Views
1 year ago

Systemy Instalacyjne 06/2017

 • Text
 • Regulacja
 • Klimatyzacja
 • Wentylacja
 • Kotly
 • Regulacyjne
 • Sanitarna
 • Cieplownicza
 • Grzewcza
 • Kanalizacja
 • Rury
 • Pompy
 • Instalacje
 • Armatura

40 system wentylacji

40 system wentylacji SupraBox Deluxe Energooszczędny system wentylacji SupraBox Deluxe Kom pak to we jed nost ki SupraBox De lu xe ofe ro wa ne przez Gru pę Ro sen berg są prze zna czo ne do bez po śred niej in sta la cji w po miesz cze niach. Mo gą być sto so wa ne m.in. w sa lach szko le nio - wych, po miesz cze niach kon fe ren cyj nych oraz w biu rach i po cze kal niach. Dzię ki zin te gro wa ne - mu na wie wo wi, jak rów nież bez po śred nie mu od pro wa dza niu zu ży te go po wie trza po przez jed - nostkę, nie jest wymagana instalacja dodatkowych kanałów wentylacyjnych. Automatyczne sterowanie centralą wentylacyjną pod względem koncentracji CO 2 w pomieszczeniu zapewnia optymal ną ja kość po wie trza, a tym sa mym naj wyż szy kom fort. Do stęp ne są dwie wiel ko ści urzą - dzeń (rys. 1), zależnie od szacowanej ilo ści osób prze by wa ją cych w danym pomieszczeniu. Obie charakteryzują się niskim poziomem hałasu wynoszącym 35 dB (A) w od le gło ści 1 m, stwa rzając opty mal ne wa run ki do pra cy. Wen ty la cja wy po ro wa Obie jed nost ki ty pu SupraBox De lu xe prze zna czo ne są do zde cen tra li zo wa nej wen ty la cji po miesz czeń. Za po bie ga ją po - wsta wa niu prze cią gów, gwa ran tu jąc rów - nomierne rozprowadzenie powietrza dzięki zin te gro wa ne mu na wie wo wi wy po ro - we mu. Sys tem na wie wu wy po ro we go, we - dług PN-EN 13779, jest dwa ra zy sku tecz - niej szy w po rów na niu z sys te ma mi in duk - cyjnymi (mieszającymi) z wykorzystaniem anemostatów ściennych lub sufitowych. Ze wzglę du na bar dzo ni ską emi sję ha ła su Rys. 1. Cen tra le kom pak to we SupraBox De lu xe 40 czerwiec 2017

system wentylacji SupraBox Deluxe 41 Tabela 1. Kryteria dotyczące hałasu instalacyjnego w niektórych pomieszczeniach i budynkach (wyciąg) Budynek Opieka nad dziećmi Biura Restauracje Szkoły Sport Rodzaj pomieszczenia (35 dB(A) w od le gło ści 1 m), w po miesz - cze niu pa nu ją kom for to we wa run ki do pra cy lub wy po czyn ku. Tabela 1, na podstawie PN-EN 15251:2012P, przed sta wia za le ca ny po ziom ci śnie nia aku stycz ne go, sko ry go wa ny we dług cha - rak te ry sty ki czę sto tli wo ścio wej A, dla róż - nych śro do wisk we wnętrz nych, za leż nie od za sto so wa nia. Typowy zakres Poziom dźwięku dB(A) Wartość domyślna (dla obliczeń) Żłobek 30 ÷ 45 40 Przedszkole 30 ÷ 45 40 Małe biura 30 ÷ 40 35 Sale konferencyjne 30 ÷ 40 35 Biura wielkoprzestrzenne 35 ÷ 45 40 Kawiarnie 35 ÷ 50 40 Restauracje 35 ÷ 50 45 Kuchnie 40 ÷ 60 55 Sale lekcyjne 30 ÷ 40 35 Korytarze 35 ÷ 50 40 Sale gimnastyczne 35 ÷ 45 40 Pokoje nauczycielskie 30 ÷ 40 35 Zadaszone stadiony sportowe 35 ÷ 50 45 Hale pływalni 40 ÷ 50 45 [PN-EN 15251:2012P, Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę; Wprowadza EN 15251:2007; Załącznik E] Bu do wa urzą dzeń Jednostki wentylacyjne SupraBox Deluxe to urzą dze nia sto ją ce. Ze wzglę du na bez - po śred ni od biór zu ży te go po wie trza z po - miesz cze nia przez cen tra lę oraz zin te gro - wany nawiew wyporowy, w pomieszczeniu nie ma sys te mu ka na łów łą czą cych z wen - ty la tor nią (co eli mi nu je źró dło ha ła su i zwięk sza bez pie czeń stwo po ża ro we). Urządzenia są fabrycznie okablowane i dostar cza ne ja ko urzą dze nia go to we do pod - łą cze nia – Plug&Play. Jed nost ki SupraBox De lu xe zo sta ły spe - cjal nie za pro jek to wa ne do bez po śred niej in sta la cji w po miesz cze niu. Sys tem ten opie ra się na za awan so wa nej kon cep cji wen ty la cji, dzię ki któ rej oso by prze by wa - jące w pomieszczeniu oraz właściciele / inwe sto rzy bu dyn ków od no szą wy mier ne ko rzy ści. Eli mi nu je prze cią gi i za pew nia równomierny rozdział powietrza wykorzystu jąc zin te gro wa ny na wiew wy po ro wy. Wbudowane tłumiki na nawiewie i wywiewie sta no wią gwa ran cję ni skie go po zio mu ha ła su. W od le gło ści 1 m nie prze kra cza on 35 dB (A) przy przepływach nominalnych central (odpowiednio 500 m 3 /h i 750 m 3 /h), dzię ki cze mu pra cu ją ce urzą dze nie nie prze szka dza w pro wa dze niu spo tkań / szko leń w po miesz cze niu. SupraBox Deluxe są bardzo dobrym rozwią za niem do wen ty la cji po miesz czeń o stosunkowo dużej objętości, jak klasy, sale se mi na ryj ne, biu ra, po miesz cze nia kon - fe ren cyj ne czy sa lo ny. Ty po sze reg urzą dzeń SupraBox De lu xe został zaprojektowany i wykonany zgodnie z obo wią zu ją cy mi ak tu al nie stan dar da mi bez pie czeń stwa i hi gie ny. Gład ka obu dowa wy ko na na z pa ne li o po dwój nych ścian kach za pew nia od por ność na gro ma - dze nie się za nie czysz czeń i ła twość utrzy - ma nia w czy sto ści. 42 Rys. 2. Za sa da dzia ła nia: świe że po wie trze na wie wa ne jest do łem, nad pod ło gą, na stęp nie wzno si się i jest od bie ra ne z po wro tem u gó ry 41

© 2017 by Yumpu