Views
1 year ago

Systemy Instalacyjne 06/2017

 • Text
 • Regulacja
 • Klimatyzacja
 • Wentylacja
 • Kotly
 • Regulacyjne
 • Sanitarna
 • Cieplownicza
 • Grzewcza
 • Kanalizacja
 • Rury
 • Pompy
 • Instalacje
 • Armatura

6 Indeks firm, marek i

6 Indeks firm, marek i instytucji strona 3THERMO 8 ACE INSTAL 9 AIRCON 8 AMARINTH 20 ANTICOR 58 APATOR 11, 16 APLISENS 11 AQUA 11 AQUANET 17 ARCTIC PAPER 14 ARMA-POL 58 ARTEX 10 AUDI 16 AWBUD 11 B4 10 CALESCO 11 CEZ ESCO 10 CEZ SKAWINA 20 COMMON 58 CRYSTAL AIR 16 D.E.F.T. POLSKA 58 DE DIETRICH 30, 57 DELFIN 57 DIVISIÓN EMPRESAS 16 DUON DYSTRYBUCJA 19 EC WROCŁAW 14 EC ZAWIDAWIE 14 EC ŻERAŃ 19 EDF 14, 20 EHPA 32 ENEA OPERATOR 14 ENERGOTERM 9 ESBE 22, 57 EUROMONITOR 20 EUSTREAM 20 FERRO 11, 14 FORTUM 19 FUJI ELECTRIC 38 GASCONTROL 58 GAZ-SYSTEM 20 GEO-TERM 18 GPEC 19 GPW 11 GREMPCO 11 GRUNDFOS 23, 57 GUS 10, 12 HAIER 20 HEAT MERCHANTS 16 HUTMEN 11 HYDRO PARTNER 10 HYDROCHEM DGE 10 HYDRO-MARKO 10 ICG 16 IGLOTECH 38 IJT 16 IKEA 16 INFRACAPITAL 19 INSTAL KRAKÓW 11, 13 INTEGROTECH 58 INTROL 11 INWENTECH 8 INŻYNIERIA RZESZÓW 19 IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA 58 KAN 57 KATOWICKA SSE 14 KELLER 57 KLIMASHOP 16 6 strona KS MACHÓW 10 LEGOLAND 16 LOGICOOL 16 LZMO 11 M&G INVESTMENTS 19 MANGATA 11 MARKETS FORTUM 19 MERCOR 11 MIDEA 9 MINISTERSTWO ENERGII 58 MITSUBISHI HITACHI PS 19 MPEC KRAKÓW 20 MPEC MIELEC 9 MPEC PRZEMYŚL 18 MPWIK WODOCIĄGI PUŁAWSKIE 16 MSA 58 MVA GREEN ENERGY 11 MZB WAŁBRZYCH 17 NANOPANEL 57 NANOTEL 11 NEW CONNECT 11, 18 NFOŚIGW 15, 17, 19 NIBE BIAWAR 18 NOWE JAWORZNO GRUPA TAURON 13 ORLEN 18 PANASONIC 16 PGE 14 PGK LUBARTÓW 19 PGNIG 18 POLIMEX MOSTOSTAL 19 POLSKA GRUPA GÓRNICZA 10 POWEN-WAFAPOMP 13 PRESTO 11 PWSW 18 RADIATYM 58 RADPOL 11, 14 RGS TECHNISCHER SERVICE 16 ROSENBERG 40 ROXY 10 SAPA ALUMINIUM 9 SAPLING 11, 13 SBS GRUPA 57 SEST-LUVE 14 SIEMENS 8 SM BIEŃCZYCE 20 SM KURDWANÓW NOWY 20 SM SKAWINA 