Views
1 year ago

Systemy Instalacyjne 06/2017

 • Text
 • Regulacja
 • Klimatyzacja
 • Wentylacja
 • Kotly
 • Regulacyjne
 • Sanitarna
 • Cieplownicza
 • Grzewcza
 • Kanalizacja
 • Rury
 • Pompy
 • Instalacje
 • Armatura

34 pompy ciepła Daikin

34 pompy ciepła Daikin – koszty inwestycji Pompy ciepła Daikin – koszty inwestycji Na bazie projektu inwestorzy, wybierając źródło ciepła, najczęściej porównują jedynie różnice cen między samymi urządzeniami. Tymczasem o całkowitych kosztach danego systemu ogrzewania decyduje szereg innych elementów, takich jak konieczność budowy kotłowni, możliwość otrzymania wsparcia z programów ekologicznych, efektywność energetyczna poszczególnych źródeł. Pom pa cie pła nie wy ma ga ko tłow ni. Do jej za in sta lo wa nia i użyt ko wa - nia wy star cza je dy ne 1,5 m 2 po - wierzch ni w po miesz cze niu ta kim, jak np. w pral nia. Wy bie ra jąc przy kła do wy ko cioł na ekogroszek lub pelet inwestor często nie bie rze pod uwa gę kosz tów wy bu do wa nia po miesz cze nia ko tłow ni z ko mi nem oraz miej sca skła do wa nia opa łu (śred nio łącz - nie 15 m 2 – koszt oko ło 27 tys. zł). Na wy - dat ki te skła da się koszt ma te ria łów i wy - ko na nia fun da men tów, mu ru, ocie ple nia, okna, wylewek, tynku, komina systemowego, obróbek dachowych komina itp. Po doda niu do po nie sio nych kosz tów ko tłow ni ceny kotła, zbiornika c.w.u. oraz automatyki da je to łącz ną su mę rzę du oko ło 40 tys. zł. Za po wia da na usta wa, zwią za na ze smo - giem, o mi ni mal nej 5 kla sie ko tła zwięk szy do dat ko wo kosz ty o kil ka ty się cy zło tych. Kosz ty pom py cie pła 34 Do za in sta lo wa nia i użyt ko wa nia pom py cie pła wy star cza je dy ne 1,5 m 2 po wierzch ni w po miesz cze niu Koszt cał ko wi ty dla pom py cie pła po - wietrze-woda wynosi 30-36 tys. zł. Średnia ży wot ność pom py cie pła to 20-25 lat, a ko - tła sta ło pal ne go 10-15 lat. Do dat ko wo, przy obecnej cenie opału – przykładowego eko grosz ku – kosz ty rocz ne ogrza nia bu - dynku pompą ciepła są niższe. W przypadczerwiec 2017

pompy ciepła Daikin – koszty inwestycji 35 Jed nym z eko no micz nych roz wią zań grzew czych Da ikin jest Hy bry da – czy li ko cioł ga zo wy z mo du łem pom py cie pła ku tech no lo gii pom py cie pła bu dy nek o po wierzch ni 150 m 2 bę dzie po trze bo wał oko ło 3000 kWh, co ozna cza koszt rzędu 1,8 tys. zł. Wspar cie sys te mo we Waż nym udo god nie niem wpły wa ją cym na koszt sys te mu z pom pą cie pła jest fakt, że jest to urzą dze nie, dla któ re go moż na we wła snym za kre sie pro du ko wać ener gię. Usta wa z 2016 r. o od na wial nych źró dłach energii zapewnia przez 15 lat bilansowanie ener gii (tak zwa ny net -me te ring). W ta kiej konfiguracji wyprodukowaną energię elektrycz ną zu ży wa się w cza sie rze czy wi stym 1 x 1, a nad wyż ki nad pro du ko wa nej ener - gii z okre su let nie go od bie ra w okre sie zi - mo wym w 80% bez opłat prze sy ło wych. Je - śli źró dłem elek trycz no ści dla pom py cie - pła bę dzie wła sna in sta la cja fo to wol ta icz - na, któ ra zwra ca się śred nio w okre sie 6-7 lat, użyt kow nik urzą dze nia sta je się niezależny energetycznie i nie ponosi kosztów ener gii, po nie waż pro du ku je ją i zu ży - wa na wła sne po trze by. Roz wią za nie dla star sze go bu dow nic twa – Da ikin HT Wbrew po wszech nym opi niom, pom py cie pła nie są prze zna czo ne tyl ko dla no - wych bu dyn ków. W przy kła do wej re ali za - cji, współ pra cu ją ca z fir mą Da ikin fir ma wy ko naw cza Eko Tech no lo gy do bra ła i za mon to wa ła wy so ko tem pe ra tu ro wą pom pę cie pła Da ikin HT w sta rym bu - dyn ku z grzej ni ka mi że liw ny mi, gdzie po - przed nim źró dłem cie pła był ko cioł na eko gro szek. Po trzech la tach bez ob słu - go wej eks plo ata cji pom py cie pła ra chunki za prąd zu ży wa ny na po trze by grzewcze by ły śred nio rocz nie wyż sze o 15% niż koszt wcze śniej zu ży wa ne go wę gla. Obec - nie jed nak bu dy nek jest za si la ny przez in - sta la cję fo to wol ta icz ną w net -me te rin gu, dzię ki cze mu stał się nie za leż ny ener ge - tycz nie. Ko tłow nia hy bry do wa – ko cioł ga zo wy z pom pą cie pła W przy pad ku bu dyn ków za si la nych ga - zem, po za in sta lo wa niu Hy bry dy fir my Da ikin (ko cioł ga zo wy z mo du łem pom py cie pła) ra chu nek za ogrze wa nie spa da o oko ło 33-50% ze wzglę du na za sto so wa - ną tech no lo gię współ pra cy dwóch urzą - dzeń. Tech ni ka dzia ła nia roz wią za nia po - le ga na tym, że pom pa cie pła dla wyż szych temperatur zasilania w czasie mrozów używa gazu zamiast grzałki elektrycznej. Urządze nie, bio rąc pod uwa gę wpro wa dzo ne przez użyt kow ni ka war to ści, sa mo czyn nie de cy du je o wy bo rze źró dła cie pła. Koszt eks plo ata cji Hy bry dy jest za leż ny od ce ny za jednostkę gazu oraz energii elektrycznej. Hybrydowa pompa ciepła bardzo dobrze sprawdzi się w budynkach średnio ocieplonych, w któ rych tem pe ra tu ra za si la nia od - bior ni ków cie pła wa ha się w prze dzia le 35-80 o C. Pod su mo wa nie Porównując ceny nośników źródeł energii oraz moż li wo ści jej po zy ski wa nia na leży stwier dzić, że pro jek tu jąc bu dy nek jed - no - czy wie lo ro dzin ny, ho tel, fir mę, ha lę, itp. na le ży do kład nie roz wa żyć mon taż pomp cie pła. Sys tem ten jest ko rzyst ny z uwa gi na kosz ty eks plo ata cji a tak że moż li wość uzy ska nia nie za leż no ści ener ge tycz nej. Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02‐677 Warszawa tel. (22) 319 90 00 fax (22) 464 88 18 e‐mail:office@daikin.pl www.daikin.pl Eko Technology tel. 603 555 008 lub 607 555 546 www. ekotechnology.pl Opra co wa no na pod sta wie ma te ria łów fir my Da ikin 35

© 2017 by Yumpu