Views
1 year ago

Systemy Instalacyjne 06/2017

 • Text
 • Regulacja
 • Klimatyzacja
 • Wentylacja
 • Kotly
 • Regulacyjne
 • Sanitarna
 • Cieplownicza
 • Grzewcza
 • Kanalizacja
 • Rury
 • Pompy
 • Instalacje
 • Armatura

42 system wentylacji

42 system wentylacji SupraBox Deluxe Rys.3a. Wentylacja wyporowa (konwekcja): • efektywność wentylacji 2 (VDI 3804, PN-EN 13779), • świeże powietrze jest rozprowadzane dołem, następnie unosi się na skutek konwekcji wywołanej oddziaływaniem znajdujących się w pomieszczeniu ludzi (źródeł ciepła). Zużyte powietrze wędruje pod sufit i jest usuwane, • prędkość powietrza jest bardzo niska, w strefie przebywania ludzi niemierzalna. Brak przeciągów w pomieszczeniu, • jakość powietrza w obszarze wdechu niemal bez zmian (zawsze świeże, filtrowane powietrze) Ste ro wa nie czuj ni kiem CO 2 Jed nost ki SupraBox De lu xe pra cu ją płyn nie w try bie au to ma tycz nym dba jąc o to, aby nie zo sta ło prze kro czo ne w po - miesz cze niu do pusz czal ne stę że nie CO 2 wy no szą ce 1000 ppm (ppm: parts per mi - lion – tu taj: licz ba czą ste czek CO 2 przy pa - da ją ca na mi lion czą ste czek po wie trza). Ste ro wa nie ilo ścią do star cza ne go świe - że go po wie trza od by wa się przy po mo cy czuj ni ka CO 2 . Je śli w po miesz cze niu nie prze by wa ją lu dzie (emi tu ją cy dwu tle nek węgla na skutek naturalnych procesów meta bo licz nych), urzą dze nie wy łą cza się sa - mo czyn nie, za po bie ga jąc nie po trzeb ne mu zu ży ciu ener gii. W ra zie po trze by, na pa - nelu sterowania znajdującym się przy urządze niu, moż na na sta wić tryb ste ro wa nia ręcz ne go, któ ry umoż li wia wy bór jed ne go z trzech po zio mów wy daj no ści. Zin te gro wa ne obej ście (by pass) Oba mo de le cen tral wen ty la cyj nych zo - sta ły wy po sa żo ne w zin te gro wa ne, sta łe obej ście, dzię ki któ re mu moż li we jest ob - ni że nie tem pe ra tu ry w po miesz cze niu (tzw. swo bod ne chło dze nie, ang. free -co - oling). Funk cję tę wy ko rzy stu je się za zwy - czaj la tem w go dzi nach po ran nych oraz no cą, gdy tem pe ra tu ra na ze wnątrz jest niż sza. Efek tyw ność ener ge tycz na Wysokowydajny odzysk ciepła i energooszczędne wentylatory Rosenberg wykonane w najnowszej technologii EC sprawiają, że cen tra le SupraBox De lu xe na le żą do czo łów ki naj bar dziej ener go osz częd - nych sys te mów wen ty la cji. Za awan so wa - ny, zintegrowany system odszraniania wymien ni ka eli mi nu je ko niecz ność mon ta żu na grzew ni cy wstęp nej i wtór nej. Mon taż Urzą dze nie jest wol no sto ją ce. Ła twe do mon ta żu za rów no w no wych, jak i ist - nie ją cych obiek tach. Jest do star cza ne w peł ni oka blo wa ne i go to we do pod łą cze - nia (Plug&Play). Indywidualnie regulowane dysze nawiewne (płyta dysz zintegrowana z urzą dze niem) da ją wie le moż li wo ści usta wie nia jed nost ki w po miesz cze niu. W za leż no ści od