Views
1 year ago

Systemy Instalacyjne 06/2017

 • Text
 • Regulacja
 • Klimatyzacja
 • Wentylacja
 • Kotly
 • Regulacyjne
 • Sanitarna
 • Cieplownicza
 • Grzewcza
 • Kanalizacja
 • Rury
 • Pompy
 • Instalacje
 • Armatura

8 f i r m y , l u d z i

8 f i r m y , l u d z i e , p r o d u k t y 8 KONTRAKTY Sie mens ogra ni czy zu ży cie ener gii w Pa bia ni cach Kon sor cjum firm Sie mens oraz Sie - mens Fi nan ce pod pi sa ło w maju umo wę z mia stem Pa bia ni ce na re - ali za cję pro jek tu ter mo mo der ni za - cji miej skich bu dyn ków uży tecz no - ści pu blicz nej. Jest to ko lej na umo - wa Sie men sa zwar ta w for mu le partnerstwa publiczno-prywatnego z pol skim sa mo rzą dem. Pra ce bę dą pro wa dzo ne eta pa mi i obej mą 11 obiek tów uży tecz no ści pu blicz nej, w tym: żło bek miej ski, sześć przed - szkoli, trzy szkoły podstawowe oraz pa bia nic kie gim na zjum. Umowa obejmuje: docieplenie ścian i stropodachów, częściową wymianę sto lar ki okien nej i drzwio wej, wy - mia nę oświe tle nia we wnętrz ne go na energooszczędne, modernizację in sta la cji cen tral ne go ogrze wa nia, montaż systemu monitoringu i zdalne go za rzą dza nia ener gią. Sa le w przed szko lach zo sta ną wy po sa - żo ne w ukła dy wen ty la cji me cha - nicz nej, co po zwo li nie tyl ko na osiągnięcie oszczędności w zużyciu energii cieplnej, ale również zapewni m.in. skuteczną wy mianę powietrza. Pro jekt po pra wy efek tyw no ści wy - ko rzy sta nia ener gii w bu dyn kach uży tecz no ści pu blicz nej w Pa bia ni - cach jest współ fi nan so wa ny z fun - du szy Unii Eu ro pej skiej. Do fi nan so - wanie w ramach Regionalnego Progra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz - twa Łódz kie go na la ta 2014-2020 wy no si 10,5 mln zł zaś cał ko wi ta war tość umo wy opie wa na kwo tę 46,5 mln zł. Sie mens bę dzie od po - wie dzial ny za wy ko na nie prac i ich sfi nan so wa nie. Okres trwa nia umo - wy wy no si 15 lat. Gwa ran to wa ne oszczęd no ści w zu ży ciu ener gii ciepl nej są sza co wa ne na po ziomie 69%, zaś energii elek trycz nej na po zio mie 56%. In wen tech Gro up wy ko na in sta la cje w urzę dzie Spół ka In wen tech Gro up z Kro sna (woj. pod kar pac kie) wy ko na in sta - la cję kli ma ty za cji i wen ty la cji w sie - dzi bie Urzę du Dziel ni cy Wo la m. st. War sza wy przy al. So li dar no ści 90. Urządzenia klimatyzacyjne zo sta ną za mon to wa ne na wy so kim oraz ni - skim par te rze obiek tu, natomiast sys tem wen ty la cji me cha nicz nej po wsta nie w ca łym bu dyn ku urzę - du. Zle co ne przez Mia