Views
1 year ago

Systemy Instalacyjne 06/2017

 • Text
 • Regulacja
 • Klimatyzacja
 • Wentylacja
 • Kotly
 • Regulacyjne
 • Sanitarna
 • Cieplownicza
 • Grzewcza
 • Kanalizacja
 • Rury
 • Pompy
 • Instalacje
 • Armatura

36 kotły opalane

36 kotły opalane biomasą Kotły opalane biomasą Pra wi dło we spa la nie bio ma sy wy ma ga sto so wa nia urzą dzeń o od po wied niej kon struk cji. Jej specyficzne cechy spowodowały, iż powstały różne typy specjalizowanych palenisk. Najczęściej spo ty ka ne prze zna czo ne są do spa la nia drew na w po sta ci np. zręb ków, pel le tów, gra nu la tów, tro cin, a także sło my, od pa dów pro duk cji ro ślin nej. Żeliwny kocioł Klimosz Unipelet na pelety i drewno, z samozapalającym się palnikiem peletowym 36 Wpo rów na niu z in ny mi po - wszech nie sto so wa ny mi no - śni ka mi ener gii, bio ma sa jest dość uciążliwym w użyciu paliwem. Wynika to przede wszyst kim z jej wła ści wo ści fi - zykochemicznych, takich jak niska gęstość, utrud nia ją ca trans port i ma ga zy no wa nie, ni skie cie pło spa la nia na jed nost kę ma sy, bę dą ce przy czy ną utrud nień w dys try bu cji biomasy, szeroki przedział wilgotności powo du ją cy trud no ści z przy go to wa niem do ener ge tycz ne go wy ko rzy sta nia. Ekologiczne, o wysokiej sprawności spalanie biomasy w celach energetycznych odby wać się po win no w ko tłach o spe cjal nej kon struk cji, któ re cha rak te ry zu ją zwięk - szo ne po wierzch nie wy mia ny cie pła i lep - sze mie sza nie spa lin przy du żych współ - czyn ni kach nad mia ru po wie trza. Ko tły ta - kie po sia da ją spe cjal ne ko mo ry spa la nia wy po sa żo ne w rusz ty sta łe lub ru cho me, pro jek to wa ne do spa la nia róż nych od pa - dów drzew nych. Spa la nie np. drew na za czy na się od je go wy su sze nia, po nie waż za wsze za wie ra ono przy naj mniej kil ka pro cent wil go ci. Ta faza spa la nia jest sto sun ko wo ener go chłon - na, a wła ści wy pro ces roz po czy na się po usu nię ciu wil go ci w tem pe ra tu rach zbli żo nych do 100oC. Na stęp nie uwal niają się lotne związki aromatyczne: estry, etery, al ko ho le i spa la ją się po bie ra jąc tlen z ota cza ją ce go po wie trza. Tem pe ra tu ra podnosi się wówczas do około 250 – 300oC i roz po czy na się czę ścio wy roz kład ter - micz ny ce lu lo zy oraz li gni ny, któ re sta no - wią większą część masy płonącego drewna. Pod dzia ła niem wy so kiej tem pe ra tu ry rozpadają się na mieszaninę łatwopalnych wę glo wo do rów, jed nak in ten syw ny pło - mień absorbuje cały tlen, i w rezultacie zaczyna przygasać. Pozostały popiół zawiera jesz cze wie le sub stan cji pal nych, któ rych spalenie wymaga dostarczenia dodatkowej ilości