Views
2 weeks ago

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 252

INTERVIEW Οι

INTERVIEW Οι αναδυόμενες τεχνολογίες θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ζωής μας. I.C.: Με άση τα αναμενόμενα αποτελσματα πού λπετε την ταλία τα επόμενα 5 χρόνια M.B.: Θεωρώ πως η Ιταλία θα είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει στην κούρσα της ψηφιακής επανάστασης. Η έντονη κινητικότητα που παρατηρείται και ήδη μετασχηματίζει όλες τις χώρες, θα ενισχυθεί με ταχύτερο ρυθμό και θα μπορέσει σίγουρα να «ξεκλειδώσει» τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Θα είμαστε ένα έθνος με ισχυρή υποδομή οπτικών ινών για δίκτυα κορμού και υποστήριξη πολλαπλών ευρυζωνικών κινητών και ασύρματων δικτύων πρόσβασης, έτσι ώστε να υποστηριχθεί η βιομηχανία, η δημόσια διοίκηση, οι πολίτες, κλπ., ενώ ταυτόχρονα να προσελκυστούν και επενδυτές. I.C.: οιες κατά την άποή σας είναι οι κυριότερες ενρ- ειες που πρπει να κάνει η υρώπη προκειμνου να ενισχύσει τη ση της ανάμεσα στον ανταωνισμό στη σύχρονη εποχή της ηιακής οικονομίας M.B.: Προσωπικά θεωρώ ότι η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει να επενδύει με ειδικά κεφάλαια, για να ενθαρρύνει και να προσελκύσει ταλέντα, και να αναπτύξει επιχειρηματικές δραστηριότητες σε αυτό τον τομέα. ομίζω ότι αποτελεί θεμελιώδες βήμα για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της οικονομίας των δεδομένων, υιοθετώντας τα καλύτερα πρότυπα διαλειτουργικότητας και ασφάλειας, με ιδιαίτερη προσοχή στη διάδοση και αξιοποίηση των μη προσωπικών δεδομένων. 10 infocom•07•19

I.C.: ώς μπορούμε να μειστοποιήσουμε τις συνρειες μεταύ των κρατώνμελών της σε τεχνολοικά ητήματα σχετικά με τις αναδυόμενες ηιακς τεχνολοίες και το συνας οικοσύστημα καινοτομίας M.B.: Σε μία κοινωνία όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα, η οποία κατακλύζεται από τα δεδομένα και τη μαζική τους χρήση, αναδυόμενες τεχνολογίες όπως το IoT, η τεχνητή νοημοσύνη και το Blockchain, θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ζωής μας, του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε και δραστηριοποιούμαστε, και στο οικονομικό και παραγωγικό υπόβαθρο των χωρών μας. ς εκ τούτου, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να ανταπεξέλθουμε στο ρόλο που έχουμε σε αυτή την επικείμενη αλλαγή, προσπαθώντας να διαμορφώσουμε αυτές τις διαδικασίες με καλά σχεδιασμένες εθνικές στρατηγικές και βαθύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων χωρών σε όλα τα επίπεδα. ία αυξημένη αλληλεπίδραση μεταξύ μας για την ανταλλαγή ιδεών, βέλτιστων πρακτικών και μακροπρόθεσμων απόψεων, καθώς και η υλοποίηση κοινών έργων σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΙΤ), μπορεί να αποτελέσει έναν πιθανό τρόπο για τη διατήρηση της καινοτομίας στην Ευρώπη με μία ολιστική προσέγγιση. I.C.: ότε πιστεύετε ότι α χουμε πλήρη εμπορική εαρμοή 5G στην υρώπη και σε ποιους τομείς της οικονομίας α υπάρει μεαλύτερος ετικός αντίκτυπος; M.B.: Είμαι πεπεισμένος ότι θα συμβεί πολύ σύντομα. Πολλές χώρες σε ευρωπακό και διεθνές επίπεδο διεξάγουν πολλαπλές δοκιμές αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, στην Ιταλία σήμερα έχουμε 2 πόλεις που τρέχουν πιλοτικά προγράμματα 5G, είτε με δημόσια, είτε με ιδιωτική πρωτοβουλία. Εξάλλου, βρισκόμαστε στο κατώφλι μίας επανάστασης στην κινητή συνδεσιμότητα, και ανταποκρινόμενοι στους φιλόδοξους στόχους που έθεσε η Ευρωπακή Επιτροπή για το 5G μέχρι το 22 και το 225, θα αρχίσουμε να το εκτιμούμε άμεσα. Πιστεύω ότι οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες θα αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη σε όλους του τομείς της οικονομίας. Ειδικότερα, οι ψηφιακές τεχνολογίες επιτρέπουν τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων, την ευκολότερη και μεγαλύτερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, τη διευκόλυνση της συμμετοχής των Ε στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, και τη σύνδεση τους με μία ευρύτερη πελατειακή βάση. I.C.: α ήταν πολύ νωρίς ια να μιλήσουμε ια το G ακόμα και εωρητικά M.B.: Η πρόοδος και η εξέλιξη επιβάλλει να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι για την επόμενη πρόκληση. Συμμεριζόμενοι την αντίληψη αυτή, πιστεύω πως θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε συζητήσεις, αποφεύγοντας κάθε είδους προκαταλήψεις που θα μπορούσαν να «κλειδώσουν» τις δυνατότητές μας. Θα έρθει και το 6G Σήμερα, ωστόσο, θα πρέπει να σκεφτόμαστε και να εργαζόμαστε για το πως θα εφαρμόσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη διαθέσιμη τεχνολογία. o ee Ο Dr. Marco Bellezza είναι σύμβουλος του Αναπληρωτή Πρωθυπουργού της Ιταλικής Κυβέρνησης, Luigi Di Maio, σε θέματα που άπτονται των ψηφιακών τεχνολογιών και της καινοτομίας. Είναι αρμόδιος για την κατάρτιση και εφαρμογή της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής της γειτονικής χώρας. Διαθέτει περισσότερα από δέκα χρόνια εμπειρίας σε νομικά ζητήματα, τόσο του ψηφιακού κλάδου, όσο και του Fintech. Διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα στο Αστικό Δίκαιο και τις Νέες Τεχνολογίες, και διαμένει μόνιμα στη Ρώμη της Ιταλίας. infocom•07•19 11

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

© 2015 by Infocom