sto Sto łecz ne Warszawa prace opiewają na blisko 1,2 mln zł. AIRCON Jednostki ścienne MDV serii RF Aroma Aircon wprowadził do oferty kli ma ty za to rów no we jed nost ki ścien ne mar - ki MDV z se rii RF Aro ma. Są to konstrukcje przeznaczone do zasto so wań w miesz ka niach, biu - rach, restauracjach czy hotelach. Se ria RF Aro ma skła da się z czte - rech modeli o wydajności od 2,6 do 7,0 kW. Dzię ki kom pak to wej 3THERMO Sys tem 3Ther mo zo stał za - pro jek to wa ny ja ko mo der - nizacja dla wodnych grzewczych układów ściennych, uznawa nych do tej po ry za skom pli - ko wa ne i awa ryj ne. Dzia ła nie roz wią za nia opie ra się na wy ko - rzy sta niu alu mi nio wych ra dia - torów. System nadal jest wodny, bu do wie (194 mm głę bo ko ści) i nowoczesnemu panelowi z elektronicznym wyświetlaczem, urządzenia można łatwo wkomponować w design pomieszczeń. Prócz chłodzenia, klimatyzatory zapewnia ją oczysz cze nie po wie trza – dzięki filtrowi wysokiej gęstości, który redukuje skalę zanieczyszcze nia. Opcjo nal nie moż na za - Grzejniki podtynkowe jed nak trans port pio no wy ener - gii od by wa się już tyl ko przy udzia le „su chych” ra dia to rów. Daje to 100-procentowe bezpieczeństwo instalacji wodnej, gdyż sys tem nie wpro wa dza wo dy pod tynk. Doprowadzona do układu 3Thermo woda o temperaturze 35-60 O C stosować aromatyczny filtr, który zapewnia uczucie jaśminowej świe żo ści przez wie le ty go dni. Wszystkie klimatyzatory są wyposażone w intuicyjny, bezprzewo do wy, bo ga ty w funk cje ste - rownik. Jednostki serii RF Aroma można stosować w konfiguracji układów multisplit jak i split. www.mdv.com.pl pod grze wa dol ny ko lek tor, skąd ciepło jest transportowane w górę poprzez trzy rdzenie radiatora, a następnie za pomocą aluminiowej siat ki roz pro wa dza ne na tynk. Zaletą radiatorowego układu płasz czy zno we go jest to, że ca - ła objętość ciepłej wody nie mu si zostać przetłoczona przez ściany, posadzkę czy sufit, aby kontakto wo prze ka zać ener gię cieplną na te ele men ty. W przy pad ku 3Ther mo wy star czy, że energia skumulowana w wodzie zostanie doprowadzona do kolektora – ukrytego w warstwie izolacji posadzki. Siatkę radiatora można zato pić w war stwie tyn ku (sys tem „na mo kro”). Dzię ki nie wiel kiej grubości grzejnika (8 mm), warstwa tynku pozostaje standardowa – 1 cm. Ra dia tor moż na tak - że scho wać pod pły ta mi gips - -kar ton oraz okła dzi ną be to no - wą. Kon struk cja zo sta ła w ca ło - ści za pro jek to wa na przez pol - skich in ży nie rów. www.3ther mo.com. czerwiec 2017

