Aufrufe
vor 2 Jahren

PC_09_2019_FINAL_X1

40 PROCYCLING |

40 PROCYCLING | SEPTEMBER 2019

L E T O U R 20 19 E G A N BERNAL NATURGEWALT Wie Egan Bernal Verletzungen und Mannschaftspolitik überwand, um als erster Kolumbianer die Tour de France zu gewinnen. Text Sam Dansie Fotografie Getty Images SEPTEMBER 2019 | PROCYCLING 41