowanie wydajności i zasięgu do potrzeb obiektu dzięki zastosowaniu sterownika Wing EC. Po rów na nie kosz tów pra cy urzą dzeń Tabela 1 pre zen tu je po rów na nie kosz - tów inwestycji polegającej na zakupie ośmiu nagrzewnic VR2 w wersji EC lub AC, ogrzewających budynek o kubaturze 6600 m 3 . W ob li cze niach po mi nię to koszty pod grza nia wo dy oraz kosz ty jej do pro - wadzenia, przyjmując, że w obu analizowanych wa rian tach by ły by one rów ne. Założenia budynku i warunków otoczenia: • wymiary pomieszczenia: 55 x 30 x 4 m, • izolacja: słaba, • projektowa temperatura zewnętrzna: -20 o C, • oczekiwana temperatura wewnętrzna: 15 o C, • zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu: 150 kW, Całkowity koszt po 5 latach użytkowania 24 673 zł 20 811 zł Oszczędność w ciągu 5 lat -3862 zł (16%) • temperatura czynnika grzewczego: 60/40 o C, • cena energii elektrycznej: 0,61 zł/kWh. Pa ra me try pra cy na grzew nic: • bieg, na którym pracują nagrzewnice: 2, • liczba godzin pracy nagrzewnic w ciągu roku: 1792 h, • liczba lat pracy nagrzewnic przyjęta do obliczeń: 5. Zestawienie pokazuje, że koszt zakupu nagrzewnic z silnikami EC zwróci się po około dwóch latach, a 5-letnia eksploatacja pozwoli uzyskać oszczędności blisko 3 900 zł. Z uwagi na fakt, że sprawności silników EC i AC mają największą różnicę przy pracy na najniższym biegu (rys. 4), porównanie kosztów w takiej sytuacji wykazałoby możliwość uzyskania jeszcze większych korzyści. Biorąc pod uwagę, że nagrzewnice z reguły pracują na niższych biegach, oszczędności wynikające z zastosowania silników EC dodatkowo wzrastają. Zmia ny le gi sla cyj ne oraz dal sze tren dy w tech no lo gii Unia Eu ro pej ska i Pol ska ja ko pań stwo człon kow skie, zo bo wią zu ją się do re duk cji emi sji CO 2 o co naj mniej 20% do ro ku 2020. Aby osią gnąć wy zna czo ny cel, ko - niecz ne jest wpro wa dza nie co raz bar dziej re stryk cyj nych norm oraz w od nie sie niu do bran ży HVAC, sto so wa nie co raz bar - dziej sprawnych urządzeń elektrycznych tj. silników czy wentylatorów. Jed no z roz po rzą dzeń w tej spra wie (Roz po rzą dze nie WE 640/2009) mó wi o tym, że w pew nych od stę pach cza su Unia Europejska nakłada minimalne progi i klasy spraw no ści sto so wa nych sil ni ków, zmniej sza jąc przy tym ilość nie po trzeb nie tra co nej ener gii. Ostat nia zmia na w tej kwe stii zo sta ła prze pro wa dzo na w 2017 r. Istnieje również wiele in nych norm i roz - po rzą dzeń mających za zadanie zmu szać pro du cen tów do stop nio we go zmniej sza - nia ilości traconej energii oraz lepszego gospo da ro wa nia ener gią już wy two rzo ną. Zgod nie z ty mi tren da mi na tu ral ne sta je się sto so wa nie roz wią zań ener go osz częd - nych (takich jak silniki EC) oraz lepsze gospodarowanie energią. To z kolei wymusza inwestycje w od na wial ne źró dła ener gii i urzą dze nia wy ko rzy stu ją ce ta kie źró dła, jak np. nagrzewnica Volcano VR3 i pompy cie pła. Opra co wa no na pod sta wie ma te ria łów fir my VTS Rys. 4. Porównanie sprawności silników AC i EC w zależności od prędkości obrotowej VTS Sp. z o.o. Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A 80‐309 Gdańsk tel. (58) 628 13 54 fax (58) 628 13 22 e‐mail: vtsgroup@vtsgroup.com www.vtsgroup.com 25

© 2017 by Yumpu