f i r m y , l u d z i e , p r o d u k t y 9 ZYMETRIC / MIDEA Klimatyzator Everest Ultimate Comfort Klimatyzatory Midea z serii Everest Ultimate Comfort pracują w oparciu o czynnik chłod ni czy R32, któ ry nie zu ba ża war stwy ozo no wej. Za - sto so wa nie tech no lo gii Midea Inverter Quattro zapewnia niskie zużycie ener gii, efek tyw ność chłod ni czą i grzew czą oraz eko no micz ną pra - cę urzą dzeń. Tech no - lo gia ta to kom bi na cja czte rech funk cjo nal no - ści: • Ge ar i iECO – dzię ki moż li wo ści re gu la cji pra cy sprę żar ki oraz tem pe ra tu ry na wie wa ne go po wie trza, użyt kow nik mo że kon tro lo wać zu ży cie ener gii i de cy do wać o mak sy mal nym poziomie intensywności pracy urzą dze nia, • Flash Cooling/Heating – schłodzenie/ogrzanie pomieszczenia SAPA ALUMINIUM Mi kro ka na ło we wy mien - ni ki Sa pa po zwa la ją zwięk szyć efek tyw ność układów chłodniczych i klimatyzacyjnych. W przeciwieństwie do konwencjonalnych cewek, są wyko na ne w ca ło ści z alu mi nium. Ich kon struk cja jest opar ta na wy ci ska nych mi kro ka na ło wych ta śmach lu to wa nych na twar do w atmosferze ochronnej (CAB). trwa 30 sekund, niezależnie od wa run ków pa nu ją cych na ze - wnątrz, • pra ca w eks tre mal nych wa - run kach – za kres pra cy dla tem pe ra tur ze wnętrz nych od -25 do +50 O C, • bez stop nio wa re gu la cja – szyb sze do sto so wa nie wy daj - no ści urzą dze nia do za po trze - bo wa nia na chłód lub cie pło. De sign bo ku jed nost ki w kształ - cie litery S łączy nowoczesny styl Mikrokanałowe wymienniki ciepła Połączenie ciągów mikrokanałowych z kolektorami zgrzewanymi szczelinowo pozwala uzyskać wysoki potencjał wymiennika. Ze względu na mikrokanały znajdują ce się we wnę trzu, wy mien nik aluminiowy ma o wiele większą po wierzch nię wy mia ny cie pła w po rów na niu z tra dy cyj ny mi rozwiązaniami opartymi na miedzia nych rur kach. Dzię ki te mu oraz ele gan cję. Urzą dze nie cha - rak te ry zu je się da le kim za się - giem i sze ro kim ką tem na wie - wu, za pew nia jąc kom fort w ca - łym po miesz cze niu. Ża lu zja Wind Spray er dzię ki ty siąc om ma łych otwo rów ujed no lica stru mień po wie trza, eli minu jąc od czu cie miej sco we go zim na. Praca klimatyzatora z głośnością na po zio mie za le d wie 19 dB (A) jest prak tycz nie nie sły szal na. www.mi dea -elec tric.pl wymienniki mogą być mniejsze i lżejsze. Aluminiowa budowa elimi nu je rów nież ry zy ko ko ro zji elektrochemicznej. Badania porów naw cze, w tym w test mgły sol nej i siar cza nu amo nu, udo - wodniły, że aluminiowe mikroka na ło we wy mien ni ki cie pła są ponad trzy razy bardziej odporne na ko ro zję niż tra dy cyj ne wy - mienniki lamelowe. Aluminium jest także surowcem czterokrotnie tań szym od mie dzi, a wy - mienniki mogą zostać w całości poddane recyklingowi. Firma Sapa udostępnia publikację HVAC&R Ap pli ca tions Ma - nu al, za wie ra ją cą udo ku men to - wa ne wy ni ki te stów oraz ar gu - men ty prze ma wia ją ce za wy bo - rem alu mi nium w sfe rze ogrze - wa nia, wen ty la cji, kli ma ty za cji i chłod nic twa. www.sa pa gro up.com KONTRAKTY ACE i Ener go term wy ko na ją sieć cie płow ni czą w Miel cu Konsorcjum firm ACE Instal (lider) i Energoterm (partner) otrzymało od MPEC Mielec zamówienie na realizację zadania „Ograniczenie strat ciepła oraz poprawa efektywności dostaw ciepła poprzez modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego w Mielcu”. W ramach kontraktu przewidziano m.in. budowę 15 podziemnych odcinków osiedlowych sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych z izolacją standardową i z instalacją alarmową impulsową, wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Ponadto zadanie zakłada ułożenie rur teletechnicznych wzdłuż sieci ciepłowniczej łączącej węzły, z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu, oraz budowę 89 węzłów cieplnych i systemu monitoringu pracy wę złów ciepl nych wraz ze zdal nym odczytem liczników ciepła i wodomierzy. Łączna długość sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami to 5,99 km. W budynkach zostaną wykonane węzły łączące sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz obiektów z instalacją wewnętrzną budynków. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą zarówno pojedyncze odcinki sieci ciepłowniczej, które zakładają zmniejszenie wysokości strat podczas przesyłu, jak również odcinki sieci wraz z przyłączami, które zaprojektowano w ramach likwidacji węzłów grupowych i ich zamiany na węzły indywidualne (w każdym budynku). Z kolei monitoring umożliwi podgląd wielu parametrów pracy węzłów, takich jak: temperatura, ciśnie nie, stan pra cy pomp itp. Po zwo li także na zdalny odczyt stanów liczników energii cieplnej i wodomierzy w celu dokonania rozliczeń z odbiorcami. Wartość prac zleconych przez MPEC Mie lec opie wa na 9,6 mln zł. ŹRÓDŁA CIEPŁA MPEC MIELEC SR Bu dow la ni zbu du je sieć wo do cią go wą Spół dziel nia Rze mieśl ni cza Bu dow - la ni z Rze szo wa zre ali zu je pierw szy etap za da nia „Bu do wa sie ci wo do - cią go wej wraz z przy łą cza mi i pom - pow nią wo dy dla miej sco wo ści Bo - rek Sta ry -Za wo dzie”. War tość kon - trak tu opie wa na bli sko 0,9 mln zł. 9

© 2017 by Yumpu