20 SOAPWORKS 16 SOFATH 32 SR BUDOWLANI 9 SUNEX 11 TACONOVA 29 TAURON 13 TERMIKA PGNIG 19 TESGAS 11 TVN 27 VIEGA 13 VTS 24 WADEX 11 WATSON-MARLOW 17 WFOŚIGW BIAŁYSTOK 15 WHO 15 WILO 23 WISE GUY 20 WOLF 26 ZALANDO 16 ZWIK ŁÓDŹ 16 ZYMETRIC 9 Wydawca: TECHMEDIA Adres redakcji ul. Bociania 23 A 02-807 Warszawa tel. (22) 840 77 10, 840 75 30 fax: (22) 840 77 11 www.systemy.instalacyjne.pl e-mail: redakcja@systemy.instalacyjne.pl Redaktor naczelny Jacek Różański tel. kom. 0502 530 065 e-mail: jacek.rozanski@systemy.instalacyjne.pl Redaktor Tomasz Krześniak tel. kom. 0509 875 874 e-mail: tomasz.krzesniak@systemy.instalacyjne.pl Redaktor Radosław Kaliski e-mail: radoslaw.kaliski@systemy.instalacyjne.pl Kierownik działu reklamy Jolanta Porembna tel. kom. 0509 492 255 e-mail: jolanta.porembna@systemy.instalacyjne.pl Specjalistka ds. reklamy Anita Pohulajewska tel. kom. 0501 693 422 e-mail: anita.p@systemy.instalacyjne.pl Dyrektor handlowy Sławomir Tokarski e-mail: slawomir.tokarski@systemy.instalacyjne.pl Dział DTP Paweł Cieszkowski e-mail: pawel.cieszkowski@systemy.instalacyjne.pl Piotr Raszkiewicz e-mail: piotr.raszkiewicz@systemy.instalacyjne.pl Stale współpracują: Michał Świerżewski, Piotr Olszowiec Prenumerata Informacje: tel. (22) 840 77 10 Zamówienia: fax (22) 840 77 11 e-mail: prenumerata@systemy.instalacyjne.pl Formularz zamówienia na stronie www.systemy.instalacyjne.pl Cena prenumeraty: kwartalna – 26 zł półroczna – 48 zł roczna – 92 zł Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń oraz nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich formy graficznej i tytułów. Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeśli ich treść lub forma są sprzeczne z charakterem pisma. Systemy Instalacyjne są znakiem zastrzeżonym i zarejestrowanym przez spółkę TECHMEDIA. Reprodukcja lub przedruk zamieszczonych materiałów wymaga pisemnej zgody wydawcy. ISSN: 1730-1491