tlenu. Jest to jednym z podstawowych za dań dla no wo cze sne go pie ca lub ko tła. Po prawidłowo przeprowadzonym procesie spa la nia po win no zo stać nie wię cej niż 0,3% masy drewna w postaci popiołów. Ko tły na drew no Technologia spalania drewna lub innych paliw stałych jest dużo bardziej skomplikowana niż technologia spalania gazu ziemnego, czy technologia systemów opalanych ole jem. Pro ces ten skła da się z trzech faz: • suszenia i odgazowania materiału drzewne go w wy ni ku cze go wy twa rza ny jest gaz drzew ny (drew no ża rzy się w szczel - nie za mknię tej ko mo rze za ła dow czej, przy za mknię tym wy lo cie ko mi no wym), • spa la nia ga zu drzew ne go w tem pe ra turze 1200°C, • dopalania gazu i oddawania ciepła w wymien ni ku. Wy daj ne spa la nie wy ma ga wy so kiej temperatury, dostępu tlenu, odpowiedniego cza su spa la nia i od po wied niej mie sza - ni ny pa li wa. Te czte ry czyn ni ki za pew niają ni ski po ziom emi sji tlen ku wę gla (CO), wę glo wo do rów, wę glo wo do rów po lia ro - ma tycz nych (PAH), oraz nie wiel ką ilość nie spa lo ne go wę gla w po pie le. Nie ste ty, wa run ki te (wy so ka tem pe ra tu ra, du ża ilość do star cza ne go po wie trza, dłu gi czas spalania), powodują również powstawanie NOx. Dla te go sto so wa na tech no lo gia po - win na być tzw. tech no lo gią „ni skie go NOx”, wy ko rzy stu ją cą me to dy re du ku ją ce Ko cioł Ko strze wa Mi ni Bio, do spa la nia pe le tu oraz mie szan ki pe le tu i owsa (50/50). Au to ma - tycz ne roz pa la nie, au to czysz cze nie, speł nia wy - ma ga nia 5. kla sy nor my PN-EN 303-5: 2012 emi sję NOx. Po za CO2 i H2O spa li ny będą za wie ra ły po wie trze (O2, N2 oraz Ar) oraz wysoką lub niską ilość niepożądanych pro duk tów re ak cji, ta kich jak CO, wo do - ro tlen ki, PAH, NOx, itp. Kotły zaprojektowane dla drewna opałowego powinny być wyposażone w zbiornik akumulacyjny, co zapewnia większy komfort dla użytkownika. W przypadku braku takiego zbiornika obserwuje się zwiększone zja wi sko ko ro zji ko tła spo wo do wa ne różnicami temperatury wody oraz spalin. Ko tły ła do wa ne au to ma tycz nie Do stęp ne na ryn ku ko tły ofe ro wa ne są prze waż nie z za sob ni kiem pa li wa oraz po - dajnikiem (mechanicznym, ślimakowym). Dla urzą dzeń na pe le ty lub ziar na zbóż sto - su je się tak że po daj ni ki pneu ma tycz ne. W ty po wym za sob ni ku zin te gro wa nym z ko tłem pa li wo uzu peł nia się co 1-6 dni. Za le tą pro duk tów te go ty pu jest bez ob słu - go wość. Ko tły wy po sa żo ne są tak że w spe - cja li zo wa ne ele men ty wy po sa że nia, m. in.: • au to ma ty kę re gu lu ją cą moc ko tła za leż - nie od tem pe ra tu ry zewnętrz nej, czerwiec 2017

