Views
1 year ago

Systemy Instalacyjne 06/2017

 • Text
 • Regulacja
 • Klimatyzacja
 • Wentylacja
 • Kotly
 • Regulacyjne
 • Sanitarna
 • Cieplownicza
 • Grzewcza
 • Kanalizacja
 • Rury
 • Pompy
 • Instalacje
 • Armatura

28 gazowe kotły

28 gazowe kotły kondensacyjne Wolf Ko cioł kon den sa cyj ny FGB a tak że kom pak to we roz mia ry, wy so ki stan dard wy ko na nia i do bry sto su nek ja - ko ści do ce ny. Z uwzględ nie niem tych wy - ma gań po wsta ła ko lej na kon struk cja marki Wolf – ko cioł kon den sa cyj ny FGB. W urzą dze niu za sto so wa no naj now sze roz wią za nia tech no lo gicz ne oraz wy so kiej kla sy ma te ria ły, dzię ki cze mu za pew nia ono od po wied ni kom fort ter micz ny oraz sta ły do stęp do cie płej wo dy użyt ko wej przy niewielkim zapotrzebowaniu na energię. Kocioł FGB jest wyposażony w wymiennik cie pła ze sto pu alu mi nio wo -krze mo - we go, po zwa la ją cy szyb ko uzy skać od czu - wal ne cie pło w ogrze wa nych po miesz cze - niach oraz, w przy pad ku przy go to wa nia c.w.u., du że wy dat ki na prze pły wie wo dy 28 użyt ko wej w za kre sie od 2 do 16 l/min (ko - cioł dwu funk cyj ny). Urzą dze nie po sia da także funkcję, która umożliwia utrzymanie sta łej tem pe ra tu ry cie płej wo dy użyt ko wej przy zmien nym za po trze bo wa niu. Dzię ki za sto so wa niu no we go ukła du hy drau licz - ne go i sys te mu re gu la cji ko cioł mo że być też w pro sty spo sób zin te gro wa ny z sys te - mem so lar nym. Kon den sa cyj ny ga zo wy ko cioł ścien ny FGB marki Wolf występuje w czterech warian tach – ja ko ko cioł jed no funk cyj ny, przy sto so wa ny do współ pra cy z za sob ni - kiem cie płej wo dy: FGB-28 i FGB-35, a także ja ko ko cioł dwu funk cyj ny FGB-K -28 i FGB-K -35, o za kre sie mo du la cji już od 4,8 kW przy spraw no ści urzą dze nia do - cho dzą cej do 110%. Ta be la 1. Pa ra me try ko tłów kon den sa cyj nych se rii FGB Pod su mo wa nie Ko tły kon den sa cyj ne, mi mo że są droż - sze od ko tłów kon wen cjo nal nych, dzię ki wyższej sprawności zużywają mniej paliwa (niż sze kosz ty eks plo ata cyj ne). Modele opi sa ne po wy żej mo gą być za si la ne ga zem ziem nym lub LPG. Urzą dze nia kon den sa - cyj ne za si la ne ga zem po zwa la ją naj efek - tyw niej wy ko rzy stać za le ty te go pa li - wa – wy so ką war tość ener ge tycz ną i moż - liwość dostarczenia ciepła w sposób sprzyja ją cy śro do wi sku. Opra co wa no na pod sta wie ma te ria łów fir my Wolf Wolf – Technika Grzewcza Sp. z o.o. Sokołów, ul. Sokołowska 36 05‐806 Komorów k/Warszawy tel. (22) 720 69 01 fax (22) 720 69 02 email: wolf@wolf‐polska.pl www.wolf‐polska.pl czerwiec 2017

