Views
1 year ago

Systemy Instalacyjne 06/2017

 • Text
 • Regulacja
 • Klimatyzacja
 • Wentylacja
 • Kotly
 • Regulacyjne
 • Sanitarna
 • Cieplownicza
 • Grzewcza
 • Kanalizacja
 • Rury
 • Pompy
 • Instalacje
 • Armatura

26 gazowe kotły

26 gazowe kotły kondensacyjne Wolf Gazowe kotły kondensacyjne firmy Wolf Użyt kow ni cy po szu ku ją cy urzą dze nia grzew cze go dla swo je go do mu zwra ca ją uwa gę na oszczęd ność ener gii, wy god ną ob słu gę a tak że ci chą pra cę. Ga zo we ko tły kon den sa cyj ne marki Wolf – dzię ki za sto so wa niu w nich naj now szych tech no lo gii i do stęp no ści w wie lu wa rian tach mo cy i wy po sa że nia – od po wia da ją na te po trze by. Ga ma do stęp nych mo de li da je moż li wość wy bo ru ko tła od po wied nio do pa so wa ne go do ocze ki wań. Ko tły kon den sa cyj ne już na do bre za do mo wi ły się na Pol skim ryn ku urzą dzeń grzew czych. Sze ro ka ofer ta urzą dzeń po wo du je, iż wy bór ko tła grzew cze go do cen tral ne go ogrze wa nia i pod grze wa nia wo dy użyt ko wej mo że przy spo rzyć wie lu pro ble mów, za rów no koń co we mu użyt kow ni ko wi, jak rów nież in sta la to ro wi. Jed ną z moż li wo ści jest wy - bór rozwiązania sprawdzonego, pochodzące go od pro du cen ta po sia da ją ce go du że do świad cze nie kon struk cyj ne i ryn ko we, zapewniającego odpowiednią jakość wykona nia i po ziom ser wi su urzą dzeń. Ko cioł kon den sa cyj ny CGB-2 Aby właściwie wykorzystać technikę kondensacyjną i maksymalnie odzyskać ciepło ze spalania gazu wraz z utajonym ciepłem pa ry wod nej za war tym w spa li nach, nie - zbęd ne jest za sto so wa nie od po wied nie go wymiennika ciepła. Kotły CGB-(K)-2 mar ki Wolf są wy po - sa żo ne w wy mien nik ze sto pu alu mi nio - wo-krzemowego, który bardzo skutecznie przekazuje ciepło, a jednocześnie charakteryzuje się wysoką odpornością na korozyjne dzia ła nie kon den sa tu po wsta ją ce go w ko tle. W ele men cie tym za sto so wa no Ko cioł kon den sa cyj ny CGB-2 mar ki Wolf 26 czerwiec 2017

gazowe kotły kondensacyjne Wolf 27 Wi szą ca kon struk cja i ci cha pra ca ko tła CGB-2 po zwa la ją na do wol ną aran ża cję urzą dze nia w miesz ka niu technologię Alu-Pro zwiększającą efektywność spalania oraz czystość komory spalania. Wy mien nik ko tłów CGB-2 po sia da tak że uchyl ną kon struk cję, umoż li wia ją cą ła twy do stęp do ko mo ry spa la nia. Kon ser - wa cja od by wa się bez po trze by spusz czania wo dy z in sta la cji c.o., a do dat ko wo więk szość prac kon ser wa cyj no -ser wi so - wych moż na wy ko nać z przodu kotła. Dla zminimalizowania zużycia energii elektrycznej w ko tłach CGB-2 za sto so wa no mo du - lo wa ną pom pę obie go wą kla sy A. Nad efek tyw nym wy ko rzy sta niem ener gii czu - wa rów nież in te li gent ny sys tem re gu la cji WRS firmy Wolf, dający możliwość obsługi do sied miu obie gów grzew czych oraz CGB-2 w Domu Marzeń Kocioł kondensacyjny CGB-2 firmy Wolf został m.in. wy bra ny ja ko ele ment wy po sa że nia przez uczest ni ków pro gra mu „Dom Ma rzeń” – pierwszej edycji telewizyjnego show emitowanego na antenie stacji TVN w lipcu i sierpniu 2016 r. Urzą dze nie, wraz z za sob ni kiem Wolf SE-2-150 oraz systemem regulacji, zostało za mon to wa ne w do mu jed no ro dzin nym budowanym przez biorące udział w programie pary. pracy w trybie pogodowym. Sterownik jest przej rzy sty i ła twy w co dzien nej ob słu dze. Wy daj ność spa la nia i emi sja szko dli - wych sub stan cji zo sta ły zop ty ma li zo wa ne dzię ki za sto so wa niu w urzą dze niu ada pta - cyjnego, samokalibrującego się zaworu gazo we go, któ ry sa mo czyn nie do sto so wu je się do ja ko ści ga zu. Wy ko rzy sta na w mo - de lu CGB-2 tech no lo gia Blu estre am po - zwa la na to miast na in te li gent ne za rzą dza - nie pracą pompy w celu osiągnięcia najlepszych pa ra me trów kon den sa cji, mi ni malne zużycie energii podczas trybu czuwania, a tak że od po wia da za dłuż szą ży wot ność ko tła. Dla ko tłów CGB-2 do stęp na jest tak - że możliwość sterowania za pomocą smartfona, laptopa bądź komputera (przy pomocy mo du łu LAN/WLAN ISM7i). Dzię ki ko mu ni ka cji na od le głość ser wi san ci zy - ska li rów nież opcję zdal nej dia gno sty ki i ob słu gi pa ra me trów pra cy ko tła. Urzą - dze nie wy po sa żo no w no wo cze sną i ele - ganc ką obu do wę. Wi szą cy ga zo wy ko cioł kon den sa cyj ny CGB-2 firmy Wolf posiada płynnie regulowa ną moc już od 1,8 kW (CGB-2 14 kW). Mo del wy stę pu je w pię ciu wa rian tach: 14, 20 i 24 kW ja ko urzą dze nie jed no funk - cyj ne i 20 oraz 24 kW ja ko urzą dze nie dwu funk cyj ne. Ko cioł, ze wzglę du na nie - wiel kie wy mia ry i wy so ką spraw ność, jest szcze gól nie po le ca ny do sys te mów grzew - czych cen tral ne go ogrze wa nia w miesz ka - niach oraz w do mach jed no - lub wie lo ro - dzin nych. Ce chy cha rak te ry stycz ne urzą dzeń CGB-2 mar ki Wolf: • za mknię ta ko mo ra spa la nia, • pra ca za leż na i nie za leż na od po wie trza w po miesz cze niu, • wy so ka spraw ność znor ma li zo wa na do 110% Hi, • seryjnie wbudowane naczynie wzbiorcze • wy so ko wy daj na pom pa, • ła twy po miar pa ra me trów spa lin dzię ki za bu do wa nym króć com po mia ro wym, • szyb ki mon taż, • pro sta ob słu ga, • ła twa kon ser wa cja. Ko cioł kon den sa cyj ny FGB Naj bar dziej po żą da ne obec nie ce chy urzą dzeń grzew czych po szu ki wa ne przez użyt kow ni ków, to oszczęd ność ener gii, wy god na ob słu ga i ci cha pra ca, 28 27

© 2017 by Yumpu