Views
1 year ago

Systemy Instalacyjne 06/2017

 • Text
 • Regulacja
 • Klimatyzacja
 • Wentylacja
 • Kotly
 • Regulacyjne
 • Sanitarna
 • Cieplownicza
 • Grzewcza
 • Kanalizacja
 • Rury
 • Pompy
 • Instalacje
 • Armatura

38 pompy ciepła

38 pompy ciepła powietrze/woda Pompy ciepła powietrze/woda Neoheat Fuji Electric W tym ro ku ofer ta fir my Iglo tech po więk szy ła się o pom py cie pła Neo he at Fu ji Elec tric. Urzą - dze nia po zwa la ją za pew nić kom plet ne ogrze wa nie do mu oraz ca ło rocz ne ogrze wa nie wo dy. Pom py cie pła Neo he at Fu ji Elec tric po zy sku ją ener gię z at mos fe ry i prze ka zu ją ją do wo dy grzew czej w układzie. System wymaga zaledwie 1 kW ener gii elek trycz nej do wy pro du ko wa nia od 3 do 5 kW ener gii ciepl nej. Urzą dze nia pra cu ją w opar ciu o agre ga ty Fu ji Elec tric. Wła ści wo ści Naj waż niej sze wła ści wo ści pomp cie pła Neo he at Fu ji Elec tric, to: • wy so ka efek tyw ność SCOP do 4,48, • wy so ka tem pe ra tu ra wyj ścio wa do 60 o C, • praca do temperatury zewnętrznej -20 o C, • bieg wstecz ny – moż li wość chło dze nia, • aplikacja internetowa ze zdalnym dostępem. Wer sje urzą dzeń Rys. 1. Pompy ciepła powietrze/woda Neoheat Eko 38 Rys. 2. Pompy ciepła powietrze/woda Neoheat Standard W ofercie firmy Iglotech dostępne są trzy rodzaje pomp: Neoheat Eko (rys. 1), Neoheat Standard (rys. 2) oraz Neoheat Standard Plus (rys. 3). Pompy (Neoheat Standard oraz Neoheat Standard+) wyposażone są w grzałkę elektryczną o mocy 6 kW (służącą jako zabezpieczenie). Wszystkie urządzenia posiadają dotykowy panel sterujący, można także sterować nimi zdalnie, poprzez serwer. Dzię ki tej opcji możliwe jest np. zdalne zdiagnozowanie działania pompy ciepła przez serwisanta. Port fo lio Neo he at moż na po dzie lić na dwie kategorie. Po dział funk cjo nal ny Neo he at Eko Fu ji Elec tric to wer sja naj bar dziej eko no micz na. Pom pa jest przy sto so wa na do za si la nia sys te mu c.o., bez wyj ścia na c.w.u. Do pod grze wa nia c.w.u. moż na ją wy ko rzy stać po za sto so - wa niu kil ku kom po nen tów ze wnętrz - nych. Neo he at Stan dard Fu ji Elec tric to kom - plet na pom pa przy sto so wa na do c. o. oraz c.w.u. (dodatkowe trzecie wyjście na c.w.u.), wyposażona m.in. w naczynie wzbiorcze, grzałki elektryczne, zawór trójdrogowy oraz pompę obiegową. Neo he at Stan dard Plus Fu ji Elec tric to kom plet na pom pa przy sto so wa na do c.o. oraz c.w.u. ze zbior ni kiem o po jem no - ści 200 l na c.w.u. czerwiec 2017

pompy ciepła powietrze/woda 39 Rys. 3. Pompy ciepła powietrze/woda Neoheat Standard Plus Pod su mo wa nie Pom py cie pła Neo he at Fu ji Elec tric to roz wią za nie prze zna czo ne przede wszyst - kim do do mów jed no ro dzin nych, za pew - niające ekologiczne ogrzewanie bez emisji zanieczyszczeń. Technologia powietrznych pomp cie pła sta je się co raz bar dziej po pu - larna ze względu na niskie koszty ogrzewania cie płej wo dy użyt ko wej oraz ła twość in - sta la cji. Waż ną ce chą urzą dzeń jest fakt, że nie potrzebują one zbiornika akumulacyjnego, dzięki czemu są bardziej kompaktowe. Więcej informacji o produktach udostępniono na stronie www.iglotech.com.pl. Opra co wa no na pod sta wie ma te ria łów fir my Iglo tech Po dział we dług tem pe ra tu ry wo dy na wyj ściu i tem pe ra tu ry pra cy Wer sja pod sta wo wa – tem pe ra tu ra wo - dy na wyj ściu 55 o C, pra ca (bez grzał ki elek trycz nej) przy tem pe ra tu rze po wie - trza ze wnętrz ne go do -15 o C. Wer sja High Po wer – tem pe ra tu ra wo dy na wyj - ściu 60 o C, pra ca (bez grzał ki elek trycz nej) przy tem pe ra tu rze po wie trza ze wnętrz ne - go do -20 o C. IGLOTECH ul. Toruńska 41 82‐500 Kwidzyn tel. (55) 279 33 43, 645 73 00 fax (55) 645 73 28 e‐mail: kwidzyn@iglotech.com.pl www.iglotech.com.pl R E K L A M A

© 2017 by Yumpu