Views
1 year ago

Systemy Instalacyjne 06/2017

 • Text
 • Regulacja
 • Klimatyzacja
 • Wentylacja
 • Kotly
 • Regulacyjne
 • Sanitarna
 • Cieplownicza
 • Grzewcza
 • Kanalizacja
 • Rury
 • Pompy
 • Instalacje
 • Armatura

30 ekologiczne

30 ekologiczne urządzenia De Dietrich wykorzystujące OZE Ekologiczne urządzenia De Dietrich wykorzystujące OZE Jedną z przyczyn kilkunastokrotnego przekroczenia dopuszczalnych norm stężenia zanieczyszczeń w po wie trzu mi nio nej zi my oka za ło się ko rzy sta nie z pieców i kotłów węglowych. Tym cza - sem na ryn ku do stęp nych jest wie le urzą dzeń grzew czych, któ rych pra ca jest opar ta o no wo - cze sne i eko lo gicz ne roz wią za nia ba zu ją ce na wy ko rzy sta niu OZE. Ar ty kuł pre zen tu je te go typu źró dła cie pła ofe ro wa ne przez fir mę De Die trich. Odnawialne źródła energii (OZE) są nie tylko rozwiązaniem ekologicznym i korzystnym dla środowiska, ale tak że ener go osz częd nym i po zwa la ją - cym zmi ni ma li zo wać wy dat ki zwią za ne z ogrze wa niem do mu, wy two rze niem cie - płej wo dy użyt ko wej oraz pro duk cją ener - gii elek trycz nej. Pom pa cie pła Ale zio evo lu tion Ale zio evo lu tion to pom pa cie pła ty pu po wie trze/wo da, któ ra do ogrza nia po - miesz czeń oraz wy two rze nia c.w.u. wy ko - rzy stu je za so by ener gii zgro ma dzo nej w powietrzu o dużym zakresie temperatur. Ale zio jest roz wią za niem eko no micz nym i eko lo gicz nym – nie emi tu je szko dli wych sub stan cji do at mos fe ry, za wie ra czyn nik chłodniczy R410A bez zanieczyszczeń, a jej COP wy no szą ce 4,65 za pew nia oszczęd - ność ener gii. Pom pa za pew nia kom fort ciepl ny przez cały rok. Zimą efektywnie wytwarza ciepło na ce le c.o. przy tem pe ra tu rze do -20 o C, a la tem chło dzi. Ale zio jest do stęp na w wer sji ze zin te gro wa nym w obu do wie 180-li tro wym pod grze wa czem wo dy. Ta - kie roz wią za nie gwa ran tu je opty mal ny kom fort c.w.u. i ochro nę przed bak te ria mi Le gio nel la. Pom pa jest ci cha – po ziom emi to wa ne go przez nią ha ła su wynosi tyl - ko 36 dB (A). 30 Ko lek to ry sło necz ne In i sol Slim In nym spo so bem wy ko rzy sta nia od na - wial nych źró deł ener gii są ko lek to ry sło - necz ne, któ re, za si la ne ener gią po zy ski wa - Ale zio evo lu tion to pom pa cie pła ty pu po wie trze/wo da, któ ra do ogrza nia po miesz czeń oraz wy two - rze nia c.w.u. wy ko rzy stu je za so by ener gii zgro ma dzo nej w po wie trzu ną z pro mie ni sło necz nych, są od po wie - dzial ne głów nie za wy two rze nie c.w.u. W po rze let niej mo gą funk cjo no wać ja ko nie za leż ne źró dło cie płej wo dy, na to miast zi mą mo gą słu żyć ja ko wspar cie in ne go urzą dze nia, np. ko tła kon den sa cyj ne go. De Die trich po sia da w ofer cie ko lek to ry sło necz ne In i sol Slim, któ re wy stę pu ją w dwóch wer sjach o róż nych wy mia rach: • DH200 SL o powierzchni czynnej 1,92 m 2 , • CH250 SL o powierzchni czynnej 2,4 m 2 . Oba są bar dzo cien kie, ma ją tyl ko 46 mm gru bo ści, co po wo du je, że są lek kie (27 lub 31 kg bez czynnika roboczego) i łatwe w mon ta żu. Ze spół dwóch ko lek to rów jest w sta nie za spo ko ić na wet 60% rocz ne - go za po trze bo wa nia prze cięt nej ro dzi ny na cie płą wo dę, jed no cze śnie za po bie ga jąc emi sji CO 2 . Pa ne le fo to wol ta icz ne In i sol Po wer Set – no wość Ofer tę eko lo gicz nych roz wią zań mar ki De Die trich opar tych o wy ko rzy sta nie od - na wial nych źró deł ener gii wzbo ga ci ły nie - daw no ze sta wy pa ne li fo to wol ta icz nych In i sol Po wer Set. Urzą dze nia te po zwa la ją wy twa rzać prąd elek trycz ny w spo sób przy ja zny dla śro do wi ska. Wy ko rzy sta nie pro mie ni sło necz nych w pro duk cji prą du elek trycz ne go ozna cza m.in. dba łość o ko - pal ne za so by nie od na wial nych źró deł. Przy pro duk cji ener gii elek trycz nej po - przez spa la nie jed nej to ny wę gla po wsta ją aż dwie to ny CO 2 i 50 kg tlen ku wę gla (CO), a tak że sze reg szko dli wych i ra ko - twór czych sub stan cji: ben zo pi ren, 10 kg czerwiec 2017

