Views
1 year ago

Systemy Instalacyjne 06/2017

 • Text
 • Regulacja
 • Klimatyzacja
 • Wentylacja
 • Kotly
 • Regulacyjne
 • Sanitarna
 • Cieplownicza
 • Grzewcza
 • Kanalizacja
 • Rury
 • Pompy
 • Instalacje
 • Armatura

32 pompy ciepła Sofath

32 pompy ciepła Sofath Pompy ciepła Sofath – ekologiczne ogrzewanie i produkcja ciepłej wody Pom py cie pła to no wo cze sne roz wią za nia, któ re po zwa la ją w eko lo gicz ny spo sób ogrzać dom i pod grzać wo dę użyt ko wą. Oso by de cy du jąc się na kon kret ne źró dło ener gii: z grun tu, po wie - trza ze wnętrz ne go lub we wnętrz ne go po win ny brać pod uwa gę za rów no wła sne po trze by, jak i spe cy fi kę kon kret nych urzą dzeń. Ar ty kuł pre zen tu je pom py cie pła mar ki So fath w róż nych tech no lo giach. Sofath – producent pomp ciepła – proponuje szeroki wybór rozwiązań, które pozwalają dostarczyć energię na potrzeby ogrzewania i podgrzania c.w.u. Są to urządzenia ekonomiczne, a jednocześnie wydajne, trwałe i łatwe w obsłudze. 32 Bezglikolowe pompy ciepła Caliane Polski rynek ekologicznych systemów grzewczych czerpiących energię z ziemi przez wiele lat opierał się na pompach ciepła wykorzystujących glikol jako czynnik roboczy. Sofath proponuje innowacyjne systemy bezglikolowe, w których energia odzyskiwana jest z gruntu na zasadzie bezpośredniego odparowania za pośrednictwem czynnika chłodniczego R410A krążącego w instalacji. Wysokowydajny i bezpieczny R410A nie niszczy warstwy ozonowej. Nie ulega też degradacji, dzięki czemu nie ma konieczności jego okresowej wymiany, tak jak w przypadku mieszaniny glikolu. W konsekwencji koszty eksploatacji pompy ciepła są niższe, a jej użytkowanie prostsze. System jest bardzo wydajny, ponieważ nie występują straty ciepła na wymienniku i nie jest potrzebna dodatkowa pompa obiegowa wymagająca zasilania. Co więcej, według badań EHPA (European Heat Pump Association), wskaźnik efektywności sezonowej (SPF) dla pomp ciepła działających w systemie bezpośredniego odparowania jest wyższy niż w urządzeniach typu powietrze/woda czy glikol/woda. Dodatkowo, mniejsza liczba elementów konstrukcyjnych w urządzeniach Sofath zapewnia większe bezpieczeństwo i wyższe Bezglikolowa pompa ciepła Caliane współczynniki efektywności COP. To sprawia, że pompy ciepła Caliane są wydajnymi i sprawnymi systemami, zapewniającymi ogrzewanie budynku przez cały rok przy najniższych kosztach eksploatacji. Pompy ciepła Caliane występują w różnych wersjach mocy i charakteryzują się klasą energetyczną A++ w trybie grzania oraz do A+++ w instalacji z czujnikiem pomieszczenia. Istnieje możliwość łączenia pomp Caliane z innymi źródłami ciepła poprzez zasobnik buforowy, a także możliwość sterowania wieloma obiegami grzewczymi i budowy kaskad do 10 pomp ciepła. System cechuje się wysoką bezawaryjnością, względnie niezmienną w okresie całego roku sprawnością i wysokim współczynnikiem COP (do 4,74). czerwiec 2017

pompy ciepła Sofath 33 Powietrzna pompa ciepła Lizea marki Sofath Powietrzne pompy ciepła Lizea Często wybieranymi rozwiązaniami mającymi zapewnić ciepło i podgrzanie wody użytkowej są pompy powietrzne. Gama pomp ciepła Lizea marki Sofath zapewnia ogrzewanie domu poprzez odzysk i konwersję ciepła z powietrza zewnętrznego. Pompy posiadają jednostkę wewnętrzną z konsolą sterowniczą oraz zasobnikiem c.w.u. (Lizea Iv 200) oraz moduł zewnętrzny ze sterowanym inwerterowo kompresorem. Takie rozwiązania powodują, że urządzenia należą do najefektywniejszych pomp ciepła na rynku. Zapewniają ciepło zimą, chłód latem, komfortową ilość ciepłej wody użytkowej (w wersji z podgrzewaczem o pojemności 200 litrów) i podgrzewają również wodę w basenie. Mogą współpracować z ogrzewaniem podłogowym, klimakonwektorami oraz grzejnikami niskotemperaturowymi. Pompa ciepła Lizea pracuje do temperatury zewnętrznej sięgającej -20 o C i posiada wysoki współczynnik COP. Oszczędność zapewniają: regulator ze zintegrowanym licznikiem energii elektrycznej zużytej na potrzeby c.o. i c.w.u., pompy obiegowe klasy energetycznej A i technologia inwerterowa zmieniająca moc w zależności od zapotrzebowania budynku. Model Lizea lv+ może być łączony w układy kaskadowe w kamienicach i budynkach wielorodzinnych. Powietrzna pompa ciepła BECT do c.w.u. Systemem dedykowanym do przygotowania ciepłej wody użytkowej jest zintegrowana z zasobnikiem powietrzna pompa BECT. Termodynamiczny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej pracuje zgodnie z zasadą powietrznej pompy ciepła, czyli wykorzystuje darmową energię z powietrza, aby wytwarzać c.w.u. Podwyższona moc pompy ciepła zapewnia szybkie podgrzewanie wody, w czasie poniżej siedmiu godzin, przy współczynniku sprawności COP od 3,7 (zgodnie z EN 255). Pompa BECT pracuje w zakresie temperatur od -5 o C do +35 o C, co pozwala na użycie przez Powietrzna pompa ciepła BECT do podgrzewu c.w.u. cały rok powietrza zewnętrznego lub powietrza w pomieszczeniu nieogrzewanym. Woda jest podgrzewana do 65 o C. Przy pojemności do 270 l, termodynamiczny podgrzewacz c.w.u. pokrywa zapotrzebowanie na ciepłą wodę całej rodziny. Możliwe jest połączenie pompy BECT z kotłem, który podejmie pracę podczas szczytowego zużycia ciepłej wody. Opracowano na podstawie materiałów marki Sofath De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o. Dział SOFATH ul. Północna 15‐19 54‐105 Wrocław sekretariat: (71) 712 74 60 dział techniczny: (71) 712 74 62 e‐mail: biuro.sofath@dedietrich.pl www.sofath.pl www.facebook.com/SofathPL 33

© 2017 by Yumpu