dwudrogowa solarna grupa pompowa TacoSol Circ ZR HE 29 Dwudrogowa solarna grupa pompowa TacoSol Circ ZR HE TacoSol Circ ZR HE fir my Ta co no va to no wo cze sna dwu dro go wa gru pa pom po wa do in sta la cji so lar nych. Urzą dze nie jest wy po sa żo ne w za wór rów no wa żą co -po mia ro wy, se pa ra tor po wietrza i gru pę bez pie czeń stwa, a tak że, za mien nie, w ener go osz częd ną pom pę Grund fos UPM3. Roz wią za nie spraw dzi się za rów no w bu dow nic twie miesz ka nio wym, jak i w do mach jed no ro - dzin nych. Pro dukt jest ob ję ty pię cio let nią gwa ran cją. Gru pa pom po wa TacoSol Circ ZR HE umoż li wia bez po śred nią re gu - la cję hy drau licz ną, po miar prze - pły wu oraz od po wie trze nie in sta la cji w jed nym miej scu. Wła ści wo ści Wbu do wa ny za wór TacoSetter In li ne 130 po zwa la wy god nie i pre cy zyj nie usta - wić po trzeb ną ilość me dium w obie gu pier - wotnym. Ciągłe odpowietrzanie na separato rze za pew nia ener go osz częd ne użyt ko - wa nie in sta la cji so lar nej. Zrów no wa żo - na hy drau licz nie oraz od po wie trzo na in - stalacja pozwala na optymalne wykorzystanie ener gii, a co za tym idzie – ob ni że nie kosztów eksploatacji. Zawór równoważąco- -pomiarowy ze skalą przystosowaną do płynów solarnych daje możliwość bezpośredniej i dokładnej kontroli oraz nastawy przepływu. Eliminuje to konieczność korzystania z ta bel, wy kre sów czy dro gich urzą dzeń po mia ro wych, co sta no wi du żą za le tę z punktu widzenia instalatora. Montaż oraz odpowietrzenie mogą być łatwo wykonane przez jed ną oso bę. Aby za pew nić po prawne odpowietrzanie systemu, grupa pompowa musi być zamontowana pionowo. Spo sób dzia ła nia TacoSol Circ ZR HE – no wo cze sna dwu dro go wa gru pa pom po wa do in sta la cji so lar nych W po łą cze niu ze ste row ni kiem so lar - nym, gru pa pom po wa trans por tu je pod - grza ny w ko lek to rze płyn so lar ny przez wy mien nik do za sob ni ka wo dy grzew czej lub pit nej. Przy po mo cy zin te gro wa ne go za wo ru rów no wa żą co -po mia ro we go TacoSetter Inline 130 można wyregulować i bezpośrednio skontrolować przepływ stosownie do mocy kolektora lub ewentualnie wymiennika. Pomiar przepływu na zaworze TacoSetter Inline 130 jest oparty na zasadzie pły wa ka i sprę ży ny kontr ują cej. Na sta wy na śrubie dokonuje się przy pomocy wkręta ka. War tość prze pły wu wska zu je dol - na krawędź pływaka. Zintegrowany separator butelkowy dzięki specjalnej konstrukcji zapewnia ciągłą separację powietrza, podnosząc tym samym wydajność instalacji. Naj waż niej sze ce chy Naj waż niej sze ce chy so lar nej gru py pom po wej TacoSol Circ ZR HE: • za wie ra wszyst kie nie zbęd ne ar ma tu ry i kom po nen ty – kom plet ny ze staw, • zin te gro wa na gru pa bez pie czeń stwa, • prosta obsługa – równoważenie przepływów i kon tro la pra cy za po mo cą za wo ru TacoSetter In li ne 130, ła twa wy mia na pom py z uwa gi na moż li wość od cię cia prze pły wu po stro nie ssą cej i tło czą cej, Wy po sa że nie urzą dze nia sta no wią: elek tro nicz - ny za wór rów no wa żą co -po mia ro wy TacoSetter Tro nic, se pa ra tor po wie trza i gru pę bez pie czeń - stwa. Do stęp na jest tak że wer sja z ener go osz - częd ną pom pą Grund fos UPM3 • wy daj ność – efek tyw na eks plo ata cja in - sta la cji dzię ki cią głej se pa ra cji po wie trza i za sto so wa niu pomp o wy so kiej spraw - no ści, • możliwość integracji sterowników solarnych. Taconova Group AG Neunbrunnenstrasse 40 CH‐8050 Zürich tel. +41 (0) 44 735 55 55 fax +41 (0) 44 735 55 02 e‐mail: group@taconova.com www.taconova.com Opra co wa no na pod sta wie ma te ria łów fir my Ta co no va 29

© 2017 by Yumpu