Views
2 months ago

Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 254

Μηνιαίο Περιοδικό για την επιχειρηματικότητα στον κλάδο της τεχνολογίας.

DIGITAL α πολ

DIGITAL α πολ αρικά άδια ου ιακο αμαιμο οι λλνικές αιρς Γράφει η έ ουμνδ Περιορισμένος αριθμός μεγάλων εταιρειών έχει ξεκινήσει να υλοποιεί έργα για τον ηφιακό Μετασχηματισμό, σύμφωνα με την μακροχρόνια έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Γεώργιο . Δουκίδη. Τα χαρακτηριστικά 100 περίπου ελληνικών εταιριών που εμπλέκονται σε πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού, διερευνήθηκαν ως προς το στάδιο ψηφιακής ωριμότητας που βρίσκονται, το τι πραγματικά κάνουν όσον αφορά την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις προτεραιότητές τους στο θέμα αυτό. Ειδικότερα, τα στοιχεία της έρευνας βασίζονται στην καταγραφή και ανάλυση 0 μελετών περίπτωσης ψηφιακού μετασχηματισμού ελληνικών εταιριών που έκανε το εργαστήριο LTRN και στην εμπειρική έρευνα με 60 CIO του . Αδαμόπουλου στο πλαίσιο της διπλωματικής του εργασίας στο MBA Πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. α αικά υμπράμαα μωνα μ ον κ ουκδ έουν ως ξς: - Οι Ελληνικές εταιρείες που εισήλθαν σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού είναι κυρίως μεγάλες (2 έχουν πάνω από 250 άτομα προσωπικό και 50 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών). Είναι ηγέτες στον κλάδο τους, λειτουργούν πολλά χρόνια (610 έχουν πάνω από 15 έτη λειτουργίας), έχουν εξωστρεφή δραστηριότητα (710 με οργανωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα και εκτός Ελλάδος), οργανωμένα ψηφιακά κανάλια (510 αξιοποιούν ουσιαστικά το ηλεκτρονικό εμπόριο) και αναβαθμισμένα τμήματα πληροφορικής αφού 12 έχουν τον ρόλο του CIO (Chief Information Officer) στην ηγετική διοικητική ομάδα και μάλιστα 210 έχουν ήδη οργανωμένο τμήμαομάδα ψηφιακού μετασχηματισμού. - Στις τρεις διαστάσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού (εμπειρία πελατών, επιχειρηματικές διαδικασίες, επιχειρηματικό μοντέλο) οι εταιρίες επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στον μετασχηματισμό της εμπειρίας πελατών και 16 infocom•10•19

συγκεκριμένα στα πρώτα επίπεδα της «κατανόησης του πελάτη και της συμπεριφοράς του», στον «αυτοματισμό και εκσυγχρονισμό της διαδικασίας πώλησης» και «αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη στα σημεία επαφής». Στο θέμα των επιχειρηματικών διαδικασιών γίνονται επίσης κάποιες πρώτες οργανωμένες προσπάθειες με έμφαση στην ψηφιοποίηση (και όχι αναδιοργάνωση) των διαδικασιών, την υποβοήθηση (και όχι αναβάθμιση) της εργασίας των στελεχών και στην διοίκηση μέσω επιχειρηματικών επιδόσεων αξιοποιώντας αρχικά μοντέλα business analytics. σον αφορά τον μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μοντέλου υπάρχουν μόνο οργανωμένες προσπάθειες από πολυεθνικές εταιρίες στην «ψηφιακή διεθνή επέκτασή τους» δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον με τις θυγατρικές τους και στην αποδοτική εφοδιαστική αλυσίδα με τους μεγάλους B2B πελάτες. - Παρά το μέγεθος και οργανωτική ετοιμότητα σε θέματα πληροφορικής οι συγκεκριμένες ελληνικές εταιρίες βρίσκονται στα αρχικά στάδια της ψηφιακής ετοιμότητας, αφού μόνο 610 έχουν ξεκάθαρο πλάνο ψηφιακής στρατηγικής που σε κάποιες περιπτώσεις σχετίζεται με την επιχειρηματική στρατηγική, 1 έχουν σχεδιάσει πολύ πρόσφατα (δηλαδή τα τελευταία δυο χρόνια) αυτή την στρατηγική, ενώ μόλις 1 μπορεί να θεωρηθούν ότι έχουν ήδη περάσει από τα πολύ αρχικά στάδια του ψηφιακού μετασχηματισμού. Παρά το ότι 810 αναμένουν σημαντικές ψηφιακές αλλαγές και ανακατατάξεις στον κλάδο λόγω αυτού του φαινομένου, μόνο 12 προετοιμάζονται επαρκώς για την αντιμετώπιση των επερχόμενων κλαδικών ψηφιακών αλλαγών από υπάρχοντες ανταγωνιστές είτε νεοεισερχόμενες startups. Επίσης μόνο 210 χρησιμοποιεί σχετικές μεθοδολογίες σχεδίασης και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και διαχείρισης αλλαγών όπως design thinking, agile, lean κ.λπ. και μόνο 110 έχει έντονο το στοιχείο της καινοτομίας στην κουλτούρα του οργανισμού είτε στα προϊόνταυπηρεσίες ή στο ίδιο το επιχειρηματικό μοντέλο. - Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι ποικίλα. Στην πρώτη θέση είναι η ανάπτυξη αλλά και εξασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού με τις αναγκαίες ψηφιακές δεξιότητες είτε σε τεχνικό επίπεδο (προγραμματιστές, τεχνικοί ασφάλειας, αναλυτές δεδομένων κ.λπ.) ή στους χρήστες σε όλα τα τμήματα αλλά και στα διευθυντικά στελέχη που θα τρέξουν τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού. Στη δεύτερη θέση αναφέρονται ενδοεταιρικά ζητήματα προβλήματα που αφορούν την έγκριση των αναγκαίων υψηλών τεχνολογικών επενδύσεων, την αναβάθμιση της διεύθυνσης πληροφορικής, του ρόλου του νέου τμήματος ψηφιακού μετασχηματισμού και του υπευθύνου του. Επίσης ένα από τα σοβαρά πρόβλημα είναι η ανταπόκριση των πελατών και συνεργατών τους στις νέες αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες που σχετίζεται με την δίκη τους ψηφιακή ετοιμότητα αλλά και στην αναγκαιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. infocom•10•19 17

INFOCOM

Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 255
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 254
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 253
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 252
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 251
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 250
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 249
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 248
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 247
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 246
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 245
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 244
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 243
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 242
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 241
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 240
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 239
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 238
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 237
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 236
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 235
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 234
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 233
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 232
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 231
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 230
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 229
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 228
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 227
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 226
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 225
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 224
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 223
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 222
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 221
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 220
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 219
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 218
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 217
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 216
Infocom - Τεύχος 215
Infocom - Τεύχος 214
Infocom - Τεύχος 213
Infocom - Τεύχος 212
Infocom - Τεύχος 211
Infocom - Τεύχος 210
Infocom - Τεύχος 209
Infocom - Τεύχος 208
Infocom - Τεύχος 207
Infocom - Τεύχος 206
Infocom - Τεύχος 204
Infocom - Τεύχος 200
Infocom Τεύχος 198
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 256
No tags were found...
Εγγραφείτε στο Infocom Newsletter
© 2015 by Infocom