7 Sza now ni Pań stwo Ry nek in sta la cyj ny, tak jak wie le in nych branż, za czy na od czu wać po pra wę wy ni ka ją cą z przy - spie sze nia pol skiej go spo dar ki. Uru cho mio ne in we sty cje, lep sze na stro je w bu dow nic twie, a tak - że zmia ny w po dej ściu do eko lo gicz ne go go spo da ro wa nia za so ba mi po wo du ją zwięk szo ny po pyt na pro duk ty i za po trze bo wa nie na usłu gi. Czerw co we wy da nie ma ga zy nu Sys te my In sta la cyj ne w więk szo ści po świę co ne jest roz wią za - niom grzew czym. Wy ni ka to z jed nej stro ny z trwa ją ce go se zo nu in we sty cyj ne go w tym ob sza - rze, z dru giej zaś z na si la ją ce go się tren du sto so wa nia źró deł cie pła o cha rak te rze ni sko emi syj nym, eko lo gicz nym. Ostat nia zi ma i ko niecz ność wdy cha nia po wie trza sil nie za nie czysz czo ne go spa li na - mi z do mo wych ko tłów wę glo wych spo wo do wa ła znacz ny wzrost świa do mo ści w tym za kre sie. Wraz z bie żą cym wy da niem pu bli ku je my rów nież od po wia da ją cy na to za po trze bo wa nie do da tek – Eko - lo gicz ne Sys te my Grzew cze. z poważaniem Radosław Kaliski re dak tor Indeks reklam strona AGENCJA SOMA . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 IZBA GOSPODARCZA CIEPŁOWNICTWO POLSKIE . . . . . . . .3 KLIMAWENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Indeks osób strona strona BARANOWSKI HENRYK . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 OLEJNICZAK PRZEMYSŁAW . . . . . . . . . . . . .17 DĄBROWSKI WOJCIECH . . . . . . . . . . . . . . . . 19 PIETRASIEŃSKI TOMASZ . . . . . . . . . . . . . . . .20 FEDEROWICZ LUCYNA . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 SOBIEŃ PATRYCJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 JARCZYŃSKI MICHAŁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ZARĘBSKI ANDRZEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 KROPLEWSKI ŁUKASZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 ŻYŁA JERZY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 MEJER KRZYSZTOF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Spis produktów TARGI KIELCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 ZYMETRIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Dodatek: Ekologiczne Systemy Grzewcze DAIKIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 DE DIETRICH . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 27 HEWALEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 IGLOTECH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 MITSUBISHI ELECTRIC . . . . . . . . . . . .36 ONNINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 WOLF – TECHNIKA GRZEWCZA . . .15 gazomierz COMMON CGR-01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 gazomierz INTEGROTECH MID-MPU SERIA C . . . . . . .58 grupa pompowa ESBE GDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 grupa pompowa ESBE GFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 grupa pompowa ESBE GRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 grupa pompowa ESBE GRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 grupa pompowa TACONOVA TACOSOL CIRC ZR HE . .29 klimatyzator MDV RF AROMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 klimatyzator MIDEA EVEREST UC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 kocioł DAIKIN HYBRYDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 kocioł KLIMOSZ UNIPELET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 kocioł KOSTRZEWA MINI BIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 kocioł WOLF CGB-(K)-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 kocioł WOLF CGB-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 kocioł WOLF FGB-28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 kocioł WOLF FGB-35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 kocioł WOLF FGB-K-28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 kocioł WOLF FGB-K-35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 kolektor DE DIETRICH INISOL SLIM CH250 SL . . . . . . 30 kolektor DE DIETRICH INISOL SLIM DH200 SL . . . . . . 30 kompensator RADIATYM KLR DN500 . . . . . . . . . . . . . .58 kurtyna VTS WING W150 EC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 monoblok RADIATYM 111” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 nagrzewnica VTS VOLCANO VR1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 nagrzewnica VTS VOLCANO VR3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 odpływ VIEGA ADVANTIX VARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 pompa AMARINTH API 610 OH2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 pompa ciepła DAIKIN HT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 pompa ciepła DE DIETRICH ALEZIO EVOLUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 pompa ciepła FUJI NEOHEAT EKO . . . . . . . . . . . . . . . . .38 pompa ciepła FUJI NEOHEAT STANDARD . . . . . . . . . 38 pompa ciepła FUJI NEOHEAT STANDARD PLUS . . . . 38 pompa ciepła SOFATH BECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 pompa ciepła SOFATH CALIANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 pompa ciepła SOFATH LIZEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 pompa GRUNDFOS UPM3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 pompa WATSON-MARLOW QDOS . . . . . . . . . . . . . . . . 17 przelicznik COMMON CMK-03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 rozpierak ANTICOR SWI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 sterownik WOLF WRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 wentylacja ROSENBERG SUPRABOX DELUXE 500V . . 42 wentylacja ROSENBERG SUPRABOX DELUXE 750H . . 42 zasobnik WOLF SE-2-150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 zawór ARMA-POL TYP K92.32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 zawór ESBE VRG130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 zawór ESBE VRG430 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 zawór MSA TYP K88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 zawór TACONOVA TACOSETTER INLINE 130 . . . . . . . 29 zestaw PV DE DIETRICH INISOL POWER SET . . . . . . . .30 7

© 2017 by Yumpu