ekologiczne urządzenia De Dietrich wykorzystujące OZE 31 Ze staw dwóch ko lek to rów sło necz nych In i sol Slim po zwa la po kryć więk szość rocz ne go za po trze bo wa nia prze cięt nej ro dzi ny na c.w.u. py łu za wie szo ne go, 14 kg tlen ków siar ki SO x i 2,1 kg tlen ków azo tu NO x . Tym cza - sem wytwarzanie własnej energii elektrycznej za pomocą modułów fotowoltaicznych cha rak te ry zu je się ze ro wą emi sją CO 2 a tym sa mym po zwa la ogra ni czyć za nie - czysz cze nie po wie trza i emi sję ga zów cie - plar nia nych. Wła ści wo ści In i sol Po wer Set to kom plet nie wy po sa - żo ny ze staw, go to wy do in sta la cji od ra zu po za ku pie. Za wie ra wszyst kie nie zbęd ne elementy: panele fotowoltaiczne, inwerter, ka ble i ko nek to ry, a tak że do pa so wa ny do ro dza ju po kry cia sys tem za mo co wa nia da cho we go, dzię ki cze mu mon taż in sta lacji jest szybki, łatwy i wygodny. Najbardziej opty mal nym miej scem dla pa ne li fo to wol - ta icz nych jest dach o na chy le niu od 30 o do 60 o , gdzie urzą dze nia te ma ją naj lep szy do stęp do pro mie ni sło necz nych. Mo du ły fotowoltaiczne są odpowiednio dopasowane do mo cy in wer te rów, co po zwa la uzy - skać mak sy mal ną wy daj ność in sta la cji. Pro du cent prze wi dział 12-let nią gwa - ran cję na trwa łość pa ne li i 30-let nią gwa - ran cję na li nio wy spa dek wy daj no ści. Pa - nele przechodzą trójstopniową kontrolę jako ści na każ dym eta pie pro duk cji, w tym elek tro lu mi ne scen cyj ną kon tro lę bra ku mi kro pęk nięć. Po sia da ją zwięk szo ną od - por ność na wa run ki at mos fe rycz ne i za le - ga ją cy śnieg oraz od por ność na ob cią że - nia 5400 Pa, a na za mó wie nie spe cjal ne do 8000 Pa. Pa ne le są za bez pie czo ne po - włoką hydrofobową, a także charakteryzuje je zmi ni ma li zo wa ny efekt de gra da cji ogniw. Opra co wa no na pod sta wie ma te ria łów fir my De Die trich Ofertę ekologicznych rozwiązań marki De Dietrich wzbogaciły niedawno zestawy paneli fotowoltai - cznych Inisol Power Set De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o. ul. Północna 15‐19 54‐105 Wrocław tel. (71) 71 27 400 infolinia: 0 801 080 881 mail biuro@dedietrich.pl www.dedietrich.pl www.blog.dedietrich.pl 31

© 2017 by Yumpu