kotły opalane biomasą • au to ma tycz ne za pa lar ki pa li wa, • son dy Lamb da kon tro lu ją ce po ziom tle nu w spa li nach, • au to ma tycz ne prze pust ni ce po wie trza pier wot ne go i wtór ne go; • sa mo czyn ne sys te my ga sze nia pło mie nia i za bez pie cze nie przed co fa niem się pło mie nia. Istotnym warunkiem osiągnięcia wysokiej sprawności urządzeń jest utrzy my wa nie ich wy daj no ści pod czas co dzien nej pra cy przy moż li wie naj peł niej szym ob cią że niu np. aby moc no mi nalna (przy peł nym ob cią że niu) nie prze kra cza ła mak si mum za po - trze bo wa nia w zi mo wych mie sią cach. W okre sach przej ścio wych wio sną i je sie nią, za po trze bo wa nie na cie pło bę dzie wy no si ło oko ło 20-40% mo cy no mi nal nej ko tła. Podczas okresu letniego, kiedy podtrzymywane będą tylko dostawy cie płej wo dy, moc wy nie sie oko ło 5-10% no mi nal nej war tości. Taki tryb działania redukuje wydajność i powoduje wzrost nega tyw ne go wpły wu na śro do wi sko. Roz wią za niem al ter na tyw - nym, redukującym konsekwencje gorszego działania kotłów podczas la ta, jest po łą cze nie in sta la cji ko tło wej ze zbior ni kiem aku - mulacyjnym, piecem spalającym olej, zainstalowanie elektrycznie ogrzewanych dopływów gorącej wody lub wykorzystywanie energii sło necz nej. Obec nie pro du ko wa ne są ma łe ko tły wę glo we za - silane za pomocą podajników typu stoker, w których można również spa lać zręb ki, pe le ty czy na wet ziar na zbóż. Ko tły au to ma - tycz ne za opa trzo ne są w si lo sy do ma ga zy no wa nia pa li wa. Po daj - nik śli ma ko wy sa mo czyn nie do pro wa dza pa li wo w za leż no ści od po trzeb. Ko tły na sło mę W za leż no ści od spo so bu po da wa nia sło my ko tły moż na po - dzie lić na dwie gru py: wsa do we, na zy wa ne też wrzu to wy mi lub opalanymi okresowo oraz automatyczne, w których proces podawa nia pa li wa od by wa się w spo sób cią gły. Ko tły wsa do we cha rak te ry zu ją się cy klicz no ścią za ła dun ku pa - li wa, któ re do star cza ne jest do ko mo ry spa la nia w po sta ci ca łych bel. Po za ła dun ku na stę pu je pro ces spa la nia, któ rym w obec nie sto so wa nych ko tłach moż na już ste ro wać. Pod sta wo wym pa ra - me trem re gu la cyj nym jest tem pe ra tu ra spa lin, od niej za le ży praca wentylatora podmuchowego, decydująca o intensywności spala nia. Pro ces spa la nia trwa od jed nej do dwóch go dzin. Po wy pa - le niu wsa du na stę pu je wy ga sze nie ko tła, usu wa nie po pio łu, za ła - du nek i po now ne roz pa le nie – czyn no ści te trwa ją od 30 mi nut do 1 go dzi ny. W tym cza sie ob ni że niu ule ga tem pe ra tu ra wo dy grzew czej, co mo że po wo do wać okre so we nie do stat ki ener gii ciepl nej. Aby te mu za po biec (zmniej szyć wa ha nia tem pe ra tu ry) pro du cen ci te go ty pu ko tłów za le ca ją włą cza nie do sys te mu cie - płow ni cze go aku mu la to rów cie pła. Dru ga, znacz nie więk sza gru pa ko tłow ni pra cu ją cych w ru chu cią głym za si la na jest sło mą roz drob nio ną. Do tej czyn no ści naj - czę ściej sto so wa ne są wol no obro to we roz drab nia cze tną ce oraz tzw. ska ry fi ka to ry, wy cze su ją ce i czę ścio wo roz drab nia ją ce włókna sło my. Roz drob nio na sło ma trans por to wa na jest do po daj ni - ka bez po śred nio za si la ją ce go ko cioł. Wszyst kie ukła dy za si la ją ce po sia da ją tzw. ślu zy bez pie czeń stwa łą czą ce po daj ni ki trans por - to we z po daj ni ka mi przy ko tło wy mi. Ich za da niem jest za po bie - ganie zapłonowi słomy oczekującej na podawanie. Dodatkowo linia pa li wo wa jest wy po sa żo na w układ zra sza czy, za łą cza ją cy się au to ma tycz nie w przy pad ku po ja wie nia się ognia. R E K L A M A

© 2017 by Yumpu