Views
3 years ago

lapteen-1976

 • Text
 • Aogje
 • Jaar
 • Princenhage
 • Gaan
 • Carnaval
 • Waar
 • Deur
 • Weer
 • Twee
 • Nieuwe

de lapteen KARRENEVALSKRAANT VAN 'T AOGJE GEWAARDEERDE ONDERDANEN Waar mijn collega Juliana, regeer-ster bij de yi atie van Den Uyl met zijn kleurrijke rakkers, over het naburige Nederland in haar troonrede grote bezorgdheid uitsprak over de economische situatie waarin het land momenteel verkeert, daar kan bij de constitutionele monarchie van t Aogje slechts sprake zijn van een gematigd optimisme k We gaon 'ne boom opzetten Stond in het afgelopen regeringsjaar de vrouw in het teken van het monument, en snapte men er in de Aogse natie desondanks geen bal van, dit jaar zijn wij voornemens 'ne boom te gaan opzetten Dit enerzijds in het kader van de groenvoorziening en anderzijds ook. Wij beogen dit te doen op de volgende 2 manieren a) en b). Bovendien zullen wij trachten het kontakt tussen de immigranten in onze leefgemeenschap en de autochtone bevolking ( inboorlingen) Ie leggen, c.q. te verstevigen door hier en daar, samen en met elkaar, op diverse wijze en dwaze wijzen 'ne boom te gaan opzetten Itautttnationate De voortvarendheid waarmee het probleem werd aangepakt van twee multi-nationale ondernemingen in Proncenhage — ni de Primarkt en de Kort, — getuigt van een inzicht waardoor doorzicht werd verkregen in de bedoelingen van Jac ~- da en Thijs Jelgersma Wil zijn namelijk van zins een holte kresen beide grootmachten tot stand te brengen. zodat wij krijgen en Primarkt waar en 106'. Kon. ti Bevoiiiingsaanwesmiddeien De bevoikingsaanwas binnen onze grenzen is een punt van aanhoudende zorg voor de regering In samenwerking met de NVSH hebben wij een hulpprogramma opgesteld De leden van onze regering zullen eerst in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de inhoud van dit programma daar gebleken es dat het voor hen t anarhardste nodig is, via TE- LEAC witten wij vervolgens U met het programma bekend maken Voor het benodigde lesmateriaal zullen nog speciale voorzieningen getroffen moeten worden Ouderderneroorztening Mede in verband met een toenemende vergrijzing binnen ons wettelijk gezag en als gevolg van een enorme uitbreiding van bejaardenopvangcentra in de landstreek Geriatrie welke begrensd wordt door de Ettentie Baan de Liesboslaan en de Hei taarstraat zijn wij van zins om grootvaders en -moeders het eerst te betrekken in hun eigen problematiek en hun prioriteiten te geven bij de toegang tot voornoemd* landstreek De jongere bewoners — de regering betreurt hel dot Ie moeten stellen — zullen pas in later stadium hierop aanspraak kunnen maken Weragebegenbeid De werkgelegenheid is ook dit Jaar weer gewaarborgd Naast sociale woningbouw in de Dreel (de Ouwe Kasten worden weer Nieuwe Kasten) en renovatie van een vijlhonderdtal woningen in Princenhage-West , zal ook de bouw in de particuliere sector worden gestimuleerd Tevens zal een commissie in het leven worden geroepen die de geluidshinder binnen de woningen in de nieuwbouwwijken van onze gemeenschap zal bestrijden Wellicht ten overvloede Zij) hierbij vermeld. dat dot roepen in gepaste stilte zal gebeuren Hertndellng Het plan om te komen tot goedkeuring van het definitief ontwerp _Herindeling Gemeenten" wordt dit laar ter visie aan U voorgelegd In deze nieuwe atruktuur is geen plaats meer voor buurtschappen als De Roth. Heilaar en De Tuintjes terwijl het wingewest Effen definitief bij t Aogje zal worden ingelijfd Kubus« In het kader van de kuiturele ontwikkeling achten wij het nodig dat 1' van het nationale zwarte inkomen besteed zal moeten worden aan de aanschaf c q de aanplant van bomen en ander Uit groen . Verder zal aan Dagblad De Stem een zgn atbreekmachine worden verstrekt waardoor het in de toekomst mogelijk moet worden om woorden — aan het eind van een regel — foutloos te kunnen afbreken Monumenten De haan van de toren is nu definitief op de lijst van monumenten geplaatst en atgevoerd Tevens is er een verzoek binnengekomen om Ijzeren Wullum op deze lijst te plaatsen Inmiddels is reeds een gaps-afdruk van hem gemaakt Hoop Mogen wij dan nu besluiten met U allen een behouden vaart toe te wensen en degenen die nog moeten werken een goede wacht en eindigen met de woorden Dat al wat leeft en bloeit ons toch altijd weer boeit en we spreken de hoop uit dat we gezamenlijk ons zullen inzetten om tijdens het komende Kernaval het gestelde doel te kunnen verwezenlijken WE GAON NE BOOM OPZETTEN 'i' REDAKSIELEEJE Die 0* Aommeil Vor I Lapke-n-ouwe En Op Oe Teentjes frappe OOFTREDAKTEUR Den Melen Die I Een en t Aandsu Aon Mekaor Lapte ILLUSTRATIES Ren. flUROOVV Dr Struyckenstraot 91 tiliefoon 146200 Wor groot,* uos-aan-uis verspreid in t Aogje en op Erre Alle rechte zijn voort" ouwe aon C C t Aogje 1

Lapteen collectie

Extra editie! Lapteen 2017+
Lapteen 2017
Extra editie 2016
Peuleschilleke 2018
Ut Peuleschilleke van 2017
Kleine Trom jg 01-01