zlo ka li zo wa nia prze - strzen ne go za le ca ne są od po wied nie usta - wienia dysz (szczegóły w DTR urządzenia). Dla za pew nie nia naj wyż szej ja ko ści po - wie trza cen tra la kom pak to wa SupraBox Deluxe nie wy ma ga sys te mu ka na łów łą - czących z wentylatornią, nie są również koniecz ne do dat ko we urzą dze nia tłu mią ce. Nie za leż ność jed nost ki zwięk sza rów nież bez pie czeń stwo po ża ro we (brak moż li wo - ści roz prze strze nia nia się po ża ru po przez sys tem ka na łów). Wen ty la cja wy po ro wa Świe że po wie trze na wie wa ne jest do po - miesz cze nia z ni ską pręd ko ścią na po zio - mie pod ło gi (rys. 2). Roz cho dząc się rów - no mier nie do łem zo sta je na stęp nie ogrza - ne przez oso by prze by wa ją ce w po miesz - czeniu (źródła emitujące ciepło) i unosi się do gó ry (pa syw ny sys tem wen ty la cji). W ten spo sób do każ dej oso by w po miesz - cze niu do cie ra świe że, wol ne od za nie - Rys. 3b. Wymuszone, turbulentne rozprowadzenie powietrza: • efektywność wentylacji 1 (VDI 3804, PN-EN 13779), • duża prędkość powietrza: prędkość na nawiewie w granicach 2 m/s do 5 m/s. Maksymalna głębokość penetracji odpowiada 2- do 4-krotnej wysokości pomieszczenia, • zanieczyszczenia i CO 2 rozpraszane są turbulentnie po całym pomieszczeniu, • jakość powietrza w pomieszczeniu odpowiada jakości powietrza wydychanego czysz czeń po wie trze. Cie płe i zu ży te po - wie trze prze miesz cza się da lej pod su fit skąd zo sta je za ssa ne przez krat kę wlo to wą znaj du ją cą się w gór nej czę ści urzą dze nia i usunięte na zewnątrz. Wentylacja realizowa na jest w try bie au to ma tycz nym, a ste - ro wa nie na wie wem świe że go po wie trza od by wa się z wy ko rzy sta niem czuj ni ka CO 2 mo ni to ru ją ce go stę że nie dwu tlen ku wę gla w po miesz cze niu. do star cza ny jest wraz Czuj nik CO 2 z urzą dze niem. Oprócz try bu au to ma tycz - ne go i ręcz ne go do stęp na jest rów nież funk cja „Kon tro lo wa ne ob ni ża nie tem pe - ra tu ry / tryb let ni” i „Ob ni że nie noc ne”. Zależnie od przeznaczenia, warunkowanego docelową ilością osób korzystających z po miesz cze nia, do stęp ne są dwa mo de le cen tral: • o wy daj no ści 500 m 3 /h, z przy łą czem pio no wym (V); • o wy daj no ści 750 m 3 /h z przy łą czem po - zio mym (H). W centrali SupraBox Deluxe 500V króćce po wie trza świe że go i usu wa ne go znaj - du ją się w gór nej czę ści urzą dze nia i skie - ro wa ne są pio no wo do gó ry. Mo del 750H posiada je z boku w poziomie. Zaprojektowa ne wy mia ry króć ców za pew nia ją pręd - kość przepływu poniżej 3 m/s. Króćce podłącza się bezpośrednio do czerpni / wyrzutni za mon to wa nej w ścia nie ze wnętrz nej. Pod sta wo we za le ty wen ty la cji wy po ro wej Zu ży te po wie trze stop nio wo wy pie ra ne jest przez na pły wa ją ce z ni ską pręd ko ścią świe że po wie trze. Tym sa mym ja kość po - 42 czerwiec 2017

system wentylacji SupraBox Deluxe 43 Kom po nen ty, bu do wa Do od zy sku cie pła wy ko rzy sty wa ne są wy so ko efek tyw ne, prze ciw prą do we wy - mien ni ki pły to we. Na pęd wen ty la to rów cen tra li SupraBox De lu xe sta no wią ener - go osz częd ne sil ni ki naj now szej tech no logii EC. Wbu do wa ne tłu mi ki na na wie wie i wy - wiewie oraz izolowana akustycznie obudowa (500V – 40 mm; 750H – 60 mm) za - pewniają cichą pracę urządzenia. Przepustni ce wy po sa żo ne są w si łow ni ki. W stan - dar dzie do star cza ny jest rów nież filtr po - wie trza świe że go kla sy F7 i po wie trza usu - wa ne go z po miesz cze nia kla sy M5. Kon - strukcja urządzenia umożliwia także zastosowanie dodatkowych filtrów. Wraz z centra lą do star cza ny jest pa nel umoż li wia ją cy ste ro wa nie pra cą urzą dze nia. Prze wi dzia ne do dat ko wo stan dar do we akcesoria to wbudowany czujnik temperatu ry po miesz cze nia oraz czuj nik tem pe ra - tury zewnętrznej i czujnik CO 2 (do zamonto wa nia w po miesz cze niu). Za sto so wa ne w mo de lu 500V drzwi fron to we ma ją ce cha rak ter de ko ra cyj ny z es te tycz nie per fo ro wa nym wzo rem nie wy stę pu ją w mo de lu 750H w stan dar dzie. Do stęp ne są wy łącz nie opcjo nal nie ja ko wy po sa że nie do dat ko we. Rys. 4. Centrala SupraBox Deluxe 500V została nagrodzona na konkursie dla innowacyjnych produktów z dzie dzi ny tech ni ki, spor tu i sty lu ży cia Plus X Award wie trza za pew nia na przez wen ty la cję wy - po ro wą w stre fie prze by wa nia lu dzi jest du żo wyż sza niż przy wen ty la cji mie sza ją - cej. Zgod nie z nor mą VDI 6022 część 3 ilość po wie trza ze wnętrz ne go przy za sto - so wa niu wen ty la cji wy po ro wej mo że być mniej sza na wet o 30% w po rów na niu z wentylacją mieszającą, zapewniając w pomiesz cze niu jed na ko wą lub lep szą ja kość po wie trza. Tym sa mym SupraBox De lu xe mo że za pew nić naj wyż szą ja kość po wie - trza pracując z niższą wydajnością przepływu i mniej szą pręd ko ścią na wie wu niż urzą dze nia wen ty la cji mie sza ją cej (rys. 3a, 3b). Od zysk cie pła mi ni ma li zu je kosz ty ogrze wa nia Sto so wa nie cen tra li SupraBox De lu xe, szczególnie w sezonie grzewczym, przynosi oszczęd no ści ener gii i kosz tów. Dzię ki wen ty la cji me cha nicz nej do wszyst kich osób do cie ra od po wied nia ilość świe że go po wie trza. Moż na zre zy gno wać z wie trze - nia przez otwie ra nie okien, pod czas któ re - go zi mą ucie ka cen ne cie pło. Wbu do wa ny w urzą dze nie bar dzo wy - daj ny, prze ciw prą do wy wy mien nik pły to - wy od zy sku je cie pło z po wie trza usu wa ne - go i ogrze wa świe że po wie trze na wie wa ne do pomieszczenia. Sprawność odzysku ciepła mo że prze kro czyć na wet 90%. Doświadczenia z modernizacji szkół poka zu ją, że zu ży cie ener gii mo że zo stać w znacznym stopniu ograniczone. Jeśli powie trze w po miesz cze niu przed roz po czę - ciem za jęć jest wstęp nie pod grza ne do 22 o C, to od zysk cie pła z po wie trza i pro - mieniowania ciepła przez uczniów wystarcza do utrzy ma nia tem pe ra tu ry na kom - for to wym po zio mie. Do grze wa nie moż - na za zwy czaj po mi nąć. Przy zbyt ni skiej tem pe ra tu rze w po - miesz cze niu i jed no cze śnie ni skiej tem pe - ra tu rze po wie trza na wie wa ne go, moż - na zastosować opcjonalnie dodatkowy element grzew czy. Oba mo de le cen tral moż na wy po sa żyć w nagrzewnicę elektryczną (PTC). Element ten mo że być za mon to wa ny w do wol nym momencie (doposażenie) i połączony z auto ma ty ką. SupraBox De lu xe 500 V na gro dzo na na Plus X Award W ramach konkursu Plus X Award Centra la SupraBox De lu xe 500 V otrzy ma ła kil ka na gród. Została doceniona w czterech (z siedmiu moż li wych) ka te go riach: in no wa cyj ność, wy so ka ja kość, funk cjo nal ność i eko lo gia. Ponadto jury konkursu PlusX Award przyzna ło SupraBox De lu xe 500 V ja ko naj lep - szej wen ty la cyj nej cen tra li kom pak to wej ety kie tę „Naj lep szy Pro dukt Ro ku 2013” (rys. 4). Opra co wa no na pod sta wie ma te ria łów fir my Ro sen berg Rosenberg Klima Polska Sp. z o.o. ul. Plantowa 5 05‐830 Nadarzyn tel. (22) 720 67 73 lub 74 fax (22) 720 67 75 e‐mail: biuro@rosenberg.pl www.rosenberg.pl 43

© 2017 by Yumpu